Postupak : 2016/0110(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0291/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0291/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0141

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 624kWORD 75k
14.10.2016
PE 585.761v02-00 A8-0291/2016

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 258/2014 o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020.

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Theodor Dumitru Stolojan

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 258/2014 o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020.

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0202),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0145/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 25. svibnja 2016.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0291/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(2)*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

2016/0110 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 258/2014 o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(3),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Na temelju Uredbe (EU) br. 258/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(4), Zaklada za međunarodne standarde financijskog izvještavanja (Zaklada za MSFI), koja je pravni sljednik Zaklade odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASCF), te Odbor za nadzor javnog interesa (PIOB) koriste se sufinanciranjem Unije u obliku bespovratnih sredstava za poslovanje do 31. prosinca 2020.

(2)  Na temelju Uredbe (EU) br. 258/2014 Europska savjetodavna skupina za financijsko izvještavanje (EFRAG) koristi se sufinanciranjem Unije u obliku bespovratnih sredstava za poslovanje do 31. prosinca 2016.

(3)  Komisija je 12. studenoga 2013. objavila izvješće Philippea Maystadta, posebnog savjetnika povjerenika za unutarnje tržište i usluge („izvješće posebnog savjetnika”) u kojem je iznio potencijalne reforme upravljanja EFRAG-om usmjerene jačanju doprinosa Unije razvoju međunarodnih računovodstvenih standarda.

(4)  Komisija je pomno pratila provedbu reforme upravljanja EFRAG-om te obavijestila Europski parlament i Vijeće o napretku njezine provedbe. ▌

(4a)  Trebalo bi voditi računa o podzastupljenosti javnog interesa u usporedbi s privatnim interesom u raznim izvršnim tijelima EFRAG-a te bi njegova nova upravljačka struktura trebala ukloniti taj nedostatak.

(4b)  U skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 258/2014 Komisija mora pripremiti godišnje izvješće o aktivnostima Zaklade za MSFI u pogledu razvoja MSFI-ja, PIOB-a i EFRAG-a. U to bi godišnje izvješće trebalo uključiti i informacije koje se odnose na praćenje i provedbu preporuka i zahtjeva iznesenih u Rezoluciji Europskog parlamenta od 7. lipnja 2016. o evaluaciji međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i aktivnostima Zaklade za MSFI, EFRAG-a i PIOB-a, kao i preporuka i zahtjeva iz budućih rezolucija Europskog parlamenta. Kao korisnici financijskih sredstava iz programa Unije Zaklada za MSFI, PIOB i EFRAG trebali bi sastavljati godišnja izvješća o provedbi politika Unije u području financijskog izvještavanja i revizije, posebice uključujući pritom informacije koje se odnose na praćenje i provedbu preporuka i zahtjeva iz prošlih ili budućih rezolucija Europskog parlamenta. Osim toga, Zaklada za MSFI, PIOB i EFRAG potiču se da redovito, najmanje jednom godišnje, sudjeluju u saslušanjima koja organizira Europski parlament kako bi dali cjelovit pregled razvoja događaja u području standarda međunarodnog financijskog izvještavanja i revizije.

(4c)  Europska komisija trebala bi Europskom parlamentu i Vijeću pružati više redovitih informacija o povezivanju rada Zaklade za MSFI, EFRAG-a i PIOB-a s obzirom na to da se ta tri tijela financiraju iz proračuna Unije i djeluju u istu svrhu.

(5)  Uredbu (EU) br. 258/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5a)  Djelokrug EFRAG-a trenutačno je ograničen na ono što je opisano u izvješću posebnog savjetnika, a s obzirom na brojne dodatne zadaće i odgovornosti koje su mu dodijeljene u Rezoluciji Europskog parlamenta od 7. lipnja 2016., EFRAG bi se trebao pobrinuti za to da se te dodatne zadaće i odgovornosti aktivno prate i da se o njima izvještava.

(6)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest povećanje proračuna za program Unije za razdoblje od 2017. do 2020. u svrhu podupiranja aktivnosti EFRAG-a koje doprinose ostvarenju ciljeva politike Unije u pogledu financijskog izvještavanja, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova se Uredba odnosi samo na ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 258/2014 mijenja se kako slijedi:

1. U članku 3. stavku 1. točki (a) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i. EFRAG;”.

2. Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Financijska omotnica za provedbu programa za razdoblje od 2014. do 2020. iznosi 57 007 000 EUR u tekućim cijenama.”;

(b) u stavku 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a) za EFRAG: 23 134 000 EUR;”.

(2.a) Članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a) umeće se sljedeći stavak:

„4.a U pogledu Zaklade za MSFI, u izvješću iz stavka 3. ocjenjuje se i je li ostvaren daljnji napredak u pogledu upravljanja Zakladom za MSFI i IASB-om, osobito u smislu transparentnosti, sprečavanja sukoba interesa i raznolikosti kad je riječ o angažiranim stručnjacima, te jesu li poduzete mjere da bi se osigurala široka zastupljenost interesa (kao što su agencije koje zastupaju potrošače i ministarstva financija) i javna odgovornost kako bi se zajamčila visoka kvaliteta računovodstvenih standarda, i koje su to mjere. Nadalje, u izvješću se utvrđuju i ocjenjuju mjere poduzete unutar Zaklade za MSFI za poboljšanje demokratske legitimnosti, transparentnosti, odgovornosti i integriteta koje se, među ostalim, odnose i na pristup javnosti dokumentima, otvoren dijalog s različitim dionicima, uspostavljanje obveznih registara transparentnosti te pravila o transparentnosti sastanaka s lobistima, kao i interna pravila, prije svega za sprečavanje sukoba interesa.”

(b) stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. U pogledu PIOB-a ili organizacije koja je njegov nasljednik, izvješćem iz stavka 3. obuhvaća se razvoj događaja u području diversifikacije financiranja i ocjenjuju se poduzete mjere za osiguravanje integriteta revizorske struke. Ako financiranje od strane IFAC-a u pojedinoj godini dosegne više od dvije trećine ukupnog godišnjeg financiranja PIOB-a, Komisija predlaže ograničavanje njegova godišnjeg doprinosa za tu godinu na najviše 300 000 EUR.”

(c) u stavku 6. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog za preobrazbu EFRAG-a u javnu agenciju u dugoročnom razdoblju.”

(d) umeće se sljedeći stavak:

„6.a  U pogledu EFRAG-a, u izvješću iz stavka 3. ocjenjuje se: (a) je li se tijekom postupka odobravanja provedenog u prethodnoj godini u potpunosti poštovao kriterij „proširenog javnog dobra” u skladu s definicijom iz izvješća posebnog savjetnika (tj. da računovodstveni standardi ne bi smjeli ugroziti financijsku stabilnost u Uniji ni kočiti gospodarski razvoj Unije);

(b) jesu li Europski parlament i Vijeće u ranoj fazi bili uključeni u razvijanje standarda financijskog izvještavanja općenito gledano, a pogotovo u postupak odobravanja; i

(c) je li ostvarena diversificiranija i uravnoteženija financijska struktura, među ostalim i na osnovi naknada i javnih izvora, te jesu li poduzete formalne mjere kako bi se države članice koje nemaju nacionalni mehanizam financiranja potaknulo na uspostavu takvog mehanizma; i

Nadalje, u izvješću se utvrđuju i ocjenjuju mjere poduzete unutar EFRAG-a za poboljšanje demokratske legitimnosti, transparentnosti, odgovornosti i integriteta koje se, među ostalim, odnose i na pristup javnosti dokumentima, otvoren dijalog s različitim dionicima, uspostavljanje obveznih registara transparentnosti te pravila o transparentnosti sastanaka s lobistima, kao i interna pravila, prije svega za sprečavanje sukoba interesa.”

(e) dodaje se sljedeći stavak:

„9.a Počevši od 2017. Zaklada za MSFI, PIOB i EFRAG pripremaju godišnje izvješće o provedbi politika Unije u području financijskog izvještavanja i revizije te redovito, najmanje jednom godišnje, sudjeluju u saslušanjima koja organizira Europski parlament kako bi dali cjelovit pregled razvoja događaja u području standarda međunarodnog financijskog izvještavanja i revizije.

Izvješće obuhvaća sljedeće elemente:

(a) praćenje i provedbu preporuka i zahtjeva iznesenih u prošlim ili budućim rezolucijama Europskog parlamenta;

(b) je li ostvaren daljnji napredak u pogledu upravljanja, osobito u smislu transparentnosti, te koje su mjere poduzete da bi se osigurala široka zastupljenost interesa i javna odgovornost; i

(c) utvrđivanje poduzetih mjera za poboljšanje demokratske legitimnosti, transparentnosti, odgovornosti i integriteta koje se, među ostalim, odnose i na pristup javnosti dokumentima, transparentnost sastanaka s lobistima i sprečavanje sukoba interesa.”

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

SL C 303, 19.8.2016., str. 147.

(2)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(3)

  SL L , , str. .

(4)

  Uredba (EU) br. 258/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020. i stavljanju izvan snage Odluke br. 716/2009 (SL L 105, 8.4.2014., str. 1.).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020.

Referentni dokumenti

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.4.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

28.4.2016

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Datum usvajanja

11.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

2

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Datum podnošenja

14.10.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti