Procedure : 2016/0814(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0288/2016

Indgivne tekster :

A8-0288/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2016 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0392

BETÆNKNING     *
PDF 344kWORD 52k
14.10.2016
PE 589.396v02-00 A8-0288/2016

om udkast til Rådets afgørelse om elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Claude Moraes

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (11220/2016),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0341/2016),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særlig artikel 33,

–  der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2013 om styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde om retshåndhævelse i EU: gennemførelsen af "Prümafgørelsen" og den europæiske informationsudvekslingsmodel (EIXM)(2),

–  der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om den europæiske dagsorden om sikkerhed(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0288/2016),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0419.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0269.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata

Referencer

11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)

Dato for høring af EP

19.8.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

26.9.2016

Dato for indgivelse

14.10.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik