Procedūra : 2015/0293(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0281/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0281/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2016 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0393

IETEIKUMS     ***
PDF 591kWORD 55k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Bodil Valero

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 PIELIKUMS. ĀRLIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (15470/2015),

–  ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem (15469/2015),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu (C8-0110/2016),

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0281/2016),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Ķīnas Tautas Republikas valdībai un parlamentam.


ĪSS PAMATOJUMS

Attiecību vispārējā sistēma

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001(1) Ķīna ir viena no tām valstīm, kuru pilsoņiem ceļošanai Šengenas zonā ir nepieciešama vīza. Arī ES pilsoņiem ir nepieciešama vīza ieceļošanai Ķīnā. Turklāt 2015. gada 12. oktobrī Ķīnā oficiāli tika uzsākta Vīzu informācijas sistēmas (VIS) darbība, un kopš minētā datuma visiem pieteikumu iesniedzējiem no Ķīnas, kas vēlas saņemt Šengenas vīzu, ir jānorāda savi biometriskie dati.

ES un Ķīnas migrācijas un mobilitātes dialogs ir forums, kurā abas puses apmainās ar viedokļiem par migrācijas politiku un apspriež iespējas sadarbībai savstarpēji interesējošos jautājumos.

Šis dialogs tika uzsākts 2013. gada oktobrī, un tā ietvaros tika panākta vienošanās uzsākt sarunas par abpusēju vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem.

Šajā sakarībā Padome 2015. gada 14. septembrī pieņēma lēmumu pilnvarot Komisiju sākt sarunas par nolīgumu īstermiņa vīzu režīma atcelšanai diplomātisko pasu turētājiem un izdeva Komisijai paredzētas sarunu norādes. Sarunas tika sāktas 21. septembrī, apmainoties ar rakstiskiem paziņojumiem. Galvenie ES un Ķīnas sarunu vedēji šo nolīgumu parafēja attiecīgi 2015. gada 3. un 4. novembrī.

Eiropas Komisija 2015. gada 15. decembrī sagatavoja priekšlikumu Padomes lēmumam. Padome 2016. gada 26. janvārī pieņēma lēmumu, attiecībā uz kuru saskaņā ar LESD 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu ir jāsaņem Eiropas Parlamenta piekrišana.

Nolīguma vispārējie noteikumi

Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri ir derīgas diplomātiskās pases vai ES ceļošanas atļaujas ("laissez-passer") turētāji, un Ķīnas pilsoņiem, kuri ir derīgas diplomātiskās pases turētāji, turklāt ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Kopīga deklarācija par to, kā interpretēt šo 90 dienu laikposmu jebkurā 180 dienu laikposmā, ir pievienota nolīgumam.

Referente atzinīgi vērtē to, ka ierosinātais nolīgums pirmo reizi attiecas arī uz Eiropas Savienības ceļošanas atļaujas turētājiem.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem ES pilsoņiem, nolīguma 10. panta 6. punktā ir noteikts, ka Ķīna var apturēt vai izbeigt nolīguma darbību tikai attiecībā uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Savienība arī var apturēt vai izbeigt nolīguma darbību tikai attiecībā uz visām tās dalībvalstīm.

Īpaši teritoriālie nosacījumi

Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota noslēgtā nolīguma apsvērumos. Līdz ar to Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās noslēgtajā nolīgumā un tā noteikumi šīm valstīm nav saistoši.

Tāpat nolīgumam pievienotā kopīgā deklarācijā ir atspoguļota Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas ciešā līdzdalība Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Minētajā deklarācijā šo valstu iestādes tiek mudinātas ar Ķīnu noslēgt līdzīgus nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šajā nolīgumā.

Nolīgumā ir iekļauti noteikumi par tā teritoriālo piemērošanu — Francijas un Nīderlandes gadījumā nolīguma noteikumi attiecas tikai uz šo dalībvalstu Eiropas teritorijām.

Nolīguma īstenošana un uzraudzība

Ar nolīgumu izveido Apvienoto ekspertu komiteju nolīguma pārvaldībai (7. pants). Referente vēlas vērst uzmanību uz to, ka Apvienotajā komitejā nolīguma pārvaldībai Eiropas Savienību pārstāv tikai Eiropas Komisija. Eiropas Parlaments kā Eiropas iedzīvotāju tieši ievēlēta iestāde arī varētu iesaistīties Apvienotās komitejas darbā vai vismaz regulāri saņemt informāciju par sanāksmju rezultātiem.

Referente arī apšauba praksi parakstīt vīzu režīma atcelšanas nolīgumus un tos īstenot provizoriski, pirms Eiropas Parlaments ir sniedzis piekrišanu. Referente norāda, ka šāda prakse var samazināt Parlamenta rīcības brīvību. Turklāt darbu vēl vairāk apgrūtina tas, ka Parlaments nav informēts par divpusējo sarunu virzību šajās sanāksmēs, un to, iespējams, var uzskatīt par Līguma noteikumu (218. panta) un pašreiz spēkā esošā Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārkāpumu.

**

Referente pauž cerību, ka vīzu režīma atcelšana diplomātisko pasu turētājiem ir solis ceļā uz pilnīgu un abpusēju vīzu režīma atcelšanu parasto pasu turētājiem. Vīzu režīma liberalizācijai ir ievērojama nozīme, jo tā sniedz taustāmus ieguvumus.

Vīzu atcelšana samazinās rindas pie konsulātiem un ceļošanas izmaksas. Tā atvieglos cilvēku savstarpējos kontaktus — būtisku nosacījumu ekonomisko, kultūras, zinātnes un citu saikņu pastāvīgai attīstībai, kā arī tā pastiprinās kontaktus starp tautām. Vīzu režīma liberalizācijai, protams, ir jānotiek vienlaikus ar uzlabojumiem cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas jomā, kā tas noteikts Regulas (EK) Nr. 539/2001 -1. pantā.

Visbeidzot, referente iesaka Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai atbalstīt šo ziņojumu un Eiropas Parlamentam sniegt piekrišanu.

(1)

Padomes 2001. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.


PIELIKUMS. ĀRLIETU KOMITEJAS VĒSTULE

Ats.: D(2016)11290

Claude MORAES

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājam

Temats:  projekts Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem

Godātais priekšsēdētāj!

Atsaucos uz Komisijas 2015. gada 15. decembra projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem.

Esmu ņēmis vērā, ka darbs pie nolīguma tika pabeigts ES un Ķīnas 17. augstākā līmeņa sanāksmē 2015. gada 29. jūnijā. Apzinos, ka apspriešanās ar dalībvalstīm ir notikusi un tās atbalstīja nolīgumu Patvēruma un migrācijas jautājumu augsta līmeņa darba grupā. Ņemu vērā arī Komisijas priekšlikumu par nolīguma pagaidu piemērošanu līdz brīdim, kamēr tiks pabeigta tā ratifikācija.

Esmu gandarīts, ka ierosinātais nolīgums attiecas arī uz Eiropas Savienības ceļošanas atļauju (laissez-passer) turētājiem. Es tomēr vēl joprojām uzskatu, ka Komisijai vajadzētu iegūt vairāk informācijas par Ķīnas diplomātisko pasu izsniegšanu un par šo diplomātisko pasu potenciālo un aplēsto faktisko turētāju skaitu.

Ārlietu komiteja uzskata, ka ir jāsniedz piekrišana priekšlikumam noslēgt nolīgumu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem, jo ar šo līgumu tiek atbalstīta mūsu stratēģiskā partnerība ar Ķīnu, atvieglota divpusējā apmaiņa un ciešāka sadarbība, turklāt tas uzskatāms par abu pušu labas gribas žestu.

Es ceru, ka Jūsu komiteja pabeigs priekšlikuma izvērtēšanu un arī sniegs pozitīvu novērtējumu.

Ar cieņu

Elmar Brok

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības un Ķīnas Tautas Republikas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem

Atsauces

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

3.3.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

10.3.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

1.2.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Pieņemšanas datums

3,102016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Iesniegšanas datums

5,102016


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Simbolu atšifrējums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika