Procedūra : 2016/0814(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0288/2016

Pateikti tekstai :

A8-0288/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2016 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0392

PRANEŠIMAS     *
PDF 560kWORD 51k
14.10.2016
PE 589.396v02-00 A8-0288/2016

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Danijoje pradžios projekto

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Claude Moraes

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Danijoje pradžios projekto

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (11220/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0341/2016),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje(1), ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 10 d. rezoliuciją „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje stiprinimas ES. Priumo sprendimo įgyvendinimas ir Europos keitimosi informacija modelis“(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl Europos saugumo darbotvarkės(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0288/2016),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

  OL L 210, 2008 8 6, p. 1.

(2)

  Priimti tekstai, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Priimti tekstai, P8_TA(2015)0269.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Danijoje

Nuorodos

11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)

Konsultacijos su EP data

19.8.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

26.9.2016

Pateikimo data

14.10.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika