POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Danskem

  14.10.2016 - (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)) - *

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  Poročevalec: Claude Moraes
  (Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

  Postopek : 2016/0813(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0289/2016
  Predložena besedila :
  A8-0289/2016
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Danskem

  (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

  (Posvetovanje)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju osnutka Sveta (11219/2016),

  –  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0340/2016),

  –  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu[1], zlasti člena 33,

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2013 o krepitvi čezmejnega sodelovanja na področju kazenskega pregona v EU: izvajanje sklepa k Prümski pogodbi in evropskega modela za izmenjavo informacij[2],

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2015 o evropski agendi za varnost[3],

  –  ob upoštevanju členov 59 in 50(1) Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0289/2016),

  1.  odobri osnutek Sveta;

  2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

  3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

  4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Danskem

  Referenčni dokumenti

  11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)

  Datum posvetovanja z EP

  19.8.2016

   

   

   

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  12.9.2016

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Claude Moraes

  26.9.2016

   

   

   

  Poenostavljeni postopek - datum sklepa

  26.9.2016

  Datum predložitve

  14.10.2016