Διαδικασία : 2015/2226(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0285/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0285/2016

Συζήτηση :

PV 27/10/2016 - 6
CRE 27/10/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2016 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0427

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 820kWORD 102k
10.10.2016
PE 580.547v03-00 A8-0285/2016

σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο

(2015/2226(INI))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Eric Andrieu

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο

(2015/2226(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0285/2016),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές: κάλυψη του ελλείμματος θέσεων εργασίας (COM(2006)0857),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 77% της επικράτειας της ΕΕ και ότι σε αυτές τις περιοχές πολλές θέσεις απασχόλησης, συχνά μη επιδεχόμενες μετεγκατάσταση, σχετίζονται με τη γεωργία και τον κλάδο των γεωργικών ειδών διατροφής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία και ο κλάδος των γεωργικών ειδών διατροφής αντιστοιχούν συνολικά στο 6% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, σε 15 εκατομμύρια επιχειρήσεις και σε 46 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των γεωργών στις αγροτικές περιοχές μειώθηκε σημαντικά, όπως και τα εισοδήματα των γεωργών και άλλων εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας, ενώ εξακολουθεί να μειώνεται η γεωργική απασχόληση στις περιοχές αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ του 2005 και του 2014 η εισροή γεωργικού εργατικού δυναμικού μειώθηκε κατά περίπου ένα τέταρτο (-23,6%) στην ΕΕ των 28(1)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική δραστηριότητα εξακολουθεί να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας αλλά δεν αντιπροσωπεύει πλέον παρά μικρό ποσοστό του ενεργού πληθυσμού της υπαίθρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση των χρήσεων της υπαίθρου ανάμεσα στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και συνίστανται σε παροχές διαμονής και αναψυχής και στη λειτουργία προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό διακύβευμα για τη δυναμική και την απασχόληση στις διάφορες αγροτικές περιοχές της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ σε ορισμένες περιοχές καταγράφεται τα τελευταία χρόνια δημογραφική αναστροφή των μεταναστευτικών ροών και αύξηση του πληθυσμού τους, στοιχεία που είναι ενδεικτικά της έλξης προς την ύπαιθρο η οποία συνήθως συνοδεύεται από το φαινόμενο της περιαστικοποίησης, υπάρχει επίσης μία τάση στις πολύ πιο φτωχές περιοχές να οδηγούνται σε μαρασμό, αποκομμένες από τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις όπως χαμηλό εισόδημα, πτωτικό δημογραφικό ποσοστό, έλλειψη θέσεων εργασίας και υψηλά ποσοστά ανεργίας, αργή ανάπτυξη στον τριτογενή τομέα, έλλειψη ικανότητας μεταποίησης τροφίμων, χαμηλού επιπέδου δεξιότητες και περιορισμένο κεφάλαιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από εννέα στους δέκα Ευρωπαίους εκτιμούν ότι η γεωργία και η ύπαιθρος είναι σημαντικές για το μέλλον τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εισόδημα που προκύπτει από τις γεωργικές δραστηριότητες ανά μονάδα εργασίας είναι σχετικά χαμηλό, γεγονός που προκαλεί ανησυχία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έπληξε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, περισσότερο όμως την ύπαιθρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω περιοχές υπέστησαν πρωτοφανή καταστροφή εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιμέτωπη με την σημερινή οικονομική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγάγει την απασχόληση – ιδίως μέσω του ΕΤΣΕ – σε πρωταρχική της προτεραιότητα και ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η ΚΓΠ οφείλει να καταστεί αποτελεσματικότερη και να επιβεβαιωθεί η νομιμοποίησή της ως ένα από τα κύρια εργαλεία για τη δράση της ΕΕ με στόχο τη διατήρηση και τη δημιουργία απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα στις αγροτικές περιοχές, κυρίως στον τομέα της γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η ΚΓΠ έχει αντίκτυπο στη δημιουργία και τη διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία να διατηρηθούν οι δύο πυλώνες της ΚΓΠ, εφόσον ο πυλώνας Ι αποτρέπει τη μετανάστευση μικρών και οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον κλάδο και διατηρεί τις θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα, ενώ οι πόροι του πυλώνα ΙΙ διασφαλίζουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε άλλους τομείς όπως στον τουρισμό, την επεξεργασία τροφίμων και σε άλλους συναφείς κλάδους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή γεωργία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις όσον αφορά την παραγωγή και ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τη βιωσιμότητα, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, και είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ της κοινωνίας και της γεωργίας, να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων ώστε να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα του τομέα και να επανεξετασθούν οι στόχοι μιας πραγματικά δημόσιας πολιτικής, η οποία είναι προς το συμφέρον όλων, κάτι που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανα-εδαφικοποίηση της γεωργίας –αναγκαίο στοιχείο σύνδεσης της παραγωγής και της απασχόλησης με μια δεδομένη περιοχή– έχει παραμεληθεί για πολύ μεγάλο διάστημα και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα μιας γεωργίας που θα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες και θα συνδέεται με τη γη τους – δραστηριότητα καίριας σημασίας για να παραμείνει η ύπαιθρος δυναμική και πλήρης ευκαιριών απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ανα-εδαφικοποίηση καθιστά επίσης δυνατή την επίτευξη μιας ικανοποιητικής ισορροπίας ανάμεσα στην αστική και την αγροτική ανάπτυξη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τον διαρκώς αυξανόμενο ρόλο της αστικής και περιαστικής γεωργίας και το εξίσου εντεινόμενο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και την αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου, η οποία οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος στο περιβάλλον, η παραγωγή τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και η αποτίμηση της αξίας του έργου των μικρών και περιφερειακών παραγωγών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δομικά στοιχεία της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ συνέβαλαν στον αναπροσανατολισμό και σε μια πιο δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών και των διαφόρων γεωργικών κλάδων και επιβεβαίωσαν τον οικονομικό και κοινωνικά σταθεροποιητικό ρόλο της κοινής γεωργικής πολιτικής για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την ύπαιθρο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από μελέτες έχει προκύψει ότι οι άμεσες ενισχύσεις μέσω του πυλώνα Ι δεν οδηγούν σε άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ωστόσο διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διατήρησή τους και στην παραμονή των γεωργών στη γη τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η στήριξη της εν λόγω πολιτικής ανακληθεί, το 30% των ευρωπαίων γεωργών θα αναγκαστεί να σταματήσει τις δραστηριότητές του και να εγκαταλείψει τον γεωργικό τομέα· εκτιμώντας ότι οι εν λόγω ενισχύσεις εγγυώνται την επιβίωση των μικρών γεωργών και της υπαίθρου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται σε γεωργούς σε μειονεκτούσες ή περιθωριακές εκτάσεις γης είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί όχι μόνο η παραμονή των γεωργών αυτών στη γη τους, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, αλλά και η προστασία των εν λόγω εκτάσεων καθώς και ο ρόλος τους στην προσέλκυση τουρισμού στις εν λόγω περιοχές·

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι πρωταρχικός στόχος του πυλώνα Ι της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ είναι η επισιτιστική ασφάλεια, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης στη γεωργία και θα πρέπει να διασφαλιστεί δικαιότερη κατανομή των πληρωμών που καταβάλλονται στο πλαίσιο του πυλώνα 1 για τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων της εν λόγω ενίσχυσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα στον τομέα αυτόν δείχνει ότι είναι δυνατά άλλα είδη γεωργικής ανάπτυξης, τα οποία παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα των τροφίμων και τις αγρονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις, ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί και να προωθηθεί η διαφοροποίηση των γεωργικών συστημάτων, και ότι οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι γενικά πιο διαφοροποιημένες, καινοτόμες και ιδιαίτερα ευέλικτες, είναι συχνά καλά οργανωμένες ως προς την σύσταση ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών και τείνουν να είναι πιο ανθεκτικές, να προσαρμόζονται πιο εύκολα στις επιπτώσεις της κρίσης, να προσφέρουν οφέλη στις κοινότητες στις οποίες βρίσκονται, υποστηρίζοντας έτσι τη αγροτική οικονομία, η οποία είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής γεωργίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την σημερινή κρίση καθίσταται σαφές ότι, στο πλαίσιο μιας κοινής γεωργικής πολιτικής που είναι προσανατολισμένη στην αγορά, είναι ουσιαστικό να διατηρηθεί η κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και να προσδιοριστούν νέα, κατάλληλα ρυθμιστικά εργαλεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών και η διατήρηση της απασχόλησης και του γεωργικού εισοδήματος·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εκτίμηση επιπτώσεων της TTIP που εκπονήθηκε από την Επιτροπή επισημαίνεται ότι είναι περισσότερο ευάλωτες οι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και έχουν περιορισμένες εναλλακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαιθρος και οι θέσεις απασχόλησης του γεωργικού τομέα απειλούνται από την τάση απομάκρυνσης από παραδοσιακά γεωργικά μοντέλα, η οποία θα επέλθει λόγω της εν λόγω συμφωνίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί δραστηριοποιούνται σε μια όλο και πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά και, κατά συνέπεια, εκτίθενται περισσότερο στην αστάθεια των τιμών σε σύγκριση με άλλους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες που τελούν επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση, όπως η διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP), η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA) και η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur, υπονομεύουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και συνθηκών στήριξης των μέσων διαβίωσης των γεωργών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα πληρωμών που υφίσταται επί του παρόντος στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δεν διασφαλίζει τη βιώσιμη κατανομή της προστιθέμενης αξίας, ενώ συχνά έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη των πρωτογενών παραγωγών να μην επαρκούν ούτε καν για να καλύψουν τις δαπάνες τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές, η ύπαιθρος χαρακτηρίζεται συνήθως από στατιστικά υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και σημαντικά χαμηλότερα εισοδήματα του πληθυσμού, καθώς και από λιγότερο ελκυστικές υποδομές και πιο περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενώ το κόστος παροχής τους είναι σημαντικό λόγω της χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας και προσβασιμότητας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές πρέπει να εντάσσεται σε μια βιώσιμη πολιτική που να είναι προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες περιοχές και να περιλαμβάνει τη διατήρηση και ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων που συνδέονται έμμεσα με τη γεωργία και τη δασοκομία, καθώς και αγροτικών δραστηριοτήτων, που ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών τόσο κοινωνικά όσο και από την άποψη της αλληλεγγύης και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον των αγροτικών περιοχών δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, αλλά συνδέεται επίσης με τη διαφοροποίηση και τη διατήρηση άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η δασοκομία, οι βιοτεχνικές δραστηριότητες, και η ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ικανοτήτων ολοκληρωμένης παραγωγής, ο αγροτικός τουρισμός, η προσφορά ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (π.χ. ιππασία) και η βιώσιμη χρήση των γεωργικών και δασικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων) για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και οργανικών υλικών και προϊόντων με βάση οικολογικές διαδικασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για αποκεντρωμένες και ολοκληρωμένες τοπικές πολιτικές που συνδέονται με τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές και την αγροτική και πολιτιστική ταυτότητα, και για γνήσια εδαφικοποιημένο μηχανισμό, που θα αναζητά συνέργειες και την από κοινού αξιοποίηση αγροτικών πόρων μέσω συλλογικών και διατομεακών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης άλλων πόρων της ΕΕ για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και απασχόλησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ύπαρξη αγροτικών υποδομών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το σκοπό αυτό, έχει τεράστια σημασία να τονιστεί το γεγονός ότι πολλές θέσεις εργασίας είναι συνδεδεμένες με τον τόπο και με τις συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες, και τη δασοκομία, οι οποίες δεν μπορούν να μετακινηθούν και περιλαμβάνουν υπηρεσίες διατροφικών και μη προϊόντων, όπως η προστασία και διαχείριση του τοπίου και των υδάτων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή δομή της ΚΓΠ έχει συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι σημαντικό ποσοστό των δικαιούχων των άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ λαμβάνουν πλέον τις πληρωμές αυτές χωρίς να ασκούν γεωργική δραστηριότητα μόνο με την αιτιολογία ότι κατέχουν γεωργική γη·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παρασχεθεί ενίσχυση ιδίως στις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή σε μεμονωμένους αγρότες οι οποίοι, είτε μόνοι είτε με συνεργάτες, διαχειρίζονται την εκμετάλλευσή τους υπεύθυνα, ανεξάρτητα και είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα προσαρμόζοντας τις αποφάσεις τους για την παραγωγή και/ή τις μεθόδους παραγωγής τους και διαφοροποιώντας τις δραστηριότητές τους προκειμένου να χειριστούν τις διαρκείς διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα της γεωργίας·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό των γυναικών που απασχολούνται ή/και έχουν επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές θα πρέπει να αναλυθεί, να καταγραφεί και να προωθηθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, και δεν πρέπει να έχουν μειονεκτική μεταχείριση από καμία εξ αυτών, καθώς έτσι θα τεθούν τα θεμέλια για να αναλάβουν οι γυναίκες ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και την καινοτομία, συμβάλλοντας στην έξοδο ολόκληρου του κλάδου από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν στην κατάρτιση αναπτυξιακών σχεδίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να συνεισφέρουν στα εν λόγω σχέδια με τις ανάγκες, τις εμπειρίες και τα οράματά τους, και, ως εκ τούτου, οι γυναίκες πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωσή τους·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 μόλις το 7,5% των γεωργών ήταν κάτω των 35 ετών και σήμερα, περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια γεωργοί είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, και ότι τα άρθρα 50 και 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 στο πλαίσιο της ΚΓΠ περιλαμβάνουν διατάξεις για τη στήριξη της ανανέωσης των γενεών στη γεωργία·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη, η πρόσβαση των γυναικών των αγροτικών περιοχών στην αγορά εργασίας είναι περιορισμένη τόσο στη γεωργία όσο και σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας και ότι η μισθολογική διαφορά είναι μεγαλύτερη σε σχέση με άλλους τομείς, μολονότι ο ρόλος τους είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ανάπτυξη και την κοινωνική ζωή της υπαίθρου, και πολύ περισσότερο στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που επιδιώκουν διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους (αγροτουρισμός, προϊόντα υψηλής ποιότητας, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές καθώς και άλλες δραστηριότητες)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση πρόσβαση στη γη αποτελεί παράγοντα που περιορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρήσεων στον γεωργικό τομέα από γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο στην Ευρώπη το 29% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διευθύνεται από γυναίκες·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αριθμό καλλιεργειών μαζικής βιομηχανικής παραγωγής και την αντικατάσταση των τοπικών φυτικών ποικιλιών και μέσων βιοπορισμού από φυτικές ποικιλίες και μέσα βιοπορισμού βιομηχανικού χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές ζωικές φυλές και φυτικές ποικιλίες στην προστασία της βιοποικιλότητας και στη στήριξη των περιφερειακών πηγών εισοδήματος και των τοπικών προϊόντων·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να γίνουν οι αγροτικές περιοχές περισσότερο ελκυστικές για τις νέες γενιές, προωθώντας την κατάρτιση που αποσκοπεί στην καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος και των τεχνολογιών·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθολικό πλαίσιο της αξιολόγησης της βιωσιμότητας των συστημάτων γεωργικών ειδών διατροφής (SAFA) αναπτύχθηκε από τον FAO·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) παρέχει μεσοπρόθεσμη υποστήριξη στις περιθωριοποιημένες κοινότητες στους τομείς της στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΓΤΑΑ μπορεί να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των προσφύγων και να χρησιμοποιηθεί για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων στους διάφορους τομείς δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές·

Στο πλαίσιο της σημερινής ΚΓΠ

1.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να δώσουν στους νεαρούς γεωργούς μακροπρόθεσμες προοπτικές προκειμένου να αντιμετωπισθεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου, να θέσουν σε εφαρμογή μια σφαιρική στρατηγική ανανέωσης των γενεών και, προς τούτο, να αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα ΚΓΠ για την υποστήριξη των νέων σε ηλικία γεωργών και την εγκατάσταση νέων γεωργών, και εκτός οικογενειακού πλαισίου, κυρίως με τα μέτρα του Ι και του ΙΙ πυλώνα για την ενίσχυση των νέων σε ηλικία γεωργών, και επίσης να διευκολύνουν την εγκατάσταση και την επιχειρηματικότητα νέων γεωργών ηλικίας άνω των 40 ετών· σημειώνει επίσης ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να συμπληρώνονται με διατάξεις των εθνικών πολιτικών και να είναι συμβατά με αυτές (σχετικά με την έγγειο ιδιοκτησία, φορολογική και κοινωνική πολιτική, κλπ.), συμπεριλαμβανομένης της στήριξης βάσει των άρθρων 50 και 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

2.  σημειώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ διατίθεται στις πλουσιότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με μόλις το 13% των δικαιούχων να λαμβάνει το 74% των άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ το 2014· πιστεύει ότι το γεγονός αυτό δεν συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον γεωργικό τομέα, δεδομένου ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ένταση εργασίας και το 53 % των εργαζομένων του τομέα απασχολούνται σε εκμεταλλεύσεις που θεωρούνται ότι είναι μικρού οικονομικού μεγέθους· ζητεί καλύτερη κατανομή των ενισχύσεων της ΚΓΠ στους μικρούς γεωργούς·

3.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υποστήριξη που παρέχουν σε μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, ιδίως μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης της αναδιανεμητικής ενίσχυσης· τα παροτρύνει επίσης να θεσπίσουν μηχανισμούς πριμοδότησης για τις εκμεταλλεύσεις που έχουν αποτελεσματική οργάνωση και για εκείνες που χρησιμοποιούν νομικά μέσα συγκέντρωσης μεταξύ εκμεταλλεύσεων·

4.  θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις μειονεκτούσες γεωγραφικά περιοχές (όπως ορεινές ζώνες, υπερπόντια εδάφη, άκρως απόκεντρες ζώνες και ευάλωτες φυσικές περιοχές) καθώς η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας αποτελεί για αυτές ουσιαστικό παράγοντα οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης με προτεραιότητα στην απασχόληση· προσθέτει, ωστόσο, η ΚΓΠ οφείλει επίσης να εξετάσει τις νέες δυναμικές περιαστικοποίησης και να συνδράμει τις περιαστικές περιοχές προκειμένου να υπερβούν τους περιορισμούς που απορρέουν από τις ιδιαιτερότητές τους·

5.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την δυνατότητα χορήγησης των συνδεδεμένων πληρωμών, οι οποίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της παραγωγής σε συγκεκριμένο μέρος, εξασφαλίζουν την απασχόληση στις μειονεκτούσες περιοχές, και καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν το μερίδιο αυτού του τύπου στήριξης στους ενεργούς γεωργούς, να την καταστήσουν πιο ευέλικτη και να την αξιοποιήσουν περαιτέρω για τον καλύτερο εφοδιασμό της Ένωσης σε πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, πρώτες ύλες για τις οποίες η Ένωση εξαρτάται από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες· προτείνει περαιτέρω ότι το ύψος της προαιρετικής συνδεδεμένης πληρωμής θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί σε συνάρτηση με το επίπεδο απασχόλησης της σχετικής καλλιέργειας, στηρίζοντας έτσι περισσότερο τις παραγωγές που αξιοποιούν μεγαλύτερο αριθμό εργατικού δυναμικού·

6.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού και των σχετικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) προβλέπονται μέτρα στοχοθετημένης ενίσχυσης για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών και την εκτροφή τοπικών ζωικών φυλών, μέσω των οποίων προάγεται η απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο και η διατήρηση της βιοποικιλότητας· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς για την παροχή ειδικής στήριξης σε ομάδες και οργανώσεις γεωργών και παραγωγών που καλλιεργούν τοπικές φυτικές ποικιλίες και εκτρέφουν τοπικές ζωικές φυλές·

7.  υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση της περιβαλλοντικής διάστασης των άμεσων ενισχύσεων είναι αναγκαία και πρέπει να εγγράφεται στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και της αειφορίας των εκμεταλλεύσεων και να συμβάλλει στη διατήρηση και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, μεταξύ άλλων, στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, του αγροτικού τουρισμού και τη διαχείριση της υπαίθρου, π.χ. με μεγάλες ιδιοκτησίες και ιστορικά κτήματα· παροτρύνει την ΕΕ να μεριμνήσει για την απλοποίηση και την απλή, κατανοητή και ανεμπόδιστη εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανονισμών· επισημαίνει ότι η περιβαλλοντική διάσταση δεν πρέπει να οδηγήσει στη μείωση ή την εγκατάλειψη της γεωργικής παραγωγής, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές·

8.  εκτιμά ότι, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αυξημένης θνησιμότητας των μελισσών που έχει παρατηρηθεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και την καίριας σημασίας επικονιαστική λειτουργία του εντόμου για την επισιτιστική ασφάλεια και την οικονομία πολλών κλάδων της φυτικής παραγωγής, η Ένωση θα ήταν σκόπιμο να στηρίξει με μεγαλύτερο σθένος τον εν λόγω τομέα, υιοθετώντας μια πραγματικά πανευρωπαϊκή στρατηγική αύξησης του πληθυσμού των μελισσών· μια τέτοια φιλοδοξία, η οποία δεν προϋποθέτει σημαντική επένδυση, θα δημιουργούσε πολλές θέσεις εργασίας, είτε μέσω της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων σε ήδη υπάρχουσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, είτε με τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες κατά τους ειδικούς θα ήταν βιώσιμες με 200 κυψέλες η καθεμιά και θα είχαν ως πρώτο μέλημα την παραγωγή επιλεγμένων βασιλισσών και σμηνών και ακολούθως την παραγωγή μελιού, προϊόν που παρουσιάζει μεγάλη έλλειψη στην ΕΕ· τονίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση η οποία αξιοποιεί διάφορες ευρωπαϊκές στρατηγικές –καινοτομία, κοινωνική ένταξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης– συμβαδίζει πλήρως με τη βούληση για αναπροσανατολισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής και της ανάπτυξης της γεωργίας με γνώμονα την αύξηση της βιωσιμότητας·

9.  σημειώνει ότι προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στις εκμεταλλεύσεις, πρέπει ο τομέας να στραφεί σε νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και να αυξήσει την αξιοποίηση εργαλείων όπως οι ομάδες παραγωγών στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ και του ΙΙ πυλώνα προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα η μεταβλητότητα και οι απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς· εκτιμά ότι τα μέτρα της αγοράς και τα έκτακτα μέτρα για τις κρίσεις καθώς και τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων που προβλέπονται από την ενιαία ΚΟΑ και τον πυλώνα ΙΙ πρέπει να υλοποιούνται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ενεργητικότητα, με την στήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ να προσαρμόζεται όπως απαιτείται στη συγκεκριμένη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των ορεινών περιοχών, και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να περιορίζονται οι αρνητικές συνέπειες της πτώσης των τιμών στα γεωργικά εισοδήματα· σημειώνει ότι η εφαρμογή των μέτρων κατά της κρίσης δεν έχει επιτύχει πλήρως τους στόχους της και θα πρέπει να λάβει περισσότερο υπόψη την υπάρχουσα υποδομή και τις ικανότητες των κρατών μελών· προτρέπει την Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις πρόσφατες κρίσεις, να αναπτύξει ταχύτερα και περισσότερο αποτελεσματικά συστήματα παρέμβασης τα οποία θα μπορούν να αποτρέπουν τις πλέον αρνητικές συνέπειες·

10.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες των έκτακτων μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 219 έως 222 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

11.  εκτιμά ότι, για να μπορούν να λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας, οι τιμές παρέμβασης πρέπει να αναπροσαρμόζονται σε τακτική βάση σε συνάρτηση με την εξέλιξη του κόστους παραγωγής, ούτως ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στα έσοδα και στη βιωσιμότητα της δραστηριότητας των παραγωγών καθώς και στην απασχόληση· καλεί την ΕΕ να προβλέψει εργαλεία πρόληψης, όπως το παρατηρητήριο της αγοράς γάλακτος, σε όλους τους μεγάλους κλάδους παραγωγής με σκοπό την παρακολούθηση της αγοράς, γεγονός που θα βοηθούσε στην καθοδήγηση της παραγωγής και στην παρέμβαση σε περιπτώσεις κρίσεων χάρη σε ευέλικτα, άμεσης δράσης εργαλεία διαχείρισης της αγοράς, τα οποία θα ενεργοποιούνται εφόσον κριθεί αναγκαίο·

12.  αναγνωρίζει ότι οι μικρές αλυσίδες εφοδιασμού οι οποίες συνδέουν τους αγρότες με τους τοπικούς παραγωγούς μπορούν να τονώσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας της υπαίθρου, και υπογραμμίζει ότι τα συστήματα ποιότητας, οι γεωγραφικές ενδείξεις και η βιολογική γεωργία αποτελούν ευκαιρία για την ανάπτυξη του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής και πιθανώς να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης στην ύπαιθρο, και έτσι θα πρέπει όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να αναπτυχθούν, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διατηρηθεί ο πολιτισμός και η ταυτότητα της περιφέρειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση σε μεγαλύτερες αγορές για τα προϊόντα αυτά, και η εισαγωγή μέτρων ποιότητας, προώθησης και προστασίας τους με στόχο τη βελτίωση της εμπορίας τους και την ένταξή τους στο πλαίσιο των γενικών τουριστικών προϊόντων μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο των υπό συζήτηση νομοθετικών προτάσεων, ότι οι εν λόγω θετικές επιπτώσεις στην οικονομία βασίζονται στην εμπιστοσύνη του καταναλωτή που δεν πρέπει να υπονομεύεται από αλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως υποβάθμιση της ποιότητάς τους· τονίζει, περαιτέρω, ότι οι διαδικασίες διασφάλισης των εν λόγω προτύπων ποιότητας μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά επαχθείς και θα πρέπει να απλοποιηθούν·

13.  συνιστά στα κράτη μέλη να κάνουν πιο εκτεταμένη χρήση των τομέων της προτεραιότητας 6 του ΙΙ πυλώνα όσον αφορά τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και μέτρων για την μεταφορά γνώσεων και επαγγελματικής και συνεχούς κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας, της επιμόρφωσης και του αναπροσανατολισμού των εργαζόμενων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις), έτσι ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με την εκτέλεση άλλων αγροτικών δραστηριοτήτων, καθώς και μέτρων παροχής συμβουλών και συνδρομής στη διαχείριση προκειμένου να βελτιώσουν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την στήριξη της κατάρτισης προκειμένου να βοηθηθούν οι γεωργοί, οι εργαζόμενοι στην γεωργία και την ύπαιθρο να γίνουν πιο ευέλικτοι και να είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους, καθώς και για την ενίσχυση της καινοτομίας·

14.  επισημαίνει ότι τα τρέχοντα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης εστιάζουν πολύ λιγότερο σε κοινωνικά έργα που ευνοούν την απασχόληση, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013, και ότι αυτό οφείλεται στην επιλογή των μέτρων που προέκριναν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξής τους και στα μικρότερα κονδύλια που έχουν διατεθεί στα μέτρα τόνωσης της απασχόλησης· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις επιλογές τους και ζητεί να επιδειχθεί μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής·

15.  θεωρεί ότι το επίπεδο πολυπλοκότητας των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης περιορίζει σημαντικά τη χρήση των πόρων του ΕΓΤΑΑ και δημιουργεί προσκόμματα στα έργα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας· ότι είναι, συνεπώς, επιτακτική η ανάγκη να απλοποιηθεί η εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, να υιοθετηθούν πιο συνεκτικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση πόρων από διάφορα ταμεία, και να παρακαμφθούν οι αδυναμίες των υπερβολικά σχολαστικών διοικητικών και οικονομικών ελέγχων που έχουν επιβληθεί από τις υπηρεσίες των κρατών μελών και της Επιτροπής·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη δημοσιότητα στις δυνατότητες που παρέχει ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο (π.χ. αγροτουρισμός, παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας)·

17.  υπενθυμίζει ότι ο παράγοντας κινδύνου που ενυπάρχει στην καινοτομία δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη τόσο από τις εθνικές όσο και από τις κοινοτικές πολιτικές και ότι το φαινόμενο αυτό λειτουργεί ανασχετικά ως προς την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ειδικά για τους πολλούς ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομική επιφάνεια για την επιτυχή υλοποίηση των καινοτόμων σχεδίων τους·

18.   τονίζει ότι η αγροτική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι αλληλένδετες, και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να μεγιστοποιήσουν το δυναμικό των τοπικών και περιφερειακών αρχών που είναι πιο εξοικειωμένες με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι περιοχές τους, με στόχο την επίτευξη των στόχων του πυλώνα ΙΙ και την τήρηση των προτεραιοτήτων της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης· υπενθυμίζει τη δυνατότητα να επικεντρωθούν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και τα επιχειρησιακά προγράμματα στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης, καθώς και στη βελτίωση των υπηρεσιών στην ύπαιθρο, και καλεί την Επιτροπή να παράσχει τη συνδρομή της για την επίτευξη αυτού του στόχου· επιμένει στην προσαρμογή των μοντέλων συνεργατικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές για την αύξηση της απασχόλησης, τον εξορθολογισμό των γεωργικών δραστηριοτήτων και τη μείωση του κόστους·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς που ασκούν δραστηριότητα στην κοινωνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής γεωργίας(2), με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· σημειώνει τις δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συμβολή της κοινωνικής οικονομίας στην αγροτική ανάπτυξη, για παράδειγμα μέσω σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία·

20.  τονίζει ότι η δράση στήριξης της δημογραφικής ανάπτυξης και του φιλικού προς την οικογένεια χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών αποτελεί ήδη στόχο της ΚΓΠ και θα πρέπει να του δοθεί μεγαλύτερη προβολή προκειμένου να υποστηριχθούν οι οικογένειες και να καταστεί ευκολότερος ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, επίσης σε συνδυασμό με θέματα που έχουν σχέση με την αγορά εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές·

21.  τονίζει την ανάγκη προώθησης ενεργητικών μέτρων και πολιτικών που να υπογραμμίζουν τον θετικό ρόλο της μετανάστευσης στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή σε αγροτικές περιοχές·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές αξιοποίησης της υπαίθρου μέσω της ανάπτυξης του τουρισμού ο οποίος, με την κατάλληλη οργάνωση και προώθηση, μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη περιοχών που διαθέτουν σημαντικούς φυσικούς, μορφολογικούς, πολιτιστικούς και αγροδιατροφικούς πόρους· τονίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη της υπαίθρου και η διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων (σε επίπεδο εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων) αποτελούν το κίνητρο ώστε οι νέες γενιές να αναλάβουν τα ηνία, με πνεύμα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας που θα προσανατολίζεται στην καινοτομία και την αξιοποίηση των παραδοσιακών προϊόντων·

23.  τονίζει ότι με την βοήθεια του ΕΓΤΑΑ και των λοιπών Ευρωπαϊκών Ταμείων, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής θα έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και θα διασφαλιστεί ότι η γεωργία θα αναγνωριστεί και πάλι ως βασικός παράγοντας για την εδαφική ανάπτυξη· σημειώνει ότι τα κονδύλια της ΚΓΠ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δυναμικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των συνεργειών με εναλλακτικές πηγές και προγράμματα χρηματοδότησης, καθιστώντας τα προσβάσιμα στις αγροτικές περιοχές προκειμένου να αυξηθεί η συνδεσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα, η οικονομική διαφοροποίηση και να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της αγροτικής κουλτούρας και ταυτότητας·

24.  τονίζει ότι η αγορά γεωργικών εκτάσεων από επενδυτές ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στις μικρές, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις· τονίζει ότι η συντήρηση καλλιεργούμενων εκτάσεων και η πρόσβαση σε γη είναι ουσιώδεις για τη εγκατάσταση και επέκταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και έχει ζωτική σημασία για τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις ανάγκες των νέων γεωργών, του Νοεμβρίου 2015, προκύπτει ότι η διαθεσιμότητα γης προς αγορά και ενοικίαση αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί και οι νεοεισερχόμενοι στον γεωργικό τομέα· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξουν μέσα για να καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση στη γη στις αγροτικές περιοχές με υψηλή ανεργία μέσω, για παράδειγμα, της συμμετοχικής χρήσης και διαχείρισης της γης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, ή της καθιέρωσης συστημάτων για τη διαχείριση και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μη χρησιμοποιούμενες εκτάσεις ή εκτάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία, τις υπηρεσίες των οποίων οι γεωργοί νεαρής ηλικίας και οι γυναίκες θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα·

25.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης να ενθαρρύνουν περισσότερο τις σχέσεις ανάμεσα στον κόσμο της υπαίθρου και τις αστικές περιοχές, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι συνεργασίες και να δοθούν νέες προοπτικές στις επιχειρήσεις της υπαίθρου, προοπτικές που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη τους και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτής της σχέσης ανάμεσα στην ύπαιθρο και τις αστικές περιοχές, οι κωμοπόλεις έχουν αναβαθμισμένο ρόλο, καθώς παρέχουν στους κατοίκους της γύρω υπαίθρου πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες και ότι, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να ενισχύουν, στο πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών τους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις κωμοπόλεις·

26.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ενδιάμεση αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία θα ανταποκρίνεται στις τρέχουσες συνθήκες της παρατεταμένης κρίσης και στις σοβαρές συνέπειες σε επίπεδο απασχόλησης, κυρίως στις αγροτικές περιοχές· θα περιορίζει τη γραφειοκρατία και τον διοικητικό φόρτο για τους ευρωπαίους γεωργούς· θα προβλέπει μέτρα οικολογικού προσανατολισμού τα οποία, από περιβαλλοντική άποψη, θα είναι περισσότερο αποτελεσματικά, μετρήσιμα και φιλόδοξα, και παράλληλα απλούστερα ώστε να εφαρμοστούν για τους γεωργούς·

27.  ζητεί τη θέσπιση δεσμευτικών κανόνων για τη δίκαιη πληρωμή στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων μεταξύ παραγωγών τροφίμων, χονδρεμπόρων και μεταποιητών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί λαμβάνουν κατάλληλο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας το οποίο επαρκεί ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν βιώσιμη γεωργία·

28.  τονίζει ότι ο τομέας της δασοκομίας, ο οποίος έως σήμερα δεν έχει τύχει επαρκούς εκμετάλλευσης στην Ευρώπη, αποτελεί σημαντική πηγή θέσεων εργασίας που πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα με διάφορους τρόπους στο σύνολο του δασικού κλάδου· προσθέτει ότι την ίδια στιγμή η ΕΕ παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τον εφοδιασμό της σε ξυλεία και ότι απαιτούνται επενδύσεις στις αναγκαίες υποδομές για την ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου·

29.  τονίζει ότι η πρόσβαση στη γη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση και την επέκταση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης· επισημαίνει ότι η πρόσβαση στη γη αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί για τη σύσταση γεωργικής εκμετάλλευσης·

Για το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2020

30.  τονίζει ότι οι διαδικασίες της ΚΓΠ πρέπει να απλοποιηθούν και να διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση τουλάχιστον στα επίπεδα που είναι τώρα, αναδεικνύοντας τη σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της πολιτικής αυτής, προκειμένου να διαδραματίσει ουσιαστικό μακροπρόθεσμο ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης στα πλαίσια ενός διαφοροποιημένου ευρωπαϊκού γεωργικού και δασοκομικού τομέα, και να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη και την ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών· τονίζει ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης που επιτρέπει μια πιο άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση στην μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων της υπαίθρου, στην τόνωση της απασχόλησης και του δυναμισμού των αγροτικών περιοχών, πρέπει σταδιακά να ενισχυθεί χωρίς ωστόσο να τεθεί υπό αμφισβήτηση η στήριξη του πρώτου πυλώνα ο οποίος επίσης θα πρέπει να αναδιοργανωθεί, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλισθεί η καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη σταθερότητα των αγορών, στοιχείο αναγκαίο για τη θωράκιση του αγροτικού εισοδήματος, του αγροτικού μοντέλου και της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρώπης καθώς και για τη διατήρηση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών (με επίκεντρο την ποιότητα ζωής) σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές·

31.  επισημαίνει ότι στην ΚΓΠ, μεγάλη σημασία πρέπει να έχουν τα εκσυγχρονιστικά και επενδυτικά εργαλεία τα οποία εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα τομέων της οικονομίας που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές (συμπεριλαμβανομένου του τομέα γεωργικών ειδών διατροφής, ενέργειας, μεταποίησης, υπηρεσιών κοινωνικού τομέα) με βιώσιμο τρόπο και με σεβασμό στις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας έτσι και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης· επιπλέον τα εν λόγω εργαλεία θα επιτρέψουν την περαιτέρω μείωση των διαφορών στην ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών·

32.  τονίζει τη σημασία του τουρισμού ως πηγής εισοδήματος για τους γεωργούς (π.χ. αγροτικός τουρισμός)· προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταρτίσουν προγράμματα για τη στήριξη των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας· θεωρεί σημαντική την παροχή στήριξης στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις μέσω εκστρατειών τουριστικής προώθησης·

33.  επισημαίνει τα μέτρα απλούστευσης της ΚΓΠ που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, αλλά ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει περαιτέρω μέτρα για την καθιέρωση αναλογικότητας και ευελιξίας όσον αφορά τη μείωση του διοικητικού φόρτου της ΚΓΠ και την αύξηση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων·

34.  τονίζει ότι είναι περιορισμένοι οι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ, δεδομένου ότι πρωταρχικός της στόχος είναι η ασφάλεια του επισιτιστικού εφοδιασμού, και ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πλήθους των προκλήσεων που επηρεάζουν τη δημιουργία και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές θα απαιτήσει μια ευρύτερη, διατομεακή προσέγγιση τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κράτους μέλους·

35.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια πολιτική η οποία υποστηρίζει το ανταγωνιστικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο που βασίζεται στο οικογενειακό, διαφοροποιημένο και πολυλειτουργικό γεωργικό μοντέλο το οποίο θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση στην συγκεκριμένη περιοχή μιας δίκαια αμειβόμενης απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στα εδάφη που αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και, στον τομέα της παραγωγής διατροφικών και μη διατροφικών προϊόντων — την διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και της ασφάλειας των τροφίμων με σκοπό την προστασία της υγείας·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν εργαλεία παρατήρησης και ρύθμισης του καθεστώτος των γαιών, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη γνώση των αγορών γης και να εξαλείψουν το εκτεταμένο φαινόμενο της συγκέντρωσης ή ιδιοποίησης των γαιών και των μέσων παραγωγής·

37.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ανάπτυξη, η εμπορία και η πώληση ποιοτικών γεωργικών προϊόντων· ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για το άνοιγμα νέων αγορών και την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων και εκστρατειών προώθησης των προϊόντων προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφοροποίηση των προϊόντων και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τροφικής αλυσίδας·

38.  εκτιμά ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις καλλιέργειες στην Ευρώπη και στο σύνολο της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των πιο υποβαθμισμένων και των πιο ευάλωτων τμημάτων της (ορεινές περιοχές, άκρως απόκεντρες περιοχές...), με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των πόρων της· πιστεύει ότι αυτό προϋποθέτει επίσης αποκατάσταση των γεωργικών γαιών που εγκαταλείφθηκαν ή είναι σε αγρανάπαυση·

39.  επισημαίνει ότι η διαφοροποίηση της γεωργίας και των περιφερειακών εξειδικευμένων αγορών αυξάνει και διασφαλίζει την απασχόληση στην ύπαιθρο· ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη στήριξη της διαφοροποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. άμεση εμπορία γεωργικών προϊόντων) και της οικονομίας της υπαίθρου εν γένει (π.χ. διευκολύνοντας τη μετάβαση από τις γεωργικές εργασίες σε άλλους κλάδους απασχόλησης)·

40.  είναι της άποψης ότι τα κονδύλια στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ πρέπει να παρέχουν μεγαλύτερη στήριξη ώστε να επιβραδυνθεί η απώλεια των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες, επειδή είναι γενικά πιο διαφοροποιημένες, πιο οικονομικές και αυτόνομες, καθώς και μεταφέρονται ευκολότερα, είναι πιο αποτελεσματικές όσον αφορά τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας με βάση την επικράτεια και σημαντικός οικονομικός και κοινωνικός πυλώνας για τις περιοχές τους, και επίσης να εξακολουθήσουν να παρέχουν ειδική στήριξη σε περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

41.  επισημαίνει ότι οι άμεσες πληρωμές της ΚΓΠ θα πρέπει να κατανέμονται μόνο σε άτομα που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία·

42.  τονίζει ότι, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, η αναζήτηση λύσεων στον τομέα της απασχόλησης σε περίπτωση οικονομικής κάμψης διακυβεύεται από την έλλειψη διασυνδεσιμότητας και, δεδομένης της σημασίας της γεωργίας στις εν λόγω περιοχές, θεωρεί ότι οι πόροι της μελλοντικής ΚΓΠ θα πρέπει να εισάγουν θετικές διακρίσεις υπέρ των εν λόγω εδαφών, τα οποία αντιμετωπίζουν ειδικούς περιορισμούς που αναγνωρίζονται από τη ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι αυτό το γεγονός θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην προώθηση άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, όπως η γεωργική βιομηχανία, ο τουρισμός, η διατήρηση της φύσης, η παραγωγή ενέργειας και η κυκλική οικονομία, κατά τρόπο συμπληρωματικό προς την πολυταμειακή στρατηγική· προσθέτει ότι η εν λόγω στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες θετικής διαφοροποίησης που χαρακτηρίζουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες μπορούν εν προκειμένω να χρησιμεύσουν ως εργαστήριο για την εύρεση πρωτότυπων και καινοτόμων λύσεων στον τομέα της γεωργίας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε άλλα πλαίσια, λιγότερο ακραία και πιο ολοκληρωμένα, με γνώμονα τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και τη χαρακτηριστική βιοποικιλότητα·

43.  εκτιμά ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί η ομαδική καλλιέργεια, καθώς αφενός συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής των εκμεταλλεύσεων, ιδίως δε των δαπανών εκμηχάνισης, και αφετέρου ενθαρρύνει την αλληλεγγύη μεταξύ των αγροτών και τη μεταβίβαση καινοτομιών, τεχνογνωσίας, ορθών πρακτικών, δημιουργώντας έτσι έναν δυναμισμό που δίνει ώθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση·

44.  καλεί την Επιτροπή να τονώσει τη διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ άλλων με γνώμονα την κοινωνική γεωργία και μια γεωργία που θα είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες·

45.  επισημαίνει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να καταστήσει η ΚΓΠ δυνατή την μεγαλύτερη στήριξη των θετικών επιδράσεων της γεωργίας στην απασχόληση και στο περιβάλλον και να ενισχύσει περισσότερο την βιολογική και βιοδυναμική γεωργία και όλες τις υπόλοιπες μεθόδους παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης γεωργίας και της γεωργοδασοκομίας στο πλαίσιο της αγρο-οικολογίας, κάτι που προϋποθέτει την απλοποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και την έγκριση απλών, σαφών και εύκολα εφαρμόσιμων προδιαγραφών· εκτιμά ότι η αποτίμηση αυτών των θετικών επιδράσεων για την απασχόληση και το περιβάλλον, δύο τομείς που ενδιαφέρουν την κοινωνία στο σύνολό της, αποτελεί μια συνιστώσα που πρέπει να συμπεριληφθεί στο αγροτικό εισόδημα·

46.  υπενθυμίζει το θετικό παράδειγμα που αποτελούν οι ζώνες βιολογικής παραγωγής, δηλαδή οι περιοχές στις οποίες μέσω συντονισμένης δέσμης δράσεων προωθούνται τοπικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις βιολογικές μεθόδους, καθώς και οι οικονομικοί φορείς που εξαρτώνται από αυτά (επιχειρήσεις του κλάδου γεωργικών προϊόντων διατροφής, γαστρονομίας και τουρισμού), δεδομένου ότι το εν λόγω μέσο έχει αποδείξει ήδη ότι μπορεί να ωφελήσει το τοπικό εισόδημα και να ενισχύσει την προστασία του εδάφους μέσω της προστασίας του τοπίου και της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων·

47.  υπογραμμίζει το δυναμικό των βιώσιμων συστημάτων γεωργίας και παραγωγής τροφίμων, και ιδίως της βιολογικής γεωργίας, καθώς και της βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους, των υδάτων, της βιοποικιλότητας και των αγροτικών υποδομών με στόχο τη διατήρηση και τη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης στον αγροτικό τομέα και την άνθιση των αγροτικών οικονομιών·

48.  εκτιμά ότι η ανάκτηση του ελέγχου της ευρωπαϊκής αγοράς πρέπει να παραμείνει η κύρια και πρωταρχική δράση της μελλοντικής ΚΓΠ - πριν ακόμη στραφούμε σε αγορές εκτός ΕΕ και χωρίς να αγνοούμε τις αγορές αυτές· σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί ότι εμπορικές συμφωνίες όπως η TTIP, η CETA και η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur μπορεί να αποτελέσουν πραγματική και σημαντική απειλή για τις ευρωπαϊκές αγορές γεωργικών προϊόντων και απασχόλησης· πιστεύει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών δεν πρέπει να οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, και δεν θα πρέπει να υπονομεύσουν τις τοπικές οικονομίες και την απασχόληση ή να στραφούν κατά πολιτικών που αποσκοπούν στην τόνωση της τοπικής παραγωγής και τη στήριξη των γεωργικών μέσων διαβίωσης·

49.  θεωρεί ότι, για τη βελτίωση της ανεπαρκούς επί του παρόντος οργάνωσης των παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να αποκατασταθεί η ενίσχυση της ΕΕ στις επενδύσεις των νεοσύστατων οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών·

50.  τονίζει ότι, σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά το μέλλον των χαμηλών και ασταθών γεωργικών τιμών, η ΕΕ πρέπει να επιτύχει τους στόχους της ΚΓΠ που προβλέπονται στη Συνθήκη, καταβάλλοντας περισσότερες προσπάθειες για να διορθώσει τις ασταθείς επιδράσεις των αγορών σε περίπτωση αδυναμίας τους, και να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα με την καθιέρωση αποτελεσματικών διχτύων ασφαλείας και συστημάτων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς και με τη δημιουργία εργαλείων διαχείρισης κινδύνων που βασίζονται σε νέα, καινοτόμα συστήματα και με τη συμμετοχή των ίδιων των γεωργών στη χρηματοδότηση, οι οποίοι βασιζόμενοι για παράδειγμα κυρίως στις αντικυκλικές ενισχύσεις, θα μπορούν να επωφελούνται από δικαιότερες τιμές· θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθεί το μερίδιο της χρηματοδότησης για μέτρα που στοχεύουν στην σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και, συγκεκριμένα ότι η ΚΓΠ πρέπει να ενισχύσει επίσης τα συστήματα ασφαλίσεων για την προστασία των αγροτών από τους διάφορους κλιματικούς, υγειονομικούς και οικονομικούς κινδύνους· εκτιμά επίσης ότι εν όψει των κινδύνων που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, η Ένωση οφείλει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ανάδειξη του θετικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η γεωργία, με τη βοήθεια μέσων που άπτονται της γεωπονίας και της καλύτερης διαχείρισης των γαιών ώστε να βελτιωθεί η δέσμευση του άνθρακα, καθώς επίσης ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί τεχνική και χρηματοδοτική συνδρομή στους αγρότες που θα τους επιτρέψει να αλλάξουν σταδιακά τις πρακτικές τους και να καινοτομήσουν·

51.  υπογραμμίζει επίσης ότι οι άμεσες ενισχύσεις μετά το 2020 πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν μέσο της ΚΓΠ για τη στήριξη και σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων, την αντιστάθμιση του κόστους που σχετίζεται με την τήρηση των υψηλών προτύπων της ΕΕ (σε σχέση με τις μεθόδους παραγωγής, ιδίως τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις), καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής παραγωγής στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές· επισημαίνει, συνεπώς, ότι οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να εξυπηρετούν τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας της γεωργίας, καθώς και την ασφάλεια των τροφίμων και του περιβάλλοντος· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η εξίσωση των ποσών άμεσης ενίσχυσης είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ, καθώς και για την βιώσιμη χρήση των γεωργικών πόρων σε επίπεδο ΕΕ·

52.  θεωρεί ότι, δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των γεωργών σε επιμέρους κράτη μέλη, και δεδομένου ότι η έλλειψη συνεργασίας επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα των γεωργών να ανθίστανται στις καταστάσεις κρίσης και τις πιέσεις της αγοράς, η ΚΓΠ πρέπει να ενισχύσει σφαιρικά την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των γεωργών, ιδιαίτερα στους τομείς της παραγωγής και της μεταποίησης·

53.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν προτεραιότητα, στο πλαίσιο του ΙΙ πυλώνα της ΚΓΠ, την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας (ΕΣΚ)· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση για τους γεωργούς στις επιλογές χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, στήριξη των καινοτόμων, βιώσιμων γεωργικών και δασοκομικών μοντέλων για την παραγωγή τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων και υπηρεσιών (ανανεώσιμες πηγές, βιοοικονομία, αγροτικός τουρισμός, και νέες προοπτικές για τους γεωργούς για την προμήθεια πρώτων υλών στην μετα-πετρελαϊκή βιομηχανική εποχή), και ανάπτυξη των πόρων κάθε αγροτικής περιοχής·

54.  εκφράζει την ακράδαντη πεποίθησή του ότι, ακόμη και μελλοντικά είναι απαραίτητο να προωθηθεί η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των γεωργών και των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα προκειμένου να διασφαλιστεί η διάδοση της επιστημονικής γνώσης και των καινοτομιών, εξασφαλίζοντας έτσι την προσαρμοστικότητα στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και διευκολύνοντας τη συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα·

55.  εκτιμά ότι οι προσεγγίσεις «από κάτω προς τα πάνω» στην τοπική ανάπτυξη όπως LEADER/ΤΑΠΤΚ έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές από την άποψη των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν και από τα χαμηλά επίπεδα δαπάνης ανά απασχόληση που δημιουργήθηκε, και ότι θα πρέπει ως εκ τούτου να ενισχυθούν περαιτέρω, να προωθηθούν και να εφαρμοσθούν σε όλα τα κράτη μέλη μέσω πολυταμειακών προσεγγίσεων και με την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών· επισημαίνει κυρίως τον ρόλο των υπευθύνων των ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ) που επωμίζονται την τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση σε πρωτοβουλίες για την έναρξη της υλοποίησης έργων που ευνοούν την απασχόληση· ζητεί επίσης να παραχωρηθεί στις ΟΤΔ η μέγιστη δυνατή αυτονομία ώστε να αυξηθεί στο έπακρο η αποτελεσματικότητά τους· προσθέτει ότι θα πρέπει να συσταθούν μηχανισμοί ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει πρότυπα ορθών πρακτικών όσον αφορά τα διακρατικά έργα LEADER II·

56.  σημειώνει ότι η δυσκολία αξιολόγησης των πληροφοριών όσον αφορά τον σχετικό εθνικό και ενωσιακό προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση συνιστά εμπόδιο για την ανάπτυξη της οικονομίας της υπαίθρου·

57.  ζητεί να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που προβλέπονται από την πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου, ως στήριξη στην απασχόληση στην ύπαιθρο, δίνοντας έμφαση στην απασχόληση, στην εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, στην αποτελεσματικότητα των δικαιούχων επιχειρήσεων και στη λήψη μέτρων προώθησης της απασχόλησης, και συνιστά να περιλαμβάνεται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης η ενίσχυση της μικροχρηματοδότησης, ιδιαιτέρως χρήσιμη για να βοηθηθούν στο ξεκίνημά τους οι γεωργικές και μη γεωργικές επιχειρήσεις·

58.  τονίζει ότι η σημασία του δεύτερου πυλώνα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μπορεί να ενισχυθεί μέσω της παροχής μεγαλύτερης ευελιξίας ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες κάθε περιοχής·

59.  εκτιμά ότι είναι ανάγκη στο μέλλον να συνεχίσουν να αναπτύσσονται εδαφικοποιημένα επισιτιστικά συστήματα υψηλής ποιότητας που θα προμηθεύουν ακατέργαστα ή μεταποιημένα προϊόντα διατροφής, μέσω της ενθάρρυνσης του αισθήματος ευθύνης των πολιτών και μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερομένων –είτε συνολικά μεταξύ των παραγωγών, των μεταποιητών, των διανομέων και των καταναλωτών, είτε μόνο μεταξύ των παραγωγών και των ενώσεων των καταναλωτών, είτε συγκεντρώνοντας κατά κάποιο τρόπο όλους τους οικονομικούς παράγοντες του αγροδιατροφικού κλάδου και του γαστρονομικού τουρισμού –, σε ποιοτικές και συμβατικές διεργασίες με σκοπό την επισιτιστική και υγειονομική ασφάλεια αλλά και την δίκαιη αμοιβή, έτσι ώστε οι γεωργοί να μπορούν να βιοπορίζονται αξιοπρεπώς από το επάγγελμά τους και να διατηρούν την απασχόληση στην εκμετάλλευσή τους· θεωρεί ότι τέτοια επισιτιστικά συστήματα θα μπορούσαν πιο συγκεκριμένα να έχουν τη μορφή μικρών αλυσίδων εφοδιασμού και/ή τοπικών αγορών χωρίς, ωστόσο, αυτό να αποτελεί τη μόνη επιλογή· θεωρεί ότι στο μέλλον θα πρέπει να διατίθενται περισσότεροι πόροι της ΕΕ για την ανάπτυξη και λειτουργία συγκεκριμένων συστημάτων υψηλής επισιτιστικής ποιότητας καθώς και για την περαιτέρω εξέλιξη της παγκοσμίου φήμης ευρωπαϊκής γαστρονομίας· εκτιμά ότι είναι αναγκαίο, για τον σκοπό αυτό, να αναπροσαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να μπορούν οι τοπικές αρχές να δίνουν προτεραιότητα στις τοπικές παραγωγές·

60.  εφιστά την προσοχή αφενός στην ανάγκη για πρόσθετη στήριξη στη γεωργία και αφετέρου στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον γεωργικό τομέα στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές και στις περιοχές των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ·

61.  θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθούν οι συλλογικές μορφές σύμπραξης πολλαπλών εταίρων με τη συμμετοχή αγροτών και άλλων φορέων της υπαίθρου, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων που μπορούν να δημιουργήσουν άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, όπως η οργάνωση τοπικών αλυσίδων προμήθειας τροφίμων και άλλων προϊόντων και η παροχή διαφόρων υπηρεσιών (αγροτουρισμός, προστασία του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, κλπ.)·

62.  πιστεύει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει, μέσω της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών, να παρέχουν στους γεωργούς κίνητρα για τη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματός τους, προστατεύοντάς τους με τον τρόπο αυτό από τις αρνητικές τάσεις της αγοράς· θεωρεί ότι στην εν λόγω διαφοροποίηση μπορούν να συμπεριληφθούν ο οικολογικός τουρισμός, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, με σκοπό την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων μέσω της επεξεργασίας και των καταστημάτων γεωργικών προϊόντων·

63.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στους τοπικούς συνεταιρισμούς προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο των τιμών και των προϊόντων τους·

64.  επισημαίνει ότι ο τουρισμός προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες εισοδήματος και άμεσης δευτερογενούς απασχόλησης στη γεωργία και στην ύπαιθρο, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής, γαστρονομικής, φυσικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της κάθε περιοχής· παρατηρεί επίσης ότι η ελκυστικότητα σε επίπεδο τουρισμού βασίζεται όχι μόνο στον ιστορικό χαρακτήρα ορισμένων περιοχών, αλλά, όλο και περισσότερο, στην ποιότητα των προϊόντων διατροφής, των τοπίων και του περιβάλλοντός τους· πιστεύει για όλους τους ανωτέρω λόγους ότι ο τουριστικός κλάδος πρέπει να στηριχθεί ακόμη περισσότερο από την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης·

65.  καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει τον ορισμό της έννοιας του τοπικού παραγωγού προκειμένου να τονώσει το συγκεκριμένο είδος παραγωγής·

66.  υπογραμμίζει ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον απαιτούν σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, με την στήριξη από τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση και η προστασία των πόρων της υπαίθρου καθώς και η αποκατάσταση της ποιότητας των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές και να προστατευθεί καλύτερα η ποιότητα των υδάτων, των εδαφών, του αέρα και της βιοποικιλότητας· σημειώνει ότι ενώ αυτό προϋποθέτει ασφαλώς τη συνεργασία της γεωργίας και των λοιπών φορέων της υπαίθρου, προσφέρει κυρίως νέες ευκαιρίες διαφοροποίησης του γεωργικού εισοδήματος·

67.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο της παρούσας κρίσης στην γεωργία, συγκεκριμένα όσον αφορά την απώλεια θέσεων απασχόλησης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας μπορεί να βελτιωθεί ώστε ο κλάδος να μπορέσει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να παραγάγει προστιθέμενη αξία, η οποία θα κατανέμεται δίκαια σε όλους τους τομείς της γεωργίας και της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων, εξασφαλίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό και ελαχιστοποιώντας τη ζημία από το κοινωνικό ντάμπινγκ και από τις συνθήκες επισφαλούς και μη τυποποιημένης απασχόλησης που επηρεάζουν δυσανάλογα ορισμένες ομάδες· σημειώνει ότι πολλά μέλη οικογενειακών εκμεταλλεύσεων δεν έχουν κοινωνικό καθεστώς ή νομική αναγνώριση ή δεν καλύπτονται από σύστημα κοινωνικής προστασίας· τονίζει ότι οι γεωργικές επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική εργατική και κοινωνική νομοθεσία· φρονεί ότι η εισαγωγή συμπληρωματικών προϋποθέσεων για τις πληρωμές του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ θα αυξήσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τους γεωργούς και θα περιορίσει το δυναμικό τους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, παράλληλα με τις αρχές διαχείρισης, και καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να εγγυηθούν τα κοινωνικά δικαιώματα των γεωργών, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη γεωργία, μερικής ή πλήρους απασχόλησης, καλύπτονται από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας· καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν την οδηγία 2014/36/ΕΕ για την εποχιακή εργασία στο εθνικό τους δίκαιο· ζητεί να διατεθούν στις εθνικές υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας επαρκείς πόροι για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

68.  σημειώνει ότι η γεωργία αποτελεί ένα από τα πλέον επικίνδυνα επαγγέλματα, το οποίο εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους τραυματισμού ή θανάτου από μηχανήματα και ζώα (συγκεκριμένα 194 θάνατοι μόνο στην Ιρλανδία κατά την τελευταία δεκαετία)· ζητεί τη θέσπιση κατάλληλης εθνικής νομοθεσίας για την εξάλειψη των υψηλών κινδύνων, καθώς και επαρκών συστημάτων αποζημίωσης σε περιπτώσεις ατυχημάτων που αλλάζουν τον τρόπο ζωής των θυμάτων·

69.  ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει τους δείκτες που προτείνονται από τον FAO στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας των συστημάτων γεωργικών ειδών διατροφής (SAFA), και ιδίως όσους εστιάζουν στην απασχόληση και την κοινωνική ευημερία·

70.  υπενθυμίζει ότι, κατά μέσο όρο, ο Ευρωπαίος αγρότης διαθέτει μόλις 12 εκτάρια γης και το 70% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν έκταση μικρότερη από 5 εκτάρια· επισημαίνει ότι, λόγω του μεγέθους και της δομής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δεν μπορούν πάντα να προσλαμβάνονται εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και υψηλής κατάρτισης· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την ενθάρρυνση της ομαδοποίησης των εργοδοτών·

71.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η παρουσία δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών που θα διασφαλίζουν την ελκυστικότητα της υπαίθρου και θα μεριμνούν για τη περαιτέρω διατήρηση και ανάπτυξη της απασχόλησης στην ύπαιθρο· θεωρεί ότι οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών δικαιούνται ίση πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, οι παροχές κοινωνικής προνοίας και η υγειονομική περίθαλψη· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο όλοι οι φορείς – τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση (όπου υφίσταται) και ο τοπικός ιδιωτικός τομέας– να συνεργαστούν προκειμένου να προωθήσουν τις επενδύσεις και να διασφαλίσουν ότι οι αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές έχουν βασικές υποδομές όπως οι συνδέσεις δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών, ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός και η αξιόπιστη και γρήγορη ευρυζωνική τεχνολογία, καθώς και χρηματοδοτικά προγράμματα και προγράμματα πιστώσεων για γεωργούς-επιχειρηματίες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς τις οποίες οι αγροτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θα βρίσκονται μονίμως σε μειονεκτική θέση, ενώ θα συνεχίζεται η μετανάστευση προς τις αστικές περιοχές·

72.  είναι της άποψης ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες επιζωοτίες –όπως π.χ. την πανώλη των χοίρων, που έπληξε τα κράτη της Βαλτικής και την Πολωνία, τη γρίπη των πτηνών που έπληξε τη Γαλλία, και τα πρόσφατα σκάνδαλα που αφορούν την επισιτιστική ασφάλεια –όπως π.χ. οι λοιμώξεις του 2011 που οφείλονταν στο βακτήριο E-Colli, το σκάνδαλο του 2013 σχετικά με το κρέας αλόγου, και το τρέχον περιστατικό νοθευμένου ευρωπαϊκού μελιού-, ο προϋπολογισμός που προορίζεται για την επισιτιστική ασφάλεια και την ασφάλεια των ζωοτροφών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 3 του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου, πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, εφόσον τα τρέχοντα κονδύλια ύψους 1,93 δισεκατομμυρίων Ευρώ που προορίζονται για περίοδο 7 ετών είναι απολύτως ανεπαρκή·

73.  επισημαίνει ότι οι γεωργοί έχουν να αντιμετωπίσουν διοικητικές δαπάνες μεγάλης κλίμακας που συνδέονται με την ΚΓΠ και ότι οι εν λόγω δαπάνες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο, όχι μόνο περιορίζοντας τη γραφειοκρατία αλλά απλουστεύοντας την ΚΓΠ και διασφαλίζοντας την οικονομικά αποδοτική μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο·

74.  υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση, και η συνέχεια αυτών των υπηρεσιών αποτελούν προαπαιτούμενα τα οποία διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ευνοϊκό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανταποκρίνονται στις ζωτικές ανάγκες των πληθυσμών που κατοικούν στην ύπαιθρο·

75.  θεωρεί απαραίτητο να ζητηθεί από τις δημόσιες αρχές η δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συνδρομής στη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η ευρωπαϊκή γεωργία και να σταματήσει η χρήση παρωχημένων παραδοσιακών μεθόδων·

76.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την ισότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας και το συνδυασμό του επαγγελματικού και του ιδιωτικού βίου στις αγροτικές περιοχές, ιδίως όσον αφορά τους μισθούς και τα κοινωνικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, την προώθηση νέων προσόντων και την προσφορά προοπτικών και δυνατοτήτων για τις γυναίκες σε γεωργική και μη γεωργική απασχόληση, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων στις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες για στοχοθετημένες πλατφόρμες διαδικτυακής ενημέρωσης, δράση και παροχή βοήθειας στις αγρότισσες που εγκαθίστανται τώρα και στις ήδη εγκατεστημένες καθώς στις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, ιδίως στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ και άλλων ταμείων της ΕΕ, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των σχεδίων τους, και να βοηθήσουν στη διατήρηση των ζωτικών υποδομών και υπηρεσιών που είναι σημαντικές για την καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό της εξόδου των γυναικών από τις αγροτικές περιοχές· εφιστά ομοίως την προσοχή στην ανάγκη βιώσιμων στρατηγικών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες θα διατηρούν, θα ενθαρρύνουν και θα στηρίζουν δίκτυα και οργανώσεις γυναικών καθώς και το ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές· ζητεί, επιπλέον, ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση και την πληροφόρηση για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των γυναικών (π.χ. μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου), της ιδιοκτησίας αγροτικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης·

77.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας που εργάζονται από κοινού με τις αρχές σε θέματα παρακολούθησης της συμμόρφωσης με το εργατικό δίκαιο, καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και παρακολούθησης της συμμόρφωσης με κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας που διευκολύνουν την κοινωνικοοικονομική ένταξη των διακινούμενων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εποχιακά απασχολούμενων γυναικών, των μεταναστών και των προσφύγων· ζητεί τη θέσπιση ρυθμίσεων που θα εγγυώνται τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας·

78.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την επαρκή χρηματοδότηση ενός ειδικού προγράμματος της ΕΕ με τη μορφή μιας «ευρωπαϊκής εγγύησης για τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών», που θα έχει ως πρότυπο το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τη Νεολαία·

79.  υπενθυμίζει ότι η έκταση των γεωργικών γαιών στην ΕΕ φθίνει κάθε χρόνο· υπογραμμίζει ότι η διατήρηση των αροτραίων εκτάσεων είναι θεμελιώδης για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια καλύτερη πρόσβαση στη γη σε περιοχές με υψηλά ποσοστά αγροτικής ανεργίας και ζητεί, σε συνδυασμό με αυτό, να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι νεαρές αγρότισσες έχουν πρόσβαση στην πίστωση και μπορούν να συμμετέχουν στη διαχείριση της γης·

80.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 45% του εργατικού δυναμικού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον ορισμό της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών σε κατάρτιση και παροχή επαγγελματικών συμβουλών, καθώς και σε κεφάλαιο και κέρδη·

81.  καλεί τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή γυναικών σε τοπικές ομάδες δράσης καθώς και την ανάπτυξη τοπικών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Leader, και να διασφαλίσουν επίσης την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια·

82.  καλεί τους περιφερειακούς παράγοντες να εφαρμόσουν, αντλώντας πόρους από τον δεύτερο πυλώνα, προγράμματα ευαισθητοποίησης για να δοθεί έμφαση στην ουδετερότητα όλων των επαγγελμάτων ως προς το φύλο και να ξεπεραστεί η πολύ παραδοσιακή κατανομή των ρόλων που επικρατεί ακόμα στη γεωργία·

83.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Eurostat, 2016.

(2)

βλ.: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (26.5.2016)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο

(2015/2226(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Paloma López Bermejo

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 77% της επικράτειας της ΕΕ και ότι πολλές θέσεις απασχόλησης σε αυτές τις περιοχές συνδέονται με τη γεωργία και τον κλάδο των γεωργικών ειδών διατροφής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία και ο κλάδος των γεωργικών ειδών διατροφής μαζί αντιστοιχούν συνολικά στο 6% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, σε 15 εκατομμύρια επιχειρήσεις και σε 46 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθολικό πλαίσιο της αξιολόγησης της βιωσιμότητας των συστημάτων γεωργικών ειδών διατροφής (SAFA) αναπτύχθηκε από τον FAO

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) παρέχει μεσοπρόθεσμη υποστήριξη στις περιθωριοποιημένες κοινότητες στους τομείς της στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΓΤΑΑ μπορεί να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των προσφύγων και να χρησιμοποιηθεί για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων στους διάφορους τομείς δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό των γυναικών που απασχολούνται ή/και έχουν επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές θα πρέπει να αναλυθεί, να καταγραφεί και να προωθηθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, και δεν πρέπει να έχουν μειονεκτική μεταχείριση από καμία εξ αυτών, καθώς έτσι θα τεθούν τα θεμέλια για να αναλάβουν οι γυναίκες ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και την καινοτομία, συμβάλλοντας στην έξοδο ολόκληρου του κλάδου από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν στην κατάρτιση αναπτυξιακών σχεδίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να συνεισφέρουν στα εν λόγω σχέδια με τις ανάγκες, τις εμπειρίες και τα οράματά τους, και, ως εκ τούτου, οι γυναίκες πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωσή τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές αλλαγές, όπως η γήρανση του πληθυσμού και οι μεταναστευτικές ροές, θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη των ορεινών ή των μειονεκτουσών αγροτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα απερήμωσης ή γήρανσης του πληθυσμού·

1.  υπογραμμίζει τη σημασία της γεωργίας και του κλάδου γεωργικών τροφίμων για την κοινωνική και εδαφική συνοχή, δεδομένου του ρόλου που διαδραματίζει στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στη συντήρηση των αγροτικών κοινοτήτων· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ και να ενισχυθεί ο κοινωνικός και οικονομικός του ρόλος, με ιδιαίτερη έμφαση στη γεωργία πολύ μικρής και μικρής κλίμακας και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής· τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΓΠ θα πρέπει να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη στις αγροτικές περιοχές, σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και σε καλές προοπτικές για το μέλλον·

2.  υποστηρίζει την ευρεία ανάπτυξη γεωγραφικών ενδείξεων για την προστασία της εδαφικής ιδιαιτερότητας και της πολιτιστικής πολυμορφίας των εδαφών, καθώς συνιστούν απαραίτητο κεφάλαιο για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·

3.  υποστηρίζει μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ και άλλων ταμείων της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους και να αποτραπούν οι ανεπάρκειες ή οι επικαλύψεις· επισημαίνει τις συνέργειες με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο δεν παρέχει άμεση χρηματοδοτική στήριξη προς τους γεωργούς, αλλά μπορεί να κινητοποιηθεί για την υποστήριξη της κατάρτισης και της προσαρμογής στις αλλαγές στην γεωργία και την αγροτική οικονομία, καθώς και για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας· υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων σχετικών κοινοτικών φορέων, στη διαχείριση και στον σχεδιασμό των αγροτικών πολιτικών, και της καλύτερης προετοιμασίας των αρχών σε θέματα σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία·

4.  επιμένει στη σημασία της εδαφικής συνοχής στην ΕΕ, η οποία πρέπει να διασφαλιστεί μέσω πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης προσαρμοσμένων στις προκλήσεις της υπαίθρου· υπογραμμίζει τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των αγροτικών συστημάτων, των μικρών κοινοτήτων και των δήμων, και ζητεί τη βελτίωση της συνέργειας μεταξύ των μέσων της πολιτικής συνοχής και της ΚΓΠ· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα εργαλεία ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων (ITI) και τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) σε αυτό το πλαίσιο· θεωρεί ότι, θα πρέπει να υποστηριχθεί η επαναφορά του εδαφικού χαρακτήρα της γεωργίας(1), όταν οι υφιστάμενοι δεσμοί μεταξύ απασχόλησης και γεωργίας και ένα συγκεκριμένο έδαφος υπήρχαν ανέκαθεν, προκειμένου να διατηρηθούν δυναμικές αγροτικές περιοχές και να δημιουργηθούν εκ νέου θέσεις εργασίας·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Leader, λαμβάνοντας υπόψη την αναγνωρισμένη επιτυχία του στη δημιουργία απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·

6.  πιστεύει ότι μια προσανατολισμένη στην αγορά ΚΓΠ οδηγεί σε αστάθεια των τιμών και υπερβολικό ανταγωνισμό και έχει αρνητικές επιπτώσεις στα αγροτικά εισοδήματα και την απασχόληση, όπως αποδεικνύεται από την κρίση στον τομέα του γάλακτος μετά την κατάργηση του συστήματος των ποσοστώσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν τιμές στις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη το έργο των παραγωγών, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο για τους ίδιους όσο και για τους εργαζομένους τους ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, ακόμη και μέσω μέτρων εφοδιασμού· συμμερίζεται τις ανησυχίες σχετικά με τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργική εργασία των υπό διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, όπως η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, και ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους στη γεωργία· σημειώνει ότι τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών της ΕΕ, δεν πρέπει να διακυβεύονται ούτε να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε εμπορικές συμφωνίες·

7.  ζητεί, επίσης, επαρκείς αποζημιώσεις για εκείνους τους τομείς και τις χώρες που ευρίσκονται ήδη σε κίνδυνο μετά το ρωσικό εμπάργκο ή ως αποτέλεσμα των τρεχουσών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, όπως αυτές με την Τυνησία και το Μαρόκο·

8.  καλεί κάθε κράτος μέλος, στο παρόν περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από το ρωσικό εμπάργκο, την πτώση της ζήτησης, την κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος, την κατάρρευση των τιμών, την αύξηση του κόστους παραγωγής, την όξυνση του ανταγωνισμού, και από περιβαλλοντικές προκλήσεις, να αναζητήσει κατάλληλους τρόπους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας του, με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας που θα κατανέμεται εξίσου μεταξύ του γεωργικού κλάδου και του κλάδου των γεωργικών ειδών διατροφής, ιδίως στην περίπτωση της παραδοσιακής και μικρής κλίμακας παραγωγής· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η διατήρηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα εδάφη τους, αναγνωρίζοντας τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα τους χάρη στον οποίο μπορούν να επιτελούν, εκτός από την πρωταρχική λειτουργία τους που είναι η παραγωγή γεωργικών πρώτων υλών, και άλλες σημαντικές λειτουργίες, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η συνεισφορά στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών και στην ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη·

9.  τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών πρέπει να εξεταστεί και σε συνάρτηση με την κοινωνική και δημογραφική τους ανάπτυξη και ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η στήριξη των οικογενειών και ο καλύτερος συνδυασμός οικογενειακού και επαγγελματικού βίου·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης των βιώσιμων συστημάτων γεωργίας και παραγωγής τροφίμων, και ιδίως της βιολογικής γεωργίας, καθώς και της βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους, των υδάτων και της βιοποικιλότητας για τη διατήρηση και τη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης στον αγροτικό τομέα και την άνθηση των αγροτικών οικονομιών, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη βιωσιμότητα και τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων·

11.  υπογραμμίζει ότι η γεωργία στην Ευρώπη αντιμετωπίζει μια κρίση άνευ προηγουμένου, που οδηγεί στη φτωχοποίηση των γεωργών, στην εμφάνιση κινδύνων πτώχευσης και στην αύξηση του αριθμού των αυτοκτονιών· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο αυτής της κρίσης, συγκεκριμένα όσον αφορά την απώλεια θέσεων απασχόλησης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές·

12.  ζητεί την ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών, εφόσον διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία των συμφερόντων, ιδίως των γεωργών μικρής κλίμακας και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργός συνδρομή τους στην κοινωνική στήριξη των επαγγελματιών του κλάδου·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς που ασκούν δραστηριότητα στην κοινωνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής γεωργίας(2), με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· σημειώνει τις δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συμβολή της κοινωνικής οικονομίας στην αγροτική ανάπτυξη, για παράδειγμα μέσω σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία·

14.  ζητεί να γίνουν ενέργειες ώστε να δοθεί τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές των μεγάλων ομίλων διανομής τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού, με στόχο τη διασφάλιση δίκαιων τιμών για τους γεωργούς που να εγγυώνται το δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην γεωργία στις αγροτικές περιοχές·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι επί του παρόντος ο πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ ευνοεί τους μεγάλους γεωργικούς παραγωγούς, προκαλώντας ακραία συγκέντρωση της αγοράς και έλλειψη κινήτρων απασχόλησης στους αντίστοιχους τομείς· ζητεί, ως εκ τούτου, την κατεπείγουσα υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε αυτόν τον τομέα·

16.  ζητεί έναν ισχυρό πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ που θα προωθεί τη βιώσιμη παραγωγή, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, αποδοτικές εκμεταλλεύσεις και αξιοπρεπή εισοδήματα, καθώς και την τήρηση των σχετικών συλλογικών συμφωνιών και της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας χωρίς νέες επιβαρύνσεις στους γεωργούς·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν την οδηγία 2014/36/ΕΕ για την εποχιακή εργασία στο εθνικό τους δίκαιο· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της ανωτέρω οδηγίας και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει την έκταση των παράνομων συστημάτων προσλήψεων στην ΕΕ μέσω ερευνών, μελετών και στατιστικών στοιχείων, ιδίως στις περιφέρειες της Ευρώπης όπου η αδήλωτη εργασία και η εκμετάλλευση της γεωργικής εργασίας είναι περισσότερο διαδεδομένες· τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων επιθεωρήσεων και ελέγχων, για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης για τους εποχικά εργαζόμενους σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, ιδίως σε περιοχές όπου το φαινόμενο αυτό είναι πιο διαδεδομένο, και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων απασχόλησης, των κανόνων εργασίας και γενικότερα των ποιοτικών συνθηκών εργασίας·

18.  επικροτεί τα μέτρα απλοποίησης της ΚΓΠ που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, αλλά ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω και να εφαρμόσει μέτρα για την εισαγωγή αναλογικότητας και ευελιξίας όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο της ΚΓΠ· θεωρεί ότι τα εν λόγω μέτρα θα ευνοήσουν τους γεωργούς και την ομαλή λειτουργία της ΚΓΠ συνολικά·

19.  τονίζει ότι η προώθηση της δημογραφικής ανάπτυξης και του φιλικού προς την οικογένεια χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών αποτελεί ήδη σήμερα στόχο ενίσχυσης της ΚΓΠ, που πρέπει να προβληθεί περισσότερο σε συνδυασμό με ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει τους δείκτες που προτείνονται από τον FAO στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας των συστημάτων γεωργικών ειδών διατροφής (SAFA), και ιδίως όσους εστιάζουν στην απασχόληση και την κοινωνική ευημερία·

21.  τονίζει ότι οι γεωργικές επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία για την απασχόληση και με την εθνική κοινωνική νομοθεσία· φρονεί ότι η εισαγωγή συμπληρωματικών προϋποθέσεων για τις πληρωμές του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ θα αυξήσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τους γεωργούς και θα περιορίσει το δυναμικό τους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

22.  ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων καθώς και των αρχών διαχείρισης και, κατά περίπτωση, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη και υλοποίηση της γεωργικής πολιτικής, με στόχο τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη συμμόρφωση προς την εργατική νομοθεσία, την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, την εξασφάλιση υψηλών προτύπων υγείας και ασφάλειας στην εργασία και την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των μεταναστών και των εποχιακών εργαζομένων·

23.  τονίζει την ανάγκη προώθησης ενεργητικών μέτρων και πολιτικών που να υπογραμμίζουν τον θετικό ρόλο της μετανάστευσης στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή σε αγροτικές περιοχές·

24.  τονίζει τη σημασία της ποιοτικής επαγγελματικής κατάρτισης που περιλαμβάνει την κατάρτιση μέσω μαθητείας και απόκτησης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων ΤΠΕ, από τους γεωργούς και τους εργαζόμενους στον γεωργικό τομέα, ιδίως για τους νέους που εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό, προκειμένου να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις αλλαγές στη γεωργία και στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή και ποιοτική παραγωγή τροφίμων·

25.  τονίζει ότι η πρόσβαση στις υποδομές ΤΠΕ και η ανάπτυξη της ευρυζωνικής κάλυψης στις αγροτικές περιοχές, καθώς και η κατάρτιση για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, είναι ουσιαστικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη βελτίωση της διά βίου μάθησης των εργαζομένων στη γεωργία και των αγροτών, καθώς και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές·

26.  τονίζει την αναγκαιότητα της ψηφιακής ανάπτυξης στην ύπαιθρο ως στοιχείο-κλειδί για τη δημιουργία περισσότερων βιώσιμων θέσεων εργασίας και την αναγκαιότητα της υλοποίησης της έννοιας των «ψηφιακών χωριών» που υπερβαίνει κατά πολύ τις απλές υποδομές ευρυζωνικών συνδέσεων·

27.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν το πρόγραμμα ERASMUS+ σε εκπαιδευόμενους νέους γεωργούς, και ιδίως τη συνιστώσα του προγράμματος που αφορά τις μαθητείες, προκειμένου να τους ενθαρρύνουν να αποκτήσουν νέες τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες στο εξωτερικό·

28.  υπογραμμίζει τα ειδικότερα οφέλη της μάθησης με βάση την εργασία και των μαθητειών σε αγροτικές περιοχές, που συχνά πάσχουν από υψηλά ποσοστά ανεργίας και όπου η πρόσβαση σε κέντρα κατάρτισης είναι περιορισμένη·

29.  υπενθυμίζει ότι η επιφάνεια των γεωργικών γαιών μειώνεται χρόνο με τον χρόνο στην ΕΕ· επισημαίνει ότι η διατήρηση των καλλιεργούμενων εδαφών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· ζητεί από τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξουν πρόσθετα εργαλεία για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη γη στις αγροτικές περιοχές που πάσχουν από υψηλά ποσοστά ανεργίας, όχι μόνο, π.χ., μέσω της ιδιοκτησίας, αλλά και μέσω της συμμετοχικής χρήσης και διαχείρισης της γεωργικής γης, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η βελτίωση της πρόσβασης στη γη μέσω εργαλείων όπως τα αποθέματα γης, η ανάκτηση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων, η δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών, οι δημόσιες επιδοτήσεις και η βελτιωμένη πρόσβαση σε πιστώσεις, θα συμβάλλουν στην αγροτική απασχόληση, ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες· υπενθυμίζει τον ουσιαστικό χαρακτήρα των μέτρων που επιτρέπουν την ανανέωση των γενεών και την εγκατάσταση νέων γεωργών·

30.  υπενθυμίζει ότι, κατά μέσο όρο, ο Ευρωπαίος αγρότης διαθέτει μόλις 12 εκτάρια γης και το 70% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν έκταση μικρότερη από 5 εκτάρια· επισημαίνει ότι, λόγω του μεγέθους και της δομής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δεν μπορούν πάντα να προσλαμβάνονται εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και υψηλής κατάρτισης· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την ενθάρρυνση της ομαδοποίησης των εργοδοτών·

31.  υπογραμμίζει τη σημασία της θέσπισης μέτρων που θα διευκολύνουν τη μεταβίβαση γεωργικών εκμεταλλεύσεων λαμβάνοντας υπόψη την περιουσιακή αξία τους, που συχνά είναι σημαντική·

32.  πιστεύει ότι η γεωργία, και ιδίως η οικογενειακή γεωργία, είναι μακράν ο σημαντικότερος παράγοντας για τη διατήρηση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού των αγροτικών περιοχών· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι η βιωσιμότητα της οικογενειακής γεωργίας θα μπορούσε να αυξηθεί σταδιακά μέσω της παροχής κινήτρων για την εξυγίανση των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων και ως εκ τούτου τη μεγιστοποίηση της επακόλουθης απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο·

33.  επισημαίνει τη σημαντική συνεισφορά των γυναικών στην αγροτική οικονομία εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στη γεωργική απασχόληση και στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το 45% του ενεργού πληθυσμού παρότι ανέρχονται συνολικά στο 50% του πληθυσμού· τονίζει ότι οι επισφαλείς και άτυπες συνθήκες εργασίας πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση είναι ακόμα πιο σοβαρή όσον αφορά την πρόσβαση στη γεωργική ιδιοκτησία, δεδομένου ότι μόλις το 29% της γης βρίσκεται σε χέρια γυναικών(3)· ζητεί να αντιμετωπιστεί το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στις αγροτικές περιοχές προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των γυναικών και η πρόσβασή τους σε γη· επισημαίνει ότι στις αγροτικές περιοχές το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι κατά 10% υψηλότερο από ό,τι σε άλλες περιοχές· τονίζει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου στις γεωργικές πολιτικές και στις πολιτικές για την ύπαιθρο της ΕΕ· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία της επικαιροποίησης των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη γεωργική ιδιοκτησία και την απασχόληση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές·

34.  ζητεί την προάσπιση του δικαιώματος σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως σχολεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στις αγροτικές περιοχές και τις μικρές ορεινές κοινότητες, ώστε να παραμείνουν δυναμικές και ελκυστικές, να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και παράλληλα να δημιουργηθούν νέες, και να τεθεί ένα τέλος στο πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, ενθαρρύνοντας τα άτομα να παραμείνουν και να εγκατασταθούν· επισημαίνει ότι οι καινοτόμες λύσεις, όπως οι πολυλειτουργικές πλατφόρμες, που προσφέρουν στους αγροτικούς πληθυσμούς ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες, μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες· στηρίζει την ανάπτυξη σε επίπεδο κράτους μέλους συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους κατοίκους της υπαίθρου και για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής σε κάθε κράτος μέλος, δεδομένου του υψηλού ποσοστού φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

7

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Marek Plura, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Rosa Estaràs Ferragut, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fernando Ruas

(1)

1 βλ.: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//EL

(2)

βλ.: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458

(3)

1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536466/IPOL_STU%282015%29536466_EN.pdf


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (12.7.2016)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο

(2015/2226(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Elisabeth Köstinger

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά κράτη μέλη, οι γυναίκες από αγροτικές περιοχές έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και οι πιθανότητες να δημιουργήσουν επιχείρηση στον γεωργικό κλάδο είναι σχετικά μικρές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ποσοστό κατά τι μικρότερο του 50% του συνολικού ενεργού πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ και ότι το 2011(1) αντιστοιχούσαν περίπου στο 45% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη το 29%(2) των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διευθύνεται από γυναίκες και ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου από κοινωνική, οικονομική και οικολογική σκοπιά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα επίπεδα ανεργίας, φτώχειας και ερήμωσης είναι καταστροφικά και οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις αγροτικές περιοχές είναι κατά 10% μεγαλύτερο σε σύγκριση με άλλες περιοχές και ότι είναι αναγκαίο να δοθεί περισσότερη προσοχή στην εκπόνηση επικαιροποιημένων στατιστικών για την κυριότητα της γης από γυναίκες, καθώς και για την εργασιακή τους κατάσταση στις αγροτικές περιοχές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία των ιδιοκτητριών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης (ΠΠΑ) είναι μικρότερη από το μερίδιο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τις οποίες διευθύνουν γυναίκες στην ΕΕ(3)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια στο πλαίσιο της ΚΓΠ και ότι πρέπει να ενσωματωθεί μια προσέγγιση με βάση το φύλο όχι μόνο στην ΚΓΠ αλλά και στις πολιτικές συνοχής στην ύπαιθρο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές της ΕΕ, μόλις το 61% των γυναικών ηλικίας 20 έως 64 ετών είχαν απασχόληση το 2009(4)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής έξοδος γυναικών από τις αγροτικές περιοχές δεν έχει μόνο αρνητικές συνέπειες στην κοινωνική υποδομή, λόγω π.χ. της μεγάλης αριθμητικής μείωσης των γυναικών που έχουν εθελοντική δράση, αλλά ότι επηρεάζει αρνητικά και την αγορά εργασίας, και ότι αυτή η έξοδος μπορεί να σταματήσει μόνο εάν διαμορφωθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι γυναίκες θα μπορούν να υλοποιήσουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους στις αγροτικές περιοχές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών και της μη εισαγωγής διακρίσεων είναι μία από τις αρχές που εφαρμόζονται στα ΕΔΕΤ, συμπεριλαμβανομένου του ΕΓΤΑΑ·

1.  σημειώνει ότι οι γυναίκες της υπαίθρου δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα και ότι οι ρόλοι, οι ανάγκες και η κατάστασή τους διαφέρουν ανάλογα με το κράτος μέλος· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση των ευκαιριών που έχουν στη ζωή τους και των προοπτικών απασχόλησης θα πρέπει να είναι ποικίλα· υπογραμμίζει, ωστόσο, την άνιση πρόσβαση των γυναικών στην ιδιοκτησία γεωργικής γης· σημειώνει ότι, για τον λόγο αυτό, οι γυναίκες στη γεωργία συχνά είναι αποκλειστικά μέλη της οικογένειας των ιδιοκτητών και ότι οι γυναίκες καταγράφονται ως σύζυγοι του ιδιοκτήτη, με το ποσοστό αυτό να αντιστοιχεί στο 80,1% όλων των συζύγων το 2007(5) με αποτέλεσμα να μη διαθέτουν πολλές φορές δικό τους εισόδημα και να μην είναι εξασφαλισμένη η οικονομική τους ανεξαρτησία·

2.  θεωρεί λυπηρό το χάσμα των φύλων στις αγροτικές περιοχές και ζητεί βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γυναικών και διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε γη·

3.  εκτιμά ότι είναι σημαντικός ο ρόλος των γυναικών στον γεωργικό τομέα για τη διασφάλιση της συνεχούς ύπαρξης των μικρών επιχειρήσεων με προοπτικές για το μέλλον και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο η ικανότητά τους για καινοτομία μέσω της στήριξης μέτρων διαφοροποίησης, όπως είναι η άμεση εμπορία, ο αγροτουρισμός, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φροντίδας· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η έννοια της διαφοροποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του ευρέος φάσματος περιβαλλοντικών, οικονομικών και πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, δεδομένου ότι μπορούν να δημιουργήσουν δυνατότητες δευτερεύουσας απασχόλησης για συμπληρωματικό εισόδημα για γυναίκες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και παράλληλα να διευκολύνουν σημαντικά την ισορροπία εργασιακής-προσωπικής ζωής για άνδρες και γυναίκες·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχουν στην ευρωπαϊκή γεωργία συμφωνίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, όπως η διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (ΤΤΙΡ), η συνολική συμφωνία οικονομίας και εμπορίου με τον Καναδά (CETA) και η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-MERCOSUR·

5.  επισημαίνει ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ΕΕ και των κρατών μελών της και ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα πρέπει να συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο της ΚΓΠ· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΚΓΠ ώστε να εντοπίζεται η «αόρατη» εργασία των γυναικών και να διαχωρίζονται, ει δυνατόν, οι δείκτες ανά φύλο· τονίζει την ανάγκη να προσδιοριστούν στόχοι και σκοποί με βάση την αξιολόγηση του αντίκτυπου από πλευράς φύλου, ώστε να προαχθούν βιώσιμες προοπτικές και ευκαιρίες έμμισθης απασχόλησης για τις γυναίκες στον τομέα της γεωργίας και να ενισχυθεί η οικονομική αποδοτικότητα·

6.  επισημαίνει το μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στις αγροτικές περιοχές οι οποίοι δεν διαθέτουν κατάλληλη κοινωνική προστασία, καθώς και το υψηλό ποσοστό «αόρατης» εργασίας που πλήττει κυρίως τις γυναίκες· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες με νομοθετικές αρμοδιότητες να βελτιώσουν τη νομοθεσία για την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, ιδίως όσον αφορά τους μισθούς, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τη λήψη αποφάσεων, και να διασφαλίσουν κοινωνική ασφάλιση για τους άνδρες και τις γυναίκες που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές·

7.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις ευκαιρίες στήριξης των γυναικών που απασχολούνται στον γεωργικό τομέα και των γυναικών της υπαίθρου, ευκαιρίες που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και να στηρίξουν τα συναφή μέτρα απλούστευσης· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέες στοχευμένες δράσεις με σκοπό να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στις αγροτικές περιοχές, και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα προγράμματά τους για την αγροτική ανάπτυξη ειδικά επί μέρους προγράμματα για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στρατηγικές για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για γυναίκες που θα κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα και πολιτικές για την προώθηση της εκπροσώπησης των γυναικών σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά φόρουμ στον αγροτικό τομέα και την προαγωγή ίσων ευκαιριών στην ύπαιθρο·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας που εργάζονται από κοινού με τις αρχές σε θέματα παρακολούθησης της συμμόρφωσης με το εργατικό δίκαιο, καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και παρακολούθησης της συμμόρφωσης με κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας που διευκολύνουν την κοινωνικοοικονομική ένταξη των διακινούμενων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εποχιακά απασχολούμενων γυναικών, των μεταναστών και των προσφύγων· ζητεί τη θέσπιση ρυθμίσεων που θα εγγυώνται τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την επαρκή χρηματοδότηση ενός ειδικού ενωσιακού προγράμματος «ευρωπαϊκής διασφάλισης για τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών», που θα έχει ως πρότυπο το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τη Νεολαία·

10.  υπενθυμίζει ότι η έκταση των γεωργικών γαιών στην ΕΕ φθίνει κάθε χρόνο· υπογραμμίζει ότι η διατήρηση των αροτραίων εκτάσεων είναι θεμελιώδης για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια καλύτερη πρόσβαση στη γη σε περιοχές με υψηλά ποσοστά αγροτικής ανεργίας και ζητεί, σε συνδυασμό με αυτό, να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι νεαρές αγρότισσες έχουν πρόσβαση στην πίστωση και μπορούν να συμμετέχουν στη διαχείριση της γης·

11.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 45% του εργατικού δυναμικού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον ορισμό της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε κατάρτιση και παροχή επαγγελματικών συμβουλών, καθώς και σε κεφάλαιο και κέρδη·

12.  καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμήσει τη διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο της ΚΓΠ στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τις συνθήκες για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές και να παράσχει στις γυναίκες που απασχολούνται στον γεωργικό τομέα και στις γυναίκες της υπαίθρου, από κοινού με τα κράτη μέλη, όχι μόνο ειδικό ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δυνατότητες στήριξης, αλλά και πρόσβαση σε εκπαίδευση και πιστώσεις, καθώς και να προωθήσει την ίδρυση συνεταιρισμών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ευρέος φάσματος για την επαγγελματική τους διαφοροποίηση, ώστε οι ενδιαφερόμενες γυναίκες να ενθαρρύνονται να θέτουν σε εφαρμογή τα δικά τους έργα στην ύπαιθρο· επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη διάθεσης ενημερωτικού υλικού και σε διαδικτυακές πλατφόρμες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ευέλικτη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με επιχορηγήσεις για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές· υπογραμμίζει ότι η καθιέρωση ενημερωτικών μαθημάτων σχετικά με τους κανόνες και τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και τη διοίκηση επιχείρησης, σχεδιασμένων για γυναίκες, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο, καθώς μπορεί να προσφέρει στις γυναίκες την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση·

14.  καλεί τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή γυναικών σε τοπικές ομάδες δράσης καθώς και την ανάπτυξη τοπικών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Leader, και να διασφαλίσουν επίσης την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια·

15.  τονίζει τη σημασία των μέτρων για την προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων για τις γυναίκες που απασχολούνται στον γεωργικό τομέα και τις γυναίκες της υπαίθρου, μεταξύ άλλων μέσω της καλύτερης πρόσβασης σε μεταπτυχιακή κατάρτιση και εξειδικευμένη επιμόρφωση για επιχειρηματίες και παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μακροχρόνια απασχόληση στις αγροτικές περιοχές και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να διευκολυνθεί η προσαρμογή στις αλλαγές στον γεωργικό τομέα και στην παραγωγή τροφίμων· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη, αναφορικά με τα μέτρα βοήθειας στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, την προώθηση της κατάρτισης και της παροχής συμβουλών σε γυναίκες όσον αφορά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένης ειδικής κατάρτισης που θα ενισχύει τις δεξιότητες και την ανταγωνιστικότητά των γυναικών στον τομέα της γεωργίας και θα δημιουργεί ευκαιρίες για επίσημη απασχόληση· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να παρέχονται συμβουλές και στήριξη στις γυναίκες ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν καινοτόμες γεωργικές δραστηριότητες στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής·

16.  υπογραμμίζει – όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις γυναίκες που απασχολούνται στη γεωργία, που εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόληση ή τηλεργασίας – τη σημασία της ψηφιακής ανάπτυξης στην ύπαιθρο, καθώς και της ανάπτυξης μιας ολιστικής προσέγγισης («ψηφιακό χωριό»), και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αξιοποιηθούν περισσότερο τα προγράμματα του δεύτερου πυλώνα προκειμένου να διευκολύνουν την είσοδο των γυναικών στην αυτοαπασχόληση· υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας βασικών υποδομών, όπως οι μεταφορικές συνδέσεις, ο ασφαλής εφοδιασμός σε ενέργεια και η αξιόπιστη και γρήγορη ευρυζωνική τεχνολογία, που μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν σε γυναίκες με υψηλή εξειδίκευση τη δυνατότητα απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές (π.χ. μέσω του ηλεκτρονικού επιχειρείν), και οργανισμών και υπηρεσιών για την καθημερινή ζωή στις αγροτικές περιοχές, έχει ζωτική σημασία προκειμένου άνδρες και γυναίκες να μπορούν να συνδυάζουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις με το επάγγελμά τους, και καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ευέλικτες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, σε στενή συνεργασία με τις κοινότητες και τις περιφέρειες·

17.  τονίζει πόση σημασία έχει να υποστηριχθεί και να προωθηθεί η συμμετοχή των αγροτισσών στη λήψη αποφάσεων· επισημαίνει ότι οι γυναίκες μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των κοινοτήτων τους και των γεωργικών επιχειρήσεων·

18.  τονίζει ότι οι αγροτικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη είναι επιρρεπείς στη γήρανση του πληθυσμού, τη χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και, σε ορισμένες περιοχές, την απερήμωση· ζητεί τη λήψη πρόσθετων μέτρων ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις αγροτικές περιοχές που θα δικαιολογούν την απόφαση των γυναικών και των οικογενειών τους να παραμείνουν και να έχουν μια επιτυχημένη ζωή στις περιοχές αυτές·

19.  καλεί τους περιφερειακούς παράγοντες να εφαρμόσουν, αντλώντας πόρους από τον δεύτερο πυλώνα, προγράμματα ευαισθητοποίησης για να δοθεί έμφαση στην ουδετερότητα όλων των επαγγελμάτων ως προς το φύλο και να ξεπεραστεί η πολύ παραδοσιακή κατανομή των ρόλων που επικρατεί ακόμα στη γεωργία·

20.  επισημαίνει τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι αγρότισσες όταν αναζητούν χρηματοδότηση· σημειώνει ότι η βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε επενδυτικό κεφάλαιο έχει καίρια σημασία για τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και για τη στήριξη γυναικείων επιχειρήσεων, και καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν, να υποστηρίξουν και να παράσχουν στις αγρότισσες πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και σε ειδική κατάρτιση που θα διευκολύνει την πρόσβαση αυτή·

21.  αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες προκλήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα συνδυασμού προσωπικής και εργασιακής ζωής στη γεωργία και τη σημασία που έχει η κατάσταση των γονέων και ένα φιλικό προς την οικογένεια εργασιακό περιβάλλον στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις· υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς μειώνουν τον φόρτο των γυναικών, οι οποίες συνήθως αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από τους άνδρες στη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να εφαρμόζουν πολιτικές που θα προστατεύουν, θα αναβαθμίζουν και θα προωθούν υποδομές, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές για την καθημερινή ζωή στις αγροτικές περιοχές·

22.  ζητεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα μέτρα κοινωνικής ασφάλισης και νομικής αναγνώρισης για τις αγρότισσες ώστε να διασφαλίζεται ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις εργάζονται πολλές ώρες στην οικογενειακή επιχείρηση χωρίς κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης ή νομική κάλυψη·

23.  εμμένει στην ανάγκη διατήρησης, ενθάρρυνσης και στήριξης των πρωτοβουλιών, ενώσεων, συνεταιρισμών και οργανώσεων γυναικών στον τομέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές, στοιχείο που θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και θα στηρίξει την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας· επισημαίνει επίσης τη σημασία που έχει η ανάπτυξη κόμβων και δικτύων πληροφοριών ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για το θέμα της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ildikó Gáll-Pelcz, Arne Gericke, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Constance Le Grip, Marc Tarabella, Monika Vana, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Jens Nilsson

(1)

Eurostat (2013). Ετήσια περιφερειακά στοιχεία της Eurostat 2013. Επικέντρωση στην αγροτική ανάπτυξη.

(2)

Μελέτη «Διεθνής ημέρα γυναικών της υπαίθρου 2015», Θεματικό Τμήμα Γ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(3)

Dower, J. (2015). «Ο ρόλος της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής για τις γυναίκες της υπαίθρου». EPRS, Διεθνής ημέρα γυναικών της υπαίθρου 2015.

(4)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011), «Γεωργία και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Ενημέρωση για τη γεωργική οικονομία της ΕΕ. Αγροτικές περιοχές και η στρατηγική «Ευρώπη 2020» – Απασχόληση», Ενημέρωση αριθ. 5 – Νοέμβριος 2011.

(5)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), «Ενημέρωση για τη γεωργική οικονομία. Οι γυναίκες στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ: σκληρή εργασία, ανεπαρκής αναγνώριση», Ενημέρωση αριθ. 7 – Ιούνιος 2012.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Nicola Caputo, Matt Carthy, Albert Deß, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Miguel Viegas

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου