Procedura : 2015/0293(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0281/2016

Teksty złożone :

A8-0281/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2016 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0393

ZALECENIE     ***
PDF 600kWORD 61k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Bodil Valero

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15470/2015),

–  uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych (15469/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0110/2016),

–  uwzględniając pismo Komisji Spraw Zagranicznych,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0281/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ramy relacji

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001(1) Chiny figurują wśród państw, których obywatele muszą posiadać wizy, aby wkroczyć do strefy Schengen. Obywatele Unii Europejskiej również muszą posiadać wizę, aby wjechać do Chin. Ponadto wizowy system informacyjny (VIS) został oficjalnie uruchomiony w Chinach w dniu 12 października 2015 r. i od tego dnia wszyscy wnioskodawcy z Chin składający wniosek o wizę do strefy Schengen muszą podać swoje dane biometryczne.

Dialog w zakresie migracji i mobilności między Unią Europejską a Chinami stanowi dla obu stron ramy wymiany poglądów i dyskusji nad możliwościami współpracy w kwestiach dotyczących polityki migracyjnej obu stron i stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania.

Dialog ten rozpoczął się w październiku 2013 r. i w jego ramach postanowiono wszcząć negocjacje nad umową w sprawie wzajemnego zniesienia wiz dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych.

W tym kontekście w dniu 14 września 2015 r. Rada przyjęła decyzję, w której upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji i przekazała wytyczne do negocjacji nad umową w sprawie wzajemnego zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Negocjacje wszczęto w dniu 21 września i przeprowadzono w drodze wymiany not pisemnych. Umowa została parafowana przez głównych negocjatorów UE i Chin odpowiednio w dniach 3 i 4 listopada 2015 r.

W dniu 15 grudnia 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt wniosku w sprawie decyzji Rady. Decyzja Rady została przyjęta w dniu 26 stycznia 2016 r., lecz na mocy art. 218 ust. 6 akapit pierwszy lit. a) TFUE do zawarcia umowy wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego.

Postanowienia ogólne umowy

Umowa stanowi, że obywatele Unii posiadający ważny paszport dyplomatyczny lub unijny dokument laissez-passer oraz obywatele chińscy posiadający ważny paszport dyplomatyczny nie potrzebują wizy, aby przebywać na terytorium drugiej umawiającej się strony przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Do umowy załączono wspólną deklarację, w której określono, jak należy interpretować okres 90 dni w każdym 180-dniowym okresie.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjęła fakt, że proponowana umowa po raz pierwszy obejmuje posiadaczy unijnego dokumentu laissez-passer.

Aby zapewnić wszystkim obywatelom UE równe traktowanie, art. 10 ust. 6 umowy przewiduje, że Chiny mogą zawiesić stosowanie umowy lub wypowiedzieć umowę wyłącznie w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i że Unia także może zawiesić stosowanie umowy lub wypowiedzieć umowę wyłącznie w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich.

Szczególne przepisy terytorialne

W motywach umowy uwzględniono szczególną sytuację Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wielka Brytania i Irlandia nie przystępują zatem do umowy i nie podlegają jej postanowieniom.

We wspólnej deklaracji załączonej do umowy uwzględniono, że Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein również uczestniczą we wprowadzaniu w życie, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen. W deklaracji zachęcono władze tych państw do jak zawarcia z Chinami podobnych umów o zniesieniu wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące jej terytorialnego stosowania: w przypadku Francji i Holandii postanowienia umowy mają zastosowanie wyłącznie do europejskich obszarów tych dwóch państw członkowskich.

Wdrażanie umowy i monitorowanie jej stosowania

W umowie powołano wspólny komitet ekspertów ds. zarządzania Umową (art. 7). Sprawozdawczyni pragnie zwrócić uwagę na fakt, że we wspólnym komitecie ds. zarządzania umową Unię Europejską reprezentuje jedynie Komisja Europejska. Parlament Europejski jako instytucja bezpośrednio wybierana przez obywateli Unii mogłaby uczestniczyć w pracach wspólnego komitetu albo przynajmniej otrzymywać regularne informacje o wynikach spotkań.

Sprawozdawczyni kwestionuje też praktykę polegająca na podpisywaniu i tymczasowym stosowaniu umów o zniesieniu wiz, zanim Parlament Europejski wyrazi zgodę na ich zawarcie. Sprawozdawczyni zauważa, że taka praktyka może zmniejszyć margines manewru, jakim dysponuje Parlament. Ponadto jest wyjątkowo problematyczna, ponieważ Parlament nie jest informowany o postępach w dwustronnych negocjacjach, co może stanowić naruszenie przepisów Traktatu (art. 218) oraz obowiązującego porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską.

**

Sprawozdawczyni ma nadzieję, że zniesienie wiz dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych stanowi krok do przodu w kierunku całkowitego wzajemnego zniesienia wiz dla posiadaczy zwykłych paszportów. Znaczenie, jakie ma liberalizacja reżimu wizowego, jest duże, ponieważ przynosi namacalne korzyści.

Zniesienie wiz skróci czas oczekiwania w konsulatach i zmniejszy koszty związane z podróżami. Ułatwi i nasili kontakty międzyludzkie, które są podstawowym warunkiem stopniowego rozwijania stosunków gospodarczych, kulturalnych, naukowych oraz innych. Oczywiście liberalizacja reżimu wizowego powinna iść w parze z poprawą sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności, zgodnie z art. -1 rozporządzenia nr 539/2001.

Na koniec sprawozdawczyni zaleca członkom parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, aby poparli to sprawozdanie, a Parlamentowi Europejskiemu – aby wyraził zgodę na zawarcie umowy.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

Ref.: D(2016)11290

Claude MORAES

Przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Przedmiot:  Projekt decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych (2015/0293(NLE))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Zwracam się do Pana w związku z wnioskiem Komisji z dnia 15 grudnia 2015 r. dotyczącym decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią a Chinami dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych.

Przyjmuję do wiadomości, że umowa sfinalizowana w dniu 29 czerwca 2015 r. na 17. szczycie UE-Chiny. Wiem, że skonsultowano się z państwami członkowskimi, które udzieliły swojego poparcia w ramach Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla ds. Azylu i Migracji. Zapoznałem się też z propozycją Komisji dotyczącą tymczasowego stosowania umowy w oczekiwaniu na zakończenie ratyfikacji.

Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że proponowana umowa obejmuje też posiadaczy unijnego dokumentu laissez-passer. Nadal uważam jednak, że Komisja powinna zdobyć więcej informacji o wydawaniu paszportów dyplomatycznych, a także o liczbie potencjalnych i faktycznych posiadaczy chińskich paszportów dyplomatycznych.

Komisja Spraw Zagranicznych uważa, że należy wyrazić zgodę na zawarcie umowy w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, ponieważ umowa będzie korzystna dla strategicznego partnerstwa z Chinami, ułatwi dwustronną wymianę i bliższą współpracę, a także będzie gestem dobrej woli obu stron.

Ufam, że Pańska komisja dokończy proces oceny wniosku i przyłączy się do naszej pozytywnej opinii.

Z wyrazami szacunku

Elmar Brok


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa między UE a Chińską Republiką Ludową w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych

Odsyłacze

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

3.3.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

10.3.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

1.2.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Data przyjęcia

3.10.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Data złożenia

5.10.2016


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności