Postup : 2016/0110(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0291/2016

Předložené texty :

A8-0291/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.10

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0141

ZPRÁVA     ***I
PDF 639kWORD 72k
14.10.2016
PE 585.761v02-00 A8-0291/2016

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Theodor Dumitru Stolojan

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0202),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0145/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. května 2016(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0291/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

2016/0110 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(3),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2014(4) je Nadaci mezinárodních standardů účetního výkaznictví (nadaci IFRS), jež je právním nástupcem Nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy (IASCF), a Radě pro dozor nad veřejnými zájmy (PIOB) poskytováno do 31. prosince 2020 spolufinancování ze strany Unie ve formě grantů na provozní náklady.

(2)  Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) je spolufinancování ze strany Unie ve formě grantů na provozní náklady poskytováno na základě nařízení (EU) č. 258/2014 do 31. prosince 2016.

(3)  Dne 12. listopadu 2013 Komise zveřejnila zprávu Philippa Maystadta, zvláštního poradce komisaře pro vnitřní trh a služby (dále jen „zpráva zvláštního poradce“), v níž jsou nastíněny potenciální reformy správy a řízení EFRAG, jejichž cílem je posílit přispění Unie k rozvoji mezinárodních účetních standardů.

(4)  Komise pozorně sledovala provádění reformy správy a řízení v EFRAG a o dosaženém pokroku řádně informovala Evropský parlament a Radu. ▌

(4a)  Je nutné přihlížet k tomu, že na rozdíl od zastoupení soukromých zájmů v různých výkonných orgánech skupiny EFRAG jsou zájmy veřejnosti zastoupeny nedostatečně, což by se mělo v rámci její nové správy napravit.

(4b)  V čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) č. 258/2014 se požaduje, aby Komise vypracovala výroční zprávu o činnosti Nadace mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), pokud jde o rozvoj této nadace, Rady pro dozor nad veřejnými zájmy (PIOB) a skupiny EFRAG. V této výroční zprávě by měly být uvedeny také informace o následných opatřeních a o uplatňování doporučení a plnění požadavků stanovených v usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 k posuzování mezinárodních účetních standardů a k činnosti Nadace pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) a Rady pro dozor nad veřejnými zájmy (PIOB) a také o uplatňování doporučení a plnění požadavků stanovených v budoucích usneseních Evropského parlamentu. Jako příjemci finančních prostředků pocházejících z unijních programů by nadace IFRS, rada PIOB a skupina EFRAG měly podávat každoročně zprávu o uplatňování politiky Unie v oblasti účetního výkaznictví a auditu, zejména tím, že poskytují informace o následných opatřeních a o uplatňování doporučení a plnění požadavků uvedených v minulých nebo budoucích usneseních Evropského parlamentu. Kromě toho se tyto tři subjekty vybízejí k tomu, aby se pravidelně, nejméně jednou ročně, účastnily slyšení organizovaných Evropským parlamentem, kde by poskytovaly veškeré informace o rozvoji mezinárodního účetního výkaznictví a standardů v oblasti auditu.

(4c)  Vzhledem k tomu, že nadace IFRS, skupina EFRAG a rada PIOB jsou financovány z prostředků Unie a pracují za stejným účelem, měla by Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě pravidelněji poskytovat informace o jejich společné činnosti.

(5)  Nařízení (EU) č. 258/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5a)  Pole působnosti skupiny EFRAG je v současné době omezeno, jak je uvedeno ve zprávě zvláštního poradce, a vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 7. června 2016 pověřil skupinu EFRAG plněním celé řady dalších úkolů a povinností, měla by tato skupina zajistit, aby bylo jejich plnění aktivně sledováno a aby se o tom podávaly příslušné informace.

(6)  Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým je navýšit v období 2017–2020 rozpočet na program Unie na podporu činností skupiny EFRAG, které přispívají k dosažení cílů politiky Unie v oblasti účetního výkaznictví, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, smí Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 258/2014 se mění takto:

(1) v čl. 3 odst. 1 písm. a) se bod i) nahrazuje tímto:

„i) EFRAG,“;

(2) článek 6 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Finanční krytí pro provádění tohoto programu na období 2014–2020 činí 57 007 000 EUR v běžných cenách.“;

b) v odstavci 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) pro EFRAG: 23 134 000 EUR,“.

(2a) článek 9 se mění takto:

a) vkládá se odstavec, který zní:

„4a. Pokud jde o nadaci IFRS, zpráva uvedená v odstavci 3 rovněž posoudí, zda došlo k dalšímu pokroku, pokud jde o řízení a správu nadace IFRS a Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB), zejména s ohledem na transparentnost, předcházení střetu zájmů a různorodost najatých odborníků, a zda byly přijaty kroky, které by zajistily široké zastoupení zájmů (jako jsou agentury pro zastupování spotřebitelů a ministerstva financí) a odpovědnost vůči veřejnosti, a o jaké kroky se jedná, tak aby byly zajištěny kvalitní účetní standardy. Zpráva rovněž zjistí a posoudí, jaká opatření byla přijata v rámci nadace IFRS s cílem zvýšit demokratickou legitimitu, transparentnost, odpovědnost a integritu, které se mj. pojí s přístupem veřejnosti k dokumentům, s otevřeným dialogem s nejrůznějšími zainteresovanými stranami, s vytvořením povinných rejstříků transparentnosti a pravidel zajišťujících transparentnost jednání s lobbisty a také vnitřních pravidel, zejména pokud jde o předcházení střetu zájmů.“

b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

5. Pokud jde o PIOB či její nástupnickou organizaci, bude se zpráva uvedená v odstavci 3 věnovat vývoji v souvislosti s diverzifikací financování a posouzení snah o zajištění integrity v auditorské profesi. Pokud financování od IFAC přesáhne v určitém roce dvě třetiny celkového ročního objemu finančních prostředků PIOB, předloží Komise návrh na omezení svého ročního příspěvku na daný rok na nejvýše 300 000 EUR.“

c) v odstavci 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Bude-li to vhodné, předloží Komise legislativní návrh na přeměnu skupiny EFRAG na veřejnou agenturu v dlouhodobém horizontu;“

d) vkládá se odstavec, který zní:

„6a.  Pokud jde o skupinu EFRAG, ve zprávě uvedené v odstavci 3 se hodnotí: a) zda v rámci schvalovacího procesu v průběhu předchozího roku bylo beze zbytku splněno kritérium „širšího veřejného blaha“, jak je definováno ve zprávě zvláštního poradce (tj. účetní standardy by neměly ohrožovat finanční stabilitu Unie ani bránit jejímu hospodářskému rozvoji),

b) zda byly do rané fáze vypracovávání standardů účetního výkaznictví obecně a zejména do procesu jejich schvalování zapojeny Evropský parlament a Rada a 

c) zda byla vytvořena rozmanitější a vyváženější finanční struktura, jež by se mj. zakládala na poplatcích a veřejných zdrojích, a zda byla přijata formální opatření, která by přiměla členské státy, které dosud nemají vlastní mechanismus financování, aby jej vytvořily, a

rovněž zjišťuje a posuzuje, jaká opatření byla přijata v rámci skupiny EFRAG s cílem zvýšit demokratickou legitimitu, transparentnost, odpovědnost a integritu, které se mj. týkají přístupu veřejnosti k dokumentům, otevřeného dialogu s nejrůznějšími zainteresovanými stranami, vytvoření povinných rejstříků transparentnosti a pravidel zajišťujících transparentnost jednání s lobbisty a také vytvoření vnitřních pravidel, zejména pokud jde o předcházení střetu zájmů.“

e) vkládá se odstavec, který zní:

„9a. Počínaje rokem 2017 nadace IFRS, rada PIOB a skupina EFRAG vypracovávají výroční zprávu o uplatňování politiky Unie v oblasti účetního výkaznictví a auditu a pravidelně, nejméně jednou ročně, se účastní slyšení organizovaných Evropským parlamentem, kde poskytují veškeré informace o rozvoji mezinárodního účetního výkaznictví a standardů v oblasti auditu.

Tato zpráva se týká:

a) následných opatření, uplatňování doporučení a plnění požadavků uvedených v minulých a budoucích usneseních Evropského parlamentu,

b) toho, zda bylo dosaženo dalšího pokroku, pokud jde o jejich řízení a správu, zejména s ohledem na zajištění transparentnosti, a jaké kroky byly přijaty s cílem zajistit široké zastoupení zájmů a odpovědnost vůči veřejnosti, a

c) zjišťuje, jaká opatření byla přijata s cílem zvýšit demokratickou legitimitu, transparentnost, odpovědnost a integritu, mj. v oblasti přístupu veřejnosti k dokumentům, transparentnosti jednání s lobbisty a také v oblasti předcházení střetu zájmů.“

Článek 2

– Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

Předseda          Předseda

(1)

Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 147

(2)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(3)

  Úř. věst. C , , s. .

(4)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2014 ze dne 3. dubna 2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 716/2009/ES (Úř. věst. L 105, 8.4.2014, s. 1)


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení programu Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu pro období 2014–2020

Referenční údaje

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

Datum předložení EP

13.4.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ECON

28.4.2016

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Datum přijetí

11.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

2

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Datum předložení

14.10.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí