Postup : 2016/0813(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0289/2016

Predkladané texty :

A8-0289/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2016 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0391

SPRÁVA     *
PDF 420kWORD 50k
14.10.2016
PE 589.397v02-00 A8-0289/2016

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA s Dánskom

(11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Claude Moraes

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA s Dánskom

(11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (11219/2016),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0340/2016),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2013 o posilnení cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ: vykonávanie prümského rozhodnutia a európsky model výmeny informácií(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti(3),

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0289/2016),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)

  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)

  Prijaté texty, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Prijaté texty, P8_TA(2015)0269.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Automatizovaná výmena údajov o DNA s Dánskom

Referenčné čísla

11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)

Dátum konzultácie s EP

19.8.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

26.9.2016

Dátum predloženia

14.10.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia