Menettely : 2016/0110(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0291/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0291/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0141

MIETINTÖ     ***I
PDF 457kWORD 71k
14.10.2016
PE 585.761v02-00 A8-0291/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 annetun asetuksen (EU) N:o 258/2014 muuttamisesta

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 annetun asetuksen (EU) N:o 258/2014 muuttamisesta

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0202),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0145/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 25. toukokuuta 2016 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0291/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2016/0110 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 annetun asetuksen (EU) N:o 258/2014 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 258/2014(4) perusteella kansainvälisten tilinpäätösstandardien säätiö (International Financing Reporting Standards Foundation), jäljempänä ’IFRS-säätiö’, joka on kansainvälisen tilinpäätösstandardikomitean säätiön IASCF:n (International Accounting Standards Committee Foundation) oikeudellinen seuraaja, sekä julkisen edun valvontalautakunta (Public Interest Oversight Board), jäljempänä ’PIOB’, saavat 31 päivään joulukuuta 2020 unionin osarahoitusta toiminta-avustuksina.

(2)  Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä (European Financial Reporting Advisory Group), jäljempänä ’EFRAG’, saa asetuksen (EU) N:o 258/2014 perusteella 31 päivään joulukuuta 2016 unionin osarahoitusta toiminta-avustuksina.

(3)  Komissio julkaisi 12 päivänä marraskuuta 2013 sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin erityisneuvonantajan Philippe Maystadtin raportin, jäljempänä ’erityisneuvonantajan raportti’, jossa tämä hahmotteli mahdollisia EFRAG:n hallintoon tehtäviä uudistuksia, joiden tarkoituksena olisi vahvistaa unionin panosta kansainvälisten tilinpäätösstandardien laatimisessa.

(4)  Komissio seurasi tarkasti EFRAG:n hallintouudistuksen täytäntöönpanoa ja tiedotti Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianmukaisesti täytäntöönpanon etenemisestä. ▌

(4 a)  Olisi otettava huomioon, että EFRAG:n eri täytäntöönpanoelimissä julkiset edut ovat aliedustettuja yksityisiin etuihin verrattuna, mikä olisi korjattava sen uuden hallinnon alaisuudessa.

(4 b)  Asetuksen (EU) N:o 258/2014 9 artiklan 3 kohta velvoittaa komission laatimaan vuotuisen kertomuksen IFRS-säätiön toiminnasta IFRS-standardien, PIOB:n ja EFRAG:n kehityksen osalta. Vuotuisessa kertomuksessa olisi myös viitattava niiden suositusten ja kehotusten seurantaan ja täytäntöönpanoon, jotka esitettiin Euroopan parlamentin 7 päivänä kesäkuuta 2016 antamassa päätöslauselmassa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) arvioinnista ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien säätiön (IFRS), Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (EFRAG) ja julkisen edun valvontalautakunnan (PIOB) toiminnasta, sekä Euroopan parlamentin tulevissa päätöslauselmissa esitettäviin kehotuksiin ja vaatimuksiin. Unionin ohjelmasta rahoitusta saavina tuensaajina IFRS-säätiön, PIOB:n ja EFRAG:n olisi laadittava vuosittain kertomus unionin toimien täytäntöönpanosta tilinpäätösraportoinnin ja tilintarkastuksen alalla erityisesti viittaamalla niiden suositusten ja kehotusten seurantaan ja täytäntöönpanoon, joita on esitetty aikaisemmissa tai joita esitetään tulevissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa. Lisäksi IFRS-säätiötä, PIOB:tä ja EFRAG:tä kehotetaan osallistumaan säännöllisesti vuosittain Euroopan parlamentin järjestämiin kuulemistilaisuuksiin antaakseen täyden selonteon kansainvälisten tilinpäätös- ja tilintarkastusstandardien kehityksestä.

(4 c)  Komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle entistä säännöllisemmin tietoa IFRS-säätiön, EFRAG:n ja PIOB:n yhdessä tekemästä työstä, koska unioni rahoittaa näitä kolmea virastoa ja koska ne työskentelevät saman päämäärän hyväksi.

(5)  Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 258/2014 olisi muutettava.

(5 a)  EFRAG:n toiminta-alue rajoittuu tällä hetkellä siihen, mikä on kuvattu erityisneuvonantajan raportissa, ja kun otetaan huomioon, että 7 päivänä kesäkuuta 2016 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa EFRAG:lle on annettu useita lisätehtäviä ja vastuualueita, EFRAG:n olisi varmistettava, että kyseisiä lisätehtäviä ja vastuualueita seurataan aktiivisesti ja niistä raportoidaan.

(6)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on unionin ohjelman vuosien 2017–2020 talousarvion korottaminen, jolla tuetaan EFRAG:n toimintaa tilinpäätösraportointiin liittyvien unionin politiikan tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten takia saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 258/2014 seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i) EFRAG,”.

2) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2014–2020 ovat 57 007 000 euroa nykyhintoina.”;

b) korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a) EFRAG: 23 134 000 euroa;”.

2 a) Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a) lisätään kohta seuraavasti:

”4 a. IFRS-säätiön osalta 3 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa arvioidaan myös, onko lisää edistymistä tapahtunut IFRS-säätiön ja IASB:n hallinnoinnissa erityisesti avoimuuden, eturistiriitojen välttämisen ja palkattujen asiantuntijoiden monipuolisuuden osalta ja onko toteutettu jonkinlaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan eturyhmien (esimerkiksi kuluttajia edustavat virastot ja valtiovarainministeriöt) laaja edustus ja julkinen vastuuvelvollisuus, jotta taataan korkealaatuiset tilinpäätösstandardit. Lisäksi siinä kartoitetaan ja arvioidaan IFRS:n puitteissa toteutettuja toimia demokraattisen legitiimiyden, avoimuuden, seurattavuuden ja riippumattomuuden lisäämiseksi, mikä koskee esimerkiksi asiakirjojen julkista saatavuutta, avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa, pakollisten avoimuusrekistereiden perustamista sekä eturyhmien kokousten avoimuutta koskevia sääntöjä samoin kuin sisäisiä sääntöjä, joilla pyritään erityisesti eturistiriitojen välttämiseen.”

b) korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa käsitellään PIOB:n tai sen seuraajaorganisaation osalta edistymistä rahoituksen monipuolistamisessa ja arvioidaan toteutettuja toimia, joilla varmistetaan tilintarkastusalan riippumattomuus. Jos IFAC:in rahoituksen osuus on tiettynä vuonna yli kaksi kolmasosaa PIOB:n vuotuisesta kokonaisrahoituksesta, komissio ehdottaa vuosittaisen rahoitusosuutensa rajoittamista kyseisenä vuonna enintään 300 000 euroon.”

c) korvataan 6 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tarvittaessa komissio antaa lainsäädäntöehdotuksen EFRAG:n muuttamisesta julkiseksi virastoksi pitkällä aikavälillä.”

d) lisätään kohta seuraavasti:

”6 a.  EFRAG:n osalta 3 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa arvioidaan,

a) onko erityisneuvonantajan raportissa määriteltyä ”laajennetun julkisen hyödykkeen” kriteeriä (toisin sanoen tilinpäätösstandardit eivät saisi vaarantaa unionin rahoitusvakautta eivätkä estää unionin talouskehitystä) noudatettu täysimääräisesti edellisenä vuonna toteutetun hyväksymisprosessin aikana;

b) ovatko Euroopan parlamentti ja neuvosto olleet varhaisessa vaiheessa mukana kirjanpitostandardien kehittämisessä ylipäätään sekä etenkin niiden hyväksymisprosessissa; ja

c) onko saatu aikaan entistä monipuolisempi ja tasapainoisempi rahoitusrakenne, joka perustuu myös maksuihin ja julkisiin lähteisiin, ja onko toteutettu virallisia toimenpiteitä, jotta jäsenvaltioita, joilla ei vielä ole kansallista rahoitusmekanismia, kannustetaan perustamaan sellainen; ja

lisäksi siinä kartoitetaan ja arvioidaan IFRS:n puitteissa toteutettuja toimia demokraattisen legitiimiyden, avoimuuden, seurattavuuden ja riippumattomuuden lisäämiseksi, mikä koskee esimerkiksi asiakirjojen julkista saatavuutta, avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa, pakollisten avoimuusrekistereiden perustamista sekä eturyhmien kokousten avoimuutta koskevia sääntöjä samoin kuin sisäisiä sääntöjä, joilla pyritään erityisesti eturistiriitojen välttämiseen.”

e) lisätään kohta seuraavasti:

”9 a. Vuodesta 2017 alkaen IFRS-säätiö, PIOB ja EFRAG laativat vuotuisen kertomuksen unionin toimien täytäntöönpanosta tilinpäätösraportoinnin ja tilintarkastuksen alalla ja osallistuvat säännöllisesti vuosittain Euroopan parlamentin järjestämiin kuulemistilaisuuksiin antaakseen täyden selonteon kansainvälisten tilinpäätös- ja tilintarkastusstandardien kehityksestä.

Kertomus kattaa seuraavat seikat:

a) niiden suositusten ja kehotusten seuranta ja täytäntöönpano, jotka on esitetty aikaisemmissa tai jotka esitetään tulevissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa;

b) onko lisää edistymistä tapahtunut hallinnoinnissa erityisesti avoimuuden osalta ja mitä toimia on toteutettu eturyhmien laajan edustuksen ja julkisen vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi; ja

c) toteutettujen toimien kartoitus demokraattisen legitiimiyden, avoimuuden, seurattavuuden ja riippumattomuuden lisäämiseksi, mikä koskee esimerkiksi asiakirjojen julkista saatavuutta, eturyhmien kokousten avoimuutta ja eturistiriitojen välttämistä.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies          Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 303, 19.8.2016, s. 147.

(2)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(3)

  EUVL C , , s. .

(4)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 258/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 ja päätöksen N:o 716/2009/EY kumoamisesta (EUVL L 105, 8.4.2014, s. 1)


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettava unionin ohjelma kaudelle 2014–2020

Viiteasiakirjat

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

13.4.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

28.4.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

2

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.10.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö