Процедура : 2016/0110(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0291/2016

Внесени текстове :

A8-0291/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.10

Приети текстове :

P8_TA(2017)0141

ДОКЛАД     ***I
PDF 722kWORD 62k
14.10.2016
PE 585.761v02-00 A8-0291/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 258/2014 за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 – 2020 г.

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Теодор Думитру Столожан

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 258/2014 за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 – 2020 г.

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0202),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0145/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 май 2016 г.(1)

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0291/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2016/0110 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 258/2014 за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 – 2020 г.

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, както следва:

(1)  Въз основа на Регламент (ЕС) № 258/2014 на Европейския парламент и на Съвета(4) Фондацията за международните стандарти за финансово отчитане (Фондацията за МСФО), която е правоприемникът на Фондацията на Съвета по международните счетоводни стандарти (ФСМСС), и Надзорният съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес (PIOB) получиха съфинансиране от Съюза под формата на безвъзмездни средства за оперативни разходи до 31 декември 2020 г.

(2)  По силата на Регламент (ЕС) № 258/2014 до 31 декември 2016 г. Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) се ползва от предоставено от Съюза съфинансиране под формата на безвъзмездни средства за оперативни разходи.

(3)  На 12 ноември 2013 г. Комисията публикува доклада на Филип Мейстад, специален съветник на комисаря по въпросите на вътрешния пазар и услугите (наричан по-долу „докладът на специалния съветник“), в който се очертават възможните реформи на управлението на ЕКГФО, така че приносът на Съюза в разработването на международните счетоводни стандарти да се увеличи.

(4)  Комисията следеше отблизо провеждането на реформата на управлението на ЕКГФО и надлежно информираше Европейския парламент и Съвета за напредъка в провеждането ѝ. ▌

(4a)  Следва да се вземе предвид недостатъчното представителство на обществени интереси в сравнение с частните интереси в различните изпълнителни органи на ЕКГФО, като това следва да бъде променено от новата ѝ администрация.

(4б)  Член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 258/2014 изисква от Комисията да изготвя годишен доклад относно дейността на Фондацията за МСФО по отношение на промените в МСФО, PIOB и ЕКГФО. Този годишен доклад следва да взема предвид също последващите действия и изпълнението на препоръките и исканията, отправени в резолюцията на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно оценката на международните счетоводни стандарти и дейността на Фондацията за МСФО, ЕКГФО и PIOB, както и препоръките и исканията, отправени в следващи резолюции на Европейския парламент. Като бенефициенти от финансиране, отпуснато по програмата на Съюза, Фондацията за МСФО, PIOB и ЕКГФО следва да докладват ежегодно относно изпълнението на политиките на Съюза в областта на финансовото отчитане и одита, по-специално като вземат предвид последващите действия и изпълнението на препоръките и исканията, отправени в минали или следващи резолюции на Европейския парламент. Освен това Фондацията за МСФО, PIOB и ЕКГФО се насърчават да участват редовно, най-малко веднъж в годината, в изслушвания, организирани от Европейския парламент, за да предоставят пълен отчет относно развитието на международните стандарти за финансовото отчитане и одита.

(4в)  Европейската комисия следва да предоставя по-редовно на Европейския парламент и на Съвета информация относно съвместната работа на Фондацията за МСФО, ЕКГФО и PIOB, като се има предвид, че тези три агенции са основани от Съюза и работят за една и съща цел.

(5)  Поради това Регламент (ЕС) № 258/2014 следва да бъде съответно изменен.

(5a)  Областта на действие на ЕКГФО понастоящем е ограничена до това, което е описано в доклада на специалния съветник, и като се имат предвид многобройните допълнителни задачи и отговорности, възложени на ЕКГФО чрез резолюцията на Европейския парламент от 7 юни 2016 г., ЕКГФО следва да гарантира активното наблюдение и докладване относно тези допълнителни задачи и отговорности.

(6)  Доколкото целта на настоящия регламент – увеличаване на бюджета на програма на Съюза за периода 2017 – 2020 г. в подкрепа на дейността на ЕКГФО, която допринася за постигането на целите на политиката на Съюза в областта на финансовото отчитане – не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради нейния обхват и последици може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на посочената цел.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 258/2014 се изменя, както следва:

(1) В член 3, параграф 1, буква а) подточка i) се заменя със следното:

„и) ЕКГФО;“;

(2) Член 6 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2014 – 2020 г. е 57 007 000 EUR по текущи цени.“;

б) в параграф 3 буква а) се заменя със следното:

„а) за ЕКГФО: 23 134 000 EUR;“.

(2a) Член 9 се изменя, както следва:

а) вмъква се следният параграф:

„4а. По отношение на Фондацията за МСФО докладът, посочен в параграф 3, оценява също дали е постигнат допълнителен напредък по отношение на управлението на Фондацията за МСФО и Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), особено що се отнася до прозрачността, предотвратяването на конфликти на интереси и разнообразието на наетите експерти, както и дали и какви действия са предприети за гарантиране на широко представителство на интересите (като агенции за представителство на потребителите и министерства на финансите) и гарантиране на публична отчетност с цел гарантиране на висококачествени счетоводни стандарти. Освен това той определя и оценява действията, предприети в рамките на МСФО с цел укрепване на демократичната легитимност, прозрачността, отчетността и почтеността, които са свързани, наред с другото, с публичния достъп до документи, открития диалог с различните заинтересовани страни, създаването на задължителни регистри за прозрачност и правила относно прозрачността при срещите с лобисти, както и вътрешни правила, по-специално предотвратяването на конфликти на интереси.“

б) параграф 5 се заменя със следното:

„5. По отношение на PIOB или неговия правоприемник докладът по параграф 3 разглежда промените в областта на диверсификацията на финансирането и оценява усилията, положени за гарантиране на почтеността по отношение на професията на одитора. Ако финансирането от страна на МФС за определена година надвиши две трети от общото годишно финансиране за PIOB, Комисията предлага годишната ѝ вноска за съответната година да бъде ограничена до максимална сума от 300 000 EUR.“

в) в параграф 6 втора алинея се заменя със следното:

Когато е целесъобразно, Комисията представя законодателно предложение за преобразуване на ЕКГФО в публична агенция в дългосрочен план;“

г) добавя се следният параграф:

„6а.  По отношение на ЕКГФО докладът по параграф 3 оценява: а) дали по време на започналия миналата година процес на одобрение е бил напълно зачитан критерият за „разширено обществено благо“, определен в доклада на специалния съветник (а именно, че счетоводните стандарти не следва нито да застрашават финансовата стабилност в Съюза, нито да пречат на неговото икономическо развитие);

б) дали Европейският парламент и Съветът са били включени на ранен етап при разработването на стандарти за финансово отчитане като цяло и по-специално в процеса на одобрение; и

в) дали са постигнати по-голямо разнообразие и повече баланс в структурата за финансиране, включително въз основа на такси и публични източници, както и дали са предприети формални действия за насърчаване на държавите членки, които все още не разполагат с Национален механизъм за финансиране, да създадат такъв; и

освен това той определя и оценява действията, предприети в рамките на ЕКГФО с цел укрепване на демократичната легитимност, прозрачността, отчетността и почтеността, които засягат, наред с другото, публичния достъп до документи, открития диалог с различните заинтересовани страни, създаването на задължителни регистри за прозрачност и правила относно прозрачността при срещите с лобисти, както и вътрешни правила, по-специално предотвратяването на конфликт на интереси.“

д) Добавят се следните параграфи:

„9а. От 2017 г. Фондацията за МСФО, PIOB и ЕКГФО ще изготвят годишен доклад относно изпълнението на политиките на Съюза в областта на финансовото отчитане и одита и ще участват редовно, най-малко веднъж в годината, в изслушвания, организирани от Европейския парламент, за да предоставят пълен отчет относно развитието на международните стандарти за финансовото отчитане и одита.

Докладът обхваща:

а) последващи действия и изпълнение на препоръките и исканията, отправени в минали или бъдещи резолюции на Европейския парламент;

б) дали е постигнат допълнителен напредък по отношение на управлението, особено що се отнася до прозрачността, както и какви действия са предприети за гарантиране на широко представителство на интересите и публична отчетност; и

в) определянето на действията, предприети за укрепване на демократичната легитимност, прозрачността, отчетността и почтеността, които засягат, наред с другото, публичния достъп до документи, прозрачността при срещите с лобисти, както и предотвратяването на конфликти на интереси.“

Член 2

– Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел,

За Европейския парламент   За Съвета

Председател          Председател

(1)

OВ C 303, 19.8.2016 г., стр. 147

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

  ОВ С , , стр. .

(4)

  Регламент (ЕС) № 258/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 – 2020 г. и за отмяна на Решение № 716/2009/ЕО (ОВ L 105, 8.4.2014 г., стр. 1).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014—2020 г.

Позовавания

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.4.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

28.4.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Дата на приемане

11.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

2

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Дата на внасяне

14.10.2016

Правна информация - Политика за поверителност