Procedure : 2015/0293(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0281/2016

Ingediende teksten :

A8-0281/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/10/2016 - 5.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0393

AANBEVELING     ***
PDF 376kWORD 51k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Bodil Valero

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 KORTE TOELICHTING
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15470/2015),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort (15469/2015),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 77, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0110/2016),

–  gezien de brief van de Commissie buitenlandse zaken,

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0281/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Volksrepubliek China.


KORTE TOELICHTING

Kader van de betrekkingen

Krachtens Verordening van de Raad (EG) nr. 539/2001(1) behoort China behoort tot de landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum om naar het Schengengebied te reizen. Evenzo hebben EU-burgers een visum nodig om China binnen te komen. Daarnaast werd op 12 oktober 2015 in China officieel het Visuminformatiesysteem (VIS) gelanceerd en sedertdien moeten alle aanvragers uit China hun biometrische gegevens doorgeven, wanneer zij een Schengenvisum aanvragen.

De dialoog tussen de EU en China over migratie en mobiliteit vormt het kader waarbinnen beide partijen standpunten uitwisselen en mogelijkheden bespreken voor samenwerking inzake kwesties die van wederzijds belang zijn voor hun respectieve migratiebeleid.

Deze dialoog ging in oktober 2013 van start en in dit kader werd overeengekomen onderhandelingen te starten over een overeenkomst inzake de wederzijdse vrijstelling van de visumplicht voor houders van een diplomatiek paspoort.

In dit verband heeft de Raad op 14 september 2015 een besluit aangenomen waarbij aan de Commissie een machtiging tot het openen van onderhandelingen werd verleend en onderhandelingsrichtsnoeren werden vastgesteld met het oog op een overeenkomst inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort. De onderhandelingen werden op 21 september geopend en zijn door de uitwisseling van schriftelijke nota's gevoerd. De overeenkomst werd op respectievelijk 3 en 4 november 2015 door de hoofdonderhandelaars van de EU en China geparafeerd.

De Europese Commissie heeft op 15 december 2015 een voorstel voor een besluit van de Raad opgesteld. De Raad stelde op 26 januari 2016 zijn besluit vast waarvoor goedkeuring van het Europees Parlement vereist is, overeenkomstig artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) VWEU.

Algemene bepalingen van de overeenkomst

De overeenkomst voorziet in visumvrij reizen voor burgers van de Unie die in het bezit zijn van een geldig diplomatiek paspoort of een laissez-passer van de EU en voor burgers van China die in het bezit zijn van een geldig diplomatiek paspoort, wanneer zij naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij reizen, voor een periode van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. Aan de overeenkomst is een gemeenschappelijke verklaring gehecht over de interpretatie van deze termijn van 90 dagen binnen een periode van 180 dagen.

Uw rapporteur is verheugd over het feit dat de voorgestelde overeenkomst voor de eerste keer ook van toepassing is op de houders van een "laissez-passer" van de Europese Unie.

Om ervoor te zorgen dat alle EU-burgers gelijk worden behandeld, is in artikel 10, lid 6 bepaald dat China de overeenkomst alleen ten aanzien van alle lidstaten van de Europese Unie kan opschorten of beëindigen, en dat omgekeerd ook de EU de overeenkomst alleen voor alle lidstaten kan opschorten of beëindigen.

Specifieke territoriale bepalingen

In de preambule wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen geen deel aan de gesloten overeenkomst en zijn niet gebonden aan de bepalingen daarvan.

De nauwe betrokkenheid van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein bij de uitvoering, toepassing en ontwikkeling van het Schengenacquis komt eveneens tot uiting in een aan de overeenkomst gehechte gemeenschappelijke verklaring. In de verklaring worden de autoriteiten van deze landen aangemoedigd met China overeenkomsten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort te sluiten, die vergelijkbaar zijn met onderhavige overeenkomst.

De overeenkomst bevat bepalingen betreffende de territoriale toepassing: ten aanzien van Frankrijk en Nederland geldt de visumvrijstelling alleen voor verblijf op het Europese grondgebied van deze twee lidstaten.

Uitvoering en toezicht op de overeenkomst

Uit hoofde van de overeenkomst wordt een gemengd comité voor het beheer van de overeenkomst opgericht (artikel 7). Uw rapporteur wijst erop dat in het gemengd comité voor het beheer van de overeenkomst de Europese Unie uitsluitend door de Commissie wordt vertegenwoordigd. Als rechtstreeks door de Europese burgers gekozen instelling zou het Europees Parlement bij de werkzaamheden van het gemengd comité kunnen worden betrokken of ten minste regelmatig informatie over de resultaten van de bijeenkomsten kunnen ontvangen.

Voorts zet uw rapporteur vraagtekens bij de praktijk om de visumvrijstellingsovereenkomsten te ondertekenen en voorlopig toe te passen voordat het Europees Parlement deze heeft goedgekeurd. Uw rapporteur merkt op dat hierdoor de speelruimte van het Europees Parlement wordt beperkt. Dit is bovendien des te problematischer, omdat het Parlement niet over de voortgang van de bilaterale onderhandelingen wordt geïnformeerd, hetgeen een mogelijke inbreuk vormt op de bepalingen van het Verdrag (artikel 218) en het huidige kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie.

**

Uw rapporteur hoopt dat de visumvrijstelling voor houders van een diplomatiek paspoort een stap is op weg naar de invoering van een volledig wederzijdse visumvrijstelling voor houders van gewone paspoorten. De visumliberalisering is van groot belang, aangezien zij tastbare voordelen biedt.

Door visa af te schaffen zal de wachttijd bij consulaten verminderen, alsook de kosten die met reizen gemoeid zijn. Hierdoor zal het eenvoudiger worden om persoonlijke contacten te leggen, hetgeen een noodzakelijke voorwaarde is voor de gestage ontwikkeling van economische, culturele, wetenschappelijke en andere banden, en zorgt voor intensievere contacten tussen mensen. Uiteraard moet de visumliberalisering hand in hand gaan met verbeteringen bij de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, zoals vereist in artikel -1 van Verordening (EG) nr. 539/2001.

Ten slotte beveelt uw rapporteur aan dat de leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hun steun geven aan dit verslag en dat het Europees Parlement zijn goedkeuring verleent.

(1)

Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1.


BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

Ref.: D(2016)11290

Claude MORAES

Voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE),

Betreft:  Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort (2015/0293(NLE))

Geachte voorzitter,

ik verwijs naar het voorstel van de Commissie van 15 december 2015 voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Unie en China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort.

Ik neem ter kennis dat tijdens de 17e topconferentie EU-China op 29 juni 2015 de laatste hand aan de overeenkomst werd gelegd. Ik ben ervan op de hoogte dat de lidstaten zijn geraadpleegd en hun steun hebben betuigd aan de Groep op hoog niveau asiel- en migratievraagstukken. Ik neem tevens kennis van het voorstel van de Commissie inzake een voorlopige toepassing van de overeenkomst in afwachting van de afronding van de ratificatie.

Ik ben verheugd dat de voorgestelde overeenkomst tevens van toepassing is op houders van een "laissez-passer" van de Europese Unie. Ik ben echter nog steeds van mening dat de Commissie meer informatie dient in te winnen over de afgifte van diplomatieke paspoorten, alsmede over het aantal potentiële en geschatte houders van een Chinees diplomatiek paspoort.

De Commissie buitenlandse Zaken is van oordeel dat het voorstel tot sluiting van de overeenkomst inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort moet worden goedgekeurd, aangezien de overeenkomst ons strategisch partnerschap met China schraagt, de uitwisseling in beide richtingen en nauwe samenwerking vergemakkelijkt en een gebaar van goede wil door beide zijden vormt.

Ik vertrouw erop dat uw commissie de evaluatie van het voorstel zal voltooien en zal instemmen met onze positieve beoordeling.

Hoogachtend,

Elmar Brok


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de EU en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort

Document- en procedurenummers

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

3.3.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

10.3.2016

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

1.2.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Datum goedkeuring

3.10.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

45

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Datum indiening

5.10.2016


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Verklaring van de gebruikte tekens

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid