MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa

14.10.2016 - (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)) - *

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Valmistelija: Claude Moraes
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2016/0813(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0289/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0289/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa

(11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (11219/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0340/2016),

–  ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS[1] ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon 10. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman rajatylittävän lainvalvontayhteistyön vahvistamisesta EU:ssa: ”Prümin päätöksen” täytäntöönpano ja eurooppalainen tietojenvaihtomalli[2],

–  ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan turvallisuusagendasta[3],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0289/2016),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskassa

Viiteasiakirjat

11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

19.8.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

26.9.2016

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.10.2016