Menetlus : 2016/0110(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0291/2016

Esitatud tekstid :

A8-0291/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0141

RAPORT     ***I
PDF 529kWORD 68k
14.10.2016
PE 585.761v02-00 A8-0291/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 258/2014, millega luuakse liidu programm, toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Theodor Dumitru Stolojan

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 258/2014, millega luuakse liidu programm, toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0202),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0145/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. mai 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0291/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(2)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

2016/0110 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 258/2014, millega luuakse liidu programm, toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(3),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 258/2014(4) alusel kaasrahastab liit rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite sihtasutust (IFRSi sihtasutus, mis on rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite komitee sihtasutuse (IASCF) õigusjärglane) ning avaliku huvi järelevalve nõukogu (PIOB) tegevustoetuste vormis kuni 31. detsembrini 2020.

(2)  Liit kaasrahastab määruse (EL) nr 258/2014 alusel Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) tegevustoetuste vormis kuni 31. detsembrini 2016.

(3)  12. novembril 2013 avaldas komisjon siseturu ja teenuste eest vastutava voliniku erinõuniku Philippe Maystadti aruande (edaspidi „erinõuniku aruanne“), milles ta andis ülevaate võimalikest reformidest EFRAGi juhtimises, mille eesmärk on suurendada liidu panust rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite väljatöötamisse.

(4)  Komisjon jälgis hoolikalt EFRAGi juhtimise reformi elluviimist ning teavitas nõuetekohaselt selle edenemisest Euroopa Parlamenti ja nõukogu. ▌

(4 a)  Arvesse tuleks võtta asjaolu, et avalikud huvid on erahuvidega võrreldes EFRAGi eri rakendusasutustes alaesindatud ning et seda olukorda tuleks uue juhtimisstruktuuri raames parandada.

(4 b)  Määruse (EL) nr 258/2014 artikli 9 lõikega 3 nõutakse komisjonilt IFRSi sihtasutuse tegevuse kohta niisuguse iga-aastase tegevusaruande koostamist, milles käsitletakse IFRSide koostamist, PIOBd ja EFRAGi. Selles iga-aastases aruandes tuleks osutada ka Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta resolutsioonis (rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamise ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) sihtasutuse, Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) ja avaliku huvi järelevalve nõukogu (PIOB) tegevuse kohta) esitatud soovituste ja nõudmiste ning Euroopa Parlamendi tulevastes resolutsioonides esitatavate soovituste ja nõudmiste järelmeetmetele ning rakendamisele. Liidu programmi raames antava toetuse saajatena peaksid IFRSi sihtasutus, PIOB ja EFRAG andma igal aastal aru liidu poliitika rakendamisest finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas, osutades eelkõige Euroopa Parlamendi juba esitatud või alles esitatavates resolutsioonides sisalduvate soovituste ja nõudmiste järelmeetmetele ning rakendamisele. Lisaks julgustatakse IFRSi sihtasutust, PIOBd ja EFRAGi võtma korrapäraselt, st vähemalt kord aastas, osa Euroopa Parlamendi korraldatavatest kuulamistest, et anda täielikku teavet rahvusvaheliste finantsaruandlus- ja auditeerimisstandardite väljatöötamise kohta.

(4 c)  Euroopa Komisjon peaks andma Euroopa Parlamendile ja nõukogule rohkem korrapärast teavet IFRSi sihtasutuse, EFRAGi ja PIOB ühise töö kohta, võttes arvesse asjaolu, et kõnealust kolme asutust rahastab liit ja need töötavad sama eesmärgi nimel.

(5)  Seetõttu tuleks määrust (EL) nr 258/2014 vastavalt muuta.

(5 a)  EFRAGi tegevusvaldkond piirdub praegu sellega, mis on kirjeldatud erinõuniku aruandes, ning Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta resolutsiooniga EFRAGile antud mitmeid täiendavaid ülesandeid ja vastutusalasid arvesse võttes peaks EFRAG tagama kõnealuste täiendavate ülesannete ja vastutusalade aktiivse järelevalve ja neid käsitleva aruandluse.

(6)  Kuna käesoleva määruse eesmärki – suurendada aastateks 2017–2020 liidu programmi eelarvet, toetamaks EFRAGi tegevust, mis aitab kaasa liidu poliitikaeesmärkide saavutamisele seoses finantsaruandlusega – ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda selle ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 258/2014 muudetakse järgmiselt:

1) Artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkt i asendatakse järgmisega:

„i) EFRAG;“.

2) Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Programmi rakendamise rahastamispakett aastatel 2014–2020 on 57 007 000 eurot jooksevhindades.“;

b) lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) EFRAG: 23 134 000 eurot;“.

2 a) Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a) lisatakse järgmine lõige:

„4a. IFRSi sihtasutuse osas hinnatakse lõikes 3 osutatud aruandes ka seda, kas on tehtud täiendavaid edusamme IFRSi sihtasutuse ja IASB juhtimises eelkõige läbipaistvuse, huvide konfliktide ennetamise ja palgatud ekspertide mitmekesisuse osas, ning seda, kas ja milliseid meetmeid on võetud selleks, et tagada huvide ulatuslik esindatus (nt tarbijaid esindavad asutused ja rahandusministeeriumid) ning avalik aruandekohustus, mille eesmärk on tagada raamatupidamisstandardite kõrge kvaliteet. Lisaks toimub aruande raames niisuguste meetmete kindlakstegemine ja hindamine, mida võetakse IFRSi raames demokraatliku legitiimsuse, läbipaistvuse, aruandekohustuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks, muu hulgas seoses üldsuse juurdepääsuga dokumentidele, eri sidusrühmadega peetava avatud dialoogiga, kohustuslike läbipaistvusregistrite loomisega, lobistidega peetavate kohtumiste läbipaistvust käsitlevate eeskirjadega ning sise-eeskirjadega, eriti huvide konfliktide ennetamisega.“;

b) lõige 5 asendatakse järgmisega:

5. PIOB või tema õiglusjärglase osas kajastatakse lõikes 3 osutatud aruandes rahastamise mitmekesistamise edenemist ja selles hinnatakse jõupingutusi, mida on tehtud usaldusväärsuse tagamiseks audiitori kutsealal. Kui IFACi rahastamise osakaal ületab teataval aastal kahte kolmandikku kogu PIOB aastasest rahastamisest, teeb komisjon ettepaneku piirata oma iga-aastast osamakset maksimaalselt 300 000 euroga.“;

c) lõike 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

Kui see on asjakohane, esitab komisjon seadusandliku ettepaneku EFRAGi muutmiseks pikas perspektiivis avaliku sektori ametiks;

d) lisatakse järgmine lõige:

„6a.  EFRAGi osas hinnatakse lõikes 3 osutatud aruandes järgmist: a) kas erinõuniku aruandes määratletud nn laiendatud avaliku hüve kriteeriumit (mille kohaselt ei tohiks raamatupidamisstandardid seada ohtu finantsstabiilsust liidus ega takistada liidu majanduslikku arengut) on täielikult järgitud eelnenud aastal toimunud kinnitamisprotsessis;

b) kas Euroopa Parlament ja nõukogu kaasati juba varases etapis finantsaruandlusstandardite väljatöötamisse üldiselt ja eelkõige kinnitamisprotsessi; ning

c) kas on saavutatud mitmekesisem ja tasakaalustatum rahastamisstruktuur, sealhulgas tasudele ja avalikele allikatele tuginedes, ning kas on võetud ametlikke meetmeid, et ergutada liikmesriike, kellel veel ei ole riiklikku rahastamismehhanismi, niisugust mehhanismi looma.

Lisaks toimub aruande raames niisuguste meetmete kindlakstegemine ja hindamine, mida võetakse EFRAGi raames demokraatliku legitiimsuse, läbipaistvuse, aruandekohustuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks, muu hulgas seoses üldsuse juurdepääsuga dokumentidele, eri sidusrühmadega peetava avatud dialoogiga, kohustuslike läbipaistvusregistrite loomisega, lobistidega peetavate kohtumiste läbipaistvust käsitlevate eeskirjadega ning sise-eeskirjadega, eriti huvide konfliktide ennetamisega.“;

e) lisatakse järgmine lõige:

„9 a. Alates 2017. aastast koostavad IFRSi sihtasutus, PIOB ja EFRAG iga-aastase aruande liidu poliitika rakendamise kohta finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas ning nad võtavad korrapäraselt, st vähemalt kord aastas, osa Euroopa Parlamendi korraldatavatest kuulamistest, et anda täielikku teavet rahvusvaheliste finantsaruandlus- ja auditeerimisstandardite väljatöötamise kohta.

Aruanne hõlmab järgmist:

a) Euroopa Parlamendi juba esitatud või alles esitatavates resolutsioonides sisalduvate soovituste ja nõudmiste järelmeetmeid ning rakendamist;

b) seda, kas on tehtud täiendavaid edusamme juhtimises, eelkõige läbipaistvuse osas, ning milliseid meetmeid on võetud selleks, et tagada huvide ulatuslik esindatus ja avalik aruandekohustus; ning

c) niisuguste meetmete kindlakstegemist, mida võetakse demokraatliku legitiimsuse, läbipaistvuse, aruandekohustuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks, muu hulgas seoses üldsuse juurdepääsuga dokumentidele, lobistidega peetavate kohtumiste läbipaistvusega ning huvide konfliktide ennetamisega.“.

Artikkel 2

– Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

ELT C 303, 19.8.2016, lk 147.

(2)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(3)

  ELT C , , lk .

(4)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 258/2014, millega luuakse liidu programm, toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 716/2009/EÜ (ELT L 105, 8.4.2014, lk 1).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu programmi loomine, toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020

Viited

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

EP-le esitamise kuupäev

13.4.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

28.4.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.10.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

2

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Esitamise kuupäev

14.10.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika