Procedūra : 2016/0814(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0288/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0288/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2016 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0392

ZIŅOJUMS     *
PDF 556kWORD 51k
14.10.2016
PE 589.396v02-00 A8-0288/2016

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Claude Moraes

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (11220/2016),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0341/2016),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā 2013. gada 10. oktobra rezolūciju par tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšanu Eiropas Savienībā — Prīmes lēmuma īstenošana un Eiropas Informācijas apmaiņas modelis (EIXM)(2),

–  ņemot vērā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par Eiropas Drošības programmu(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0288/2016),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

  OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

(2)

  Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0269.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Dānijā

Atsauces

11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

19.8.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

26.9.2016

Iesniegšanas datums

14.10.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika