Menettely : 2016/0813(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0289/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0289/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2016 - 5.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0391

MIETINTÖ     *
PDF 335kWORD 52k
14.10.2016
PE 589.397v02-00 A8-0289/2016

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa

(11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Valmistelija: Claude Moraes

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa

(11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (11219/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0340/2016),

–  ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS(1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon 10. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman rajatylittävän lainvalvontayhteistyön vahvistamisesta EU:ssa: ”Prümin päätöksen” täytäntöönpano ja eurooppalainen tietojenvaihtomalli(2),

–  ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan turvallisuusagendasta(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0289/2016),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)

  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)

  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0269.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskassa

Viiteasiakirjat

11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

19.8.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

26.9.2016

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.10.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö