Процедура : 2016/0814(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0288/2016

Внесени текстове :

A8-0288/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0392

ДОКЛАД     *
PDF 637kWORD 53k
14.10.2016
PE 589.396v02-00 A8-0288/2016

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Клод Морайс

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (11220/2016),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0341/2016),

–  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2013 г. относно засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС: прилагане на Решението от Прюм и европейския модел за обмен на информация (ЕМОИ)(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност(3),

–  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1, от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0288/2016),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента, отново да се консултира с него;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

  ОВ L 210, 29.10.2008 г., стр. 1.

(2)

  Приети текстове, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Приети текстове, P8_TA(2015)0269.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Атоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция

Библиография

11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)

Дата на консултация с ЕП

19.8.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

26.9.2016

Дата на внасяне

14.10.2016

Правна информация - Политика за поверителност