Postup : 2015/0293(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0281/2016

Predkladané texty :

A8-0281/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2016 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0393

ODPORÚČANIE     ***
PDF 530kWORD 50k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Bodil Valero

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15470/2015),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov (15469/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú predložila Rada v súlade s článkom 77 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0110/2016),

–  so zreteľom na list Výboru pre zahraničné veci,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0281/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody,

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Čínskej ľudovej republiky.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rámec vzťahov

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001(1) patrí Čína medzi krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať pri ceste do schengenského priestoru vízum. Rovnako aj občania EÚ potrebujú vízum na vstup do Číny. Okrem toho sa v Číne 12. októbra 2015 oficiálne zaviedol vízový informačný systém (VIS) a odvtedy musia všetci žiadatelia z Číny poskytnúť pri podávaní žiadosti o schengenské vízum svoje biometrické údaje.

Dialóg o migrácii a mobilite medzi EÚ a Čínou je rámcom, ktorý obom stranám umožňuje výmenu názorov a diskusiu o možnostiach spolupráce v otázkach spoločného záujmu v rámci migračných politík oboch strán.

Tento dialóg sa začal v októbri 2013 a v jeho rámci sa obe strany dohodli, že začnú rokovania o recipročnej dohode o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov

Rada v tejto súvislosti 14. septembra 2015 prijala rozhodnutie, ktorým Komisiu poveruje začať rokovania, a adresovala Komisii usmernenia na rokovania o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov. Rokovania sa začali 21. septembra a prebiehali formou výmeny písomných oznámení. Dohoda bola parafovaná hlavnými vyjednávačmi za EÚ 3. novembra 2015 a za Čínu 4. novembra 2015.

Európska komisia pripravila návrh rozhodnutia Rady 15. decembra 2015. Rada prijala svoje rozhodnutie 26. januára 2016. Pre toto rozhodnutie je v súlade s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) potrebný súhlas Európskeho parlamentu.

Všeobecné ustanovenia dohody

Dohoda umožňuje občanom Únie, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov alebo preukazov EÚ, a občanom Číny, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov, cestovať bez víz na územie druhej zmluvnej strany na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. K dohode je pripojené spoločné vyhlásenie týkajúce sa výkladu uvedeného obdobia 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

Spravodajca víta skutočnosť, že navrhovaná dohoda sa po prvý raz vzťahuje aj na držiteľov preukazov EÚ.

S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi EÚ sa v článku 10 ods. 6 dohody ustanovuje, že Čína môže pozastaviť vykonávanie dohody alebo dohodu ukončiť len vo vzťahu k všetkým členským štátom Európskej únie a rovnako EÚ môže pozastaviť vykonávanie dohody alebo dohodu vypovedať len v mene všetkých svojich členských štátov.

Osobitné územné ustanovenia

Osobitné postavenie Spojeného kráľovstva a Írska je zohľadnené v preambule. Spojené kráľovstvo a Írsko sa teda nezúčastňujú na uzavretej dohode a nie sú viazané jej ustanoveniami.

Podobne sa v spoločnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu k dohode, uvádza aj úzke pridruženie Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Vo vyhlásení sa uvádza, že je žiaduce, aby orgány týchto krajín uzavreli s Čínou podobné dohody o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov s podobnými podmienkami, aké boli dohodnuté v tejto dohode.

Dohoda obsahuje ustanovenia týkajúce sa jej územnej pôsobnosti: v prípade Francúzska a Holandska sa ustanovenia tejto dohody uplatňujú iba na európskych územiach týchto dvoch členských štátov.

Vykonávanie a monitorovanie dohody

Touto dohodou sa zriaďuje spoločný výbor odborníkov pre správu dohody (článok 7). Spravodajca upozorňuje na skutočnosť, že v spoločnom výbore pre správu dohody Európsku úniu zastupuje iba Komisia. Európsky parlament ako inštitúcia priamo volená európskymi občanmi by mal byť zapojený do práce spoločného výboru, alebo by mal byť aspoň pravidelne informovaný o výsledkoch jeho zasadnutí.

Spravodajca takisto vyjadruje pochybnosť o tom, či je správne podpisovať dohody o zrušení vízovej povinnosti a predbežne ich vykonávať skôr, ako Európsky parlament udelil súhlas. Spravodajca konštatuje, že takýto postup môže obmedziť manévrovací priestor Parlamentu. Ďalšou komplikáciou takéhoto postupu je, že Parlament nie je priebežne informovaný o pokroku dvojstranných rokovaní, čo môže byť porušením ustanovení zmluvy (článku 218), ako aj súčasnej rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou.

**

Spravodajca verí, že zrušenie vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov je krokom vpred na ceste k úplnému recipročnému zrušeniu vízovej povinnosti pre držiteľov bežných cestovných pasov. Liberalizácia vízového režimu má obrovský význam a prináša hmatateľné výhody.

Zrušenie víz skráti čakacie doby pred konzulátmi a zníži náklady spojené s cestovaním. Uľahčí a zintenzívni medziľudské kontakty – zásadnú podmienku trvalého rozvoja hospodárskych, kultúrnych, vedeckých a ďalších vzťahov. Liberalizácia vízového režimu by, samozrejme, mala ísť ruka v ruke s dôslednejším dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd, ako sa to vyžaduje v článku 1 nariadenia č. 539/2001.

Na záver spravodajca odporúča, aby členovia Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci túto správu podporili a aby Európsky parlament udelil svoj súhlas.

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI

Ref. č.: D(2016)11290

Claude MORAES

predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Vec:  Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických cestovných pasov (2015/0293(NLE))

Vážený pán predseda,

dovoľujem si odvolať sa na návrh Komisie zo 15. decembra 2015 týkajúci sa rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Úniou a Čínou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov.

Beriem na vedomie, že dohoda bola skompletizovaná na 17. samite EÚ – Čína 29. júna 2015. Som si vedomý, že sa uskutočnili konzultácie s členskými štátmi a že tieto vyslovili svoju podporu v rámci pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre azyl a migráciu. Zároveň beriem na vedomie návrh Komisie na predbežné uplatňovanie dohody pred ukončením ratifikácie.

Vítam skutočnosť, že navrhovaná dohoda sa týka aj držiteľov preukazov EÚ. Stále sa však domnievam, že Komisia by mala získať viac informácií o vydávaní diplomatických pasov a o počte potenciálnych a odhadovaných skutočných príjemcov čínskych diplomatických pasov.

Výbor pre zahraničné veci je toho názoru, že by sa mal udeliť súhlas s návrhom na uzatvorenie dohody o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov, pretože dohoda podporuje naše strategické partnerstvo s Čínou, uľahčuje vzájomnú výmenu a užšiu spoluprácu a je gestom dobrej vôle na oboch stranách.

Pevne verím, že Váš výbor dokončí hodnotenie návrhu a dospeje rovnako ako my k pozitívnemu stanovisku.

S úctou

Elmar Brok


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi EÚ a Čínskou ľudovou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov

Referenčné čísla

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

3.3.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

10.3.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

1.2.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Dátum prijatia

3.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

5.10.2016


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia