Procedura : 2016/0813(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0289/2016

Teksty złożone :

A8-0289/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2016 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0391

SPRAWOZDANIE     *
PDF 566kWORD 52k
14.10.2016
PE 589.397v02-00 A8-0289/2016

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

(11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Claude Moraes

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

(11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (11219/2016),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0340/2016),

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej(1), w szczególności jej art. 33,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zacieśnienia transgranicznej współpracy w zakresie ścigania w UE: wdrażanie decyzji w sprawie konwencji z Prüm oraz europejski model wymiany informacji(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa(3),

–  uwzględniając art. 59 i art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0289/2016),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

  Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.

(2)

  Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0269.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA w Danii

Odsyłacze

11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)

Data konsultacji z PE

19.8.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

26.9.2016

Data złożenia

14.10.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności