Menetlus : 2016/0814(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0288/2016

Esitatud tekstid :

A8-0288/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2016 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0392

RAPORT     *
PDF 332kWORD 51k
14.10.2016
PE 589.396v02-00 A8-0288/2016

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Claude Moraes

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (11220/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 39 esimest lõiku (muudetud Amsterdami lepinguga) ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0341/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega,(1) eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse oma 10. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni ELi piiriülese õiguskaitsekoostöö tugevdamise ning Prümi otsuse ja Euroopa Teabevahetusmudeli rakendamise kohta(2),

–  võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta(3),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 1,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0288/2016),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

  ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.

(2)

  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0269.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis

Viited

11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

19.8.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

26.9.2016

Esitamise kuupäev

14.10.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika