Betänkande - A8-0289/2016Betänkande
A8-0289/2016

BETÄNKANDE om förslaget till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark

14.10.2016 - (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Claude Moraes
(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2016/0813(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0289/2016
Ingivna texter :
A8-0289/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark

(11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets förslag (11219/2016),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0340/2016),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet[1], särskilt artikel 33,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2013 om stärkandet av det gränsöverskridande brottsbekämpningssamarbetet i EU: genomförandet av Prümbeslutet och den europeiska modellen för informationsutbyte[2],

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om den europeiska säkerhetsagendan[3],

–  med beaktande av artiklarna 59 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0289/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark

Referensnummer

11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

19.8.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

26.9.2016

Ingivande

14.10.2016