VERSLAG over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken

  14.10.2016 - (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)) - *

  Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  Rapporteur: Claude Moraes
  (Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)

  Procedure : 2016/0813(CNS)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0289/2016
  Ingediende teksten :
  A8-0289/2016
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken

  (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

  (Bijzondere wetgevingsprocedure – Raadpleging)

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het ontwerp van de Raad (11219/2016),

  –  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (Nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0340/2016),

  –  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit[1], en met name artikel 33,

  –  gezien zijn resolutie van 10 oktober 2013 over het versterken van grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van rechtshandhaving in de EU: de tenuitvoerlegging van het Prüm-besluit en het Europees model voor informatie-uitwisseling​[2],

  –  gezien zijn resolutie van 9 juli 2015 over de Europese veiligheidsagenda​[3],

  –  gezien artikel 59 en 50, lid 1, van zijn Reglement,

  –  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0289/2016),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

  2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

  3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

  4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

  PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken

  Document- en procedurenummers

  11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)

  Datum raadpleging EP

  19.8.2016

   

   

   

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  LIBE

  12.9.2016

   

   

   

  Rapporteurs

         Datum benoeming

  Claude Moraes

  26.9.2016

   

   

   

  Vereenvoudigde procedure - datum besluit

  26.9.2016

  Datum indiening

  14.10.2016