MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa

  14.10.2016 - (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)) - *

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Valmistelija: Claude Moraes
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2016/0813(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0289/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0289/2016
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa

  (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

  (Kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon neuvoston esityksen (11219/2016),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0340/2016),

  –  ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS[1] ja erityisesti sen 33 artiklan,

  –  ottaa huomioon 10. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman rajatylittävän lainvalvontayhteistyön vahvistamisesta EU:ssa: ”Prümin päätöksen” täytäntöönpano ja eurooppalainen tietojenvaihtomalli[2],

  –  ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan turvallisuusagendasta[3],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan,

  –  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0289/2016),

  1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

  2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

  4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskassa

  Viiteasiakirjat

  11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  19.8.2016

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  12.9.2016

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Claude Moraes

  26.9.2016

   

   

   

  Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

  26.9.2016

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  14.10.2016