Postup : 2016/0814(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0288/2016

Předložené texty :

A8-0288/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2016 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0392

ZPRÁVA     *
PDF 501kWORD 52k
14.10.2016
PE 589.396v02-00 A8-0288/2016

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů s Dánskem

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Claude Moraes

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů s Dánskem

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (11220/2016),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0341/2016),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, především v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti(1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2013 o posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU: provádění „prümského rozhodnutí“ a evropského modelu pro výměnu informací (EIXM)(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro bezpečnost(3),

–  s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0288/2016),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)

  Přijaté texty, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Přijaté texty, P8_TA(2015)0269.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Automatizovaná výměna údajů týkající se daktyloskopických údajů v Dánsku

Referenční údaje

11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)

Datum konzultace s EP

19.8.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

26.9.2016

Datum předložení

14.10.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí