Eljárás : 2015/0293(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0281/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0281/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2016 - 5.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0393

AJÁNLÁS     ***
PDF 385kWORD 60k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Bodil Valero

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15470/2015),

–  tekintettel az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás tervezetére (15469/2015),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0110/216),

–  tekintettel a Külügyi Bizottság levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0281/2016),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének.


RÖVID INDOKOLÁS

Kapcsolati keret

Az 539/2001/EK rendelet értelmében(1) Kína azon országok közé tartozik, amelyeknek állampolgárai a schengeni térségbe való beutazáskor vízumkötelezettség alá esnek. Az uniós polgároknak ugyancsak vízummal kell rendelkezniük a Kínába való belépéshez. Továbbá a Vízuminformációs Rendszert (VIS) hivatalosan 2015. október 12-én indították el Kínában, és azóta valamennyi kínai kérelmezőnek biometrikus adatokat kell szolgáltatnia, amikor schengeni vízumért folyamodik.

Az EU–Kína migrációs és mobilitási párbeszéd keretében a felek eszmecserét folytatnak, és megvitatják migrációs politikájuk kölcsönös érdekű kérdéseiről folytatott együttműködésre vonatkozó lehetőségeket.

Ezt a párbeszédet 2013 októberében indították el, melynek égisze alatt megállapodás született arról, hogy diplomata-útlevéllel rendelkező személyekre vonatkozó kölcsönös vízummentességi megállapodásról szóló tárgyalásokba kezdenek.

Ezzel kapcsolatosan a Tanács 2015. szeptember 14-én határozatot fogadott el, amelyben felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen, és dolgozzon ki tárgyalási irányelveket a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásra vonatkozóan. A tárgyalások szeptember 21-én kezdődtek meg, és írásbeli jegyzékváltás formájában zajlottak. Az EU és Kína főtárgyalói 2015. november 3-án, illetve 4-én parafálták a megállapodást.

Az Európai Bizottság egy tanácsi határozatra irányuló javaslattervezetet készített 2015. december 15-én. A tanácsi határozat 2016. január 26-án elfogadta határozatukat, amelyhez az EUMSZ 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) alpontjának megfelelően az Európai Parlament egyetértése szükséges.

A megállapodásra vonatkozó általános rendelkezések

A megállapodás arról rendelkezik, hogy a másik szerződő fél területére bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig vízummentesen utazhatnak be az Unió azon polgárai, akik érvényes diplomata-útlevéllel vagy uniós „laissez-passer”-val rendelkeznek, valamint Kína azon állampolgárai, akik érvényes diplomata-útlevéllel rendelkeznek. A megállapodáshoz együttes nyilatkozatot csatolnak a bármely 180 napos időszakon belüli legfeljebb 90 napos időtartam értelmezéséről.

Az előadó üdvözli a javasolt megállapodást, amely – első alkalommal – kiterjed azon személyekre is, akik európai uniós „laissez-passer”-val rendelkeznek.

Az uniós polgároknak biztosítandó egyenlő bánásmód érdekében a megállapodás 6. cikke arról rendelkezik, hogy Kína csakis az Európai Unió összes tagállamával szemben függesztheti fel vagy szüntetheti meg a megállapodást, és ugyanígy az EU is csak az összes tagállamára vonatkozóan függesztheti fel vagy szüntetheti meg azt.

Különös területi záradékok

Az Egyesült Királyság és Írország különleges helyzete szerepel a megállapodás bevezető hivatkozásaiban. Az Egyesült Királyság és Írország tehát nem veszt a megállapodásban, és ezekre az országokra nem vonatkoznak a megállapodás rendelkezései.

A megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozat is tükrözi, hogy Norvégiát, Izlandot, Svájcot és Liechtensteint szorosan be kell vonni a schengeni vívmányok végrehajtásába, alkalmazásába és fejlesztésébe. A nyilatkozat arra ösztönzi ezen országok hatóságait, hogy jelen megállapodáshoz hasonló feltételekkel kössenek hasonló megállapodásokat Kínával a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességről.

A megállapodás a területi hatályával kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmaz: Franciaország és Hollandia esetében a megállapodás rendelkezései csak az említett két tagállam európai területeire alkalmazandók.

A megállapodás végrehajtása és nyomon követése

A megállapodás szakértői vegyes bizottságot hoz létre a megállapodás igazgatása céljából (7. cikk). Az előadó szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a megállapodás igazgatására felállítandó vegyes bizottságban (6. cikk) az Európai Uniót csak az Európai Bizottság képviseli. Az európai polgárok által közvetlenül megválasztott intézményként be lehetne vonni az Európai Parlamentet a vegyes bizottság tevékenységébe vagy legalább rendszeresen tájékoztatni az ülés eredményeiről.

Az előadó ezen kívül kérdésesnek tartja azt a gyakorlatot, hogy az Európai Parlament jóváhagyását megelőzően aláírják és ideiglenes jelleggel alkalmazzák a vízummentességi megállapodásokat. Az előadó szerint ez a gyakorlat csökkenti az Európai Parlament mozgásterét. Ráadásul ez annál is bonyolultabb, mivel a Parlamentet nem tájékoztatják ezekről a kétoldalú tárgyalások előrehaladásának ütemében, ami sértheti a Szerződés rendelkezéseit (218. cikk), valamint az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló jelenlegi keretmegállapodást.

**

Az előadó reméli, hogy a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek vízumok alóli mentessége előrelépést jelent a közönséges útlevéllel rendelkező személyekre vonatkozó teljes kölcsönös vízummentesség létrehozása felé. A vízumliberalizáció nagy jelentőséggel bír, mivel kézzel fogható előnyökkel jár.

A vízumkötelezettség eltörlése csökkenti fogja a konzulátusok előtti várakozási időt és a beutazáshoz kapcsolódó költségeket. Elősegíti a közvetlen személyes kapcsolatokat – ami a gazdasági, kulturális, tudományos és más kapcsolatok folyamatos fejlődésének elengedhetetlen feltétele – valamint az emberek közötti kapcsolatokat intenzívebbé is teszi. A vízumliberalizációnak természetesen együtt kell járnia az emberi jogok és alapvető szabadságok jelentős javításával az 532/2001/EK rendelet 1. cikkében előírtak szerint.

Mindezek alapján az előadó azt javasolja, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjai támogassák e jelentést, és az Európai Parlament adja hozzá egyetértését.

(1)

A Tanács 2001. március 15-i 539/2001/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 81., 2001.3.21., 1. o.).


MELLÉKLET: A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE

Ref.: D(2016)11290

Claude MORAES

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság elnöke

Tárgy:  Javaslat az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (2015/0293(NLE))

Tisztelt Elnök úr!

Levelem tárgya az Unió és Kína között a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló, tanácsi határozatra irányuló 2015. december 15-i bizottsági javaslat.

Tudomásul veszem, hogy a megállapodást a 2015. június 29-i 17. EU–Kína csúcstalálkozón véglegesítették. Tisztában vagyok azzal, hogy kikérték a tagállamok véleményét, és azok támogatásukat is adták a menekültügyi és migrációs magas szintű munkacsoportban. Tudomásul veszem továbbá a Bizottság javaslatát a megállapodás ideiglenes alkalmazására addig, míg nem kerül sor a megerősítés véglegesítésére.

Örömömre szolgál, hogy a javasolt megállapodás kiterjed azon személyekre is, akik európai uniós „laissez-passer”-val rendelkeznek. Továbbra is úgy vélem azonban, hogy a Bizottságnak több információt kellene szereznie a diplomata-útlevelek kibocsátására, valamint a kínai diplomata-útlevélre jogosultak potenciális és becsült tényleges számára vonatkozóan.

A Külügyi Bizottság azon a véleményen van, hogy a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötésére irányuló javaslathoz a Parlamentnek egyetértését kell adnia, mivel a megállapodás támogatja a Kínával való stratégiai partnerségünket, megkönnyíti a kétirányú kommunikációt és a szorosabb együttműködést, valamint jó szándékról tanúskodik mindkét fél részéről.

Bízom abban, hogy az Ön bizottsága kiegészíti a javaslat értékelését, és hogy hozzánk hasonlóan pozitív értékelést ad.

Tisztelettel:

Elmar Brok


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás

Hivatkozások

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

3.3.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

10.3.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

1.2.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

3.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

5.10.2016


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat