Förfarande : 2015/0293(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0281/2016

Ingivna texter :

A8-0281/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0393

REKOMMENDATION     ***
PDF 376kWORD 61k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Bodil Valero

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15470/2015),

–  med beaktande av förslaget till avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass (15469/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0110/2016),

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0281/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Folkrepubliken Kina.


KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Enligt rådets förordning (EG) nr 539/2001(1) är Kina ett av de länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de reser in i Schengenområdet. EU-medborgare måste också ha visering för att resa in i Kina. Dessutom infördes informationssystemet för viseringar (VIS) officiellt den 12 oktober 2015 i Kina, och efter detta datum måste alla viseringssökande från Kina lämna biometriska uppgifter när de ansöker om Schengenvisering.

Dialogen om migration och rörlighet mellan EU och Kina utgör ramen för båda parternas åsiktsutbyten och diskussioner om möjligheter till samarbete i frågor av ömsesidigt intresse om deras respektive migrationspolitik.

Dialogen etablerades i oktober 2013 och inom ramen för denna kom man överens om att inleda förhandlingar om ett avtal om ömsesidigt undantag från viseringskravet för innehavare av diplomatpass.

I detta sammanhang antog rådet den 14 september 2015 ett beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar och ge förhandlingsdirektiv om ett avtal om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass. Förhandlingarna inleddes den 21 september och genomfördes genom notväxling. Avtalet paraferades av chefsförhandlarna för EU och Kina den 3 respektive den 4 november 2015.

Kommissionens utarbetade ett utkast till rådets beslut den 15 december 2015. Rådet antog sitt beslut den 26 januari 2016, för vilket Europaparlamentets godkännande krävs i enlighet med artikel 218.6 a andra stycket i EUF-fördraget.

Allmänna bestämmelser i avtalet

I avtalet föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i unionen som innehar giltigt diplomatpass eller EU:s laissez-passer-handling och för medborgare i Kina som innehar giltigt diplomatpass vid resor på den andra avtalsslutande partens territorium, i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. En gemensam förklaring till avtalet om tolkningen av 90-dagarsperioden under en 180-dagarsperiod fogas till avtalet.

Föredraganden välkomnar att förslaget till avtalet för första gången också omfattar innehavare av EU:s laissez-passer-handlingar.

För att säkerställa likabehandling av alla EU-medborgare föreskriver artikel 10.6 i avtalet att Kina får avbryta tillämpningen av eller säga upp avtalet endast med avseende på alla medlemsstater och att EU på motsvarande sätt får avbryta tillämpningen av eller säga upp avtalet endast på alla sina medlemsstaters vägnar.

Särskilda territoriella bestämmelser

Förenade kungarikets och Irlands särskilda ställning har beaktats i ingressen till det ingångna avtalet. Förenade kungariket och Irland deltar därför inte i det ingångna avtalet och omfattas inte av dess bestämmelser.

Norges, Islands, Schweiz och Liechtensteins nära associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket kommer likaledes till uttryck i en gemensam förklaring som bifogas avtalet. I förklaringen uppmanas dessa länders myndigheter att snarast möjligt ingå liknande avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser med Kina på liknande villkor som i detta avtal.

Avtalet innehåller bestämmelser om dess territoriella tillämpning: när det gäller Frankrike och Nederländerna ska bestämmelserna i avtalet tillämpas endast på dessa medlemsstaters europeiska territorier.

Genomförande och uppföljning av avtalet

Genom avtalet inrättas en gemensam expertkommitté för förvaltningen av avtalet (artikel 7). Föredraganden vill uppmärksamma att EU i den gemensamma kommittén för förvaltningen av avtalet företräds enbart av kommissionen. I egenskap av en institution som är direkt vald av unionsmedborgarna skulle Europaparlamentet kunna involveras i den gemensamma kommitténs arbete, eller åtminstone få regelbunden information om mötesresultaten.

Föredraganden är också tveksam till praxis för undertecknande av avtal om viseringsundantag och deras provisoriska tillämpning före Europaparlamentets godkännande. Denna praxis tenderar att minska handlingsutrymmet för Europaparlamentet. Dessutom är den än mer problematisk med tanke på att parlamentet inte informeras i tid om framstegen i de bilaterala förhandlingarna, eventuella brott mot fördragets bestämmelser (artikel 218) och det nuvarande ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen.

**

Föredraganden hoppas att undantaget från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass ska bli ett steg framåt när det gäller att införa ett ömsesidigt undantag från viseringskravet för innehavare av vanliga pass. Viseringsliberalisering är av stor betydelse eftersom den ger påtagliga fördelar.

Avskaffandet av viseringar kommer att minska väntetiden utanför konsulaten och kostnaderna i samband med resor. Det kommer att underlätta personliga kontakter – en nödvändig förutsättning för ett oavbrutet utvecklande av ekonomiska, kulturella, vetenskapliga och andra förbindelser – och stärka kontakterna mellan människor. Visaliberalisering borde förstås gå hand i hand med förbättringar när det gäller mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 539/2001.

Slutligen rekommenderar föredraganden ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ge sitt stöd till detta betänkande, och Europaparlamentet att ge sitt godkännande.

(1)

Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (EGT L 81, 21.3.2001, s. 1).


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR

Ref.: D(2016)11290

Claude Moraes

Ordförande för utskottet för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Ärende:  Förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass (2015/0293(NLE))

Jag hänvisar till kommissionens förslag av den 15 december 2015 till rådets beslut om ingående av avtalet mellan EU och Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass.

Jag noterar att avtalet slutfördes vid det 17:e toppmötet mellan EU och Kina den 29 juni 2015. Jag är medveten om att medlemsstaterna hördes och gav sitt stöd inom högnivågruppen för asyl och migration. Jag noterar även kommissionens förslag till provisorisk tillämpning av avtalet i avvaktan på slutförandet av ratificeringen.

Det gläder mig att avtalet även omfattar innehavare av EU:s laissez-passer-handlingar. Jag anser dock fortfarande att kommissionen bör inhämta mer information om utfärdandet av diplomatpass och om antalet potentiella innehavare samt om det beräknade antalet verkliga innehavare av kinesiska diplomatpass.

Utskottet för utrikesfrågor anser att förslaget att ingå avtalet om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass bör godkännas, eftersom avtalet stöder vårt strategiska partnerskap med Kina, underlättar ömsesidigt utbyte och närmare samarbete och är ett tecken på god vilja från bägge parter.

Jag räknar med att ert utskott kommer att slutföra utvärderingen av förslaget och att det delar vår positiva bedömning.

Med vänlig hälsning

Elmar Brok


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtalet mellan EU och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass

Referensnummer

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Begäran om samråd med parlamentet

3.3.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

10.3.2016

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

1.2.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Behandling i utskott

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Antagande

3.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Ingivande

5.10.2016


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Teckenförklaring

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy