Procedūra : 2015/0293(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0281/2016

Pateikti tekstai :

A8-0281/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2016 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0393

REKOMENDACIJA     ***
PDF 593kWORD 61k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(15470/2015 – C8‑0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Bodil Valero

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 PRIEDAS. UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(15470/2015 – C8‑0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15470/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams projektą (15469/2015),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C80110/2016),

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0281/2016),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kinijos Liaudies Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Santykių pagrindas

Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001(1) Kinija yra viena iš šalių, kurios piliečiai vykdami į Šengeno erdvę privalo turėti vizą. Į Kiniją vykstantys ES piliečiai taip pat turi turėti vizą. Be to, 2015 m. spalio 12 d. Kinijoje oficialiai pradėjo veikti Vizų informacinė sistema (VIS) ir nuo tos dienos visi Kinijos pareiškėjai, teikdami prašymą gauti Šengeno vizą, turi pateikti savo biometrinius duomenis.

ES ir Kinijos dialogas migracijos ir judumo klausimais yra pagrindas, kuriuo remdamosi abi šalys keičiasi nuomonėmis ir aptaria galimybes bendradarbiauti su savo atitinkama migracijos politika susijusiais abipusio intereso klausimais.

Šis dialogas pradėtas 2013 m. spalio mėn. ir jį plėtojant buvo sutarta pradėti derybas dėl susitarimo dėl abipusio bevizio režimo diplomatinių pasų turėtojams.

Šiuo tikslu 2015 m. rugsėjo 14 d. Taryba priėmė sprendimą, kuriuo įgaliojo Komisiją pradėti derybas ir aptarti derybinius nurodymus dėl susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams. Derybos pradėtos rugsėjo 21 d. ir vykdytos keičiantis raštiškais pareiškimais. Susitarimą ES ir Kinijos vyriausieji derybininkai parafavo atitinkamai 2015 m. lapkričio 3 ir 4 d.

2015 m. gruodžio 15 d. Europos Komisija parengė pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo. 2016 m. sausio 26 d. Taryba priėmė sprendimą, kuriam, vadovaujantis SESV 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktu, turi pritarti Europos Parlamentas.

Bendrosios susitarimo nuostatos

Susitarime numatomas bevizis režimas ne daugiau kaip 90 dienų laikotarpiui per bet kurį 180 dienų laikotarpį į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją vykstantiems Europos Sąjungos piliečiams, turintiems galiojančius diplomatinius pasus arba ES laissez-passer, ir Kinijos piliečiams, turintiems galiojančius diplomatinius pasus. Prie susitarimo pridedama bendra deklaracija dėl 90 dienų laikotarpio per bet kurį 180 dienų laikotarpį aiškinimo.

Pranešėja palankiai vertina tai, kad siūlomas susitarimas taip pat pirmą kartą apima Europos Sąjungos laissez-passer turėtojus.

Siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į visus ES piliečius, susitarimo 10 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad Kinija gali nutraukti susitarimą arba sustabdyti jo galiojimą tik visų Sąjungos valstybių narių atžvilgiu ir atsakydama ES gali nutraukti susitarimą arba sustabdyti jo galiojimą tik visų valstybių narių vardu.

Su teritorija susijusios specialios nuostatos

Į ypatingą Jungtinės Karalystės ir Airijos padėtį atsižvelgiama preambulėje. Taigi Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvaus įgyvendinant sudarytą susitarimą ir jo nuostatos joms netaikomos.

Prie susitarimo pridedamoje bendroje deklaracijoje taip pat minima glaudi Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino sąsaja su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu. Deklaracijoje tų šalių institucijos raginamos panašiomis sąlygomis, kurios nustatytos šiame susitarime, su Kinija sudaryti panašius susitarimus dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams.

Susitarime yra nuostatų dėl jo teritorinio taikymo: Prancūzijos ir Nyderlandų atveju susitarimo nuostatos taikomos tik šių dviejų valstybių narių teritorijoje Europos žemyne.

Susitarimo įgyvendinimas ir kontrolė

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis ekspertų komitetas Susitarimo vykdymo priežiūrai (7 straipsnis). Pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Jungtiniame komitete Susitarimo vykdymo priežiūrai Europos Sąjungai atstovauja tik Europos Komisija. Europos Parlamentas, kaip Europos piliečių tiesiogiai renkamas institutas, galėtų dalyvauti Jungtinio komiteto veikloje arba bent nuolat gauti informaciją apie posėdžio rezultatus.

Pranešėjai taip pat kyla klausimų dėl praktikos, kai susitarimai dėl bevizio režimo pasirašomi ir laikinai taikomi negavus Europos Parlamento pritarimo. Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad dėl tokios praktikos gali sumažėti Parlamento veiksmų laisvė. Be to, dar daugiau problemų kelia tai, kad Parlamentas neinformuojamas apie dvišalių derybų eigą, o tai galimai pažeidžia Sutarties nuostatas (218 str.) ir dabartinį Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių.

**

Pranešėja tikisi, kad diplomatinių pasų turėtojams taikomas bevizis režimas bus žingsnis į priekį siekiant visiško abipusio bevizio režimo paprastų pasų turėtojams. Liberalizuoti vizų režimą labai svarbu, nes tai turės apčiuopiamos naudos.

Panaikinus vizas bus mažiau sugaištama laiko konsulatuose ir sumažės su keliavimu susijusios išlaidos. Bus sudarytos sąlygos betarpiam žmonių bendravimui, o tai yra esminė tolygaus ekonominių, kultūrinių, mokslinių ryšių vystymosi sąlyga. Taip pat žmonės aktyviau bendraus. Be abejo, liberalizuojant vizų režimą taip pat turėtų gerėti žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių padėtis, kaip reikalaujama pagal Reglamento Nr. 539/2001 1 straipsnį.

Taigi, pranešėja rekomenduoja Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams palaikyti šį pranešimą, o Europos Parlamentui – jam pritarti.

(1)

2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, OL L 81, 2001 3 21, p. 1.


PRIEDAS. UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Nuoroda: D(2016)11290

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) pirmininkui

Claude‘ui MORAESUI

Tema:  Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams sudarymo (2015/0293(NLE))

Gerb. pirmininke,

kreipiuosi į Jūs dėl 2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo siekiama sudaryti Sąjungos ir Kinijos susitarimą dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams.

Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šis susitarimas buvo baigtas per 2015 m. birželio 29 d. 17-ąjį ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimą. Žinau, kad su valstybėmis narėmis buvo konsultuotasi Prieglobsčio ir migracijos aukšto lygio darbo grupėje ir buvo gautas jų pritarimas. Norėčiau taip pat atkreipti dėmesį į Komisijos pasiūlymą dėl šio susitarimo laikino taikymo, kol bus baigtas jo ratifikavimas.

Džiaugiuosi, kad pasiūlytas susitarimas taip pat bus taikomas Europos Sąjungos laissez-passer turėtojams. Vis dėlto manau, kad Komisija turėtų surinkti išsamesnę informaciją apie diplomatinių pasų išdavimą ir apie galimų ir faktinių Kinijos diplomatinių pasų turėtojų skaičių.

Užsienio reikalų komiteto nuomone, reikėtų pritarti pasiūlymui sudaryti susitarimą dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams, nes šis susitarimas atitinka mūsų strateginę partnerystę su Kinija, sudaro sąlygas dvišaliams mainams ir glaudesniam bendradarbiavimui ir parodo abiejų šalių gerą valią.

Tikiuosi, kad Jūsų komitetas, įvertinęs pasiūlymą, pritars mūsų palankiai nuomonei.

Pagarbiai

Elmar Brok


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams

Nuorodos

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015) 0643 – 2015/0293(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

3.3.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

10.3.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

1.2.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Priėmimo data

3.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Pateikimo data

5.10.2016


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika