Διαδικασία : 2016/0110(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0291/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0291/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0141

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 709kWORD 73k
14.10.2016
PE 585.761v02-00 A8-0291/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014 περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Theodor Dumitru Stolojan

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014 περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0202),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0145/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0291/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2016/0110 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014 περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), το Ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Ίδρυμα ΔΠΧΑ), το οποίο είναι ο νόμιμος διάδοχος του Ιδρύματος της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΕΔΛΠ), και το Συμβούλιο Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB) λαμβάνουν συγχρηματοδότηση από την Ένωση, υπό μορφή επιχορηγήσεων λειτουργίας, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(2)  Η ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG-ΕΣΟΧΑ), βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014, λαμβάνει συγχρηματοδότηση από την Ένωση, υπό μορφή επιχορηγήσεων λειτουργίας, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

(3)  Στις 12 Νοεμβρίου 2013 η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση του κ. Philippe Maystadt, ειδικού συμβούλου του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες («έκθεση του ειδικού συμβούλου»), στην οποία σκιαγραφούνται ενδεχόμενες μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση της ΕΣΟΧΑ οι οποίες θα ενίσχυαν τη συμβολή της Ένωσης στην κατάρτιση διεθνών λογιστικών προτύπων.

(4)  Η Επιτροπή παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση της μεταρρύθμισης στη διακυβέρνηση της ΕΣΟΧΑ και ενημέρωσε δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο της υλοποίησης. ▌

(4α)  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υποεκπροσώπηση των δημοσίων έναντι των ιδιωτικών συμφερόντων στα διάφορα εκτελεστικά όργανα της ΕΣΟΧΑ, κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί υπό τη νέα της διοίκηση.

(4β)  Το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014 απαιτεί από την Επιτροπή να εκπονεί ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, όσον αφορά την ανάπτυξη του ΔΠΧΑ, του ΣΕΔΣ και της ΕΣΟΧΑ. Η εν λόγω ετήσια έκθεση θα πρέπει επίσης να αναφέρεται στην παρακολούθηση και την εφαρμογή των συστάσεων και των αιτημάτων που διατυπώνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, της ΕΣΟΧΑ και του ΣΕΔΣ, καθώς και συστάσεις και αιτήματα σε μελλοντικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως δικαιούχοι της χρηματοδότησης που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ένωσης, το Ίδρυμα ΔΠΧΑ, το ΣΕΔΣ και η ΕΣΟΧΑ, υποβάλλουν ετησίως έκθεση για την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου, ειδικότερα ως προς την παρακολούθηση και εφαρμογή των συστάσεων και των αιτημάτων που υποβλήθηκαν σε προηγούμενα ή μελλοντικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, το Ίδρυμα ΔΠΧΑ, το ΣΕΔΣ και η ΕΣΟΧΑ, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν τακτικά, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σε ακροάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να παρουσιάζουν εμπεριστατωμένα στοιχεία για την ανάπτυξη διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και λογιστικού ελέγχου.

(4γ)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πιο τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις κοινές δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, της EΣΟΧΑ και του ΣΕΔΣ, δεδομένου ότι οι τρεις αυτοί οργανισμοί χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και εργάζονται για τον ίδιο σκοπό.

(5)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5α)  Το πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΣΟΧΑ επί του παρόντος περιορίζεται σε ό, τι περιγράφεται στην έκθεση του ειδικού συμβούλου και, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί στην ΕΣΟΧΑ στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016, η EΣΟΧΑ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα εν λόγω πρόσθετα καθήκοντα και ευθύνες θα παρακολουθούνται ενεργά και θα υποβάλλονται οι σχετικές εκθέσεις.

(6)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η αύξηση του προϋπολογισμού ενός προγράμματος της Ένωσης για την περίοδο 2017 έως 2020, για να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες της ΕΣΟΧΑ, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης σχετικά με τη χρηματοοικονομική αναφορά, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2014 τροποποιείται ως εξής:

(1) στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«η EFRAG (ΕΣΟΧΑ)»·

(2) το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

(α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2014 έως 2020 ανέρχεται σε 57 007 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.»·

(β) στην παράγραφο 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«EFRAG: 23 134 000 EUR·».

(2α) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

(α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4a. Όσον αφορά το Ίδρυμα ΔΠΧΑ, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 θα αξιολογεί επίσης εάν έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο θέμα της διακυβέρνησης του Ιδρύματος ΔΠΧΑ και του ΣΔΛΠ, ειδικότερα σε σχέση με τη διαφάνεια, την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων και την ποικιλότητα των προσληφθέντων εμπειρογνωμόνων, και εάν έχουν ληφθεί μέτρα, και τι είδους μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ευρεία εκπροσώπηση συμφερόντων (όπως οργανισμοί εκπροσώπησης των καταναλωτών και υπουργεία οικονομικών) και δημόσια λογοδοσία, για να εξασφαλίζονται υψηλής ποιότητας λογιστικά πρότυπα. Επιπλέον, προσδιορίζει και αξιολογεί τις ενέργειες που αναλαμβάνονται στα πλαίσια του ΔΠΧΑ ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ακεραιότητα που, μεταξύ άλλων, αφορούν την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, τον ανοικτό διάλογο με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, την καθιέρωση υποχρεωτικών μητρώων διαφάνειας και κανόνων περί διαφάνειας των συναντήσεων ομάδων συμφερόντων, καθώς και εσωτερικών κανόνων, ιδίως για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.»

(β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Όσον αφορά το ΣΕΔΣ ή τον διάδοχο φορέα του, η έκθεση της παραγράφου 3 καλύπτει τις εξελίξεις που σημειώνονται στη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης και αξιολογεί τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του επαγγελματικού κλάδου του λογιστικού ελέγχου. Αν η χρηματοδότηση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών σε ένα δεδομένο έτος υπερβεί τα δύο τρίτα της συνολικής ετήσιας χρηματοδότησης του ΣΕΔΣ, η Επιτροπή προτείνει τον περιορισμό της ετήσιας συνεισφοράς της για το έτος αυτό σε 300 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο.»

(γ) στην παράγραφο 6, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση για την μετατροπή μακροπρόθεσμα της EFRAG σε δημόσια υπηρεσία

(δ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6α.  Όσον αφορά την EΣΟΧΑ, η έκθεση της παραγράφου 3 αξιολογεί κατά πόσον: α) το κριτήριο του «διευρυμένου δημόσιου συμφέροντος» όπως ορίζεται στην έκθεση του ειδικού συμβούλου (δηλαδή ότι τα λογιστικά πρότυπα δεν πρέπει ούτε να θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ ούτε να εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης), έχει τηρηθεί πλήρως κατά τη διαδικασία έγκρισης που ανελήφθη το προηγούμενο έτος·

β) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν εμπλακεί σε πρώιμο στάδιο στην ανάπτυξη προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς γενικά, και στη διαδικασία έγκρισης ειδικότερα· και

γ) έχει επιτευχθεί μια πιο διαφοροποιημένη και ισορροπημένη διάρθρωση της χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων με βάση τις προμήθειες και τις δημόσιες πηγές, και κατά πόσον έχουν γίνει επίσημες ενέργειες προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη εθνικό μηχανισμό χρηματοδότησης ώστε να τον θεσπίσουν· και

Επιπλέον, προσδιορίζει και αξιολογεί τις ενέργειες που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της ΕΣΟΧΑ ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ακεραιότητα που, μεταξύ άλλων, αφορούν την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, τον ανοικτό διάλογο με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, την καθιέρωση υποχρεωτικών μητρώων διαφάνειας και κανόνων περί διαφάνειας των συναντήσεων ομάδων συμφερόντων, καθώς και εσωτερικών κανόνων, ιδίως για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.»

(ε) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«9α. Από το 2017, το Ίδρυμα ΔΠΧΑ, το ΣΕΔΣ και η ΕΣΟΧΑ, συντάσσουν ετήσια έκθεση για την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου, και συμμετέχουν τακτικά, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σε ακροάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να παρουσιάσουν εμπεριστατωμένα στοιχεία για την ανάπτυξη διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και λογιστικού ελέγχου.

Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) παρακολούθηση και εφαρμογή των συστάσεων και των αιτημάτων που υποβλήθηκαν σε προηγούμενα ή μελλοντικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

β) εάν έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο θέμα της διακυβέρνησης, ειδικότερα σε σχέση με τη διαφάνεια, και ποια μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να διασφαλιστεί ευρεία εκπροσώπηση συμφερόντων και δημόσια λογοδοσία· και

γ) προσδιορισμός των ενεργειών που αναλαμβάνονται ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ακεραιότητα που, μεταξύ άλλων, αφορούν την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, τη διαφάνεια των συναντήσεων ομάδων συμφερόντων, καθώς και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.»

Άρθρο 2

– Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος        Ο Πρόεδρος

(1)

ΕΕ C 303, της 19.8.2016, σ. 147

(2)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

(3)

  ΕΕ C της , σ. .

(4)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020, και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 716/2009 (ΕΕ L 105 της 8.4.2014, σ. 1).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.4.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

28.4.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

2

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Ημερομηνία κατάθεσης

14.10.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου