Postup : 2016/2047(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0287/2016

Predkladané texty :

A8-0287/2016

Rozpravy :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Hlasovanie :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0411

SPRÁVA     
PDF 1079kWORD 185k
13.10.2016
PE 589.175v03-00 A8-0287/2016(Časť 1)

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))

Časť 1: Návrh uznesenia

Výbor pre rozpočet

Spravodajcovia:   Jens Geier (Oddiel III – Komisia)

  Indrek Tarand (ostatné oddiely)

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre rybárstvo
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (ďalej len „nariadenie o VFR“),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4) (MID),

-  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o strednodobom preskúmaní/revízii viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 (COM(2016)0603),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2016 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2017, oddiel III – Komisia(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017(6),

–  so zreteľom na svoje uznesene zo 6. júla 2016 s názvom Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie(7),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorý Komisia prijala 18. júla 2016 (COM(2016)0300),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorú Rada prijala 12. septembra 2016 a postúpila Európskemu parlamentu 14. septembra 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  zo zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A8-0287/2016),

A.  keďže v stave nedostatku zdrojov by sa mal väčší význam prikladať potrebe dodržiavania rozpočtovej disciplíny a účinného a účelného využívania prostriedkov;

B.  keďže dialóg medzi Parlamentom a Komisiou podľa článku 318 ZFEÚ by mal v rámci Komisie podporiť kultúru orientovanú na výkonnosť vrátane väčšej transparentnosti a zodpovednosti;

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1.  zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2017 treba vnímať v širšom kontexte revízie viacročného finančného rámca (VFR) v polovici obdobia; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť rovnováhu medzi dlhodobými prioritami a novými výzvami a upozorňuje preto, že rozpočet na rok 2017 musí byť v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020, na ktorú sa predovšetkým zameriava a ktorá je jeho ústrednou prioritou;

2.  opakuje svoje pevné presvedčenie, že v súčasnom osobitnom kontexte sú iniciatívy, ako je pozastavenie EŠIF Európskou komisiou podľa článku 23 ods. 15 nariadenia č. 1303/2013 (nariadenie o spoločných ustanoveniach - NSU)(8), nielen nespravodlivé a neprimerané, ale aj politicky neudržateľné;

3.  zdôrazňuje, že Parlament vo svojom čítaní rozpočtu na rok 2017 v plnej miere odzrkadľuje politické priority prijaté výraznou väčšinou vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 9. marca 2016 o všeobecných usmerneniach a vo svojom uznesení zo 6. júla 2016 s názvom Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie; 

4.  zdôrazňuje, že mier a stabilita sú základnými hodnotami, ktoré Únia musí dodržiavať; domnieva sa, že Veľkopiatková dohoda, ktorá sa ukázala ako životne dôležitá pre mier a zmierenie v Severnom Írsku, sa musí chrániť; zdôrazňuje potrebu konkrétnych opatrení na zabezpečenie podpory regiónov, ktoré budú osobitne zasiahnuté v prípade dohodnutého vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie po uplatnení článku 50 Lisabonskej zmluvy v súlade s vôľou, ktorú vyjadrili jeho občania;

5.  zdôrazňuje, že Únia v súčasnosti čelí viacerým vážnym hrozbám a novým výzvam, ktoré sa nepredpokladali v čase vypracovania VFR na roky 2014 – 2020; je presvedčený, že z rozpočtu Únie treba vyčleniť viac finančných zdrojov na riešenie politických výziev a s cieľom umožniť Únii konať a účinne na tieto krízy reagovať, a to s najväčšou naliehavosťou a prioritou; domnieva sa, že je potrebný silný politický záväzok s cieľom zabezpečiť na tento účel nové rozpočtové prostriedky v roku 2017 a do konca programového obdobia;

6.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby rozpočet na rok 2017 spĺňal potreby výzvy spojenej s migráciou a pomalého hospodárskeho rastu po hospodárskej kríze; poznamenáva, že by sa malo posilniť financovanie projektov v oblasti výskumu a infraštruktúry, ako aj riešenia nezamestnanosti mladých ľudí;

7.  pripomína, že hoci Parlament ihneď schválil dodatočné finančné prostriedky potrebné na riešenie súčasnej utečeneckej a migračnej krízy a naďalej podporoval ciele udržateľného rozvoja, vždy trval na tom, aby táto výzva nedostala prednosť pred ostatnými dôležitými politikami Únie, najmä vytváraním dôstojných a kvalitných pracovných miest a rozvojom podnikov a podnikania v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; pripomína, že strop okruhu 3 vo veľkej miere nepostačuje na zabezpečenie primeraného financovania zameraného na vnútorný rozmer súčasnej migračnej a utečeneckej krízy, a trvá na potrebe prijať komplexný prístup založený na ľudských právach spájajúci migráciu s rozvojom a zaručujúci integráciu pracujúcich migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov, ako aj prioritné programy, ako sú napríklad programy v oblasti kultúry; zdôrazňuje, že s cieľom zabezpečiť potrebné dodatočné financovanie v tejto oblasti Komisia v návrhu rozpočtu na rok 2017 (NR) navrhla bezprecedentný zdroj osobitných nástrojov VFR vrátane plného využitia nástroja flexibility, ako aj výraznej mobilizácie núdzovej rezervy na nepredvídané udalosti ako poslednej možnosti a Rada tento návrh prijala;

8.  opakuje svoju pozíciu, že požiadavky na dodatočné financovanie potrebné na riešenie súčasnej migračnej a utečeneckej výzvy by sa nemali plniť na úkor existujúcej vonkajšej činnosti Únie vrátane jej rozvojovej politiky; opakuje, že vytvorenie nástroja pre utečencov v Turecku, trustových fondov a ďalších ad hoc nástrojov nemožno financovať prostredníctvom škrtov v rámci iných existujúcich nástrojov; vyjadruje znepokojenie nad tým, že vytváraním ad-hoc finančných nástrojov mimo rozpočtu Únie sa môže ohroziť jednotnosť rozpočtu a obísť rozpočtový postup, ktorý si vyžaduje účasť Európskeho parlamentu a podlieha jeho kontrole; veľmi pochybuje o tom, že strop okruhu 4 (Globálna Európa) je dostatočný na zabezpečenie trvalo udržateľnej a účinnej reakcie na súčasné vonkajšie výzvy vrátane migračnej a utečeneckej krízy;

9.  opakuje svoje presvedčenie, že rozpočet Únie by mal nájsť spôsoby, ako financovať nové iniciatívy bez toho, aby to bolo na úkor existujúcich programov a politík Únie, a žiada, aby sa určili udržateľné spôsoby financovania nových iniciatív; a vyjadruje znepokojenie nad tým, že prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany, na ktorú sa má v nasledujúcich troch rokoch vynaložiť suma 80 miliónov EUR, bude vtesnaná do aktuálneho rozpočtu VFR; je presvedčený, že v situácii, keď je rozpočet Únie už nedostatočne financovaný, si ďalšie úsilie týkajúce sa operácií, administratívnych nákladov, prípravných akcií a pilotných projektov v súvislosti so spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou vyžaduje aj dodatočné finančné prostriedky poskytnuté členskými štátmi; domnieva sa, že členské štáty by v tejto súvislosti mali využiť súčasné preskúmanie/revíziu VFR v polovici obdobia; zdôrazňuje potrebu objasniť dlhodobé financovanie spoločného výskumu v oblasti obrany;

10.  pripomína, že Únia ratifikovala dohodu COP 21 a musí venovať časť svojich finančných zdrojov na dodržiavanie svojich medzinárodných záväzkov; poznamenáva, že podľa výkazu odhadov na rozpočtový rok 2017 sa očakáva, že na tento účel bude vyčlenených 19,2 % výdavkov z rozpočtu; dôrazne nabáda Komisiu, aby pokračovala v tomto trende tak, aby sa dosiahol cieľ 20 % v súlade so svojim záväzkom uplatňovať hľadisko ochrany klímy v súčasnom VFR;

11.  ruší všetky škrty navrhované Radou v návrhu rozpočtu (NR); nerozumie odôvodneniu navrhovaných škrtov a namieta proti vyhlásenému zámeru Rady opätovne vytvoriť umelé rezervy v niektorých okruhoch ako podokruh 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) a okruh 4 (Globálna Európa), najmä ak zvážime, že tieto rezervy by boli aj tak príliš nízke na to, aby nimi bolo možné reagovať na nepredvídané okolnosti alebo krízy;

12.  poznamenáva, že Rada vo svojom čítaní nedokázala predvídať skutočné plnenie rozpočtu Únie za posledných päť rokov a že berúc do úvahy všetky opravné rozpočty, v každom z konečných rozpočtov boli potrebné oveľa vyššie prostriedky; preto vyzýva Radu, aby prispôsobila svoju pozíciu v zmierovacom výbore s cieľom zabezpečiť zodpovedajúce financovanie rozpočtu na rok 2017 už od začiatku;

13.  oznamuje, že na účely primeraného financovania týchto naliehavých potrieb a vzhľadom na veľmi obmedzené rezervy VFR v roku 2017 bude Parlament financovať zvýšenie nad úroveň NR vyčerpaním všetkých dostupných rezerv a zvýšeným využívaním rezervy na nepredvídané udalosti;

14.  kompenzuje v plnej miere všetky škrty súvisiace s Európskym fondom pre strategické investície (EFSI) v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) a programu Horizont 2020 na celkovú výšku 1 240 miliónov EUR v záväzkoch na rok 2017 prostredníctvom nových rozpočtových prostriedkov získaných vďaka revízii VFR v polovici trvania; trvá na potrebe zabezpečiť účinnú reakciu na nezamestnanosť mládeže v Únii; preto zvyšuje prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí o dodatočnú sumu 1 500 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, aby bolo možné v nej pokračovať; domnieva sa, že o primeranom dodatočnom financovaní týchto dôležitých programov Únie by sa malo rozhodnúť v rámci revízie VFR v polovici trvania;

15.  očakáva, že Rada bude takisto zastávať tento prístup a že sa v zmierovacom konaní ľahko dosiahne dohoda, čo Únii umožní, aby využila príležitosť a účinne reagovala na výzvy, pred ktorými stojí;

16.  stanovuje celkovú výšku rozpočtových prostriedkov na rok 2017 na 161,8 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 136,8 miliardy EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

17.  konštatuje, že tento rok bol podokruh 1a opäť vážne dotknutý čítaním v Rade, pričom 52 % celkových škrtov Rady v záväzkoch sa týka tohto okruhu; pýta sa preto, ako sú politické priority Rady, pracovné miesta a rast, zohľadnené v tomto čítaní;

18.  dôrazne nesúhlasí s týmito škrtmi v okruhu, ktorý symbolizuje európsku pridanú hodnotu a prináša väčší rast a viac pracovných miest pre občanov; preto sa rozhodol zrušiť všetky škrty vykonané Radou;

19.  rozhodol sa, s cieľom splniť záväzok prijatý v júni 2015, a to čo najviac minimalizovať rozpočtový vplyv vytvorenia EFSI na program Horizont 2020 a NPE v rámci ročného rozpočtového postupu, plne obnoviť pôvodný profil rozpočtových riadkov programu Horizont 2020 a NPE, ktoré boli znížené na financovanie záručného fondu EFSI; zdôrazňuje význam programu Horizont 2020, najväčšieho výskumného a inovačného programu Únie, ktorý premieňa vynikajúce nápady na produkty a služby, čím sa stimulujú rast a pracovné miesta; požaduje zodpovedajúce dodatočné viazané rozpočtové prostriedky vo výške 1,24 miliardy EUR nad rámec NR; očakáva, že v rámci revízie VFR v polovici trvania sa dosiahne celková dohoda v tejto naliehavej veci; upozorňuje, že EFSI by sa mal zlepšiť, aby bol v plnej miere efektívny a účinný, a to tak, že sa zabezpečí dodržiavanie zásady doplnkovosti, zlepší geografická a sektorová vyváženosť a transparentnosť v rozhodovacom procese;

20.  rozhodol sa, v súlade so svojimi trvalými prioritami, ktorými sú zamestnanosť a rast, a po dôkladnom posúdení doterajšej absorpčnej kapacity, navrhnúť niektoré selektívne zvýšenia nad úroveň NR pre programy COSME, Progress, Marie Curie, Európska rada pre výskum, Eures a Erasmus+; poznamenáva, že takéto zvýšenia sa môžu financovať v rámci dostupnej rezervy tohto podokruhu;

21.  v dôsledku toho zvyšuje úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov nad úroveň NR pre podokruh 1a o 69,367 milióna EUR (okrem EFSI, pilotných projektov a prípravných akcií);

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

22.  zdôrazňuje, že zhruba jedna tretina ročného rozpočtu EÚ je zameraná na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť; zdôrazňuje, že politika súdržnosti je hlavnou investičnou politikou a nástrojom Únie na znižovanie rozdielov medzi všetkými regiónmi EÚ a že zohráva dôležitú úlohu pri realizácii stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; 

23.  vyjadruje nesúhlas so zníženiami navrhovanými Radou vo výške 3 milióny EUR v záväzkoch a – čo je dôležitejšie – vo výške 199 miliónov EUR v platbách v rámci podokruhu 1b vrátane riadkov súvisiacich s podporou; vyzýva Radu, aby vysvetlila, ako sú tieto škrty zlučiteľné s jej cieľom poskytnúť „potrebné rozpočtové prostriedky, ktoré umožnia plynulé plnenie nových programov vo štvrtom roku viacročného finančného rámca 2014 – 2020“; pripomína, že už úroveň platieb navrhnutá Komisiou v tomto okruhu je o 23,5 % nižšia ako v rozpočte na rok 2016; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že akékoľvek ďalšie škrty v platbách nemôžu byť opodstatnené ani akceptované;

24.  požaduje posúdenie vplyvu politík Únie na základe správ o hodnotení vplyvu s cieľom určiť, do akej miery dokázali, okrem iného, znížiť ekonomické rozdiely, rozvinúť konkurencieschopné regionálne hospodárstvo a posilniť udržateľný rast a pracovné miesta;

25.  je znepokojený výraznými oneskoreniami vo vykonávaní cyklu európskych štrukturálnych a investičných fondov, čo bude mať pravdepodobne závažný nepriaznivý vplyv na včasné dosiahnutie výsledkov v praxi, ale tiež by mohlo viesť k opätovnému vytvoreniu nového značného množstva neuhradených faktúr v druhej polovici súčasného VFR; naliehavo vyzýva dotknuté členské štáty, aby urýchlene určili ostatné riadiace, platobné a certifikačné orgány a riešili všetky ostatné príčiny omeškania pri vykonávaní programov; berie na vedomie návrhy Komisie na ešte väčšie zjednodušenie v tejto oblasti a domnieva sa, že treba naliehavo vyvinúť všetko úsilie na úrovni členských štátov s cieľom zabezpečiť, aby sa programy realizovali naplno; požaduje teda väčšiu súčinnosť a doplnkovosť medzi politikami verejných investícií v rozpočte členských štátov a v rozpočte Únie, a medzi tými, ktoré sú zamerané na podporu rastu a udržateľnej tvorby pracovných miest, ktoré sú základným kameňom EÚ;

26.  berie na vedomie návrh Komisie na vytvorenie programu na podporu štrukturálnych reforiem s finančným krytím vo výške 142 800 000 EUR a zdôrazňuje, že tieto finančné prostriedky by sa mali prideliť so zreteľom na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

27.  ľutuje, že Komisia nenavrhla žiadne viazané rozpočtové prostriedky pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) v roku 2017 v dôsledku jej prednostného uskutočňovania v rokoch 2014 – 2015; opäť vyjadruje svoju pevnú podporu pokračovaniu YEI; rozhodol, že ako prvý krok a v súlade s nariadením o Európskom sociálnom fonde(9), ktoré stanovuje možnosť takéhoto pokračovania, zvýši prostriedky YEI o dodatočnú sumu 1 500 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 500 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch s cieľom zabezpečiť účinnú reakciu na nezamestnanosť mládeže na základe výsledkov hodnotenia vykonávania YEI od Komisie; konštatuje, že v súlade s požiadavkami Parlamentu by sa v kontexte nadchádzajúcej revízie VFR v polovici trvania mala dosiahnuť celková dohoda o primeranom dodatočnom financovaní YEI na zvyšok tohto programového obdobia; naliehavo vyzýva členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie o urýchlenie vykonávania iniciatívy v praxi, a to v záujme priameho prospechu pre mladých Európanov;

28.  rozhodol sa obnoviť NR v záväzkoch aj platbách v rámci rozpočtových riadkov, v ktorých Rada vykonala škrty; zvyšuje viazané rozpočtové prostriedky pre podokruh 1b o 1 500 miliónov EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 500 miliónov EUR nad rámec NR pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí a o 4 milióny EUR na záväzky a 2 milióny EUR na platby pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, čím sa prekročí súčasný strop pre záväzky o 1 486 798 635 EUR;

29.  upozorňuje, že podokruh 1b vykazuje najväčšiu časť nesplatených záväzkov (RAL) ktorá začiatkom septembra 2016 predstavovala 151 119 miliónov EUR, čo vedie k ohrozeniu realizácie nových programov;

30.  zdôrazňuje dôležitý prínos politiky súdržnosti, pokiaľ ide o účinné plnenie rodového rozpočtovania; vyzýva Komisiu, aby podporila opatrenia na vytvorenie vhodných nástrojov na dosiahnutie rodovej rovnosti, ako sú štruktúry využívajúce štrukturálne fondy na presadzovanie rodového rozpočtovania na úrovni členských štátov;

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

31.  berie na vedomie, že Rada znížila rozpočtové prostriedky v okruhu 2 o 179,5 milióna EUR v záväzkoch a o 198 miliónov EUR v platbách v rozpočtových riadkoch administratívnej podpory, v rozpočtových riadkoch operačnej technickej pomoci (napr. Európskeho námorného a rybárskeho fondu a programu LIFE) a v rozpočtových riadkoch týkajúcich sa operačných výdavkov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), ktoré sú dôležité pre zachovanie poľnohospodárskej činnosti na obývaných územiach, ako aj v decentralizovaných agentúrach; konštatuje, že najväčšie zníženie platieb bude znášať oblasť rozvoja vidieka; domnieva sa, že opravný list by mal zostať základom pre akékoľvek spoľahlivé prehodnotenie rozpočtových prostriedkov EPZF; obnovuje preto úrovne prostriedkov z NR;

32.  očakáva predloženie opravného listu k balíku núdzovej podpory, najmä pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov a vyjadruje silnú podporu poľnohospodárskemu sektoru v Únii; zvyšuje preto rozpočtové prostriedky o 600 miliónov EUR nad rámec NR s cieľom riešiť dosah krízy v mliekarenskom sektore a vplyv ruského embarga na tento sektor;

33.  víta rozpočtové prostriedky na výskum a inovácie súvisiace s poľnohospodárstvom v rámci programu Horizont 2020 s cieľom zabezpečiť dostatočné dodávky bezpečných a vysokokvalitných potravín a ďalších výrobkov z biologických materiálov; zdôrazňuje, že je potrebné uprednostniť projekty, ktoré zahŕňajú primárnych výrobcov;

34.  zdôrazňuje, že vykonávanie novej SRP zahŕňa zmenu modelu riadenia rybárstva tak pre členské štáty, ako aj pre rybárov, a v tejto súvislosti pripomína ťažkosti, ktoré nastali v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, keď došlo k zníženiu rozpočtových prostriedkov;

35.  vyjadruje však v tejto súvislosti poľutovanie nad tým, že aj v tomto roku program LIFE s celkovým financovaním vo výške 493,7 milióna EUR predstavuje len 0,3 % celkového NR, aj keď víta zvýšenie vo výške 30,9 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v NR v rozpočte programu LIFE;

36.  poukazuje na predchádzajúce problémy spojené s nedostatkom platobných rozpočtových prostriedkov na program LIFE, ktoré ohrozili a oddialili jeho riadnu realizáciu;

37.  v súlade so svojimi cieľmi stratégie Európa 2020 a s medzinárodnými záväzkami v oblasti boja proti zmene klímy sa rozhodol navrhnúť zvýšenie rozpočtu programu LIFE+ nad úroveň NR;

38.  zvyšuje preto viazané rozpočtové prostriedky o 619,8 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 611,3 milióna EUR (okrem pilotných projektov a prípravných akcií), čím ponecháva rezervu vo výške 19,4 milióna EUR v rámci stropu pre záväzky v okruhu 2;

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

39.  zdôrazňuje, že pre Parlament je súčasná migračná výzva aj naďalej na poprednom mieste jeho agendy; víta návrh Komisie na ďalšie prostriedky vo výške 1,8 miliardy EUR na riešenie výzvy migrácie v Únii, čo je nad rámec sumy pôvodne naplánovanej na rok 2017; konštatuje, že takáto veľká odchýlka od pôvodného plánovania poukazuje na potrebu úpravy stropov okruhu 3 smerom nahor; zdôrazňuje, že Komisia navrhuje financovať toto zvýšenie najmä prostredníctvom mobilizácie nástroja flexibility (vo výške 530 miliónov EUR, čím by sa úplne vyčerpali finančné prostriedky dostupné na tento rok) a rezervy na nepredvídané udalosti (v sume 1 160 miliónov EUR); vzhľadom na nebývalú úroveň financovania výdavkov súvisiacich s migráciou (v celkovej výške 5,2 miliardy EUR v roku 2017 v okruhoch 3 a 4 a na mobilizáciu Európskeho rozvojového fondu) a na predložené návrhy na uplatnenie flexibility nepožaduje ďalšie zvýšenie prostriedkov na politiky súvisiace s migráciou; zároveň bude proti akýmkoľvek pokusom o zníženie financovania činností Únie v tejto oblasti;

40.  opakuje, že rozpočtová flexibilita má svoje obmedzenia a môže byť len krátkodobým riešením; je pevne presvedčený, že prezieravou a odvážnou odpoveďou na tieto dlhodobé utečenecké a migračné výzvy, ktoré sa týkajú celého kontinentu a nevykazujú žiadne známky zmierňovania, bude zvýšenie stropu okruhu 3; domnieva sa, že všetky nedávne rozhodnutia na zabezpečenie nových rozpočtových prostriedkov v tejto oblasti v skutočnosti poukázali na potrebu revízie tohto stropu;

41.  víta v súvislosti so súčasnými výzvami týkajúcimi sa bezpečnosti a migrácie zvýšenie finančných prostriedkov určených pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) (1,6 mld. EUR) a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) (0,7 mld. EUR); domnieva sa, že zvýšenie prostriedkov pre AMIF spôsobuje, že je potrebnejšie zabezpečiť spravodlivé a transparentné rozdeľovanie ročných finančných prostriedkov medzi jednotlivé programy a ciele fondu a lepší prehľad o tom, ako sa tieto finančné prostriedky použijú;

42.  konštatuje, že nový nástroj núdzovej podpory v rámci Únie bol prijatý 15. marca 2016 s orientačným rozpočtom vo výške 700 miliónov EUR investovaných počas troch rokov (2016 – 2018) a v praxi už viedol k okamžitým výsledkom v podobe opatrení núdzovej podpory v reakcii na humanitárne potreby veľkého počtu utečencov a migrantov prichádzajúcich do členských štátov; opakuje však svoju pozíciu, že v budúcnosti by sa malo uvažovať o udržateľnejšom právnom a rozpočtovom rámci s cieľom umožniť mobilizáciu humanitárnej pomoci v rámci Únie; trvá na tom, aby sa viedol pravidelný dialóg s Komisiou o súčasnom a budúcom fungovaní a financovaní tohto nástroja, a to na základe úplnej transparentnosti informácií a správ o posúdení vplyvu;

43.  vzhľadom na zvýšenie úrovne ohrozenia vo viacerých členských štátoch a súčasné výzvy riadenia migrácie a boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, ako aj na potrebu koordinovanej európskej odozvy žiada o financovanie ďalších zamestnancov pre Europol na zriadenie nonstop bunky na boj proti terorizmu (fungujúcej 24 hodín 7 dní v týždni), ktorá bude príslušným orgánom členských štátov poskytovať spravodajské informácie; domnieva sa, že toto zvýšenie má tiež zlepšiť boj proti obchodovaniu s ľuďmi (s osobitným zameraním na maloleté osoby bez sprievodu), boj proti počítačovej kriminalite (nových zamestnancov EC3) a posilniť ľudské zdroje v talianskych a gréckych vstupných centrách (hotspotoch); pripomína, že Europol má v súčasnosti k dispozícii len 3 zamestnancov na nasadenie v ôsmich stálych a dodatočných dočasných vstupných centrách len v Taliansku; domnieva sa, že tento počet je príliš nízky na to, aby bol Europol schopný plniť si svoje úlohy v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, terorizmu a ďalšej závažnej cezhraničnej trestnej činnosti;

44.  víta vytvorenie nového rozpočtového riadku na poskytnutie financovania obetiam terorizmu; podporuje sprístupnenie zdrojov na riešenie širokej škály potrieb obetí vrátane fyzického ošetrenia, psychologických a sociálnych služieb a finančnej podpory; domnieva sa, že pri navrhovaní opatrení na riešenie teroristických hrozieb sa príliš často zabúda na potreby nevinných obetí terorizmu, alebo sa tieto potreby považujú za vedľajšie;

45.  odsudzuje škrty Rady v prípade mnohých programov v oblasti kultúry, médií, občianstva, základných práv a verejného zdravia v celkovej výške 24,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch; považuje za negatívy signál, že Rada znížila prostriedky na kultúrne programy s cieľom uvoľniť finančné prostriedky na riešenie aktuálnych výziev utečeneckej a migračnej krízy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé tieto škrty boli zrejme vykonané svojvoľne, pričom sa ignorovali vynikajúce miery plnenia; zastáva názor, že aj malé škrty ohrozujú dosiahnutie výsledkov programu a plynulé vykonávanie opatrení Únie; preto ruší všetky škrty a obnovuje prostriedky na úroveň uvedenú v NR;

46.  trvá na tom, že je potrebné posilniť financovanie niekoľkých opatrení v rámci programov Kreatívna Európa a Európa pre občanov, ktoré sú už dlho nedostatočne financované; je pevne presvedčený, tieto programy sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pokiaľ ide o zvyšovanie príspevku kultúrneho a kreatívneho priemyslu k vytváraniu pracovných miest a rastu a podporu aktívnej účasti občanov na tvorbe a vykonávaní politiky Únie; nerozumie, ako môže Rada odôvodniť zníženie finančných prostriedkov pre MSP v kultúrnych a kreatívnych sektoroch, keď Záručný mechanizmus pre kultúrne a kreatívne sektory, ktorého financovanie už bolo odložené, sa zaviedol len v júni 2016 a predstavuje vynikajúcu ukážku inovačného riešenia situácie výrazného zlyhania trhu prostredníctvom budovania kapacít a poskytovania ochrany pred úverovým rizikom pre finančných sprostredkovateľov poskytujúcich pôžičky v kultúrnych a kreatívnych sektoroch;

47.  zdôrazňuje, že programy Únie v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a občianstva predstavujú jasnú európsku pridanú hodnotu, prínosy a synergie s politikami v oblasti integrácie migrantov a utečencov; vyzýva preto inštitúcie Únie, aby reagovali primeranými zvýšeniami finančných prostriedkov na priamo riadené programy, ako je napríklad Kreatívna Európa, ako aj na príslušné rozpočtové riadky v oblasti štrukturálnych a investičných fondov;

48.  konštatuje, že je potrebné zabezpečiť nevyhnutné rozpočtové záruky pre prípravné činnosti na realizáciu roka 2018 ako Európskeho roka kultúrneho dedičstva.

49.  pripomína, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je základným kameňom solidarity Únie; zdôrazňuje, že úloha Únie spočíva v tom, že umožňuje podporu, koordináciu alebo dopĺňanie opatrení členských štátov v oblasti prevencie katastrof a pripravenosti a reakcie na ne; berie na vedomie mierne zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na tento program;

50.  víta vytvorenie rozpočtového riadku pre pátrací a záchranný fond EÚ, ktorého účelom je financovať pátracie a záchranné činnosti vykonávané členskými štátmi a koordinované na úrovni Únie, a to najmä v oblasti Stredozemia; zastáva názor, že vytvorenie osobitného fondu na tento účel je vhodnejším riešením než neustále zvyšovanie rozpočtu agentúry Frontex alebo novovytvorenej európskej pohraničnej a pobrežnej stráže;

51.  víta vytvorenie rozpočtového riadku na podporu Európskej iniciatívy občanov (ECI), čo je nový nástroj zameraný na zapojenie občanov do rozhodovacieho procesu Únie a prehĺbenie európskej demokracie; domnieva sa, že úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov podľa NR je príliš nízka; rozhodol sa zvýšiť prostriedky v tomto rozpočtovom riadku;

52.  konštatuje, že Komisia navrhuje sumu 840 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na osobitný rozpočtový riadok určený na ECI, ktorý bol vytvorený minulý rok, a poukazuje na to, že sú potrebné ďalšie finančné prostriedky na podporu používania tohto nástroja, ktorý má veľmi veľký význam pre participatívnu demokraciu;

53.  víta zvýšenie finančných prostriedkov určených na komunikáciu zastupiteľstiev Komisie, občianske dialógy a akcie pod hlavičkou „partnerstva“, pričom výška viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2017 predstavuje 17,036 milióna EUR a platobných rozpočtových prostriedkov 14,6 milióna EUR, keďže sú určené na iniciatívy zamerané na nadviazanie užšieho kontaktu s európskymi občanmi, získanie ich dôvery a zvýšenie ich znalostí o politikách a činnostiach Únie;

54.  zdôrazňuje potrebu poskytnúť spoločnému sekretariátu registra transparentnosti dostatočné a primerané administratívne a finančné prostriedky na plnenie jeho úloh v nadväznosti na prijatie novej medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti.

55.  konštatuje, že v jeho čítaní (bez pilotných projektov a prípravných akcií) presahuje strop okruhu 3 sumu záväzkov o 71,28 milióna EUR, pričom zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov predstavuje 1 857,7 milióna EUR; vzhľadom na to, že už na úrovni návrhu rozpočtu nebola ponechaná žiadna rezerva, navrhuje financovať tieto zvýšenia v rámci stropu a zároveň mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti pre niekoľko základných výdavkových položiek súvisiacich s migráciou;

Okruh 4 – Globálna Európa

56.  konštatuje, že vzhľadom na výzvy súčasnej utečeneckej a migračnej krízy si vonkajšia činnosť Únie vyžaduje neustále sa zvyšujúce finančné prostriedky, ktoré vo veľkej miere presahujú terajší rozsah okruhu 4; dôrazne preto pochybuje o tom, že stropy okruhu 4 postačujú na zabezpečenie primeraného financovania zameraného na vonkajší rozmer migračnej a utečeneckej krízy; ľutuje, že na financovanie nových iniciatív, ako je napríklad nástroj pre utečencov v Turecku, sa Komisia rozhodla pre zníženie prostriedkov vo svojom NR na iné programy, ako sú nástroj rozvojovej spolupráce (DCI) a nástroj na podporu stability a mieru (IcSP); zdôrazňuje, že by to nemalo byť na úkor politík v ďalších oblastiach; preto sa rozhodol vo veľkej miere zmierniť presun dôležitých finančných zdrojov z dvoch nástrojov, ktoré okrem iného riešia základné príčiny migračných tokov; pripomína, že hlavným cieľom rozvojovej politiky Únie musí ostať znižovanie chudoby; vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočtové prostriedky na humanitárnu pomoc a na časť nástroja európskeho susedstva (ENI) určenú pre Stredozemie sú nižšie ako tie, ktoré boli schválené v rozpočte na rok 2016, a to napriek ich zjavnému významu pri zvládaní veľkého počtu vonkajších výziev; odsudzuje neodôvodnené škrty prijaté Radou;

57.  rozhodol sa preto zvrátiť všetky škrty Rady v okruhu 4; rozhodol sa tiež obnoviť úroveň prostriedkov z roku 2016 v rozpočtových riadkoch časti nástroja európskeho susedstva určenej pre Stredozemie a humanitárnej pomoci; okrem toho sa rozhodol zmierniť škrty vykonané Komisiou v rámci DCI a nástroja na podporu stability a mieru; považuje za nevyhnutné zachovať kľúčovú úlohu a úroveň finančnej podpory Únie pri podpore mierového procesu na Blízkom východe, palestínskej samosprávy a UNRWA, ako aj v riadkoch Východného partnerstva v rámci nástroja európskeho susedstva; vyzdvihuje význam európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

58.  rozhodol sa zvýšiť makrofinančnú pomoc, ktorá bola v porovnaní s rokom 2016 výrazne znížená; domnieva sa, že aby sa mohlo vyhovieť všetkým budúcim žiadostiam o úvery, potrebná bude vyššia než navrhnutá úroveň financovania;

59.  plne podporuje nástroj pre utečencov v Turecku a navrhuje prednostne prideliť v roku 2016 časť príspevku z rozpočtu Únie plánovaného na rok 2017, a to s ohľadom na jeho dobré výsledky pri vykonávaní a veľké rezervy, ktoré sú ešte k dispozícii v rozpočte na rok 2016; požaduje preto posilnenie nástroja IPA II o 400 miliónov EUR prostredníctvom opravného rozpočtu na rok 2016 a zodpovedajúcu mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti; vkladá túto sumu do rezervy v rozpočte na roku 2017, kým sa nedosiahne komplexná dohoda o alternatívnom financovaní nástroja pre utečencov v Turecku, ktorá by zmiernila bezprecedentný tlak na ostatné nástroje na financovanie vonkajšej činnosti;

60.  so znepokojením konštatuje, že trustové fondy EÚ, ako aj nástroj pre utečencov v Turecku sú napriek svojej aktuálnosti a značnej veľkosti v rozpočte Únie takmer neviditeľné; žiada o ich zahrnutie do rozpočtu spôsobom, ktorý by bol transparentnejší a väčšmi rešpektoval jednotnosť rozpočtu Únie a právomoci rozpočtového orgánu, a vytvára na tento účel nové rozpočtové riadky; vyzýva tiež Komisiu, aby poskytla dôkazy o tom, že využívanie finančných nástrojov v rámci trustových fondov nevedie k odkláňaniu rozpočtových prostriedkov od cieľov ich pôvodných právnych základov; konštatuje, že plnenie cieľa pákového efektu vnútroštátnych príspevkov nad rámec rozpočtu Únie doteraz vo veľkej miere zlyhalo; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že s budúcimi výzvami na príspevok z rozpočtu EÚ do trustových fondov bude Parlament súhlasiť len vtedy, keď bude poskytnutá porovnateľná suma príspevkov členských štátov; vyzýva preto členské štáty, aby čo najskôr splnili svoje záväzky;

61.  poznamenáva, že garančný fond pre vonkajšiu činnosť, z ktorého sa kryjú nesplácané úvery a úverové záruky udelené tretím krajinám alebo na projekty v nich, potrebuje, podľa správy Komisie o zárukách krytých zo všeobecného rozpočtu (COM(2016) 576 final), dodatočné finančné prostriedky na to, aby sa dosiahla cieľová suma, čo viedlo k vloženiu sumy 228,04 milióna EUR do NR; je znepokojený tým, že tieto požiadavky vytvárajú ďalší tlak na už tak napäté stropy v okruhu 4;

62.  víta rozpočtové návrhy Komisie v súvislosti s novým rámcom partnerstva v oblasti migrácie a plánom pre vonkajšie investície; vyjadruje však znepokojenie nad vytvorením možných nových „satelitov“ mimo rozpočtu Únie; opakuje potrebu zachovať plnú parlamentnú kontrolu nad rozpočtom Únie; dôrazne trvá na dodržiavaní zásady jednotnosti rozpočtu; je presvedčený, že nová priorita by sa nemala financovať na úkor existujúcich projektov Únie; domnieva sa, že táto dodatočná flexibilita by sa mala mobilizovať s cieľom poskytnúť ambiciózny rámec na podporu investícií v Afrike a krajinách európskeho susedstva so zodpovedajúcimi novými prostriedkami;

63.  opakuje svoju požiadavku, aby sa rozpočtový riadok pre osobitných zástupcov EÚ rozpočtovo neutrálnym spôsobom presunul z rozpočtu SZBP do administratívneho rozpočtu ESVČ v záujme ďalšej konsolidácie diplomatickej činnosti Únie;

64.  v dôsledku toho zvyšuje úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov pre okruh 4 nad úroveň NR o 497,9 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 495,1 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch (s výnimkou pilotných projektov a prípravných akcií a presunu osobitných zástupcov EÚ do rozpočtu ESVČ);

65.  považuje za potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku pre komunitu cyperských Turkov (+ 3 milióny EUR) s cieľom rozhodne prispieť k pokračovaniu a zintenzívneniu misie Výboru pre nezvestné osoby na Cypre a podporiť Technický výbor pre kultúrne dedičstvo spoločný pre obe komunity, a tým podporovať dôveru a zmierenie medzi oboma spoločenstvami;

Okruh 5 – Administratíva; ďalšie okruhy – výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu

66.  domnieva sa, že škrty Rady sú neodôvodnené a škodlivé, a obnovuje NR vo všetkých administratívnych výdavkoch Komisie, a to aj výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu v okruhoch 1 až 4;

67.  rozhodol sa, vzhľadom na nedávne odhalenia a s cieľom znovu získať dôveru občanov a obnoviť dôveryhodnosť inštitúcií Únie, ponechať 20 % rozpočtových prostriedkov na dočasné príspevky pre bývalých členov v rezerve, kým Komisia nepresadí prísnejší Kódex správania komisárov na zabránenie konfliktu záujmov a javu otáčavých dverí;

68.  domnieva sa, že medziinštitucionálna administratívna spolupráca môže priniesť efektívnosť, keďže know-how, kapacity a zdroje vyvinuté pre jednu inštitúciu sa môžu sprístupniť ostatným; preto požaduje zriadenie systému, ktorý obmedzí administratívnu záťaž na potrebné minimum, zabezpečí primeranú kvalitu služieb, poskytne hlavnej zodpovednej inštitúcii potrebné rozpočtové prostriedky a bude stimulovať spoluprácu ostatných inštitúcií obmedzením ich podielu na okrajové náklady spôsobené spoluprácou a zosúladením rozhodnutí riadneho finančného hospodárenia na úrovni inštitúcií s celkovým riadnym finančným hospodárením v rámci rozpočtu;

Agentúry

69.  vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; konštatuje, že Komisia už značne zredukovala počiatočné požiadavky väčšiny agentúr; domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty navrhované Radou by ohrozili riadne fungovanie agentúr a neumožnili by im plniť úlohy, ktorými boli poverené;

70.  víta zvýšenie rozpočtu efektívnych agentúr pôsobiacich v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, najmä tých, ktoré sú zapojené do riešenia otázok migrácie a bezpečnosti; zdôrazňuje, že tieto agentúry musia mať dostatočné zdroje a personál (vrátane investícií do nových technológií), keď sa ich mandáty rozširujú;

71.  domnieva sa, že v kontexte súčasných bezpečnostných výziev a so zreteľom na potrebu koordinovanej európskej reakcie nie sú niektoré tieto zvýšenia dostatočné, a rozhodol sa zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Európsky policajný úrad (Europol), Európsku jednotku pre justičnú spoluprácu, Európsku agentúru na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (EU-LISA) a Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA);

72.  zdôrazňuje, že zatiaľ čo rozpočtové prostriedky a počet pracovných miest pre európsku pohraničnú a pobrežnú stráž sa zdajú nateraz primerané, budúce potreby agentúry v oblasti operačných prostriedkov a personálu sa budú musieť pozorne monitorovať, aby agentúra nezaostávala za realitou;

73.  zdôrazňuje konkrétne potrebu dostatočných ľudských a materiálnych zdrojov pre novozaložené Európske centrum pre boj proti terorizmu (EC3 a IRU), a to aj so zreteľom na spojené operačné plánovanie a posudzovanie hrozieb s cieľom posilniť koordinovaný prístup medzi členskými štátmi v boji proti organizovanému zločinu, počítačovej kriminalite a internetovej kriminalite, terorizmu a iným závažným trestným činom; požaduje dodatočné finančné prostriedky pre spoločné vyšetrovacie tímy;

74.  pripomína plánované zlepšenie a interoperabilitu rôznych informačných systémov v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí ohlásené Komisiou v jej oznámení o budúcom rámci silnejších a inteligentnejších informačných systémov pre riadenie hraníc a vnútornú bezpečnosť zo 6. apríla 2016; naliehavo žiada, aby sa počítalo s tým, že budú potrebné primerané zdroje na rýchle a účinné zavedenie týchto technických riešení;

75.  víta začlenenie zodpovedajúcich zdrojov do rozpočtu na rok 2017 na podporu dlhodobej transformácie agentúry Frontex na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž a transformáciu EASO na plnohodnotnú agentúru pre azyl; zdôrazňuje, že zatiaľ čo zdroje pre európsku pohraničnú a pobrežnú stráž sa zdajú nateraz primerané, budúce potreby agentúry v oblasti operačných prostriedkov a personálu sa budú musieť pozorne monitorovať, aby agentúra nezaostávala za realitou;

76.  vzhľadom na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v južnom susedstve Európy, ako aj na zvýšený počet žiadateľov o azyl a najmä úmysel rozšíriť mandát Európskeho podporného úradu pre azyl nad rámec návrhu Komisie sa tiež rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky úradu na rok 2016;

77.  opakuje svoj nesúhlas s prístupom Komisie a Rady v oblasti zamestnancov agentúr, a mení teda značný počet plánov pracovných miest; opäť zdôrazňuje, že každá agentúra by mala zrušiť 5 % pracovných miest počas piatich rokov, ako bolo dohodnuté v MID, ale že pre nové pracovné miesta, ktoré sú potrebné na plnenie dodatočných úloh vzhľadom na nový politický vývoj a nové právne predpisy od roku 2013, musia byť k dispozícii dodatočné zdroje a treba s nimi počítať mimo cieľa zníženia počtu zamestnancov uvedeného v MID; preto opätovne zdôrazňuje svoj nesúhlas s koncepciou fondu pracovných miest určených na presun medzi agentúrami, ale opätovne potvrdzuje svoju otvorenosť týkajúcu sa uvoľnenia pracovných miest prostredníctvom zvýšenia efektívnosti medzi agentúrami vďaka intenzívnejšej administratívnej spolupráci, alebo vo vhodných prípadoch dokonca vďaka zlúčeniam, a prostredníctvom využívania určitých funkcií buď spoločne s Komisiou, alebo s inou agentúrou;

78.  zdôrazňuje, že značné prevádzkové a personálne úspory by bolo možné dosiahnuť, keby agentúry pôsobiace z viac ako jedného miesta (eu-LISA, ENISA, ERA) mali už iba jedno sídlo; zastáva názor, že aktuálne prevádzkové potreby týchto agentúr umožňujú vykonanie takejto zmeny; zdôrazňuje, že odsťahovanie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) z Londýna a jeho zlúčenie s aspoň jedným z dvoch ďalších orgánov dohľadu by mohlo viesť k značným úsporám na nákladoch v prípade oboch agentúr; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti predložila návrh;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA)

79.  po uskutočnení dôkladnej analýzy predložených pilotných projektov a prípravných akcií, pokiaľ ide o mieru úspešnosti tých, ktoré prebiehajú, s vylúčením iniciatív, na ktoré sa už vzťahuje existujúci právny základ, ako aj s plným ohľadom na hodnotenie vykonateľnosti projektov uskutočnené Komisiou, sa rozhodol prijať kompromisný balík pozostávajúci z obmedzeného počtu PP/PA, a to aj vzhľadom na obmedzené dostupné rezervy a stropy na PP a PA;

Osobitné nástroje

80.  pripomína význam rezervy na núdzovú pomoc (EAR) pri zabezpečovaní rýchlej reakcie na špecifické požiadavky pomoci pre tretie krajiny v prípade nepredvídaných udalostí a pripomína svoju predchádzajúcu výzvu na výrazné zvýšenie finančného krytia na túto rezervu v rámci revízie VFR; konštatuje, že jej veľmi rýchle vyčerpanie v roku 2016, pričom sa pravdepodobne využijú všetky možnosti prenosov, naznačuje, že tento osobitný nástroj sa ukáže ako nedostatočný na pokrytie všetkých dodatočných potrieb v roku 2017; zvyšuje preto jej rozpočtové prostriedky, aby sa dosiahla ročná pridelená suma vo výške 1 miliardy EUR, kým sa v rámci revízie VFR v polovici trvania neprijme rozhodnutie o ročnom príspevku EAR;

81.  obnovuje návrh rozpočtu na rezervy pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a Fond solidarity Európskej únie s cieľom uľahčiť mobilizáciu týchto osobitných nástrojov;

Platby

82.  vyjadruje znepokojenie nad značným znížením platobných rozpočtových prostriedkov v návrhu rozpočtu v porovnaní s rozpočtom na rok 2016; konštatuje, že to svedčí o oneskoreniach vo vykonávaní, ktoré sú nielenže znepokojujúce z hľadiska realizácie politík Únie, ale môžu viesť aj k riziku opätovného nahromadenia veľkého množstva neuhradených faktúr na konci súčasného programového obdobia; domnieva sa, že táto vec by sa mala riešiť v rámci revízie VFR; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad škrtmi Rady v platobných rozpočtových prostriedkoch, a to aj napriek značným rezervám, ktoré sú k dispozícii pod úrovňou stropov;

83.  zdôrazňuje, že na žiadosť Parlamentu bol schválený platobný plán s cieľom znížiť do konca roka 2016 objem nahromadených žiadostí o úhradu platby týkajúcich sa politiky súdržnosti za obdobie 2007 – 2013 na 2 miliardy EUR; upozorňuje, že na konci roka 2015 bol v oblasti politiky súdržnosti konštatovaný objem neuhradených platieb za obdobie 2007 – 2013 vo výške minimálne 8,2 miliardy EUR a že podľa odhadov by tento objem mal do konca roka 2016 klesnúť pod 2 miliardy EUR; domnieva sa, že všetky tri inštitúcie by mali vypracovať a schváliť záväzný spoločný platobný plán na obdobie 2016 – 2020; trvá na tom, že takýto nový platobný plán by mal vychádzať z riadneho finančného hospodárenia a zabezpečiť jednoznačnú stratégiu plnenia všetkých platobných potrieb vo všetkých okruhoch do konca súčasného VFR, a zabrániť vzniku skrytých oneskorených platieb z dôvodu umelého spomalenia vykonávania niektorých viacročných programov a iných zmierňujúcich opatrení, ako je zníženie výšky predbežného financovania;

84.  rozhodol sa obnoviť NR v platbách vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, a posilňuje platobné rozpočtové prostriedky vo všetkých riadkoch, v ktorých sa zmenili viazané rozpočtové prostriedky;

Zostavovanie rozpočtu podľa výkonnosti

85.  pripomína, že Parlament vo svojom uznesení z 3. júla 2013 o integrovanom rámci vnútornej kontroly(10) súhlasí s názorom Dvora audítorov, že nemá zmysel snažiť sa merať výkonnosť bez toho, aby sa rozpočet pripravil na základe výkonnostných ukazovateľov(11), a žiada vypracovať taký model verejného rozpočtu založený na výkonnosti, v ktorom bude každý rozpočtový riadok sprevádzaný cieľmi a výsledkami merateľnými pomocou výkonnostných ukazovateľov;

86.  víta programové vyhlásenia o operačných výdavkoch pripojené k návrhu rozpočtu, keďže čiastočne reagujú na žiadosť Parlamentu týkajúcu sa cieľov, výsledkov a ukazovateľov; konštatuje, že takéto vyhlásenia dopĺňajú bežnú metódu zostavovania rozpočtu na základe činností tak, že uvádzajú niekoľko údajov o výkonnosti;

87.  trvá na tom, že s cieľom zjednodušiť vnútorné nástroje riadenia Komisie by sa generálni riaditelia mali pridržiavať politických cieľov a ukazovateľov uvedených v programových vyhláseniach o operačných výdavkoch, keď prijímajú svoje plány riadenia a výročné správy o činnosti, a že Komisia by mala na tomto základe vypracovať návrh svojej hodnotiacej správy podľa článku 318 ZFEÚ;

Ďalšie oddiely

Oddiel I – Európsky parlament

88.  zachováva celkovú úroveň svojho rozpočtu na rok 2017 nezmenenú, tak ako bola prijatá v pléne 14. apríla 2016, v objeme 1 900 873 000 EUR; zahŕňa rozpočtovo neutrálne technické úpravy s cieľom odzrkadliť v rozpočte svoje nedávne rozhodnutia a uvoľňuje rezervu v rozpočtovom riadku pre prepravu poslancov, osôb a tovaru;

89.  schvaľuje zmeny v svojom pláne pracovných miest a v príslušných rozpočtových prostriedkoch s cieľom reagovať na dodatočné potreby politických skupín; tieto zvýšenia v plnej miere kompenzuje znížením rozpočtových prostriedkov v rezerve na nepredvídané výdavky a v rozpočtovom riadku pre zariadenie priestorov;

90.  pripomína svoje politické rozhodnutie o vyňatí politických skupín z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %, ako bolo zdôraznené v jeho uzneseniach o rozpočtoch na roky 2014(12), 2015(13) a 2016(14);

91.  znižuje počet pracovných miest v pláne pracovných miest svojho generálneho sekretariátu(15) na rok 2017 o 60 pracovných miest (cieľ zníženia počtu zamestnancov o 1 %) v súlade s dohodou zo 14. novembra 2015, ktorú dosiahol s Radou v otázke všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016; pripomína, že vplyv tohto opatrenia na rozpočet už bol zohľadnený v odhadoch;

92.  ďalej znižuje počet pracovných miest v svojom pláne pracovných miest o 20 pracovných miest s cieľom zohľadniť skončenie presunu pracovných miest stanovené v dohode o spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov; zdôrazňuje, že keďže tieto pracovné miesta neboli zahrnuté do rozpočtu, nie je potrebné na strane Parlamentu znížiť žiadne rozpočtové prostriedky;

93.  nabáda generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu, Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, aby spolupracovali na možnom ďalšom využívaní funkcií a služieb back-office medzi týmito troma inštitúciami; vyzýva generálnych tajomníkov, aby tiež vypracovali štúdiu o tom, či sú možné synergie funkcií a služieb back-office aj medzi Parlamentom, Komisiou a Radou;

94.  ponecháva vo svojom pláne pracovných miest na rok 2017 aj 35 nových pracovných miest, ako sa požaduje v NOR č. 3/2016, a to na posilnenie bezpečnosti inštitúcií; tieto pracovné miesta vyníma z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %, pretože sa týkajú nových činností Parlamentu;

95.  opätovne zdôrazňuje, že realizácia cieľa zníženia počtu zamestnancov by nemala ohrozovať riadne fungovanie inštitúcie a vykonávanie kľúčových právomocí Parlamentu, ani meniť jeho prvotriednu kvalitu legislatívnej činnosti alebo kvalitu pracovných podmienok poslancov a zamestnancov;

96.  konštatuje, vzhľadom na viaceré problémy v tohtoročnom internom rozpočtovom postupe, že je nevyhnutná revízia kapitoly 9 a relevantných častí ďalších kapitol rokovacieho poriadku, aby sa dosiahlo to, čo Európsky parlament požadoval v uznesení zo 14. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017, t. j. že „všetky relevantné informácie by sa mali predkladať členom Predsedníctva a Výboru pre rozpočet v každom štádiu postupu včas a zrozumiteľným spôsobom a s potrebnou mierou podrobnosti a členenia s cieľom umožniť Predsedníctvu, Výboru pre rozpočet a politickým skupinám viesť riadne rokovania a pri rozhodnutiach vychádzať z komplexného obrazu o stave a potrebách rozpočtu Parlamentu“;

97.  požaduje, v súlade s odsekom 15 svojho uznesenia zo 14. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017, aby sa prvýkrát počas rozpočtového postupu na rozpočtový rok 2018 použila metóda stanovovania rozpočtu Parlamentu na základe aktuálnych potrieb a nie na základe systému koeficientov;

98.  pripomína, že administratíva sa zaviazala predložiť strednodobé a dlhodobé rozpočtové plánovanie vrátane jasného rozlíšenia medzi investíciami a administratívnymi výdavkami týkajúcimi sa fungovania inštitúcie, k čomu patria aj záväzné štatutárne povinnosti; očakáva preto, že predbežný návrh odhadu rozpočtu na rok 2018 bude predložený v rovnakom formáte;

99.  pripomína správu spravodajcov Foxa a Häfnera z roku 2013(16), v ktorej sa náklady na geografické rozmiestnenie Parlamentu odhadujú na 156 až 204 miliónov EUR a predstavujú 10 % rozpočtu Parlamentu; poznamenáva, že 78 % všetkých služobných ciest štatutárnych zamestnancov Parlamentu je priamo podmienených jeho geografickým rozmiestnením; zdôrazňuje, že v správe sa takisto odhaduje environmentálny vplyv geografickej rozptýlenosti na úrovni medzi 11 000 a 19 000 ton emisií CO2; opäť zdôrazňuje negatívne vnímanie tejto skutočnosti verejnosťou a vyzýva preto na prijatie plánu na zriadenie jedného sídla a zníženie prostriedkov v príslušných rozpočtových riadkoch;

100.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že napriek mnohým výzvam Výboru pre rozpočet nie je na kvalifikované rozhodovanie výborov k dispozícii strednodobá ani dlhodobá stratégia Parlamentu v oblasti budov;

Oddiel IV – Súdny dvor

101.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada zvýšila štandardnú zrážku z 2,5 % na 3,8 %, čo predstavuje zníženie o 3,4 milióna EUR a je v rozpore s mimoriadne vysokou mierou obsadenia pracovných miest Súdneho dvora (98 % na konci roka 2015); preto znovu upravuje štandardnú zrážku na úroveň uvedenú v NR, čo Súdnemu dvoru umožní plniť jeho úlohy vzhľadom na pretrvávajúci nárast súdnych prípadov;

102.  rozhodol sa tiež obnoviť NR v prípade ďalších šiestich rozpočtových položiek v hlavách I a II rozpočtu Súdneho dvora, v ktorých Rada vykonala škrty, ktoré by mali osobitne silný vplyv na priority Súdneho dvora v jazykovej a bezpečnostnej oblasti;

103.  vyjadruje nespokojnosť s jednostranným vyhlásením Rady a so súvisiacim dodatkom o znížení počtu zamestnancov o 5 %, ktoré sú uvedené v pozícii Rady k NR na rok 2017 a podľa ktorých musí Súdny dvor ešte zredukovať svoj plán pracovných miest o 19 pracovných miest; zdôrazňuje, že týchto 19 pracovných miest zodpovedá dvanástim a siedmim pracovným miestam, ktoré Parlament a Rada riadne pridelili v rámci rozpočtových postupov na roky 2015 a 2016 v záujme riešenia dodatočných potrieb, a trvá preto na tom, že týchto 19 pracovných miest by nemalo byť vrátených, keďže Súdny dvor už riadne splnil požiadavku zníženia počtu zamestnancov o 5 % zrušením 98 pracovných miest v období 2013 – 2017; 

Oddiel V – Dvor audítorov

104.  obnovuje štandardnú zrážku na pôvodnú úroveň 2,6 % s cieľom umožniť Dvoru audítorov plniť svoje potreby súvisiace s plánom pracovných miest;

105.  obnovuje prostriedky v piatich ďalších rozpočtových položkách, v ktorých Rada vykonala škrty, aby tak Dvor audítorov mohol plniť svoj pracovný program a predkladať plánované audítorské správy;

106.  čiastočne obnovuje NR, pokiaľ ide o tri rozpočtové položky, a to v súlade s návrhmi na úspory, ktoré sformuloval samotný Dvor audítorov;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

107.  obnovuje štandardnú zrážku na pôvodnú úroveň 4,5 % s cieľom umožniť Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru uspokojovať svoje potreby a vyrovnať sa s neustálym znižovaním stavu zamestnancov v súvislosti s dohodou o spolupráci medzi Parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov z februára 2014;

108.  obnovuje 12 pracovných miest a súvisiace rozpočtové prostriedky znížené Komisiou v NR v súlade s uvedenou dohodou o spolupráci, aby sa tak zohľadnil skutočný počet pracovných miest presunutých z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru do Parlamentu;

109.  ďalej sa rozhodol upraviť položku týkajúcu sa doplnkových služieb pre prekladateľské služby na úroveň odhadovanú samotnou inštitúciou, a tým čiastočne kompenzovať presun 36 pracovných miest z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru do Parlamentu v súlade s uvedenou dohodou o spolupráci;

Oddiel VII – Výbor regiónov

110.  obnovuje osem pracovných miest a súvisiace rozpočtové prostriedky znížené Komisiou v NR v súlade s uvedenou dohodou o spolupráci, aby sa tak zohľadnil skutočný počet pracovných miest presunutých z Výboru regiónov do Parlamentu;

111.  okrem toho obnovuje rozpočtové prostriedky znížené Komisiou v jej NR, ktoré sa týkajú kancelárskych výdavkov a príspevkov na IT pre členov Výboru regiónov, na úroveň odhadovanú Výborom regiónov s cieľom zabezpečiť dostatočné financovanie kancelárskych výdavkov a príspevkov na IT pre členov Výboru regiónov;

112.  vyjadruje poľutovanie nad škrtmi v rozpočtovej položke „Zariadenie priestorov“, ktoré Komisia vykonala vo svojom NR, a rozhodol sa obnoviť prostriedky v tejto položke na úroveň odhadovanú samotným Výborom regiónov s cieľom reagovať na zvýšené bezpečnostné potreby, udržiavať budovy v dobrom stave a v súlade s právnymi záväzkami zlepšiť energetickú účinnosť;

113.  napokon obnovuje rozpočtové prostriedky súvisiace s komunikačnými činnosťami politických skupín, ktoré znížila Komisia v NR, a to s cieľom zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na komunikačné činnosti politických skupín Výboru regiónov;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

114.  konštatuje, že Rada znížila prostriedky v NR ombudsmana o 195 000 EUR; zdôrazňuje, že toto zníženie by predstavovalo neprimeranú záťaž pre veľmi obmedzený rozpočet ombudsmana a malo by podstatný vplyv na schopnosť tejto inštitúcie účinne slúžiť európskym občanom; preto obnovuje prostriedky vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, s cieľom umožniť ombudsmanovi plniť svoj mandát a záväzky;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

115.  s poľutovaním konštatuje, že Rada znížila prostriedky v NR európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o 395 000 EUR; poukazuje na to, že táto skutočnosť je v ostrom rozpore s dodatočnou úlohou, ktorú tejto inštitúcii zverili Parlament a Rada, a ohrozila by schopnosť tejto inštitúcie účinne slúžiť európskym inštitúciám; preto obnovuje prostriedky vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, s cieľom umožniť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov plniť svoje povinnosti a záväzky;

Oddiel X — Európska služba pre vonkajšiu činnosť

116.  obnovuje prostriedky vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty;

117.  rozhodol sa tiež vytvoriť rozpočtovú položku „Kapacita strategickej komunikácie“ v súlade so závermi Európskej rady z marca 2015 a vybaviť ESVČ primeraným počtom zamestnancov a nástrojov v záujme riešenia problému dezinformácií pochádzajúcich z tretích štátov a od neštátnych aktérov;

118.  víta písomné záväzky vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku s cieľom riešiť existujúce nerovnováhy v personálnom obsadení ESVČ, pokiaľ ide o podiel diplomatov z členských štátov a stálych zamestnancov EÚ na určitých pozíciách, a predložiť v priebehu roka 2017 preskúmanie politiky ESVČ v oblasti ľudských zdrojov; vyzýva vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby najneskôr do jari 2017, t. j. pred začiatkom ďalšieho rozpočtového postupu, informovala Parlament o podniknutých krokoch;

o

o o

119.  je presvedčený, že rozpočet Únie môže prispieť k účinnému riešeniu nielen následkov, ale aj základných príčin kríz, ktorým Únia v súčasnosti čelí; zastáva však názor, že neočakávané udalosti, ktoré majú celoúnijný rozmer, by sa mali riešiť prostredníctvom spájania úsilia a poskytovania dodatočných prostriedkov na úrovni Únie, a nie spochybňovaním minulých záväzkov ani návratom k mylnej predstave čisto vnútroštátnych riešení; zdôrazňuje preto, že ustanovenia o flexibilite slúžia na to, aby umožnili takúto spoločnú a rýchlu reakciu, a mali by sa využívať v plnej miere s cieľom vykompenzovať prísne obmedzenia stropov VFR;

120.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi návrhmi k návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0080.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0132.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0309.

(8)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(9)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470).

(10)

Ú. v. EÚ C 75, 26.2.2016, s. 100.

(11)

Príspevok Kersti Kaljulaidovej na vypočutí o integrovanom rámci vnútornej kontroly, ktoré 22. apríla 2013 zorganizoval výbor CONT.

(12)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0437.

(13)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0036.

(14)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0376.

(15)

keďže bolo prijaté politické rozhodnutie o vyňatí politických skupín z tohto výpočtu, toto zníženie sa uplatňuje na časť plánu pracovných miest týkajúcu sa generálneho sekretariátu;

(16)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0498.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (8.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Neena Gill

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 4, ale ani zďaleka ho nepovažuje za dostatočné vzhľadom na súčasnú politickú a bezpečnostnú situáciu v našom susedstve i vzdialenejších krajinách; naliehavo požaduje zvýšenie nad strop okruhu 4 stanovený vo VFR prostredníctvom využitia existujúcich mechanizmov flexibility, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie udržateľnej a účinnej reakcie na mnohé výzvy externého pôvodu, ktorým čelí EÚ, vrátane migračnej a utečeneckej krízy;

2.  berie na vedomie záväzky, ktoré EÚ prijala na londýnskej konferencii o pomoci Sýrii a v kontexte nástroja pre utečencov v Turecku, a vyjadruje znepokojenie nad vplyvom týchto záväzkov na nástroje na financovanie vonkajšej činnosti a rozpočet na humanitárnu pomoc; hoci podporuje tieto záväzky, zdôrazňuje, že ich splnenie nesmie ísť na úkor ostatných prioritných oblastí a dlhodobých politík; vyzýva najmä na zvýšenie financovania nástroja európskeho susedstva (ENI), ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri podpore stability u východných a južných susedných krajín Európy; upozorňuje najmä na Tunisko, ktoré je príkladom úspechu demokratickej transformácie v regióne, ktorá je však aj naďalej potenciálne krehká; pripomína, že prvoradým cieľom európskej susedskej politiky je rast a zamestnanosť, najmä mladých absolventov, a žiada, aby európska susedská politika podporovala zamestnanosť mladých ľudí v susedstve; považuje za nevyhnutné zachovať kľúčovú úlohu EÚ pri podpore mierového procesu na Blízkom východe, Palestínskej samosprávy a UNRWA;

3.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť ďalšiu podporu pre kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny pri prijímaní a vykonávaní politických, hospodárskych a sociálnych reforiem; pripomína, že dodržiavanie ľudských práv, základných slobôd a zásady právneho štátu je základným prvkom procesu rozširovania; konštatuje, že prístup založený na výkonnosti bol použitý na zostavenie rozpočtu nástroja predvstupovej pomoci (IPA);

4.  zdôrazňuje, že vzhľadom na dynamický vývoj globálnej bezpečnostnej a humanitárnej situácie treba posilniť mechanizmy krízovej reakcie EÚ; dôrazne odmieta navrhované zníženia v nástroji na podporu stability a mieru a zdôrazňuje, že oslabenie jedinečného nástroja Únie na reakciu na krízu, pripravenosť na krízu a predchádzanie konfliktom by predstavovalo strategickú chybu; zdôrazňuje dôležitosť poskytnutia dostatočných prostriedkov rozpočtu na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) na financovanie civilných misií krízového riadenia, ktoré prispievajú k budovaniu mieru a bezpečnosti na celom svete;

5.  berie na vedomie návrh prípravnej akcie pre výskum v oblasti obrany, ktorá nadväzuje na pilotný projekt iniciovaný Európskym parlamentom a ktorá by mohla pozitívne prispieť k lepšej spolupráci medzi členskými štátmi v oblasti bezpečnosti a obrany;

6.  zdôrazňuje význam európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva vrátane jeho podpory pozorovania volieb, pričom zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu je kľúčové pre stabilitu a prosperitu vo svete; víta zvýšenie financovania tohto nástroja, ktoré by sa malo ďalej posilňovať;

7.  požaduje zvýšenie investícií do viditeľnosti vonkajšej činnosti EÚ s cieľom posilniť vplyv financovania v tejto oblasti;

8.  opakuje svoju požiadavku, aby sa rozpočtový riadok pre osobitných zástupcov EÚ rozpočtovo neutrálnym spôsobom presunul z rozpočtu SZBP do administratívneho rozpočtu ESVČ v záujme ďalšej konsolidácie diplomatickej činnosti EÚ;

9.  zdôrazňuje, že mládežnícke výmenné programy sú jedným z najúspešnejších opatrení na posilnenie medzikultúrnych zručností a na podporu porozumenia a prepojení medzi ľuďmi a krajinami; preto upriamuje osobitnú pozornosť na finančné prostriedky, ktoré sú každoročne prevádzané na program Erasmus+ z nástroja európskeho susedstva, nástroja predvstupovej pomoci (IPA2) a nástroja partnerstva;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

30.8.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

50

6

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, James Carver, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Othmar Karas, Javi López, Igor Šoltes, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, Antonio Tajani


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (6.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nirj Deva

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že ambiciózny program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a 17 cieľov udržateľného rozvoja, konkrétne cieľ 3 týkajúci sa zdravia, cieľ 4 týkajúci sa vzdelávania a cieľ 5 týkajúci sa rovnosti pohlaví, ku ktorým sa Únia a členské štáty zaviazali v septembri 2015, si vyžaduje zachovanie rozvojovej pomoci z rozpočtu EÚ aspoň na úrovni stanovenej vo VFR, pričom sa zachová jej zameranie na dlhodobé úsilie o odstránenie chudoby, ako sa stanovuje v článku 208 ZFEÚ;

2.  naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby zaistili, aby mechanizmy financovania a rozpočtové riadky odrážali všetky dohodnuté záväzky programu udržateľného rozvoja do roku 2030; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa bezodkladne opätovne zaviazali splniť cieľ 0,7 % HND pre ODA a predložili harmonogram postupného zvyšovania ODA s cieľom dosiahnuť cieľ 0,7 % do roku 2030;

3.  žiada Komisiu, aby v prípade potreby vo svojich návrhoch rozpočtu plne zohľadnila záväzok Únie spolupracovať so súkromným sektorom a s finančnými inštitúciami v oblasti rozvojovej spolupráce; zdôrazňuje preto potenciál mobilizovať nové zdroje na rozvoj prostredníctvom sociálne zodpovedných verejno-súkromných partnerstiev, kombinovaného financovania a ďalších inovatívnych spôsobov v súlade s účinnosťou rozvoja, zásadami dodržiavania ľudských práv a s dôrazom na spravodlivé výsledky zamerané na výstupy; očakáva podrobné návrhy na vytvorenie investičného plánu pre Afriku, ktorý by sa mal zamerať na občanov, ako aj na budovanie kapacít a technickú pomoc, industrializáciu, obchodné a investičné príležitosti, prístup k energii a požiadavky na infraštruktúru; zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú musí Parlament zohrávať pri podpore a monitorovaní takéhoto investičného plánu;

4.  žiada investície do projektov, ktoré podporujú cielenú odbornú prípravu odborníkov v otázkach rodovo motivovaného násilia a škodlivých praktík, ako aj do projektov na podporu komunitnej angažovanosti vzhľadom na skutočnosť, že rok 2017 bude Európskym rokom boja proti násiliu páchanému na ženách;

5.  trvá na tom, že priority a financovanie musia zohľadňovať transkontinentálny charakter rodovo motivovaného násilia a rozvojových otázok; poznamenáva preto, že financované projekty musia v záujme koherentného úsilia EÚ prekonať kontinentálny rozmer, aby sa pracovný dokument útvarov Komisie o rodovej rovnosti premenil na konkrétne činy;

6.  zdôrazňuje, že alarmujúca závažnosť humanitárnych potrieb spôsobených krízou v Sýrii a inými bezprecedentnými konfliktmi si vyžaduje využitie rezervy na núdzovú pomoc (nad rámec stropov VFR) a nástroja flexibility v najväčšej možnej miere, a zároveň využitie rezervy v rámci okruhu IV na riešenie humanitárnej krízy; vyjadruje znepokojenie nad neurčitým cieľom nových mechanizmov financovania v oblasti rozvojovej pomoci a vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou účasťou Európskeho parlamentu; pripomína, že dôrazne odmieta používanie rozvojových fondov na iné ako rozvojové ciele; vyzýva Úniu, aby posilnila svoju kapacitu, pokiaľ ide o prepojenie bezpečnosti a rozvoja pri vykonávaní rozvojovej politiky EÚ; ďalej zdôrazňuje potrebu vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na rozpočtové riadky pre humanitárnu pomoc;

7.  domnieva sa, že vytvorenie špeciálnych fondov musí pružne reagovať na núdzové situácie a priniesť existujúcim zdrojom financovania skutočnú pridanú hodnotu, a preto sa musia pre tieto fondy vyčleniť nové finančné príspevky; naliehavo vyzýva členské štáty, aby splnili svoje prísľuby a vykonali platby oznámených súm;

8.  zdôrazňuje potrebu zamerať sa na prepojenie bezpečnosti a rozvoja a splniť cieľ 16 rozvojového programu do roku 2030; pripomína však, že financovanie, ktoré nie je zlučiteľné s pôsobením Výboru pre rozvojovú pomoc, nesmie pochádzať z nástroja financovania rozvojovej spolupráce alebo Európskeho rozvojového fondu, ale z iných zdrojov;

9.  vyjadruje poľutovanie nad škrtmi v riadku DCI pre ľudský rozvoj v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 s cieľom financovať politické priority EÚ; domnieva sa, že je to v rozpore so základnými princípmi rozvojovej účinnosti, a preto žiada obnoviť úrovne z rozpočtu na rok 2016;

10.  domnieva sa, že je mimoriadne dôležité riešiť dlhotrvajúce humanitárne krízy a zamerať sa na prevenciu, budovanie odolnosti a spoluprácu s viacerými zainteresovanými stranami s cieľom pomôcť preklenúť celosvetovú medzeru vo financovaní humanitárnej činnosti; zastáva názor, že v záujme pripravenosti, prevencie a odolnosti by sa mali využívať potenciálne synergie medzi vládami, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom a zároveň by sa malo brániť negatívnej interakcii;

11.  víta návrh Komisie zvýšiť podporu na rozvoj miestneho súkromného sektora v partnerských krajinách a žiada, aby sa príslušné rozpočtové prostriedky zapísali do budúcoročného rozpočtu čo najskôr, nie však na úkor podpory určenej iným rozvojovým hráčom, ako sú organizácie občianskej spoločnosti; zdôrazňuje, že je dôležité podporovať atmosféru, v ktorej môžu prosperovať malé a stredné podniky v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, a to prostredníctvom budovania legislatívnych kapacít a silného právneho štátu, stabilných bankových systémov a predpisov, fungujúcich daňových systémov a väčšej transparentnosti a zodpovednosti;

12.  trvá na tom, že rozpočet na rozvoj na rok 2017 musí dôslednejšie odrážať zameranie Únie na nestabilné štáty, najmenej rozvinuté krajiny, nezamestnanosť mladých ľudí a ženy a dievčatá, ktoré čelia rodovo motivovanému násiliu, škodlivým praktikám a nachádzajú sa v konfliktných situáciách; považuje zníženie prostriedkov v rozpočtových riadkoch nástroja rozvojovej spolupráce zameraného na ľudský rozvoj za neopodstatnené so zreteľom na potreby a záväzok EÚ vyčleniť najmenej 20 % ODA na základné sociálne služby, konkrétne na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť;

13.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnou úrovňou rozpočtových prostriedkov v riadkoch nástroja rozvojovej spolupráce pre Áziu a Blízky východ, a to najmä vzhľadom na vonkajšie a vnútorné napätie a nestabilitu, ktorým krajiny ako Bangladéš, Pakistan, Irak, Jemen, Etiópia a Somálsko čelia.

14.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali rozvojové krajiny pri zavádzaní pevných, odolných a kvalitných systémov verejného sociálneho zabezpečenia a verejného zdravotníctva; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v podpore lepšieho prístupu k liekom v chudobných krajinách; opäť zdôrazňuje potrebu investovať do boja proti zanedbaným chorobám; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vykonala následné kroky v súvislosti s vírusom ebola;

15.  žiada Komisiu, aby zabezpečila, že financovanie adaptácie na vplyvy zmeny klímy a iných činností v oblasti klímy v zraniteľných tretích krajinách dopĺňa financovanie opatrení prostredníctvom nástrojov rozvojovej spolupráce; konštatuje, že financovanie v oblasti klímy slúži na účely plnenia finančných záväzkov EÚ v tejto oblasti a nenahrádza, iba dopĺňa finančné prostriedky na rozvoj.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

31.8.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

21

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Manuel dos Santos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Joachim Zeller

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Liliana Rodrigues


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (1.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Reimer Böge

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že obchodná agenda Únie je čoraz ambicióznejšia, ako sa uvádza v stratégii Obchod pre všetkých, čo vedie k väčšej pracovnej záťaži GR Trade; zdôrazňuje potrebu vynaložiť dodatočné úsilie na posilnenie monitorovania ex ante, ex post aj priebežného monitorovania (a to aj zo strany občianskej spoločnosti) uplatňovania a dôsledkov obchodných dohôd, ktoré uzavrela Únia, ako aj potrebu vhodnej verejnej komunikácie a informovania v súvislosti s nimi, aby sa zabezpečilo uplatňovanie a presadzovanie povinností Únie a jej obchodných partnerov, predovšetkým pokiaľ ide o boj proti chudobe, udržateľný rozvoj a dodržiavanie ľudských práv; uznáva negatívny vplyv plánovaných dohôd CETA a TTIP na úroveň vlastných zdrojov; zdôrazňuje však, že financovanie iniciatív pomoc obchodu by sa malo zvýšiť a mali by sa naň prideliť rozpočtové zdroje, aby sa zabezpečilo, že GR Trade bude mať dostatočné personálne zabezpečenie na vedenie zvyšujúceho sa počtu súbežných rokovaní a monitorovaciu činnosť;

2.  zdôrazňuje naliehavú potrebu reorganizácie rozpočtu Únie a jeho štruktúry v kontexte preskúmania VFR a v spojitosti s agendou obchodnej politiky, pričom vyzýva Komisiu, aby voči Rade a Parlamentu v tejto veci prevzala iniciatívu;

3.  poukazuje na to, že občania Únie sa čoraz viac dožadujú väčšieho zapojenia a angažovanosti v obchodnej politike Únie a Komisia stanovila záujem občanov ako prioritu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby sa vyčlenili dostatočné zdroje na aktívne zapojenie občanov do tvorby obchodnej politiky Únie prostredníctvom aktívnej angažovanosti, stretnutia zainteresovaných strán, komunikačných iniciatív offline aj online a prekladu informačných listov, rokovacích textov a pozičných dokumentov; vyzýva členské štáty, aby prevzali aktívnejšiu úlohu pri vysvetľovaní pridanej hodnoty obchodnej politiky Únie, pretože práve práve štáty formulujú rokovacie mandáty, a vyhradili dostatočné prostriedky na takéto vysvetlenia vo svojich štátnych rozpočtoch;

4.  zdôrazňuje, že medzinárodný obchod je dôležitým nástrojom celej zahraničnej politiky Únie, ktorý, pokiaľ je podložený potrebnými finančnými prostriedkami a vykonáva sa prostredníctvom koherentných politických, hospodárskych, obchodných a rozvojových stratégií, môže prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju, a to najmä v rozvojových krajinách, čím umožňuje Únii zohrávať aktívnu úlohu pri riešení príčin migrácie;

5.  zdôrazňuje, že technická podpora súvisiaca s obchodom a hospodárska pomoc Európskej susedskej politiky (ESP) našim blízkym partnerom v rámci Východného partnerstva, ako aj krajinám, ktoré boli zapojené do tzv. arabskej jari, významne prispievajú k stabilite v týchto regiónoch; preto vyjadruje znepokojenie nad navrhnutými škrtmi vo financovaní stredomorskej osi a podpory pre Palestínu a UNRWA; zdôrazňuje, že pre partnerské krajiny musí byť cieľom najmä hmatateľné a udržateľné zlepšenie životných podmienok bežných občanov;

6.  vyjadruje poľutovanie nad navrhovanými výraznými škrtmi v oblasti makrofinančnej pomoci v porovnaní s výnimočne vysokou úrovňou v roku 2016 vzhľadom na skutočnosť, že mnohé partnerské krajiny aj naďalej čelia závažným hospodárskym ťažkostiam; domnieva sa, že aby sa mohlo vyhovieť všetkým budúcim žiadostiam o úvery, potrebná bude vyššia než navrhnutá úroveň financovania; zdôrazňuje, že pôžičky v rámci makrofinančnej pomoci a zodpovedajúce podmienky splácania by nemali viesť k novej závislosti prijímajúcich krajín;

7.  vyjadruje znepokojenie nad zvyšujúcim sa využívaním záruk a finančných nástrojov mimo rozpočtu Únie na riešenie mnohých kríz, ktoré sa čiastočne financujú z rozpočtu Únie prostredníctvom škrtov v programoch okruhu IV; poukazuje na to, že príspevky členských štátov nezodpovedajú príspevkom Únie do týchto dvoch trustových fondov, čo obmedzuje ich potenciálny dosah; trvá na tom, že takéto nástroje financovania musia dodržiavať zavedené kritériá účinnosti pomoci, ako sú zodpovednosť a zosúladenie, a musia zostať výnimkou, keďže si nevyžadujú potvrdenie vopred zo strany Európskeho parlamentu a chýba im demokratická legitimita; pripomína, že tieto nástroje by sa mali začleniť do rozpočtu Únie, aby sa umožnila riadna demokratická kontrola;

8.  víta oznámenie Komisie, že ako súčasť nového rámca partnerstva v oblasti migrácie na jeseň 2016 predloží návrh plánu pre vonkajšie investície; domnieva sa, že tento plán pre vonkajšie investície ponúkne nové investičné príležitosti pre európske podniky v rozvojových tretích krajinách a prispeje k trvalo udržateľnej politickej a hospodárskej stabilizácii európskeho susedstva; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2017 sa nezohľadnili ústretové návrhy; zdôrazňuje, že vytvorenie nového fondu by nemalo ísť na úkor už beztak nedostatočne financovaných programov v okruhu IV, ale mali by sa použiť finančné prostriedky, odborné znalosti a riadiace kapacity Európskej investičnej banky;

9.  berie na vedomie navrhované zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov a výrazné zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov na nástroj partnerstva; vyjadruje znepokojenie nad tým, že jednotlivé projekty na podporu obchodu realizované v rámci tohto nástroja nepredstavujú doplnok k existujúcim miestnym a regionálnym programom, ale sú ich nečestnou konkurenciou; žiada Komisiu, aby posúdila jestvujúce nástroje zamerané na podporu internacionalizácie MSP, pokiaľ ide o ich súlad s inými nástrojmi na podporu európskych MSP, ako je COSME, ako aj pokiaľ ide o subsidiaritu, predchádzanie zdvojovaniu a doplnkovosť v súvislosti s programami členských štátov; vyzýva Komisiu, aby návrhy pripravila včas pre strednodobé preskúmanie týchto programov s cieľom zlepšiť ich účinnosť a efektívnosť;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

31.8.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

27

8

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Stelios Kouloglou, Gabriel Mato, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (28.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Martina Dlabajová

NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže v stave nedostatku zdrojov by sa mal väčší význam prikladať potrebe dodržiavania rozpočtovej disciplíny a účinného a účelného využívania prostriedkov;

B.  keďže hlavným cieľom návrhu rozpočtu na rok 2017 bude zabezpečiť, aby v rozpočte Únie boli k dispozícii prostriedky, ktoré sú potrebné na plné zabezpečenie jeho rozšíreného príspevku k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, vytváraniu pracovných miest, rastu, investíciám a solidarite, a aby bolo možné reagovať na pretrvávajúce výzvy a najnovší vývoj a ich vplyv na oneskorenie oživenia hospodárstva a prehlbovanie nerovností, ako aj na prisťahovalectvo, humanitárnu pomoc a bezpečnosť;

C.  keďže by sa malo od základov prehodnotiť zdaňovanie na úrovni EÚ a keďže by sa na financovanie priorít Únie (investičných projektov, programu Horizont 2020 atď.) mal vytvoriť jeden alebo viac vlastných zdrojov v skutočnom zmysle slova;

D.  keďže dialóg medzi Parlamentom a Komisiou podľa článku 318 ZFEÚ by mal v rámci Komisie podporiť kultúru orientovanú na výkonnosť vrátane väčšej transparentnosti a zodpovednosti;

Vyhlásenie týkajúce sa operačných výdavkov, ktoré je sprievodným dokumentom k rozpočtu na rok 2017

1.  pripomína, že Parlament vo svojom uznesení z 3. júla 2013 o integrovanom rámci vnútornej kontroly(1) súhlasí s názorom Dvora audítorov, že nemá zmysel snažiť sa merať výkonnosť bez toho, aby sa rozpočet pripravil na základe výkonnostných ukazovateľov(2), a žiada vypracovať taký model verejného rozpočtu založený na výkonnosti, v ktorom bude každý rozpočtový riadok sprevádzaný cieľmi a výsledkami merateľnými pomocou výkonnostných ukazovateľov;

2.  víta programové vyhlásenia o operačných výdavkoch pripojené k návrhu rozpočtu na rok 2017, keďže čiastočne reagujú na žiadosť Parlamentu týkajúcu sa cieľov, výsledkov a ukazovateľov; konštatuje, že takéto vyhlásenia dopĺňajú bežnú metódu zostavovania rozpočtu na základe činností tak, že uvádzajú niekoľko údajov o výkonnosti;

3.  trvá na tom, že Parlament je ako zložka rozpočtového orgánu oprávnený vyjadrovať názory na hore uvedené ciele a ukazovatele a ich súlad s prioritami Únie uvedenými v zmluvách a v strategických dokumentoch, ako je stratégia Európa 2020, a že pred prijatím rozpočtu by Parlament mal preskúmať európsku pridanú hodnotu každého rozpočtového riadka;

4.  trvá na tom, že s cieľom zjednodušiť vnútorné nástroje riadenia Komisie by sa generálni riaditelia mali pridržiavať politických cieľov a ukazovateľov uvedených v programových vyhláseniach o operačných výdavkoch, keď prijímajú svoje plány riadenia a výročné správy o činnosti, a že Komisia by mala na tomto základe vypracovať návrh svojej hodnotiacej správy podľa článku 318 ZFEÚ;

5.  vyjadruje znepokojenie nad situáciou v oblasti platieb, keďže úrovne nesplatených záväzkov sú stále mimoriadne vysoké a v rozpore s duchom zmlúv, ktorý vyzýva na vyrovnaný rozpočet; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prísnejšie vykonávali výber priorít na financovanie a aby upustili od projektov, ktoré neprinášajú zrejmú pridanú hodnotu;

Preskúmanie v polovici trvania

6.  zastáva názor, že preskúmanie VFR v polovici trvania, ktoré má Komisia predložiť do konca roka 2016, je prvou a najlepšou príležitosťou na štrukturálne riešenie niekoľkých vážnych kríz a vysokej úrovne nesplatených záväzkov, zohľadnenie nových politických iniciatív, ktoré sa nepredpokladali v čase prijatia VFR, posúdenie a preskúmanie účinnosti už financovaných programov a riešenie vysokej úrovne nesplatených záväzkov; žiada Komisiu, aby našla vhodné riešenia, pokiaľ ide o i) aktualizáciu sektorových politík financovaných z Únie, ii) dosiahnutie zásadného pokroku v procese zjednodušenia obsahu, ako aj postupu, pokiaľ ide o využívanie rozpočtu Únie iii) a zaistenie, aby finančné nástroje boli správne zacielené na dosiahnutie najlepších výsledkov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na revíziu VFR s cieľom vyriešiť všetky vyplývajúce rozpočtové dôsledky, okrem iného nesplatené záväzky;

7.  vyzýva Komisiu, aby Parlamentu predložila oznámenie včas pred preskúmaním VFR v polovici trvania spolu s návrhmi a vysvetlením, ako v budúcnosti zosúladí dlhodobé politické ciele, ako je stratégia Európa 2020, s budúcim VFR po roku 2020;

Finančné opravy a spätne získané prostriedky

8.  konštatuje, že finančné opravy a spätne získané prostriedky, ktoré Komisia potvrdila a uložila členským štátom, ktoré nezavádzajú spoľahlivé systémy, celkovo predstavovali v roku 2015 sumu 3 499 miliónov EUR, čo je menej ako v roku 2014 (4 728 miliónov EUR); žiada Komisiu, aby jasne uviedla, ktoré sumy spätne získané v roku 2015 boli zaznamenané ako príjem na účtoch Únie alebo boli vyrovnané, spolu s rozpočtovým riadkom, z ktorého pochádzajú, a rozsah, v ktorom by finančné opravy a spätne získané prostriedky, o ktorých sa rozhodlo v roku 2016, mohli ovplyvniť platobné požiadavky v rozpočte na rok 2017;

9.  naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby zaistili väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o spätne získané prostriedky, a to najmä za rok, v ktorom sa platba uskutočňuje, rok, v ktorom sa súvisiaca chyba zistí, a rok, v ktorom sa spätne získané prostriedky alebo finančné opravy uvádzajú v poznámkach k účtovnej závierke;

Sektorové politiky

10.  zastáva názor, že úpravu sektorovej politiky v rámci preskúmania v polovici trvania treba považovať za predbežný stupeň skutočnej reformy VFR po roku 2020 podľa nových pravidiel a zásad, ktoré odrážajú očakávané potreby a priority Únie v treťom desaťročí 21. storočia; žiada Komisiu, aby upravila rozpočet Únie, pokiaľ ide o intenzívnejšie zameranie na aktualizované základné priority Únie vrátane nájdenia synergií medzi nimi;

11.  pripomína, že „spoločenská výzva č. 6“ programu Horizont 2020 (Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti), a najmä prínos sociálnych a humanitných vied k zvládnutiu tejto výzvy, boli pre Parlament prioritou, ktorú zaviedol pri vypracúvaní programu Horizont 2020; pripomína význam tejto zložky v oblastiach, v ktorých Únia čelí špecifickým problémom, ako je boj proti nezamestnanosti, chudobe, radikalizácii, terorizmu, podpora migrantov, správa hospodárskych a menových vecí a boj proti nerovnosti; je preto znepokojený, že v priebehu realizačnej fázy programu bol význam sociálnych a humanitných vied znížený zrušením ich cieleného vedenia a znížením ich viazaných rozpočtových prostriedkov o 40 % v čase, keď sa celkové krytie programu Horizont 2020 vo VFR 2014 – 2020 zvýšilo;

12.  zdôrazňuje, že miera úspešnosti po prvých 100 výzvach programu Horizont 2020 dosahuje 14 % (v porovnaní s 20 % z celého RP7); pripomína, že z rozpočtu určeného pre MSP sa pridelilo len 20 % (5 % príspevku z nástroja MSP), pričom 38 % úspešných uchádzačov boli noví žiadatelia a len veľmi málo z nich prechádza z prvej fázy do druhej; to vedie k záveru, že druhá a tretia fáza, v ktorých sa má od štúdie uskutočniteľnosti prejsť k skutočnej inovácii a tá sa má následne obchodne využiť, prichádzajú o časť svojho potenciálu; okrem toho je nutné posilniť úlohu MSP;

13.  okrem toho, krajiny východnej a strednej Európy výrazne zaostávajú za krajinami západnej a severnej Európy, čo sa týka miery úspešnosti a podielu financovania; naliehavo vyzýva na väčšiu technickú pomoc tam, kde je to potrebné, a na výmenu osvedčených postupov; odporúča sa aj zjednodušená a zrozumiteľná synergia medzi programom Horizont 2020 a EŠIF/EFSI;

14.  pripomína, že rozpočet Únie by mal slúžiť ako dôležitý impulz pri urýchľovaní strednodobých a dlhodobých investičných činností, a to aj v boji proti prehlbovaniu nerovností a úplne novým sociálnym problémom; poznamenáva, že rozpočet Únie by mohol výraznejšie podporovať investície do oblastí, ktoré zvyšujú a posilňujú súdržnosť Únie a znižujú jej zraniteľnosť voči vonkajším šokom, ako sú kľúčové projekty v oblasti energetiky, mobility, IT, ako aj výskumu a vývoja, ktoré majú tiež svoje sociálne aspekty a dôsledky, ktoré treba efektívne zdôrazniť;

15.  vyzýva rozpočtový orgán, aby vyzdvihol úsilie Únie o predchádzanie podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje jej finančné záujmy, a o boj proti takejto činnosti; opakuje svoju výzvu Komisii, aby poskytla členským štátom primeranú technickú pomoc a podnietila výmenu osvedčených postupov ako preventívnych opatrení proti nezrovnalostiam a chybám pri využívaní finančných prostriedkov EÚ, a v tejto súvislosti je znepokojený tým, že Komisia navrhla prerozdelenie prostriedkov určených na túto technickú pomoc na činnosti úplne inej povahy;

Zjednodušenie a transparentnosť

16.  zdôrazňuje, že súčasná a nedávna prax odhaľuje výraznú potrebu naďalej zjednodušovať proces, v rámci ktorého sa využívajú finančné prostriedky Únie a používatelia k nim majú prístup; domnieva sa, že čím sú pravidlá jednoduchšie, tým sú jednotnejšie, a tým menšie sú možnosti vzniku neúmyselných chýb a opomenutí, a čím sú tieto pravidlá jasnejšie a spoľahlivejšie, tým je menej priestoru na nezákonné a trestné činnosti v súvislosti s týmto procesom; konštatuje, že čím je proces jednoduchší a transparentnejší, tým menší je potenciál nevhodného pridelenia a prerozdelenia finančných prostriedkov Únie;

17.  zjednodušenie prístupu k finančným prostriedkom Únie a zvýšenie jeho transparentnosti by v členských štátoch prinieslo zvýšenú mieru záujmu s viditeľnými pozitívnymi účinkami;

18.  berie na vedomie, že nadmerná regulácia a tzv. pozlacovanie sú hlavnými prekážkami pre príjemcov prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a pre príslušné kontrolné orgány; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby znížili administratívnu záťaž a tlak na príjemcov, napr. prostredníctvom jedinej stratégie auditu; je však znepokojený pomalým zavádzaním zjednodušení zo strany členských štátov a vyzýva Komisiu, aby v tomto ohľade pomohla vnútroštátnym orgánom;

19.  poukazuje na to, že úplnou transparentnosťou sa zaistí využívanie finančných prostriedkov v plnom súlade s pravidlami; vyjadruje znepokojenie, čo sa týka transparentnosti prác veľkého rozsahu financovaných z prostriedkov EÚ, najmä pokiaľ ide o údaje o subdodávateľoch; vyzýva Komisiu, aby zaviedla systémy umožňujúce väčšiu transparentnosť, ktoré sa budú vzťahovať aj na finančné prostriedky, ktoré sa dostanú do krajín mimo Únie;

Pridaná hodnota rozpočtu Únie

20.  zdôrazňuje, že je rozhodujúce, aby sa kultúra orientovaná na merateľné výsledky stala hlavným zameraním výdavkov Únie; zdôrazňuje, že tam, kde je to vhodné, by sa posúdenie výkonnosti a orientácie na výsledky malo stať hlavnou zásadou; víta iniciatívu Komisie „Rozpočet zameraný na výsledky“ ako prvý krok smerom k zostavovaniu rozpočtu na základe výkonnosti; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa snažili zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie obmedzených finančných zdrojov, napr. presunom zamerania realizácie projektu z kvantitatívnych kritérií, ako sú nesplatené záväzky a prostriedky, ktoré ešte neboli zmluvne zaviazané, na kvalitatívne kritériá, ako sú výsledky, účinnosť, účelnosť a pridaná hodnota;

Finančné nástroje

21.  konštatuje, že ak by sa nástroje finančného inžinierstva pre vhodnú typológiu projektu a primeraný účel zaviedli cielene, mohli by byť nástrojmi na účinné prideľovanie finančných prostriedkov Únie, ktoré by mali potenciál stať sa súčasťou bežných najlepších postupov prideľovania rozpočtových výdavkov v budúcnosti; nalieha na Komisiu, aby zlepšila transparentnosť využívania nástrojov finančného inžinierstva, aby pravidelne podávala správy o pákovom efekte, stratách a rizikách a aby predkladala analýzu nákladov a prínosov nástrojov finančného inžinierstva v porovnaní s priamejšími formami financovania projektov; vyzýva Komisiu, aby zaviedla účinné monitorovacie systémy na analýzu dopytu po finančných nástrojoch v členských štátoch, aby nedochádzalo k nadmernej kapitalizácii, ktorá viaže prostriedky bez toho, aby prispievala k vykonávaniu politík EÚ, na čo upozornil Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 5/2015;

22.  so znepokojením konštatuje, že podľa údajov o využívaní EFSI je väčšina investícií sústredená v piatich najsilnejších hospodárstvach Únie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

21

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

  Ú. v. EÚ C 75, 26.2.2016, s. 100.

(2)

  Príspevok Kersti Kaljulaidovej na vypočutí o integrovanom rámci vnútornej kontroly, ktoré 22. apríla 2013 zorganizoval výbor CONT.


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (6.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Markus Ferber

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  žiada, aby návrh rozpočtu na rok 2017 odrážal a podporil priority stanovené v európskom semestri, konkrétne opätovné naštartovanie investícií, najmä do inovácie, rastu a tvorby pracovných miest, uskutočňovanie udržateľných štrukturálnych reforiem s cieľom modernizovať európske hospodárstva, vykonávať zodpovedné fiškálne politiky a zvýšiť konkurencieschopnosť, a zároveň tiež podporiť rast a konkurencieschopnosť MSP;

2.  v tejto súvislosti vyjadruje osobitné znepokojenie nad pretrvávajúcou vysokou mierou nezamestnanosti mládeže, a to napriek tomu, že bol v Únii opäť zaznamenaný mierny hospodársky rast;

3.  pripomína dôležitú úlohu, ktorú Európsky fond pre strategické investície (EFSI) zohráva v mobilizácii finančných prostriedkov zo súkromného sektora a nových zdrojov financovania investícií, ktoré sú dôležité pre konkurencieschopnosť a hospodársku obnovu Únie; zdôrazňuje, že je potrebné financovať nové investície v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/1017(1), najmä doplnkovosť, najmä s kritériami doplnkovosti, udržateľnosti a územnej a sociálnej súdržnosti;

4.  zastáva názor, že je nevyhnutné posilniť verejné investície s cieľom zachovať a zlepšiť kvalitu systémov zdravotníctva a vzdelávania a kvalitu služieb poskytovaných verejnosti a vytvoriť priaznivé podmienky pre hospodársky rozvoj;

Budovanie kapacít občianskej spoločnosti v oblasti finančných služieb

5.  konštatuje, že subjekty využívajúce financovanie na budovanie kapacít občianskej spoločnosti v oblasti finančných služieb sú aj po piatich rokoch stále závislé od financovania EÚ, pričom granty EÚ stále predstavujú viac ako 50 % ich rozpočtov; zdôrazňuje, že takéto subjekty by mali aj naďalej preukazovať svoju pridanú hodnotu dosiahnutím vyššej miery samofinancovania; konštatuje, že miera spolufinancovania určená na finančnú podporu niekoľkých zástupcov nepriemyselného sektora presahuje 50 %; poukazuje na to, že návrh Komisie, ktorý zabezpečuje pokračovanie mechanizmov financovania budovania kapacít občianskej spoločnosti, by mal byť prijatý pred koncom roku, aby bolo možné nepretržité financovanie;

6.  požaduje, aby sa pokračovalo v investíciách do štrukturálnych fondov vo všetkých regiónoch, vrátane prechodných oblastí, s cieľom neprerušiť vplyvy opatrení a snáh, ktoré už boli uskutočnené;

Európske orgány dohľadu a dohľad

7.  poukazuje na súčasnú a budúcu úlohu troch európskych orgánov dohľadu v súvislosti s finančným a bankovým dohľadom na úrovni Únie, úniou kapitálových trhov, podporou konvergencie dohľadu, vytváraním jednotného súboru pravidiel v bankovníctve a ďalších finančných službách a posudzovaním rizík pre finančnú stabilitu a bankovú úniu; zdôrazňuje, že v návrhu rozpočtu na rok 2017 sa musia pre európske orgány dohľadu nájsť dostatočné zdroje, aby mohli plniť svoj mandát; zdôrazňuje, že na to, aby európske orgány dohľadu mohli plniť úlohy, ktoré im boli pridelené, je nevyhnutné, aby boli príslušne financované a mali k dispozícii primeraný počet pracovníkov; podotýka, že by mali byť pridelené dostatočné zdroje na oblasť ochrany investorov a spotrebiteľov;

8.  upozorňuje však na to, že v prípade orgánu EBA by mali byť v roku 2017 a v každom budúcom návrhu rozpočtu poskytnuté dostatočné zdroje na prípravu jeho premiestnenia z Londýna, pričom toto premiestnenie sa uskutoční, keď Spojené kráľovstvo a Európska únia ukončia rokovania podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii a Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej únie;

9.  zdôrazňuje, že európske orgány dohľadu musia dôsledne plniť úlohy, ktoré im boli zverené zákonodarcom Únie, a nesmú sa snažiť de facto rozširovať svoj mandát nad rámec týchto úloh;

10.  zdôrazňuje, že v oblasti digitalizácie finančných služieb, najmä vzhľadom na technológiu distribuovanej účtovnej knihy (DLT), je naliehavo potrebné budovať technickú odbornosť, aby sa ľahšie dalo rýchlo reagovať na prípadné problémy; preto vyslovene podporuje financovanie horizontálnej pracovnej skupiny pre DLT;

Daňové otázky a Fiscalis 2020

11.  poukazuje na to, že vzhľadom na legislatívne úpravy týkajúce sa výmeny informácií v oblasti daní medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi jednotlivých štátov bude možno potrebné revidovať právny základ pre program Fiscalis 2020 s cieľom náležite zohľadniť tieto zmeny a bojovať proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu;

12.  podporuje pokračovanie pilotného projektu týkajúceho sa budovania kapacít, programového rozvoja a komunikácie v súvislosti s bojom proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, daňovým únikom a daňovým podvodom, ktorý bol začatý v roku 2016;

13.  odsudzuje skutočnosť, že napriek niekoľkým upozorneniam Európskeho parlamentu Eurostat doteraz neposkytuje aktuálne údaje o ukazovateľoch stratégie Európa 2020; kritizuje skutočnosť, že pokiaľ ide o používateľskú ústretovosť internetovej stránky Eurostatu, je potrebné ešte mnoho zlepšiť; vyzýva Eurostat, aby v tomto smere zlepšil situáciu a aby zabezpečil, aby všetky ciele európskeho štatistického programu boli skutočne zrealizované;

EFRAG

14.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v reforme Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG), najmä pokiaľ ide o jej úlohy a zodpovednosti, čím by sa tiež zvýšil vplyv Únie pri stanovovaní medzinárodných účtovných štandardov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

43

7

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Mady Delvaux, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Ernest Maragall

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície (Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (2.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zdravia v Únii je predpokladom hospodárskej prosperity a že bezpečnosť potravín a krmív a mechanizmy, ktoré pomáhajú chrániť pred prírodnými a človekom spôsobenými katastrofami, sú základnými hodnotami všetkých európskych občanov, a teda aj Európskeho parlamentu;

2.  poznamenáva, že členské štáty by mali politiky, opatrenia a projekty na prospech životného prostredia a klímy považovať za príležitosť na zlepšenie verejného zdravia a podporu rastu;

3.  poukazuje na mimoriadnu dôležitosť investícií do výskumu a inovácií vo viacerých oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, a zdôrazňuje, že v návrhu rozpočtu na rok 2017 sa musí primerane zohľadniť skutočnosť, že tieto investície sú prioritou; poukazuje na to, že udržateľný rast a inovačné kapacity malých a stredných podnikov v Únii sú jednou z hlavných konkurenčných výhod Únie na globalizovaných trhoch;

4.  berie na vedomie, že podstatná časť návrhu rozpočtu na rok 2017 (najmä okruhu 3) má byť venovaná výzvam, ktorým Únia v súčasnosti čelí, najmä riešeniu migračnej a bezpečnostnej krízy; poukazuje však na to, že podstatnú európsku pridanú hodnotu politík a finančných nástrojov v oblasti pôsobnosti Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín musia vziať do úvahy rozpočtové orgány pri rozhodovaní o návrhu rozpočtu na rok 2017, a najmä naliehavo vyzýva Radu, aby sa vyhla všetkým škrtom vo veci politík a finančných nástrojov v rámci pôsobnosti tohto výboru, ktoré majú jasne preukázateľnú pridanú hodnotu Únie;

5.  víta parížsku dohodu uzatvorenú v decembri 2015 a zdôrazňuje, že rozpočet Únie musí podporovať plnenie cieľov tejto dohody, ako aj dlhodobých cieľov Únie v oblasti zmeny klímy; pripomína, že parížska dohoda vyžaduje, aby sa finančné toky zladili so zámermi znižovania emisií skleníkových plynov a rozvoja odolného voči zmene klímy; zdôrazňuje, že záväzok rozvinutých krajín na mobilizovanie financovania opatrení v oblasti zmeny klímy pre rozvojové krajiny z verejných a súkromných zdrojov, a zdôrazňuje, že treba zintenzívniť predvídateľné, nové a dodatočné financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy v súlade s touto dohodou; vyzýva Komisiu, aby vypracovala úplné hodnotenie dôsledkov parížskej dohody na rozpočet Únie v dostatočnom predstihu, aby sa mohli zohľadniť pri revízii, a vyvinula špeciálny automatický mechanizmus Únie na financovanie, poskytujúci dodatočnú a primeranú podporu pri zabezpečení spravodlivého podielu Únie v rámci medzinárodné financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy vo výške 100 miliárd USD;

6.  zdôrazňuje, že preskúmanie VFR vytvára vynikajúcu príležitosť na zabezpečenie toho, aby sa dosiahol cieľ na vynaloženie 20 % prostriedkov na opatrenia spojené s klímou; konštatuje, že uplatňovanie metodiky Komisie v oblasti zmeny klímy naznačuje, že 19,2 % všetkých viazaných rozpočtových prostriedkov v návrhu rozpočtu na rok 2017 súvisia so zmenou klímy, v porovnaní s 20,8 % v roku 2016; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že mechanizmus zohľadňovania opatrení v oblasti klímy bude funkčný v plnom rozsahu a že sa zdokonalí existujúca metóda sledovania týchto výdavkov;

7.  ďalej pripomína, že Únia sa tiež zaviazala na realizáciu strategického plánu pre biodiverzitu v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov, a zdôrazňuje, že by mala vyčleniť dostatočné zdroje na splnenie svojich záväzkov v tejto oblasti; v tejto súvislosti konštatuje, že 8,2 % všetkých viazaných rozpočtových prostriedkov v návrhu rozpočtu na rok 2017 súvisí s odvrátením úpadku biodiverzity, v porovnaní s 9 % v roku 2016; vyzýva Komisiu, aby poskytla ďalšie vysvetlenie týkajúce sa zjavného poklesu výdavkov v oblasti zmeny klímy a biodiverzity ako podielu celkového rozpočtu;

8.  pripomína pridanú hodnotu, ktorú ekosystémy a biodiverzita predstavujú pre európske životné prostredie, a preto požaduje, aby sa v návrhu rozpočtu na rok 2017 vyčlenili dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie dlhodobej ochrany biodiverzity; pripomína preto Komisii a členským štátom, že na základe článku 8 smernice o biotopoch musia zabezpečiť primeranú úroveň financovania opatrení v oblasti ochrany prírody potrebných na obnovenie priaznivého stavu druhov a biotopov v lokalitách sústavy Natura 2000;

9.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa hľadisko biodiverzity uplatňovalo v rozvoji, realizácii a vo financovaní všetkých politík Únie, a transparentnosť výdavkov členských štátov na ochranu prírody a zachovanie biodiverzity považuje za rovnako dôležité z hľadiska súdržnosti a jednotnosti výdavkov Únie;

10.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že finančné zdroje Únie nebudú zahŕňať dotácie, ktoré sú škodlivé pre klímu, nebudú upevňovať infraštruktúru na fosílne palivá, ako sú dotácie fosílnych palív, nebudú podporovať činnosti, ktoré škodia biodiverzite a nebudú poškodzovať ekosystémy; ďalej vyzýva Komisiu, aby zaviedla účinný spôsob sledovania výdavkov v oblasti biodiverzity v rozpočte Únie;

Program LIFE

11.  pripomína, že LIFE je finančný nástroj Únie na podporu projektov týkajúcich sa opatrení v oblasti životného prostredia, ochrany prírody a klímy v rámci celej Únie;

12.  pripomína najmä, že opatrenia v oblasti klímy sú kľúčovou, medziodvetvovou prioritou, ako sa uvádza v stratégii Európa 2020 a v agende Komisie pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu, a zdôrazňuje, že osobitný podprogram pre opatrenia v oblasti klímy v rámci programu LIFE podporuje úlohu a základné právne predpisy Únie (vrátane rozvoja systému obchodovania s emisiami EÚ) a pripravuje cestu na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050; pripomína, že aspoň 20 % rozpočtu Únie má súvisieť s klímou a príslušné príspevky majú pochádzať z rozličných politík;

13.  hoci víta zvýšenie vo výške 30,9 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v návrhu rozpočtu na rok 2017 v rozpočte programu LIFE, ľutuje však v tejto súvislosti, že aj v tomto roku program LIFE s celkovým financovaním vo výške 493,7 milióna EUR predstavuje len 0,3 % celkového návrhu rozpočtu na rok 2017;

14.  zdôrazňuje predchádzajúce problémy spojené s nedostatkom platobných rozpočtových prostriedkov na program LIFE, ktoré ohrozili a oddialili jeho riadnu realizáciu;

15.  víta systém sledovania na úrovni projektov týkajúci sa programu LIFE, ktorý zaviedla Komisia; konštatuje, že informácie o výkonnosti na úrovni projektov sa zbierajú od roku 2015, pričom sa použijú na hodnotenie v polovici trvania a zoskupia na úrovni programu; berie na vedomie, že systém sledovania by podľa očakávania mal byť plne funkčný počas druhého viacročného pracovného programu LIFE na roky 2017 – 2020;

Verejné zdravie, bezpečnosť potravín a civilná ochrana

16.  berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 64,5 milióna EUR (+ 3,8 % v porovnaní s rokom 2016) a platby vo výške 57,7 milióna EUR (- 17,8 % v porovnaní s rokom 2016) pre oblasť zdravia v rámci návrhu rozpočtu na rok 2017; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to predstavuje, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, podiel iba 0,04 % v záväzkoch v návrhu rozpočtu na rok 2017 a iba 1,5 % z okruhu 3 (v záväzkoch) a plne neodráža význam zdravia ako hodnoty samej osebe a ako predpokladu na podporu rastu;

17.  víta skutočnosť, že spoločná akcia v oblasti posudzovania zdravotníckej technológie sa začne v roku 2016 a bude priamo prispievať k cieľu Komisie dosiahnuť „prehĺbenejší a spravodlivejší vnútorný trh s posilnenou priemyselnou základňou“; uznáva, že je to z finančného hľadiska najväčšia akcia, ktorá bola doteraz spolufinancovaná z programu v oblasti zdravia, a to sumou 12 miliónov EUR spolufinancovania;

18.  zdôrazňuje, že Únia má najprísnejšie normy v oblasti bezpečnosti potravín na svete; berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 256,2 milióna EUR (+ +1,3 % v porovnaní s rokom 2016) a platby vo výške 234,5 milióna EUR (- 3,1 % v porovnaní s rokom 2016) pre potraviny a krmivá v rámci návrhu rozpočtu na rok 2017; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to predstavuje podiel iba 0,16 % v záväzkoch v návrhu rozpočtu na rok 2017 a iba 6 % z okruhu 3 a že to plne neodráža význam bezpečnosti potravín a krmív v Únii; zdôrazňuje, že platobné rozpočtové prostriedky na činnosti súvisiace so zabezpečením efektívnych, účinných a spoľahlivých kontrol, ako aj na financovaniu núdzových opatrení týkajúcich sa zdravia zvierat a rastlín sa znížili o 10,4 % a o 11,1 % v porovnaní s rokom 2016; domnieva sa, že toto zníženie môže výrazne oslabiť prevenciu a zmenšovanie výskytu chorôb zvierat a rastlín a uskutočňovanie účinných úradných kontrol v tejto oblasti;

19.  pripomína, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je základným kameňom solidarity Únie; zdôrazňuje, že úloha Únie spočíva v tom, že umožňuje podporu, koordináciu alebo dopĺňanie opatrení členských štátov v oblasti prevencie katastrof a pripravenosti a reakcie na ne; berie na vedomie mierne zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na tento program;

Decentralizované agentúry

20.  pripomína rozhodujúcu úlohu decentralizovaných agentúr pri plnení technických, vedeckých alebo riadiacich úloh, ktoré výrazne pomáhajú inštitúciám Únie tvoriť a realizovať politiky; okrem toho pripomína veľmi dôležité úlohy agentúr, ktoré patria do oblasti pôsobnosti Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (EEA, ECHA, ECDC, EFSA, EMA), ako aj prvoradý význam ich posilnenej spolupráce pre vykonávanie týchto úloh, a to pre inštitúcie aj občanov Únie; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby sa týmto agentúram poskytovali primerané ľudské a finančné zdroje, pričom sa bude riadne prihliadať na individuálne hodnotenie konkrétnych potrieb každej agentúry; vyjadruje však obavy, že zníženie počtu zamestnancov v EEA (-3 miesta), ECHA (-5 miest), ECDC (-4 miesta), EFSA (-7 miest) a EMA (-6 miest), by mohlo negatívne ovplyvniť ich príspevok k realizovaniu politík Únie; ďalej zdôrazňuje, že v prípade agentúr financovaných z poplatkov by sa plány pracovných miest, ktoré sú potrebné na podporu plnenia úloh financovaných z poplatkov, mali posudzovať oddelene, čím sa uzná, že sú riadené dopytom a nie sú dodatočnou záťažou pre rozpočet Únie;

21.  poznamenáva, že v súvislosti s agentúrami, ktoré majú príjmy z poplatkov, príspevok Únie zostáva nezmenený alebo klesá; pripomína, že príjmy z poplatkov pochádzajúce z priemyselného odvetvia môžu byť ovplyvnené výkyvmi na trhu, a že závislosť od iných zdrojov príjmov preto zavádza prvok nepredvídateľnosti v štruktúre financovania agentúr; zdôrazňuje, že je ťažké presne predvídať výšku poplatkov, ktoré sa majú vybrať, čo vedie k možnému nedostatku prostriedkov v porovnaní s predpovedanými príjmami z poplatkov, a že je potrebné zabezpečiť dostupnosť potrebných finančných prostriedkov pre tieto agentúry; požaduje, aby sa v odhadoch poplatkov agentúry ECHA zvážila rezerva na obozretnosť vo výške 5 %;

22.  pripomína, že vzhľadom na to, že 15. júna 2016 sa zverejnili dva návrhy právnych aktov, ktoré stanovujú kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov, Komisia požiadala príslušné agentúry, aby okamžite začali s prípravnými prácami na urýchlenie procesu, len čo začnú kritériá platiť; preto zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby EFSA a ECHA mali k dispozícii dostatočné finančné a ľudské zdroje;

23.  ďalej uznáva, že pre EMA môžu vzniknúť nepredvídané náklady v roku 2017 alebo neskôr v dôsledku zápornej odpovede britských občanov v referende v júni 2016 na otázku, či Veľká Británia má zostať členom Únie (tzv. Brexit), a preto by bolo rozumné umožniť EMA použiť prípadný kladný výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 v budúcich rokoch; ďalej konštatuje, že EMA bude v roku 2017 možno musieť požiadať rozpočtové orgány o podporu, aby jej poskytli dodatočné rozpočtové prostriedky na pokrytie týchto výnimočných nákladov;

Pilotné projekty a prípravné akcie

24.  zdôrazňuje, že pilotné projekty a prípravné akcie sú veľmi cenným nástrojom na iniciovanie nových aktivít a politík; opakuje, že niekoľko myšlienok Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sa v minulosti úspešne realizovalo ako pilotné projekty alebo prípravné akcie; zdôrazňuje, že rozsah nových pilotných projektov a prípravných akcií sa zúžil z dôvodu nedostatku viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a chýbajúcej rezervy v okruhu 3; domnieva sa preto, že výbor pravdepodobne bude musieť opatrne využívať tieto nástroje aj v roku 2017.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

53

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Paul Brannen, Caterina Chinnici, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Bart Staes, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Martina Werner


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (6.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Liisa Jaakonsaari

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že zodpovednosť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) v rámci rozpočtového postupu zahŕňa rozpočtové riadky v hlavách 2 (vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP), 14 (dane a colná únia) a 33 (spravodlivosť a ochrana spotrebiteľa);

2.  zdôrazňuje, že posilnený a dobre fungujúci jednotný trh je základnou podmienkou toho, aby Únia dokázala absorbovať šoky; zdôrazňuje, že rozpočet Únie musí podporovať prechod k obehovému hospodárstvu a inkluzívnemu, dostupnému, rozmanitému a konkurenčnému digitálnemu jednotnému trhu;

3.  zdôrazňuje význam silnej spotrebiteľskej politiky, ktorá posilňuje bezpečnosť spotrebiteľov a ich informovanosť a prispôsobuje práva spotrebiteľov spoločenským, technologickým a hospodárskym zmenám, ako sú veľké dáta (big data) a internet vecí, obehové hospodárstvo, takzvané hospodárstvo spoločného využívania zdrojov a elektronický obchod; v tejto súvislosti pripomína význam posilnenia postavenia spotrebiteľov a ich vzdelávania, ako aj bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom na vnútornom trhu vrátane digitálneho jednotného trhu; zdôrazňuje, že nové výzvy v oblasti spotrebiteľskej politiky by sa mali riešiť pridelením primeraného rozpočtu;

4.  víta skutočnosť, že v rámci rozpočtového postupu na rok 2017 sa náležite zohľadnila väčšina hlavných priorít výboru IMCO v oblasti jednotného trhu, colnej únie a ochrany spotrebiteľa a pridelili sa na ne primerané úrovne rozpočtových prostriedkov;

5.  víta ako prioritu rozpočtové prostriedky na program COSME, ktorý je kľúčovým nástrojom podpory podnikania a investícií do rastu a zamestnanosti;

6.  je však znepokojený znížením rozpočtového riadku COSME 02 02 02 „Zlepšenie prístupu MSP k financiám – kapitálové a dlhové financovanie“, pretože MSP a mikropodniky stále čelia ťažkostiam pri získavaní primeraného financovania; zastáva názor, že účinný finančný rámec vrátane zvýšenej dostupnosti rizikového kapitálu a uplatňovanie zásady „najskôr myslieť na malých“ v plnej miere posilní výskum, inovácie, prijímanie obchodných modelov obehového hospodárstva, rozširovanie a internacionalizáciu MSP a mikropodnikov, čo zase pomôže pri zvyšovaní konkurencieschopnosti, podpore rastu a tvorbe pracovných miest;

7.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť primerané financovanie siete Enterprise Europe Network v roku 2017 s cieľom podporiť rast MSP a pomôcť im prekonať výzvy súvisiace s prístupom na jednotný, ako aj svetový trh;

8.  pripomína potrebu financovať viacjazyčný nástroj pre platformu na riešenie sporov online (RSO); zdôrazňuje, že správne fungujúce systémy RSO môžu posilniť dôveru spotrebiteľov a podporiť cezhraničný elektronický obchod;

9.  víta pridelenie prostriedkov na modernizáciu colnej únie, ktoré podporuje včasné vykonávanie Colného kódexu Únie a rozvoj elektronických colných systémov, čo vedie k účinným nástrojom boja proti podvodom a zabezpečí ochranu spotrebiteľa a spravodlivú hospodársku súťaž; vyjadruje však poľutovanie nad pozíciou Rady k vyčleneniu rozpočtových prostriedkov pre rozpočtový riadok 14 02 01 „Podpora fungovania a modernizácie colnej únie“, čo môže ohroziť primerané financovanie veľmi dôležitých modernizačných nástrojov pre colnú úniu;

10.  podporuje pokračovanie financovania Fóra jednotného trhu, ktoré prispieva k vytváraniu lepších trhových podmienok pre európske podniky, a má v úmysle monitorovať situáciu s cieľom zabezpečiť, aby sa náležite financovalo z rozpočtového riadku 02 02 01;

11.  zdôrazňuje význam normalizácie pre jednotný trh, pretože zaručuje interoperabilitu výrobkov a služieb a podporuje konkurencieschopnosť podnikov; zdôrazňuje, že normy by sa mali stanovovať otvoreným a inkluzívnym spôsobom so zreteľom na trh za účasti spotrebiteľov a zainteresovaných strán, aby ich MSP dokázali ľahko vykonávať; víta pokračovanie rozpočtovej podpory v roku 2017, čo zaručuje finančnú stabilitu, účinnosť a efektívnosť normalizačných činností Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN), Európskeho výboru pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) a Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy (ETSI);

12.  berie na vedomie pridelenie prostriedkov na nástroje riadenia vnútorného trhu vrátane siete SOLVIT; pripomína význam posilnenia a zefektívnenia existujúcich nástrojov pre MSP s cieľom zjednodušiť ich cezhraničnú expanziu; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby kládli väčší dôraz na zefektívnenie a zdokonalenie kontaktných miest pre výrobky a jednotných kontaktných miest; nazdáva sa, že je potrebné aj ďalšie úsilie, aby sa zabezpečilo, že tieto nástroje spolu dobre fungujú v záujme maximalizácie pridanej hodnoty pridelených zdrojov; podporuje iniciatívu na vytvorenie jednotnej digitálnej brány;

13.  žiada o financovanie nových pilotných projektov nazvaných „Dynamický rozvoj cezhraničného elektronického obchodu prostredníctvom účinného riešenia doručovania balíkov“ s cieľom zhromažďovať informácie o najlepších postupoch v oblasti doručovania zásielok, „Iniciatíva na zvyšovanie algoritmickej informovanosti“ s cieľom zvýšiť algoritmickú transparentnosť, informovanosť v prospech občanov a našej demokracie a prispievať k rozvoju digitálneho jednotného trhu, „Uplatňovanie požiadaviek na automatickú prístupnosť internetových stránok pri nástrojoch na tvorbu internetových stránok a platforiem (automatická prístupnosť internetových stránok)“ s cieľom povzbudiť a podporiť prijatie požiadaviek na prístupnosť európskej normy.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

5.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

23

6

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Margot Parker, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Filiz Hyusmenova, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Josef Weidenholzer

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Judith Sargentini, Michaela Šojdrová


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (1.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Isabella De Monte

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že dopravná infraštruktúra, vrátane cezhraničnej infraštruktúry, je veľmi dôležitá pre voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, na ktorých sa zakladá jednotný trh , a že táto sloboda pohybu je tak účinným katalyzátorom integrácie EÚ, vytvárania pracovných miest a rozvoja udržateľného cestovného ruchu, ako aj kľúčovým faktorom výkonu európskeho obchodu a priemyslu, a zároveň slúži na ochranu klímy, životného prostredia a kvality života; zastáva názor, že dopravná infraštruktúra by mala spĺňať určité kvalitatívne kritériá s cieľom zabezpečiť väčšiu bezpečnosť a ochranu spotrebiteľa;

2.  zdôrazňuje, že dopravná politika Únie, najmä pokiaľ ide o transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T), je jednou z najambicióznejších a najúspešnejších politík Únie; poukazuje na to, že sieť TEN-T zohráva kľúčovú úlohu pri obchodných výmenách v Únii a v susedných krajinách, čím prispieva k bohatstvu jej občanov; pripomína preto dôležitosť primeraného financovania doplnenia chýbajúcich a cezhraničných prepojení, najmä vyradených alebo odstránených regionálnych železničných spojení, a odstránenia úzkych miest siete TEN-T; zdôrazňuje, že je dôležité prepojiť dopravné siete všetkých regiónov Únie vrátane odľahlých horských a ostrovných oblastí a vyriešiť problémy ako nedostatok vhodnej infraštruktúry, prístupnosti a nízka interoperabilita medzi strednou, východnou a západnou časťou Únie;

3.  vyjadruje poľutovanie nad značným znížením rozpočtu určeného na odstránenie úzkych miest, interoperabilitu železníc a premostenie chýbajúcich prepojení, udržateľné a účinné dopravné systémy a integráciu a vzájomné prepojenia spôsobov dopravy, a v tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčový význam úplného obnovenia rozpočtu v týchto oblastiach;

4.  víta návrh Komisie zahrnúť chýbajúce železničné spojenia do výziev na predkladanie návrhov za rok 2016; vyzýva Komisiu, aby poskytla poradenskú podporu realizátorom projektu a príslušným orgánom s cieľom zabezpečiť, aby predložili vysokokvalitné návrhy; domnieva sa, že chýbajúce cezhraničné prepojenia, ktoré predstavujú významnú európsku pridanú hodnotu, pokiaľ ide o zamestnanosť, cestovný ruch a udržateľnosť, a spájajú oblasti, ktoré historicky prepájala železničná doprava, by sa mali financovať prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (NPE) a iných ad hoc zdrojov financovania;

5.  konštatuje, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI) stále neprináša očakávané výsledky, pokiaľ ide o dopravnú infraštruktúru; ako kľúčové priority rozpočtu na rok 2017 preto vyzdvihuje potrebu obnoviť úvery NPE, ktoré boli presunuté, aby vytvorili EFSI; garančný fond; poukazuje na význam toho, aby bol čo najskôr zabezpečený dostatočný rozpočet s cieľom okamžite uverejniť výzvu na predkladanie návrhov, majúc na pamäti, že projekty v rámci NPE sú dlhodobé projekty, ktoré trvajú niekoľko rokov;

6.  víta celkový úspech NPE a žiada Komisiu, aby prioritne vydala tretiu výzvu na predloženie návrhov, pričom by použila zostávajúci rozpočet pre NPE, s cieľom ďalej plánovať zostávajúce záväzky;

7.  upozorňuje na obrovské množstvo podaných projektov a vysoký počet projektov vysokej kvality, ktoré boli zamietnuté v rokoch 2014 – 2015 z dôvodu nedostatočného rozpočtu Únie, a konštatuje, že by sa mohli využiť dodatočné zdroje okrem tých, ktoré vyplývajú z vrátenia presunutých prostriedkov;

8.  pripomína, že bod 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(1) (ďalej len „medziinštitucionálna dohoda“) stanovuje 10 % flexibilitu na zvýšenie rozpočtu pre NPE v rámci ročných rozpočtových postupov; vyzýva Komisiu, aby v súlade s medziinštitucionálnou dohodou zvýšila celkové krytie NPE vrátane zvýšenia krytia z kohézneho fondu vyčleneného pre NPE;

9.  poukazuje na skutočnosť, že existujú dve kľúčové oblasti dopravnej politiky úzko súvisiace s rozvojom infraštruktúry, t. j. zriadenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) a podpora námorných a vnútrozemských námorných ciest, ktoré sú zamerané na zníženie zaťaženia koridorov pozemnej dopravy a môžu predstavovať ich vodnú vetvu; zdôrazňuje, že pre udržateľnosť dopravy v Únii je nanajvýš dôležité, aby sa preprava tovarov a cestujúcich z ciest presunula na železnice, námorné a vnútrozemské dopravné prostriedky; preto zdôrazňuje zásadný význam náležitého financovania rozvoja ERTMS, podpory námorných diaľnic a vnútrozemských námorných ciest;

10.  domnieva sa, že optimalizácia integrácie spôsobov dopravy a ich vzájomného prepojenia a intermodálnych spojení, ako aj rozvoj koridorov nákladnej dopravy, sú prvkami nevyhnutnými na presun nákladnej dopravy z ciest na železnice a zvýšenie udržateľnosti železníc;

11.  víta prijatie technického piliera štvrtého železničného balíka; zdôrazňuje dôležitejšiu úlohu, ktorú môže zohrávať Európska železničná agentúra v oblasti certifikácie a rozvoja infraštruktúry a zdôrazňuje, že agentúre by sa mali byť poskytnuté primerané rozpočtové prostriedky na tento účel; trvá na tom, že je potrebné neustále úsilie v oblasti výskumu a inovácií v odvetví železničnej dopravy a v tejto súvislosti vyzýva na primerané financovanie spoločného podniku Shift2Rail, obnovenie regionálnych cezhraničných prepojení a údržbu železničnej infraštruktúry;

12.  víta prvé výzvy na predkladanie návrhov na spoločnú iniciatívu Shift2Rail; vyzýva riadiaci orgán, a najmä Komisiu, na urýchlenie vykonávania svojho pracovného programu, čím by sa vynahradil čas stratený pri zriaďovaní iniciatívy, a prikladanie osobitnej dôležitosti riešeniu kľúčových otázok interoperability v európskej železničnej sieti;

13.  zdôrazňuje, že cieľom revízie nariadenia (ES) č. 216/2008 Európskeho parlamentu a Rady(2) je rozšíriť rozsah pôsobnosti právomocí Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA); zdôrazňuje význam pridelenia primeraného financovania agentúre EASA s cieľom zabezpečiť úspešné prijatie týchto nových povinností;

14.  navyše zdôrazňuje, že agentúra EASA už znížila počet pracovných miesto o 5 % v priebehu piatich rokov, ako bolo dohodnuté v medziinštitucionálnej dohode; domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty navrhované Radou by mohli ohroziť riadne fungovanie EASA a brániť jej v plnení úloh, ktoré jej už boli pridelené, a úloh, ktorými ju poverí zákonodárny orgán; ďalej zdôrazňuje, že sa vyžaduje, aby nové pracovné miesta v agentúre EASA, ktoré sú potrebné vzhľadom na nový politický vývoj a nové právne predpisy a majú plniť dodatočné úlohy, nespadali do žiadneho plánu týkajúceho sa znižovania;

15.  zdôrazňuje, že na pracovné miesta v agentúre EASA (vrátane príslušných dôchodkov), ktoré sú plne financované z odvetvia, a preto nemajú žiadny vplyv na rozpočet Únie, by sa nemalo vzťahovať žiadne znižovanie počtu zamestnancov, a to aj pokiaľ ide o medziinštitucionálnu dohodu;

16.  zdôrazňuje, že by sa malo ponechať na zvážení EASA, či zvýši počet miest, ktoré sú plne financované priemyslom, počas rozpočtového roka na základe kolísavého pracovného zaťaženia, t. j. dopytu zo strany priemyselného odvetvia; zdôrazňuje, že okrem počtu pracovných miest financovaných z poplatkov a platieb už schválených prijatím rozpočtu EASA by mal rozpočtový orgán na tento účel stanoviť aj dodatočné percento (s hornou hranicou 10 %) pracovných miest, ktoré by mohli byť povolené správnou radou EASA na návrh EASA, aby sa tak reagovalo na nepredvídaný vývoj dopytu na trhu; okrem toho zdôrazňuje, že rozhodnutie správnej rady by malo byť založené na zdokumentovanom posúdení nepredvídaného množstva práce a kritériách účinnosti;

17.  zdôrazňuje, že je potrebné náležite financovať realizáciu komponentov Výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR) s cieľom zabezpečiť zavedenie funkcií manažmentu letovej prevádzky (ATM), ktoré sú považované za kľúčové pre zvýšenie výkonnosti únijného systému ATM;

18.  pripomína, že je dôležité riešiť otázku utečencov a migrantov a to, aký môže byť v tejto situácii prínos Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA), a to aj pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc Únie; konštatuje, že mandát Európskej námornej bezpečnostnej agentúry bol rozšírený tak, aby posilnil jej spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž; zdôrazňuje význam primeraného financovania na zabezpečenie optimálneho využívania najmodernejších technológií, výmenu informácií v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a odbornú prípravu pracovníkov;

19.  zdôrazňuje význam cieľov stanovených v rámci COP 21 v súvislosti s dopravou v záujme boja proti zmene klímy; zdôrazňuje, že by mali byť k dispozícii finančné prostriedky na zabezpečenie modálneho prechodu z cestnej na železničnú, ako aj vodnú a vnútroštátnu lodnú dopravu, a nabáda členské štáty, aby investovali do inteligentnej, udržateľnej, dostupnej a integrovanej verejnej dopravy; odporúča venovať pozornosť aj zníženiu hlučnosti dopravy, aby občania mali k dispozícii prostredie vysokej kvality; trvá tiež na potrebe znížiť externé náklady spôsobené dopravou, čím sa zníži záťaž pre budúce verejné rozpočty;

20.  zdôrazňuje, že účinné riadenie ekologickej logistiky všetkých spôsobov dopravy v Únii môže významne prispieť k odľahčeniu dopravy a zníženiu emisií CO2; nabáda Komisiu, aby presadzovala digitalizáciu logistiky, napríklad v podobe iniciatív za zlučovanie prepravovaného nákladu; poukazuje na to, že námorné diaľnice sú základnými prvkami v logistike a že prístavy a spojenie s ich zázemím sú hlavnými uzlami multimodálnych dopravných systémov;

21.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu digitálnych technológií pri rozvoji bezpečnej, účinnej, intermodálnej a udržateľnej dopravy a riadenia mobility; nabáda Komisiu, aby podporovala rozvoj digitalizácie a automatizácie všetkých spôsobov dopravy, ako aj rozvoj inovatívnych riešení, ako je zdieľaná mobilita v mestách a vo vidieckych oblastiach prepojená s verejnou dopravou, v prospech všetkých občanov Únie, turistov a podnikov vrátane malých a stredných podnikov (MSP);

22.  zdôrazňuje, že v roku 2017 je dôležité vyčleniť dostatočné množstvo finančných prostriedkov na program Galileo a na Európsku geostacionárnu navigačnú prekrývaciu službu (EGNOS) s cieľom zabezpečiť splnenie záväzkov Komisie týkajúcich sa bezpečnosti a efektívnosti leteckej, cestnej, železničnej a námornej dopravy; opakuje význam poskytovania rýchlych nepretržitých služieb globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) pre inteligentné cesty a prepojené vozidlá, inteligentné flotily a riadenie nákladu a prevádzky, ako ATM, ERTMS, eCall;

23.  vyzýva Komisiu, aby podporovala rôzne možnosti financovania opatrení, ktorých cieľom je dosiahnuť dostupnosť dopravných služieb, vozidiel, infraštruktúry a intermodálnych spojovacích uzlov, a iných opatrení na zlepšenie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím;

24.  nabáda Komisiu, aby podporila iniciatívy zamerané na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky a prispievanie k dosiahnutiu cieľa znížiť počet úmrtí na cestách o polovicu do roku 2020 a výrazne znížiť počet vážnych zranení;

25.  zastáva názor, že zaručenie bezpečnosti dopravných prostriedkov a infraštruktúry má vysokú prioritu a že na tento účel je potrebné zabezpečiť náležité financovanie;

26.  vzhľadom na význam tejto hospodárskej činnosti pre MSP a ekologické pracovné pozície v Európe a potrebu ďalej zlepšovať jej atraktívnosť a konkurencieschopnosť v celosvetovom konkurenčnom prostredí požaduje, aby sa v rozpočte Únie na rok 2017 zaviedol priamy rozpočtový riadok pre cestovný ruch, ktorý v minulosti existoval; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostupnosť príručky o možnostiach financovania zo strany Únie pre oblasť cestovného ruchu na roky 2014 – 2020 vo všetkých jazykoch EÚ; žiada Komisiu, aby predložila ročný prehľad o projektoch v oblasti cestovného ruchu spolufinancovaných z rôznych fondov Únie;

27.  žiada, aby sa vypracovala komplexná stratégia pre odvetvie cestovného ruchu, ktorá obsahuje všetky potrebné aspekty inovačného a konkurencieschopného odvetvia cestovného ruchu, napríklad: financovanie odvetvia, profesijný rozvoj, dostupnosť, infraštruktúra, vízový režim, digitalizácia a podpora;

28.  zdôrazňuje význam vidieckych, horských, ostrovných, pobrežných a vzdialených oblastí pre ďalší rozvoj udržateľného cestovného ruchu v Európe; vyjadruje presvedčenie, že by sa mali sprístupniť prostriedky na podporu miestnej kultúry a biodiverzity v týchto regiónoch, ako aj v turistických lokalitách, na ktoré sa nesústreďuje masový cestovný ruch; domnieva sa, že by sa mali ďalej rozvíjať osobitné programy zamerané na poskytnutie bezbariérového prístupu do turistických zariadení v Európe pre osoby so zníženou pohyblivosťou alebo iným zdravotným postihnutím.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

42

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Urszula Krupa

(1)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (8.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(RSP))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Derek Vaughan

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  uznáva úsilie Komisie o vypracovanie stratégie rozpočtu EÚ zameraného na výsledky; vyzýva Komisiu, aby ešte viac zjednodušila financovanie z EÚ a pritom vždy prihliadala na zásadu proporcionality s patričnou rovnováhou medzi zjednodušením a kontrolou, najmä čo sa týka vykonávania a riadenia projektov financovaných EÚ a predovšetkým na regionálnej a miestnej úrovni; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že Komisia by mala uplatňovať zjednodušený prístup k celému životnému cyklu projektov financovaných z EÚ s osobitným zameraním na včasné platby, merateľné výsledky a aktualizované ukazovatele;

2.  žiada, aby návrh rozpočtu na rok 2017 odrážal a podporil priority stanovené v európskom semestri, najmä opätovné naštartovanie investícií do inovácie, rastu a tvorby pracovných miest, posilnenie konvergencie, uskutočňovanie udržateľných a sociálne vyvážených štrukturálnych reforiem s cieľom modernizovať európske hospodárstva a zvýšiť ich konkurencieschopnosť a vykonávať zodpovedné fiškálne politiky, ktoré by zabezpečili investície a udržateľný rast;

3.  zdôrazňuje, že zhruba jedna tretina ročného rozpočtu EÚ je zameraná na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť; zdôrazňuje, že politika súdržnosti je hlavnou investičnou politikou a nástrojom Únie na znižovanie rozdielov medzi všetkými regiónmi EÚ a že zohráva dôležitú úlohu pri realizácii stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;

4.  so znepokojením konštatuje, že v okruhu 1b (hospodárska, sociálna a územná súdržnosť) sa v návrhu rozpočtu na rok 2017 predpokladá výrazné zníženie platobných rozpočtových prostriedkov (37,3 mld. EUR, čo predstavuje zníženie o 23,5 % v porovnaní s rokom 2016); berie na vedomie, že záväzky zároveň predstavujú sumu 53,6 mld. EUR (zvýšenie o 5,4 % v porovnaní s rokom 2016); domnieva sa, že navrhnuté platby nie sú dostatočné na pokrytie úrovne platieb potrebných v rámci tohto okruhu; toto zníženie preto ohrozuje riadne vykonávanie programov a môže ohroziť dôveru občanov v politiky Únie;

5.  berie na vedomie tlačovú správu Komisie o návrhu rozpočtu EÚ na rok 2017 vydanú 30. júna 2016, v ktorej sa uvádza, že vzhľadom na relatívne pomalý rozbeh niektorých výdavkových programov, najmä v oblasti politiky súdržnosti, Komisia očakáva, že v roku 2017 prijme menej faktúr ako v roku 2016; žiada Komisiu, aby Parlamentu poskytla viac podrobností o tejto veci a aby posúdila riziko, že toto zníženie opäť spôsobí vznik značného objemu nevybavených platieb počnúc rokom 2017;

6.  upriamuje pozornosť na túto narastajúcu medzeru medzi viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami v rámci podokruhu 1b v návrhu rozpočtu na rok 2017: z 2 miliárd EUR v roku 2016 na 16,3 miliardy EUR v roku 2017; upozorňuje, že vzhľadom na to, že v roku 2017 sa očakáva zvýšenie miery plnenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, sú potrebné dostatočné rozpočtové zdroje na pokrytie tohto zvýšenia; dáva na vedomie, že oneskorené určenie orgánov pre operačné programy by mohlo oneskoriť platby v roku 2017; vyjadruje vážnu obavu, že táto situácia bude mať negatívny vplyv na stav nevybavených platieb, najmä prostredníctvom možnej akumulácie neuhradených faktúr v druhej polovici viacročného finančného rámca;

7.  je presvedčený, že záväzky, ktoré boli zrušené vo všetkých okruhoch a najmä v podokruhu 1b v dôsledku odôvodneného celkového alebo čiastočného nevykonávania, by mali byť opätovne vložené do ročného rozpočtového postupu; vyzýva Komisiu, aby v tomto zmysle vypracovala návrhy už v rámci rozpočtu Únie na rok 2017;

8.  vyzýva Komisiu, aby aktualizovala a prispôsobila svoj plán platieb, ktorý bol stanovený tak, aby znížil a zabránil opätovnému vzniku balíka nevybavených platieb, pričom treba tiež zohľadniť zvýšené platobné potreby vyplývajúce z technickej úpravy podľa článku 7 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, a aby ho predložila Parlamentu;

9.  opätovne zdôrazňuje, že prostriedky v okruhu 1b predstavujú hlavný zdroj dostupný miestnym a regionálnym orgánom na opatrenia súvisiace s riešením neočakávaných problémov, ako je utečenecká kríza; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby účinne a flexibilnejšie pracovala s členskými štátmi na ich požiadavkách na zmeny programov s cieľom zabezpečiť dostatočnú výšku platobných rozpočtových prostriedkov a zaistiť lepšiu koordináciu medzi EŠIF; v tejto súvislosti berie na vedomie nerovnomerný vplyv, ktorý mala utečenecká kríza na miestnej a regionálnej úrovni; navrhuje, aby sa dodatočné zdroje, ktoré vzišli z technickej úpravy, pridelili oblastiam s vysokou európskou pridanou hodnotou, ako sú zamestnanosť mladých a udržateľné investície, s cieľom posilniť rast a tiež obmedziť rozdiely v Únii;

10.  nalieha na Komisiu a členské štáty, aby uskutočnili priebežné hodnotenia vykonávaných operačných programov a aby ich v prípade neefektívnosti zmenili tak, aby boli zamerané na účinnejšie a efektívnejšie riadenie EŠIF v záujme dosiahnutia plánovaných cieľov;

11.  pripomína, že Komisia v súlade s článkom 7 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 v roku 2016 spolu s ročnou technickou úpravou na rok 2017 revidovala celkové finančné prostriedky pridelené každému členskému štátu v rámci cieľa politiky súdržnosti Investovanie do rastu a zamestnanosti na roky 2017 až 2020; konštatuje, že výsledkom úpravy je zvýšenie stropov pre záväzky v rámci podokruhu 1b v rokoch 2017 – 2020 o 4,6 mld. EUR; zdôrazňuje dôsledky tejto úpravy pre rozpočet na rok 2017;

12.  zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú Európsky fond pre strategické investície (EFSI) zohráva v mobilizácii finančných prostriedkov zo súkromného sektora a nových zdrojov financovania investícií dôležitých pre konkurencieschopnosť a hospodársku obnovu Európy; upozorňuje, že treba zabezpečiť lepšiu konzistentnosť, synergiu a vzájomné dopĺňanie sa EŠIF, EFSI a ďalších programov financovaných Úniou a národných programov s cieľom dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020 a zvýšiť investície; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila kroky s cieľom viac zviditeľniť projekty financované z EŠIF a investície z EFSI a iných programov financovaných Úniou;

13.  berie na vedomie návrh Komisie na vytvorenie programu na podporu štrukturálnych reforiem s finančným krytím vo výške 142 800 000 EUR a zdôrazňuje, že tieto finančné prostriedky by sa mali prideliť so zreteľom na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

14.  zdôrazňuje dôležitý prínos politiky súdržnosti, pokiaľ ide o účinné plnenie rodového rozpočtovania; vyzýva Komisiu, aby podporila opatrenia na vytvorenie vhodných nástrojov na dosiahnutie rodovej rovnosti, ako sú štruktúry využívajúce štrukturálne fondy na presadzovanie rodového rozpočtovania na úrovni členských štátov;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

8.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (1.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Peter Jahr

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie navrhovanú sumu 58,9 miliardy EUR v záväzkoch a vyjadruje poľutovanie nad poklesom o – 5,7 % v porovnaní s rokom 2016 (ak sa neutralizuje vplyv zmien v plánovaní programov) a 55,2 miliardy EUR v platbách (+ 0,2 %) pre okruh 2 v návrhu rozpočtu (NR) na rok 2017;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vzhľadom na strop stanovený pre okruh 2 vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020 v roku 2017 pravdepodobne dôjde k škrtom v hlavných kategóriách výdavkov na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) vrátane rozvoja vidieka, priamych platieb a trhových opatrení;

3.  vyjadruje poľutovanie najmä nad navrhovanými škrtmi v oblasti rozvoja vidieka v záväzkoch aj platbách; vyjadruje poľutovanie nad znížením o 23,1 % v záväzkoch a o 4,6 % v platbách; konštatuje, že vyššie sumy sú spôsobené započítaním záväzkov z roku 2014 do rozpočtových rokov 2015 a 2016; zdôrazňuje, že financovanie rozvoja vidieka v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) má vysokú pridanú hodnotu pre hospodárstvo a verejné služby vo vidieckych oblastiach v celej Únii, ako aj skutočný potenciál zachovať existujúce pracovné miesta a vytvárať nové;

4.  víta balík pomoci poľnohospodárom, ktorý bol predstavený v júli 2016, a považuje ho za opatrenie vedúce k lepšiemu riadeniu výroby; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že množstvo prostriedkov vyčlenené na opatrenia na úrovni Únie je v porovnaní so sumou pridelenou vnútroštátnym finančným balíkom príliš malé, keď musí byť riadenie výroby celoúnijné, aby sa zabránilo renacionalizácii a aby sa zachovali rovnaké podmienky; domnieva sa, že štrukturálne opatrenia by mali byť predpokladané a integrované do rozpočtov budúcich rokov;

5.  vyzdvihuje ciele zvyšovania konkurencieschopnosti a udržateľnosti poľnohospodárstva Únie a žiada o pridelenie prostriedkov na splnenie týchto cieľov; pripomína, že poľnohospodárska politika má potenciál z hľadiska vytvárania pracovných miest, technických a sociálnych inovácií a udržateľného rozvoja, najmä vo vidieckych oblastiach, kde sa nimi podporuje regionálny rozvoj;

6.  odsudzuje medziročný pokles záväzkov a výdavkov v oblasti rozvoja vidieka;

7.  s poľutovaním konštatuje, že NR na rok 2017 ponecháva v rámci okruhu 2 výrazne nižšiu nepridelenú rezervu vo výške 0,64 miliardy EUR; bez ohľadu na akékoľvek naliehavé dôvody v ostatných rozpočtových okruhoch trvá na tom, že pridelená rezerva na nepredvídané udalosti vo výške 0,65 miliardy EUR zostane v okruhu 2 s cieľom riešiť pretrvávajúcu krízu na poľnohospodárskych trhoch a prípadné nadchádzajúce krízy a často sa vyskytujúce výkyvy cien; zdôrazňuje, že rozhodnutie zahraničnej politiky viedlo k ruskému embargu, čo následne donútilo poľnohospodárov znášať bremeno tohto rozhodnutia a vyvolalo krízu; z toho dôvodu trvá na tom, aby bola celá rezerva ponechaná v okruhu 2;

8.  poznamenáva, že poľnohospodárstvo Únie musí v posledných rokoch stále viac zápasiť s krízou; preto vyzýva Komisiu, aby prehodnotila systém krízového financovania a vytvorila nový nástroj, ktorý umožní rýchly politický zásah v prípade krízy bez toho, aby ovplyvňoval ročné priame platby;

9.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby z časového hľadiska dôsledne monitorovali výrazné kolísanie cien poľnohospodárskych produktov, a zamerali sa najmä na mliekarenské odvetvie, ktoré má nepriaznivý vplyv na príjmy poľnohospodárov, a aby v prípade potreby pohotovo a účinne reagovali, čo by poľnohospodárom priamo umožnilo bojovať proti takejto nestálosti cien;

10.  zdôrazňuje. že je dôležité, aby finančné prostriedky vyhradené na výskum v sektore poľnohospodárstva, najmä z rozpočtu na Horizont 2020, zostali plne k dispozícii s cieľom podpory inovácií v sektore poľnohospodárstva;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa v plnej miere nedosiahli ciele navrhovaných opatrení; odmieta navrhované škrty výdavkov na intervencie na poľnohospodárskych trhoch v porovnaní s rokom 2016; vidí potrebu pokračovať vo finančnom úsilí na boj proti kríze; žiada Komisiu, aby rozšírila núdzové opatrenia súvisiace tak s odbytovými ťažkosťami, ako aj dôsledkami ruského embarga; vyjadruje obavu, že budú potrebné ďalšie intervencie na trhu; domnieva sa, že všetky opatrenia a intervencie by mali vo väčšej miere zohľadňovať osobitné charakteristiky a potreby jednotlivých členských štátov;

12.  trvá na tom, aby členské štáty bezodkladne zaviedli podporný program s cieľom znížiť produkciu mlieka; domnieva sa, že členské štáty by mali koordinovať svoju činnosť s cieľom znížiť konkurenciu medzi producentmi mlieka z rôznych členských štátov; zastáva názor, že najlepší spôsob účinného riadenia výroby by bol na úrovni Únie, čím sa zabezpečia rovnaké podmienky;

13.  poukazuje na dôsledky zrušenia kvót na mlieko a zastáva názor, že je potrebné prijať prípravné opatrenia na zamedzenie nerovnováhy na trhu, ktorá by mohla nastať po zrušení kvót na cukor v septembri 2017;

14.  víta pokračovanie podpory programu na podporu konzumácie mlieka v školách vo výške 75 miliónov EUR v NR na rok 2017; odmieta škrty vo výške 20 miliónov EUR v programe podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách; pripomína zásadný význam oboch programov pre poľnohospodárov a členské štáty, a vyzdvihuje ich význam vzhľadom na súčasnú krízu a úrovne detskej podvýživy v Únii; vyzýva Komisiu, aby znížila byrokraciu v oboch programoch;

15.  trvá na tom, aby akýkoľvek príjem rozpočtu Únie pochádzajúci z akýchkoľvek pripísaných príjmov alebo vrátených súm z nezrovnalostí v oblasti poľnohospodárstva za roky 2015/2016 zostal v okruhu 2;

16.  víta zvýšenie operačných prostriedkov pre organizácie výrobcov; stavia sa proti rozsiahlym zníženiam pomoci skupinám výrobcov na predbežné uznanie; víta predĺženie výnimočných opatrení pre sektor ovocia a zeleniny, najmä vzhľadom na krízu a ruské embargo, ktoré vážne zasiahlo výrobcov; žiada, aby tieto opatrenia zostali v platnosti tak dlho, ako trvá ruské embargo, a aby boli rozšírené tak, aby pokryli všetky zasiahnuté sektory rastlinnej a živočíšnej výroby; poukazuje na skutočnosť, že osobitná pozornosť by sa mala venovať sektoru mlieka, pretože ruské embargo zvyšuje neistotu producentov tým, že prehlbuje pokles cien po zrušení systému mliečnych kvót;

17.  víta rozpočtové prostriedky na výskum a inovácie súvisiace s poľnohospodárstvom v rámci programu Horizont 2020 s cieľom zabezpečiť dostatočné dodávky bezpečných a vysokokvalitných potravín a ďalších výrobkov z biologických materiálov; zdôrazňuje, že je potrebné uprednostniť projekty, ktoré zahŕňajú primárnych výrobcov;

18.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že finančné prostriedky pridelené na rezervu na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva v rozpočte na rok 2017, ktoré sa následne neminú, budú v plnej výške ponechané v okruhu 2 na nasledujúci rozpočtový rok na priame platby poľnohospodárom tak, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 1306/2013; zdôrazňuje potrebu poskytnúť finančnú a technickú pomoc na rekonverziu, ktorá by bola určená pre poľnohospodárov najviac zasiahnutých súčasnou krízou;

19.  trvá na potrebe poskytnúť financovanie na kompenzáciu hospodárskych strát poľnohospodárov v dôsledku kríz na trhu alebo iných vplyvov; pripomína potrebu využívať dostupné rezervy v rámci okruhu 2 na tento účel;

20. zdôrazňuje potrebu posilniť rozpočtové prostriedky určené na boj s chorobami zvierat a škodcami rastlín, ktoré sú v súčasnosti vo výške 20 miliónov EUR, keďže táto suma je nedostatočná na boj proti opätovnému výskytu chorôb, ako sú Xylella fastidiosa a vtáčia chrípka a proti výskytu nákazlivej nodulárnej dermatitídy, čo je nové infekčné ochorenie, ktoré postihuje hovädzí dobytok, pričom je už prítomné v Grécku a Bulharsku a ohrozuje niekoľko ďalších krajín; požaduje preto vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov na kompenzáciu hospodárskych strát, s ktorými bojujú poľnohospodári v dôsledku kríz trhu a sanitárnych a fytosanitárnych kríz, napríklad v súvislosti s baktériou Xylella fastidiosa, najmä v odvetví pestovania olív a odvetví olivového oleja, zintenzívnenie preventívnych opatrení v Únii, boj proti šíreniu tohto ničivého ochorenia a reštrukturalizáciu odvetvia a zjednotenie vedeckého výskumu tohto patogénu a jeho prenášača; pripomína potrebu využívať dostupné rezervy v rámci okruhu 2 na tento účel; trvá na tom, že kompenzácia za vyhubenie škodcov by mala pokrývať aj sanáciu poľnohospodárskych ekosystémov vrátane pôdy, ako aj vybudovanie robustnej biodiverzity, a najmä zabezpečenie genetickej rozmanitosti sadby alebo zvieracieho chovu, ktorá by bola v ideálnom prípade rezistentná alebo tolerantná voči chorobám alebo škodcom; domnieva sa, že cieľom akejkoľvek poskytovanej pomoci by malo byť zabezpečenie vyvážených, biologicky rozmanitých poľnohospodárskych ekosystémov a krajín, ktoré budú menej náchylné na budúce útoky; vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali všetky potrebné opatrenia na boj proti zhoršovaniu situácie na týchto trhoch;

21.  nesúhlasí s rozhodnutím Komisie zvýšiť finančné prostriedky na dobrovoľnú viazanú podporu, keďže to vedie k narúšaniu určitých poľnohospodárskych trhov medzi členskými štátmi; takisto nesúhlasí so znížením podpory pre mladých poľnohospodárov;

22.  žiada Komisiu, aby vytvorila strediská na monitorovanie trhu s mäsom a inými produktmi ovplyvnenými volatilitou cien s cieľom stanoviť prognózu a zabrániť nadprodukcii;

23.  víta mierne zvýšenie prostriedkov pridelených na podporu včelárstva a žiada o viac finančných prostriedkov, keďže Parlament vždy považoval včelárstvo za prioritné, pokiaľ ide o budúcnosť poľnohospodárstva a zachovanie biodiverzity;

24.  žiada Komisiu, aby monitorovala výrazné kolísanie cien poľnohospodárskych produktov, ktoré má nepriaznivý vplyv na príjmy poľnohospodárov, a aby v prípade potreby pohotovo a účinne reagovala;

25.  je zástancom toho, aby sa dodržiavali ciele zvyšovania konkurencieschopnosti a udržateľnosti európskeho poľnohospodárstva a žiada o pridelenie prostriedkov na splnenie týchto cieľov;

26.  nesúhlasí s rozhodnutím Komisie odložiť predloženie svojho návrhu rozpočtu na rok 2017 o viac ako mesiac z dôvodu referenda v Spojenom kráľovstve, keďže to vážne narúša rozpočtový postup.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Dátum prijatia

30.8.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

35

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bas Belder, Franc Bogovič, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso


STANOVISKO Výboru pre rybárstvo (1.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nils Torvalds

NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že ciele SRP možno účinne dosiahnuť iba s dostatočným rozpočtom; zdôrazňuje, že tento rozpočet sa sústreďuje v oddiele III a hlave 11: Námorné záležitosti a rybárstvo; konštatuje, že Európsky námorný a rybársky fond (ENRF), ktorý má v porovnaní s ostatnými fondmi EÚ k dispozícii obmedzené zdroje, a povinné príspevky do regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva a dohody o udržateľnom rybárstve tvoria väčšinu rozpočtu a že kontrola neustáleho znižovania rozpočtových prostriedkov, ktoré prebieha v rámci tohto rozpočtového riadku, má rozhodujúci význam pre zabezpečenie toho, aby očakávania týkajúce sa rozširovania siete dohôd s tretími krajinami boli splnené;

2.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby bol rozpočet Únie v súlade s oznámenými cieľmi politík v oblasti zamestnanosti, podnikov a podnikania; zdôrazňuje, že oblasti rybárstva a námorných záležitostí sú aj oblasti, ktoré sú zdrojom zamestnanosti a rastu a aktívne sa podieľajú na územnom plánovaní a na riadení prírodných zdrojov;

3.  zdôrazňuje význam sociálneho a hospodárskeho rozmeru rybárstva pre miestne spoločenstvá a niektoré morské, pobrežné a ostrovné regióny, ktoré sú osobitne závislé od rybolovu; uznáva potrebu zachovať dostatok finančných prostriedkov na to, aby flotily v sektoroch pobrežného, drobného a maloobjemového rybolovu mali možnosť získať financovanie;

4.  zdôrazňuje, že rybárstvo a námorné záležitosti majú významný hospodársky, sociálny a environmentálny rozmer a zohrávajú kľúčovú úlohu v modrej ekonomike;

5.  zdôrazňuje, že SRP prispieva aj k sociálnej súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch a na najvzdialenejších ostrovoch; poukazuje na to, že v niektorých prípadoch sú rybárske podniky v týchto regiónoch znevýhodnené prostredníctvom dodatočných nákladov a mali by byť preto chápané ako osobitný prípad a podporované v súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní EÚ, čo platí aj pre regióny trpiace vážnym a trvalým prírodným alebo demografickým znevýhodnením v súlade s článkom 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  zdôrazňuje, že vykonávanie novej SRP zahŕňa zmenu modelu riadenia rybárstva tak pre členské štáty, ako aj pre rybárov, a v tejto súvislosti pripomína ťažkosti, ktoré nastali v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, keď došlo k zníženiu rozpočtových prostriedkov;

7.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu bez škrtov rozpočtových prostriedkov na kontrolu rybolovných činností a investícií na palube lodí a v prístavoch v záujme zabezpečenia a uľahčenia vykonávania povinnosti vyloďovania;

8.  zdôrazňuje, že modernizácia politiky kontroly rybárstva sa môže realizovať len prostredníctvom modernizácie jej nástrojov, čo nemožno dosiahnuť bez zvýšenia jej rozpočtu;

9.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť riadne financovanie a aspoň zachovať úroveň rozpočtových prostriedkov vyčlenených v tomto rozpočtovom roku na zber údajov, čo je kľúčová úloha pre umožnenie racionálnych a vedecky podložených rozhodnutí v otázkach rybárskej politiky;

10.  zdôrazňuje potrebu investovať do uskutočňovania analýz a šírenia poznatkov a chápania hospodárskych aspektov rybárstva a trhu akvakultúry v celom dodávateľskom reťazci, z dôvodu čoho sa v rámci rozpočtového riadku pre získavanie informácií o trhu musí zaručiť financovanie viazaných rozpočtových prostriedkov potrebných na pokrytie predpokladaných odhadov platieb;

11.  zdôrazňuje potrebu uprednostniť projekty zamerané na tvorbu pracovných miest (najmä prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí), inovačné projekty a projekty na diverzifikáciu miestnych hospodárstiev s cieľom zvyšovať pridanú hodnotu ich rybolovných činností, a to napríklad prostredníctvom podpory označovania výrobkov alebo cestovného ruchu v oblasti rybolovu, a na ochranu a obnovu populácií rýb a morských ekosystémov;

12.  považuje situáciu v oblasti zamestnanosti mladých ľudí v tomto sektore za politickú prioritu; zdôrazňuje, že členské štáty nesú zodpovednosť za to, aby vynaložili maximálne úsilie o uľahčenie prístupu mladých ľudí k rôznym rybárskym povolaniam, a to pomocou všetkých nástrojov, ktoré majú k dispozícii, vrátane štrukturálnych fondov;

13.  zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že plnenie rozpočtu Únie na rok 2017 bude prebiehať súbežne so strednodobým preskúmaním viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, je rozpočtový rok 2017 vhodným obdobím na zabezpečenie toho, aby sa Únii poskytli dostatočné prostriedky na účinné prijímanie vnútorných a vonkajších opatrení, a na uvažovanie nad rozpočtovými prostriedkami potrebnými na naplnenie potrieb financovania SRP;

14.  pripomína, že veľká časť zmiešaného rybolovu bude ovplyvnená povinnosťou vylodiť odhadzované úlovky od 1. januára 2017, a v tejto súvislosti žiada vytvoriť osobitný rozpočtový riadok, ktorý má byť zameraný na pomoc pri plnení tejto povinnosti, aby sa chránil a podporoval výskum a vývoj selektívnosti rybárskeho výstroja;

15.  poukazuje na to, že členské štáty nedávno prijali všetky operačné programy v oblasti rybárstva, takže v rozpočtovom roku 2017 by Komisia a vnútroštátne orgány mali urýchliť opatrenia na zabezpečenie včasného vykonávania príslušných projektov; domnieva sa, že v rozpočte Únie by sa mala stanoviť primeraná úroveň platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov, aby sa predišlo platobným problémom a finančným škrtom v súvislosti s činnosťami v oblasti rybárstva;

16.  opakuje svoju výzvu, aby Komisia každý rok predložila Parlamentu správu o pokroku týkajúcu sa všetkých záväzkov a platieb rozčlenených podľa členských štátov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie rôznych stropov stanovených v ENRF;

17.  vyzýva GR MARE, aby v rámci dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu (SFPA) monitorovalo sektorovú pomoc pomocou podrobných matríc na základe informácií obsiahnutých v projektových spisoch;

18.  poukazuje na to, že Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) môže plniť svoju úlohu, len ak sa jej poskytnú dostatočné technické, hospodárske, ľudské a finančné zdroje; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostatočné financovanie rozpočtových prostriedkov určených EFCA, aby mohla plniť svoje nové úlohy, ktoré sa jej prideľujú v rámci reformovanej spoločnej rybárskej politiky a návrhu balíka predpisov o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži; pripomína, že je potrebné vyňať všetky pracovné miesta v agentúrach zaoberajúcich sa migračnou krízou z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %;

19.  odporúča zvýšenie rozpočtu agentúry EFCA, aby jej bolo umožnené plniť nové úlohy vyplývajúce z projektu európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

31.8.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Ian Duncan, Czesław Hoc, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (6.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bogdan Andrzej Zdrojewski

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie, že oneskorenie pri predkladaní návrhu rozpočtu na rok 2017 Komisiou výrazne narúša prácu Parlamentu; domnieva sa, že je potrebné vyhnúť sa takýmto zdržaniam v budúcnosti;

2.   berie na vedomie navrhované zvýšenie prostriedkov v návrhu rozpočtu na rok 2017 na programy Erasmus+, Kreatívna Európa a Európa pre občanov; zdôrazňuje, že investovanie do týchto oblastí politiky v prípade, že bude správne zamerané, môže prispieť k plneniu cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je podpora inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a cieľa stratégie EÚ pre mládež, ktorým je aktívna účasť a začleňovanie mladých ľudí v rámci spoločnosti, a takisto predstavuje strategické investovanie do ľudského kapitálu, ktorý je kľúčovým faktorom z hľadiska rastu a prosperity;

3.  víta podpísanie dohody o zavedení nástroja finančnej záruky programu Kreatívna Európa, ktorý je jedným z kľúčových prostriedkov na zlepšenie prístupu k financovaniu prostredníctvom úverov pre malé a stredné podniky a organizácie pôsobiace v sektore kultúry a kreatívnom priemysle a tiež jedným z kľúčových prostriedkov potrebných na zabezpečenie potrebného spravodlivého odmeňovania tvorcov; víta iniciatívu plánu integrovaného vzdelávania, ktorú bankárom a finančným sprostredkovateľom ponúka nástroj záruk; dôrazne odporúča zaviesť všetky potrebné opatrenia v priebehu roka 2016, aby sa tak nástroj záruk mohol čo najskôr v plnej miere vykonávať;

4.   zdôrazňuje, že programy Únie v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a občianstva predstavujú prínos a vytvárajú synergie s politikami v oblasti integrácie migrantov a utečencov; vyzýva preto inštitúcie Únie, aby reagovali primeranými zvýšeniami finančných prostriedkov na priamo riadené programy, ako je napríklad Kreatívna Európa, ako aj na príslušné rozpočtové riadky v oblasti štrukturálnych a investičných fondov;

5.   opakuje svoje presvedčenie, že kapitola programu Erasmus+ venovaná mládeži je modelovým programom v oblasti vzdelávacej mobility, ktorý mladým ľuďom poskytuje zručnosti a schopnosti potrebné na to, aby čelili novým výzvam; zdôrazňuje, že táto kapitola musí dostať 10 % z celkového rozpočtu programu, ako je uvedené v základnom akte;

6.   v kontexte nových spoločenských výziev pre Európu berie na vedomie potrebu posilniť európsky prístup, aby bolo možné riešiť spoločné európske problémy prostredníctvom podpory rozsiahlych inovačných projektov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže vykonávaných európskymi sieťami občianskej spoločnosti;

7.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že v návrhu rozpočtu na rok 2017 nie sú zahrnuté žiadne dodatočné viazané rozpočtové prostriedky pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili pokračovanie tohto programu v roku 2017;

8.   zdôrazňuje, že rok 2017 je rokom 30. výročia programu Erasmus; preto požaduje vyčlenenie primeraných zdrojov v záujme využitia tohto obdobia osláv na ďalšiu podporu prínosov programu pre Európu a jej občanov; okrem toho požaduje výraznú účasť zainteresovaných strán, vrátane mládežníckych organizácií a iných poskytovateľov vzdelávania s cieľom osloviť široké spektrum občanov v Európe;

9.   berie na vedomie skutočnosť, že Komisia neponechala žiadnu rezervu na ďalšie zvýšenie prostriedkov, z ktorých by bolo možné financovať pilotné projekty a prípravné akcie v rámci okruhu 3; berie na vedomie skutočnosť, že v rámci okruhu 1a existuje rezerva; zdôrazňuje potenciál pilotných projektov a prípravných akcií ako nástrojov na testovanie činností v oblastiach politiky Únie a na zavedenie nových inovatívnych iniciatív, z ktorých sa môžu vyvinúť stále činnosti Únie;

10.  zdôrazňuje, že účinná komunikačná politika Únie musí posilňovať pluralitu médií a dôveryhodnosť a podporovať skutočný dialóg s občanmi, čo treba podporovať vhodnými ustanoveniami v návrhu rozpočtu; v tejto súvislosti zdôrazňuje pozitívnu úlohu celoeurópskych sietí pozostávajúcich z miestnych a národných médií, ako je Euranet Plus, a požaduje rozpočtovú záruku, ktorá by zabezpečila ich prebiehajúce činnosti a stabilné financovanie;

11.  v súvislosti s vývojom migračnej a utečeneckej krízy, ako aj teroristickými hrozbami podčiarkuje úlohu kultúrnej diplomacie; víta spoločné oznámenie Komisie s názvom K stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy; v tejto súvislosti konštatuje, že je potrebné vyčleniť primerané finančné prostriedky, aby sa kultúra stala mocným nástrojom, ktorý bude slúžiť zahraničnej politike Únie a posilní postavenie Únie ako globálneho aktéra;

12.  konštatuje, že je potrebné zabezpečiť nevyhnutné rozpočtové záruky pre prípravné činnosti na realizáciu roka 2018 ako Európskeho roka kultúrneho dedičstva.

13.  zdôrazňuje význam štatistického výskumu a prístupu k porovnateľným zdrojom údajov, čo umožní účinné monitorovanie a analýzu kultúrneho, hospodárskeho a spoločenského vplyvu politík v oblasti kultúry a vzdelávania; v tejto súvislosti pripomína potrebu vyčleniť dostatočné zdroje na tento účel.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

5.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

20

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Martina Michels, Hannu Takkula

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Raymond Finch


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (2.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie zvýšenie prostriedkov o 5,4 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 25,1 % v platobných rozpočtových prostriedkoch v rámci okruhu III rozpočtu Únie v porovnaní s rokom 2016; víta, že v rozpočte na rok 2017 sa kladie dôraz na vyčlenenie dostatočných zdrojov na účinnú reakciu na migračnú krízu; víta skutočnosť, že Európska komisia sa zaviazala poskytnúť potrebné prostriedky na účinné riadenie a kontrolu vonkajších hraníc Únie, posilniť bezpečnosť v rámci Únie a mimo nej, poskytnúť členským štátom podporu pri prijímaní osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a riešiť základné príčiny migračných tokov v krajinách pôvodu a tranzitu; poukazuje však na to, že 5,2 miliardy EUR plánovaných na rok 2017 pre okruhy III a IV na riešenie výzvy, ktorú predstavujú utečenecká a migračná kríza a vážna hrozba pre bezpečnosť európskych občanov v súvislosti so závažnou organizovanou trestnou činnosťou, terorizmom a počítačovou kriminalitou komplexnej, cezhraničnej povahy, predstavuje menej ako 3,5 % celkového rozpočtu Únie, čo je vzhľadom na to, že pre EÚ ide o existenciálne otázky, málo; domnieva sa, že Únia by mala prejaviť solidaritu s tými, čo to skutočne potrebujú; je presvedčený, že na zachovanie základných hodnôt Únie ako rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv by sa mali vyčleniť primerané finančné prostriedky;

2.  vyzýva na revíziu stropov okruhov III a IV v strednodobom preskúmaní VFR Komisie s cieľom dosiahnuť spoľahlivejšiu, flexibilnejšiu a udržateľnejšiu odpoveď na súčasné humanitárne a migračné výzvy od roku 2017; žiada zjednodušenie nariadenia o rozpočtových pravidlách a postupov, spravodlivé, transparentné a zodpovedné rozdelenie finančných prostriedkov, ako aj overovanie spôsobu využívania európskych fondov;

3.  zdôrazňuje, že súčasné úsilie Únie pri riešení problematiky utečeneckých a migračných tokov by sa malo primerane prispôsobiť osobitným potrebám a zraniteľnostiam, ktorým je vystavený zvýšený počet vysídlených žien a dievčat; vyzýva, aby vyčlenené fondy na humanitárnu pomoc zaručili multisektorový prístup vrátane adekvátneho uplatňovania minimálnych štandardov pre zdravotné služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia na záchranu života, prevencie a reakcie na sexuálne a rodovo motivované násilie a odbornú prípravu sociálnych a zdravotníckych pracovníkov pozdĺž európskej migračnej trasy v oboch kapitolách III a IV;

4.  očakáva, že tieto migračné toky budú pokračovať, vzhľadom na politickú nestabilitu a konflikty v mnohých regiónoch; víta oznámenie Komisie o vytvorení nového partnerského rámca s tretími krajinami v rámci európskej migračnej agendy; požaduje urýchlenú realizáciu návrhov s cieľom riešiť hlavné príčiny migrácie pri plnom rešpektovaní hodnôt, na ktorých je Únia založená;

5.  pripomína, že spravodlivé a transparentné rozdelenie financovania medzi jednotlivé ciele Fondu pre azyl, migráciu a integráciu bolo prioritou Parlamentu počas rokovaní vedúcich k schváleniu fondu; preto vyzýva Komisiu, aby zvýšila počet rozpočtových riadkov vyčlenených pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu s cieľom zlepšiť čitateľnosť a transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým sa vynaložia finančné zdroje pridelené na jednotlivé ciele, a teda do uvedených rozpočtových riadkov; vyzýva predovšetkým Komisiu, aby oddelila výdavky na posilnenie spravodlivých stratégií návratu od výdavkov na legálnu migráciu a podporu účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vo všetkých budúcich návrhoch rozpočtu, ako sa navrhuje v stanovisku Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v rozpočte na rok 2015 (1);

6.  víta využitie nástroja flexibility a rezervy na nepredvídané udalosti v rámci okruhu 3 vo výške 1,7 miliardy EUR, je však znepokojený, že ďalšie zvýšenie flexibility už v roku 2017 nebude možné; konštatuje, že opatrenia v rámci okruhu 4 sú len čiastočne financované z rozpočtu Únie; vyzýva členské štáty, aby dodržiavali svoje záväzky a Komisiu, aby podporovala vykonávanie dohôd v čo najväčšej miere;

7.  víta vytvorenie Koordinačného centra pre reakcie pre obete terorizmu (2 milióny EUR), ktoré by malo prekonať prekážky, ako sú nedostatočné vedomosti a nedostatočný rozvoj zručností, prostredníctvom zblíženia kľúčových prevádzkových expertov, obhajcov obetí a organizácií z celej Európy s cieľom identifikovať kľúčové priority a otázky pre obete terorizmu a poskytnúť koordinovanú cezhraničnú podporu obetiam terorizmu na účely vývinu náležitého prístupu zameraného na obete v rámci infraštruktúr záchranných služieb;

8.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že vytváraním finančných nástrojov mimo rozpočtu EÚ sa môže ohroziť jednotnosť rozpočtu a obísť rozpočtový postup, ktorý podlieha parlamentnej kontrole a jeho zapojeniu;

9.  víta financovanie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (1,6 miliardy EUR) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (0,7 miliardy EUR); domnieva sa, že toto zvýšenie prispieva k tomu, aby sa zabezpečilo spravodlivé a transparentné rozdeľovanie ročných finančných prostriedkov medzi jednotlivé ciele fondov; podporuje celkové finančné prostriedky (3 miliardy EUR) na zriadenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, nového systému vstup/výstup a nového spoločného európskeho azylového systému a na vytvorenie nástroja poskytujúceho rýchlu a účinnú núdzovú humanitárnu pomoc v rámci Únie;

10.  FRONTEX by mal poskytnúť svojmu úradníkovi pre základné práva primerané zdroje a zamestnancov na účely zriadenia mechanizmu riešenia sťažností a ďalšieho rozvoja a implementácie stratégie agentúry v oblasti monitorovania a zabezpečovania ochrany základných práv;

11.  zdôrazňuje, že zatiaľ čo rozpočtové prostriedky a počet pracovných miest pre európsku pohraničnú a pobrežnú stráž sa zdajú nateraz primerané, budúce potreby agentúry v oblasti operačných prostriedkov a personálu sa budú musieť pozorne monitorovať, aby agentúra nezaostávala za realitou; navrhuje zvýšenie platových tried dočasných pracovníkov v záujme riešenia nových úloh zložitého charakteru pridelených agentúre na základe revidovaného nariadenia;

12.  uznáva, že rozpočtové a ľudské zdroje úradu EASO navrhované Komisiou spĺňajú potreby agentúry; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa tieto zdroje a počty zamestnancov neznížili, ako aj potrebu revízie týchto zdrojov a počtu zamestnancov v prípade opakujúceho sa problému zvýšeného prílevu migrantov;

13.  podporuje zvýšenie rozpočtu efektívnych agentúr SVV, najmä tých, ktoré sa zaoberajú migráciou a bezpečnosťou, a požaduje ich vylúčenie z cieľa zníženia počtu zamestnancov Únie o 5 %; zdôrazňuje, že príslušné agentúry musia mať dostatočné zdroje a personál, keď sa zvyšujú ich mandáty; víta boj Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite pri Europole (EC3) proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí online a poukazuje na potrebu posilniť ľudské zdroje v tejto oblasti; zdôrazňuje potrebu náležitých úprav financovania na podporu Eurojustu, ktorý čelí výraznému zvýšeniu pracovného zaťaženia v oblastiach ako boj proti terorizmu, počítačovej kriminalite, pašovaniu migrantov a iným formám závažnej cezhraničnej trestnej činnosti; požaduje ďalšie odôvodnenie zvýšenia rozpočtu agentúry eu-LISA na systém vstup/výstup, interoperabilitu informačných systémov a na revíziu dublinských právnych predpisov o 92 %, t. j. o 73 miliónov EUR, ako aj vysvetlenie rozdelenia rozpočtových prostriedkov medzi rozpočet agentúry eu-LISA a ISF;

14.  zdôrazňuje, že koordinovaný prístup medzi členskými štátmi s cieľom bojovať proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, počítačovej trestnej činnosti a inej závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom je dôležitejší než kedykoľvek predtým; domnieva sa, že je potrebné vyčleniť ďalšie prostriedky na odbornú prípravu na úrovni Únie v rámci policajnej a súdnej spolupráce, hlavne pokiaľ ide o činnosti Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a zdôrazňuje, že Eurojustu a Europolu sa musia poskytnúť príslušné prevádzkové zdroje vrátane na investovanie do nových technológií; zdôrazňuje, že najmä Europol potrebuje dostatočné ľudské a prevádzkové zdroje; domnieva sa, že sú potrebné dodatočné pracovné miesta, okrem iného na zlepšenie identifikácie obetí, ako aj ničenie organizovaných sietí sexuálneho zneužívania a na urýchlenie odhaľovania, analýzy a postúpenia materiálu o zneužívaní online a offline;

15.  v tejto súvislosti je veľmi znepokojený nad zraniteľnosťou maloletých bez sprievodu, pretože si vyžadujú osobitnú pozornosť, a mladých žien počas migračnej krízy; zdôrazňuje ťažkú situáciu maloletých bez sprievodu v utečeneckých táboroch, ktorí podliehajú prípadnému zneužívaniu a nezákonnému obchodovaniu, a požaduje vytvorenie vhodných nástrojov a využívanie núdzových fondov, s cieľom urýchlene zlepšiť súčasnú situáciu; domnieva sa, že treba posilniť financovanie detských liniek pomoci v záujme prevencie a ochrany nezvestných detí;

16.  víta dodatočné zdroje vyčlenené na rozvoj Európskej databázy o nových drogách Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA); vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa v rámci rozpočtového plánovania poskytli centru EMCDDA dostatočné zdroje potrebné na realizáciu navrhovaných legislatívnych zmien vyplývajúcich zo zakladajúceho nariadenia EMCDDA o systéme včasného varovania a posúdenia rizika nových psychoaktívnych látok;

17.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) budú poskytnuté dostatočné zdroje, aby mohla vykonávať dodatočné úlohy, ktorými bola poverená na základe právnych predpisov EÚ, najmä smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti, a na úlohy v súvislosti s predchádzaním počítačovej kriminalite a bojom proti nej;

18.  berie na vedomie navýšenie rozpočtových riadkov „Zaistenie ochrany práv a posilnenie postavenia občanov“ a „Podpora nediskriminácie a rovnosti“, ako súčasť programu „Práva, rovnosť a občianstvo“ a očakáva, že Komisia vydá nové výzvy na predkladanie návrhov, najmä s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany základných práv, a to aj v digitálnom prostredí, a na podporu miestnych aktérov presadzovania demokracie, právneho štátu a základných práv v Únii, napríklad vytvorením fondu pre organizácie, ktoré udeľujú granty na podporu demokracie;

19.  domnieva sa, že medzi migráciou a terorizmom v Európe neexistuje žiadna priama väzba; žiada o ďalšie finančné prostriedky na boj proti radikalizácii mladých ľudí v EÚ; nazdáva sa, že tento zámer možno dosiahnuť podporou integrácie a bojom proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii; požaduje osobitné financovanie určené na boj proti rastúcej homo- a transfóbii v členských štátoch; žiada vytvorenie podporných projektov zameraných na posilnenie postavenia žien a dievčat v spoločenstvách, ktorých sa to najviac týka;

20.  opätovne zdôrazňuje osobitné financovanie určené na boj proti rastúcemu antisemitizmu, islamofóbii, afrofóbii a neznášanlivosti Rómov v členských štátoch; vyzýva najmä, aby Únia podporovala projekty zamerané na posilnenie postavenia žien a dievčat z príslušných komunít, ako sa navrhuje v stanovisku výboru LIBE k rozpočtu na rok 2016 (2);

21.  zdôrazňuje potrebu zvýšiť rozpočet Únie na politiky rodovej rovnosti a boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti; žiada Komisiu, aby objasnila zníženie rozpočtových prostriedkov pridelených Európskemu inštitútu pre rodovú rovnosť;

22.  vyzýva na posilnenie EMCDDA v súvislosti s plánovaným prijatím nariadenia o nových psychoaktívnych látkach, z čoho pre agentúru vyplynú dodatočné úlohy;

23.  zdôrazňuje význam programu „Spravodlivosť“ s cieľom ďalej rozvíjať európsky priestor spravodlivosti a na zlepšenie uplatňovania vzájomného uznávania; vyzýva Úniu, aby podporila odbornú prípravu a zvyšovanie povedomia činnosťami zameranými na uľahčenie prístupu k spravodlivosti pre všetkých Európanov, ako aj propagácie a podpory práv obetí, najmä obetí obchodovania s ľuďmi a násilia založeného na rodovej príslušnosti;

24.  požaduje, aby sa rozvojové fondy a humanitárna pomoc Únie neviazali na kapacitu partnerských krajín a/alebo ochotu spolupracovať v oblasti kontroly migrácie, napr. prostredníctvom readmisnej doložky;

25.  trvá na tom, že projekty, ktoré sú v rozpore so základnými právami migrantov a poskytujú legitimitu diktátorským režimom, by sa nemali podporovať;

26.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že zdroje v rámci oboch fondov v oblasti vnútorných vecí sa pridelia na rôzne politické oblasti spôsobom, ktorý plne zohľadňuje záväzky Únie a členských štátov chrániť ľudské práva migrantov a zaručiť ich dodržiavanie. projekty, ktoré sú v rozpore so základnými právami migrantov, by sa nemali podporovať. zároveň by sa financovanie Únie malo použiť na proaktívnu podporu prístupu k migrácii založenému na právach.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Dátum prijatia

31.8.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

43

6

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Daniele Viotti, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Amjad Bashir, Fabio Massimo Castaldo, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Elisabetta Gardini, Danuta Jazłowiecka, Georg Mayer, Maria Noichl, Keith Taylor, Marco Valli

(1)

§ 12 stanovisko EP k rozpočtu na rok 2015

(2)

§ 12 stanovisko EP k rozpočtu na rok 2016


STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (6.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(RSP))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: György Schöpflin

NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie návrh Komisie na zvýšenie rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 o 5,4 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 25,1 % v platobných rozpočtových prostriedkoch; víta, že toto zvýšenie je o 1,8 mld. EUR vyššie ako pôvodne plánovaná suma na uvedený rok určená na opatrenia v súvislosti s migračnou krízou; konštatuje, že Komisia nenechala v okruhu 3 žiadnu rezervu a navrhuje mobilizáciu nástroja flexibility vo výške 530 miliónov EUR a rezervy na nepredvídané udalosti, ktorá je k dispozícii na záväzky, vo výške 1 164,4 milióna EUR s cieľom reagovať na súčasnú azylovú a migračnú krízu;

2.  víta najmä navrhované zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2016 o 4,3 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a o 10,7 % v platobných rozpočtových prostriedkoch na program Európa pre občanov, pretože tento program prispieva k posilneniu občianskej a demokratickej participácie na úrovni Únie, k zapájaniu mladých, ako aj starších ľudí do diania v EÚ a k zvýšeniu znalostí občanov o Únii, o jej politikách, histórii a rozmanitosti;

3.  konštatuje, že Komisia navrhuje sumu 840 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na osobitný rozpočtový riadok určený na európsku iniciatívu občanov, ktorý bol vytvorený minulý rok, a poukazuje na to, že sú potrebné ďalšie finančné prostriedky na podporu používania tohto nástroja, ktorý má veľmi veľký význam pre participatívnu demokraciu;

4.   zdôrazňuje, že je dôležité ďalej rozvíjať nástroje s cieľom posilňovať elektronickú verejnú správu, elektronické riadenie, elektronické hlasovanie a elektronickú angažovanosť a podporovať digitálne občianstvo a práva vyplývajúce z občianstva Únie vytvorením online aktivít v oblasti „občianstva“, ktoré by podporovali transparentnosť, zodpovednosť, schopnosť reagovať, angažovanosť, diskusiu, inkluzívnosť, prístupnosť, zapojenie, subsidiaritu a sociálnu súdržnosť;

5.  víta zvýšenie finančných prostriedkov určených na komunikáciu zastupiteľstiev Komisie, občianske dialógy a akcie pod hlavičkou „partnerstva“, pričom výška viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2017 predstavuje 17,036 milióna EUR a platobných rozpočtových prostriedkov 14,6 milióna EUR, keďže sú určené na iniciatívy zamerané na nadviazanie užšieho kontaktu s európskymi občanmi, získanie ich dôvery a zvýšenie ich znalostí o politikách a činnostiach Únie.

6.  zdôrazňuje potrebu poskytnúť spoločnému sekretariátu registra transparentnosti dostatočné a primerané administratívne a finančné prostriedky na plnenie jeho úloh v nadväznosti na prijatie novej medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

5.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux, Viviane Reding, Helmut Scholz

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Claudiu Ciprian Tănăsescu


STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (6.9.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

(2016/2047(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Viorica Dăncilă

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže podľa spoločného vyhlásenia Parlamentu, Rady a Komisie z novembra 2013 by sa do ročných rozpočtových postupov mali začleniť rodové prvky; keďže ani jedna z inštitúcií EÚ dôsledne neuplatňuje rodové rozpočtovanie;

B.  keďže program Daphne zohrával rozhodujúcu úlohu v boji proti násiliu páchanému na deťoch, mládeži a ženách v EÚ tým, že financoval informačné kampane a projekty, ktoré sú určené pre tých, ktorí sú najviac vystavení riziku, pričom Parlament opakovane žiadal, aby sa zabezpečilo, že bude aj naďalej zabezpečená čo najvyššia viditeľnosť programov Daphne;

C.  keďže Parlament v minulosti žiadal zvýšenie počtu zamestnancov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), aby mohol plniť svoje nové dodatočné úlohy ako Európske stredisko pre monitorovanie násilia páchaného na ženách;

D.  keďže hospodárska recesia v roku 2008 priniesla rozšírenie úsporných opatrení vo všetkých členských štátoch s cieľom stabilizovať hospodárstvo;

1.  víta začlenenie rodovej rovnosti ako prierezový cieľ politiky v oblasti rozpočtu EÚ v rámci fondov a programov EÚ; pripomína, že rozhodnutia o výdavkoch a príjmoch vplývajú na ženy a mužov rôzne; zdôrazňuje preto, že rodové rozpočtovanie je kľúčovým nástrojom na boj proti rodovej nerovnosti; naliehavo žiada rodové rozpočtovanie v stratégiách Únie aj národných stratégiách, aby sa dôslednejšie uplatňovala rodová rovnosť vrátane vyčísliteľného prideľovania rozpočtových prostriedkov, posudzovania rodového dosahu rôznych dôsledkov, ktoré rozhodnutia o výdavkoch znamenajú pre ženy a mužov a ukazovateľov výsledkov s cieľom napraviť nerovnováhu medzi mužmi a ženami; požaduje tiež, aby sa v prípade prostriedkov vyčlenených na rodovú rovnosť uplatňovala najvyššia úroveň transparentnosti;

2.  žiada, aby sa program „rozpočet zameraný na výsledky“ využil ako príležitosť na to, aby rozpočtové výdavky poskytovali integrovaný prínos rodovej rovnosti s každým vynaloženým eurom;

3.  zdôrazňuje, že zamestnanosť, rast a investície zostávajú všeobecnou prioritou rozpočtu EÚ na rok 2017; upozorňuje na existujúce ciele v oblasti rodovej rovnosti v stratégii Európa 2020, a to zvýšiť zamestnanosť žien zo súčasnej úrovne len 63,5 % na 75 % a dosiahnuť rovnaké odmeňovanie žien a mužov, dosiahnuť rovnaké zastúpenie žien a mužov v národných parlamentoch a rovnaký počet žien vo vrcholových orgánoch veľkých spoločností, čo sa ešte ani zďaleka nedosiahlo;

4.  zdôrazňuje potrebu v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov dostatočne financovať opatrenia na podporu kvalitného vzdelávania, zamestnateľnosti a tvorby pracovných miest pre ženy a dievčatá, aby sa zlepšila ich šanca získať kvalitné zamestnanie, ďalšie vzdelanie, učňovskú prípravu alebo stáže; poznamenáva, že treba vyčleniť ďalšie prostriedky pre ženy a dievčatá, ktoré by chceli založiť vlastný podnik alebo podnikať;

5.  žiada, aby sa z fondov Únie pridelili finančné prostriedky na podporu práv žien a rodovej rovnosti vzdelávaním, zdravotnými službami, najmä službami v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, posilňovaním postavenia dievčat a politického zastúpenia žien;

6.  požaduje, aby rozpočet na rok 2017 použil Európsky fond pre strategické investície a Európsky sociálny fond (ESF) na financovanie kvalitných, dostupných a cenovo prijateľných zariadení starostlivosti v oblastiach, kde je ich nedostatok, s cieľom dosiahnuť barcelonské ciele a prispieť tiež k dosiahnutiu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom;

7.  zdôrazňuje, že rodová segregácia jedným z najväčších prispievateľov k rozdielom v odmeňovaní žien a mužov v EÚ (16,1 % v roku 2014) a následne k rozdielom v dôchodkoch (40,2 % v roku 2014); v tejto súvislosti konštatuje, že by sa malo vyčleniť viac finančných prostriedkov na zvýšenie účasti žien v sektoroch, v ktorých sú v súčasnosti slabo zastúpené, ako sú veda, technológie, inžinierstvo, matematika a IKT, ako nástroj na zmiernenie rozdielov v odmeňovaní, zvýšenie ekonomickej nezávislosti žien a zlepšenie ich postavenia na trhu práce;

8.  poznamenáva, že finančná kríza viedla v členských štátoch k škrtom vo verejných službách a sociálnych dávkach; konštatuje, že tieto škrty sa najviac dotkli žien; zdôrazňuje zvýšenú finančnú neistotu spôsobenú neštandardnými formami zamestnania a dočasnými pracovnými zmluvami a konštatuje, že viac starších žien a slobodných matiek žije v chudobe; preto žiada, aby sa v rámci rozpočtu na rok 2017 zmobilizovali prostriedky z ESF vo všetkých členských štátoch investovaním do zosúladenia pracovného a súkromného života s cieľom pomôcť viac ženám pracovať a zlepšiť ich sociálno-ekonomické postavenie; požaduje sústavné uplatňovanie rodového rozpočtovania;

9.  poznamenáva, že zámerom rozpočtu na rok 2017 je pokúsiť sa poskytnúť účinnú európsku reakciu na výzvu migrácie; zdôrazňuje potrebu prideliť prostriedky na poskytovanie špecifickej pomoci, podporu integrácie, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti vrátane prístupu k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva pre ženy a dievčatá, ktoré sa stali obeťou znásilnenia v ozbrojených konfliktoch a monitorovanie situácie utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ vrátane odbornej prípravy v zručnostiach, flexibilnej jazykovej prípravy, vzdelávania, zariadení zdravotnej a kvalitnej detskej starostlivosti s cieľom pomôcť utečenkám integrovať sa v ich hostiteľských krajinách; domnieva sa najmä, že by sa mali zriadiť zariadenia na mieru s cieľom vytvoriť vhodné oblasti pre matky a deti, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať ženám a dievčatám, ktoré boli obeťami násilia vrátane FGM;

10.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že program Daphne sa už nepovažuje za samostatnú oblasť výdavkov; víta mierne zvýšenie plánovaných prostriedkov vyčlenených na realizáciu osobitného cieľa programu Daphne v rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo; pripomína, že plánované vyčlenené prostriedky nedosahujú úroveň z predchádzajúceho programového obdobia; zdôrazňuje svoju požiadavku, pokiaľ ide o dostatočnú finančnú podporu a viditeľnosť programu Daphne a úplné a účinné využitie pridelených finančných prostriedkov; zdôrazňuje, že je dôležité aby prostriedky z programu Daphne transparentne dosiahli miestne organizácie v členských štátoch, ktoré majú odbornosť v zaobchádzaní s obeťami a osobami vystavenými riziku, ako aj v oblasti aktívnych informačných kampaní;

11.  požaduje rozšírenie opatrení zameraných priamo na znevýhodnené skupiny žien, investície do vysokokvalitných verejných služieb, a najmä zaručenie zodpovedajúceho poskytovania vysokokvalitných služieb starostlivosti o deti, seniorov a iné závislé osoby, a vyžaduje skutočnú rozpočtovú transparentnosť so zreteľom na finančné prostriedky (ESF, PROGRESS, Daphne) vyčlenené na politiky v oblasti rodovej rovnosti;

12.  vyzýva na prijatie stratégií na účinnejšie presadzovanie rovnosti medzi mužmi a ženami; zdôrazňuje potrebu vyčleniť viac finančných prostriedkov na boj proti všetkým formám diskriminácie a násilia voči ženám a dievčatám;

13.  vyjadruje poľutovanie nad navrhovaným znížením počtu zamestnancov inštitútu EIGE; opakuje svoju požiadavku prideliť ďalšie finančné a ľudské zdroje inštitútu EIGE, aby mohol plniť svoje nové dodatočné úlohy ako Európske stredisko na monitorovanie násilia páchaného na ženách, ako požaduje Európsky parlament;

14.  vyjadruje poľutovanie nad navrhnutými škrtmi v humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráci, keďže ide o oblasti, ktoré sú mimoriadne dôležité pre ženy a rodovú rovnosť.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

17

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clare Moody, Julie Ward

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Emilian Pavel


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

11.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

29

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Afzal Khan, Claudia Țapardel, Derek Vaughan

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lynn Boylan, Edouard Ferrand

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia