Procedură : 2016/0814(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0288/2016

Texte depuse :

A8-0288/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2016 - 5.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0392

RAPORT     *
PDF 485kWORD 46k
14.10.2016
PE 589.396v02-00 A8-0288/2016

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Claude Moraes

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (11220/2016),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0341/2016),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2013 referitoare la consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul asigurării respectării legii în UE: punerea în aplicare a „Deciziei Prüm” și modelul european de schimb de informații (EIXM)(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la agenda europeană de securitate(3),

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0288/2016),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1)

  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)

  Texte adoptate, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Texte adoptate, P8_TA(2015)0269.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca

Referințe

11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)

Data consultării PE

19.8.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

26.9.2016

Data depunerii

14.10.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate