Postupak : 2015/0293(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0281/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0281/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0393

PREPORUKA     ***
PDF 458kWORD 55k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Narodne Republike Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Bodil Valero

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Narodne Republike Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (15470/2015),

–  uzimajući u obzir Nacrt sporazuma između Europske unije i Narodne Republike Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica (15469/2015),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 77. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0110/2016),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za vanjske poslove,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0281/2016),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Narodne Republike Kine.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Okvir za odnose

U skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 539/2001(1) Kina je jedna od zemalja čiji državljani moraju imati vizu kad putuju u schengensko područje. Građanima EU-a također je potrebna viza za ulazak u Kinu. Osim toga, Vizni informacijski sustav (VIS) u Kini je službeno pokrenut 12. listopada 2015. i od tog datuma svi podnositelji zahtjeva za schengensku vizu iz Kine moraju dati svoje biometrijske podatke pri podnošenju zahtjeva.

Dijalog EU-a i Kine o mobilnosti i migraciji okvir je unutar kojeg obje strane razmjenjuju mišljenja o svojim migracijskim politikama i raspravljaju o mogućnostima za suradnju u pitanjima od zajedničkog interesa.

Taj Dijalog uspostavljen je u listopadu 2013. i u sklopu njega postignut je dogovor o početku pregovora o sporazumu o uzajamnom izuzeću iz obveze posjedovanja vize za nositelje diplomatskih putovnica.

U tom kontekstu Vijeće je 14. rujna 2015. donijelo odluku kojom ovlašćuje Komisiju za započinjanje pregovora i razmatranje pregovaračkih smjernica za Sporazum o izuzeću iz obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica. Pregovori su započeli 21. rujna i vođeni su razmjenom pisanih obavijesti. Glavni pregovarači EU-a i Kine parafirali su Sporazum 3. i 4. studenoga 2015.

Europska komisija izradila je nacrt Prijedloga odluke Vijeća 15. prosinca 2015. Vijeće je 26. siječnja 2016. donijelo odluku za koju je u skladu s člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) UFEU-a potrebna suglasnost Europskog parlamenta.

Opće odredbe Sporazuma

Sporazumom se građanima Europske unije koji imaju valjanu diplomatsku putovnicu ili propusnicu EU-a te državljanima Kine koji imaju valjanu diplomatsku putovnicu omogućuje putovanje bez vize na državno područje druge ugovorne strane u trajanju od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Zajednička izjava o tumačenju razdoblja od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana priložena je Sporazumu.

Izvjestiteljica pozdravlja činjenicu da su predloženim sporazumom prvi put obuhvaćeni nositelji propusnice EU-a.

Kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema svim građanima EU-a, člankom 10. stavkom 6. Sporazuma predviđa se da Kina može suspendirati ili otkazati Sporazum samo u odnosu na sve države članice Europske unije te da i Unija može suspendirati ili otkazati Sporazum samo u odnosu na sve države članice.

Posebne teritorijalne odredbe

Poseban položaj Ujedinjene Kraljevine i Irske uzet je u obzir u preambuli. Ujedinjena Kraljevina i Irska ne sudjeluju u sklopljenom Sporazumu i stoga ne podliježu njegovim odredbama.

U zajedničkoj izjavi priloženoj Sporazumu navedeno je i blisko pridruživanje Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine. U izjavi se potiču tijela tih država da sklope slične sporazume o izuzeću iz obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica pod sličnim uvjetima kao u tom Sporazumu.

Sporazum sadržava odredbe koje se odnose na njegovu teritorijalnu primjenu: u slučaju Francuske i Nizozemske odredbe Sporazuma primjenjuju se samo na europsko područje tih dviju država članica.

Provedba i praćenje Sporazuma

Sporazumom se osniva Zajednički odbor stručnjaka za upravljanje Sporazumom (članak 7.). Izvjestiteljica želi skrenuti pozornost na činjenicu da Europsku uniju u Zajedničkom odboru za upravljanje Sporazumom predstavlja samo Europska komisija. Europski parlament, kao institucija čije zastupnike izravno biraju europski građani, mogao bi sudjelovati u radu Zajedničkog odbora ili barem primati redovite obavijesti o ishodu sastanaka.

Izvjestiteljica također dovodi u pitanje potpisivanje sporazuma o izuzeću iz obveze posjedovanja vize i njihovu privremenu provedbu prije odobrenja Europskog parlamenta. Napominje da se time može smanjiti prostor za djelovanje Europskog parlamenta. Ta je praksa još problematičnija jer se Parlament ne obavještava o napretku bilateralnih pregovora, što je potencijalno kršenje odredbi Ugovora (članak 218.) i trenutačnog Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije.

**

Izvjestiteljica izražava nadu da je izuzeće iz obveze posjedovanja vize za nositelje diplomatskih putovnica korak naprijed u pogledu ostvarivanja potpunog uzajamnog izuzeća iz obveze posjedovanja vize za nositelje običnih putovnica. Liberalizacija viznog režima od velike je važnosti jer se njome omogućava stvarna korist.

Ukidanjem viza smanjit će se vrijeme čekanja pred konzulatima, kao i troškovi povezani s putovanjem. Njime će se olakšati međuljudski kontakti, što je ključan uvjet za stabilan razvoj gospodarskih, kulturnih, znanstvenih i ostalih veza, a također će se doprinijeti intenziviranju kontakata među ljudima. Liberalizacija viznog režima trebala bi se, naravno, provoditi istodobno s uvođenjem poboljšanja u području poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao što se zahtijeva u članku 1. Uredbe br. 539/2001.

Naposljetku, izvjestiteljica preporučuje da članovi parlamentarnog Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove podrže ovo izvješće te da Europski parlament da suglasnost.

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (SL L 81, 21.3.2001., str. 1.).


PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE

Oznaka: D(2016)11290

Claude MORAES

Predsjednik Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE)

Predmet:  Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Narodne Republike Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica (2015/0293(NLE))

Poštovani predsjedniče,

upućujem na Prijedlog Komisije od 15. prosinca 2015. za odluku Vijeća o sklapanju Sporazuma između Unije i Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica.

Primam na znanje da je Sporazum dovršen na 17. sastanku na vrhu EU-a i Kine održanom 29. lipnja 2015. Svjestan sam činjenice da se s državama članicama savjetovalo i da su one izrazile svoju potporu na sastanku Radne skupine na visokoj razini za azil i migraciju. Također primam na znanje prijedlog Komisije za privremenu primjenu Sporazuma u razdoblju dok se čeka dovršavanje ratifikacije.

Drago mi je što su predloženim Sporazumom obuhvaćeni i nositelji propusnice Europske unije. No i dalje smatram da bi Komisija trebala prikupiti više informacija o izdavanju diplomatskih putovnica te o broju mogućih i procijenjenih stvarnih korisnika kineskih diplomatskih putovnica.

Odbor za vanjske poslove smatra da bi za Prijedlog o sklapanju Sporazuma o izuzeću iz obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica trebalo dati suglasnost jer se njime podržava naše strateško partnerstvo s Kinom, olakšava dvosmjerna razmjena i bliža suradnja te je on izraz dobre volje obiju strana.

Vjerujem da će Vaš odbor dovršiti ocjenjivanje Prijedloga i složiti se s našom pozitivnom ocjenom.

S poštovanjem,

Elmar Brok


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Europske unije i Narodne Republike Kine o ukidanju viza za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica

Referentni dokumenti

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

3.3.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

10.3.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

1.2.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Datum usvajanja

3.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Datum podnošenja

5.10.2016


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

EPP

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Objašnjenje korištenih znakova:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti