Eljárás : 2016/0110(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0291/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0291/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0141

JELENTÉS     ***I
PDF 551kWORD 60k
14.10.2016
PE 585.761v02-00 A8-0291/2016

a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló 258/2014/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Theodor Dumitru Stolojan

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló 258/2014/EU rendelet módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0202),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0145/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. május 25-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A8-0291/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(2)*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

2016/0110 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló 258/2014/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(3),

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  A 258/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) alapján a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapítványa (IFRS Alapítvány), amely a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság Alapítvány (IASCF) jogutódja, és a Közérdekű Felügyeleti Tanács (PIOB) működési támogatások formájában uniós társfinanszírozásban részesül 2020. december 31-ig.

(2)  A 258/2014/EU rendelet alapján az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) működési támogatások formájában uniós társfinanszírozásban részesül 2016. december 31-ig.

(3)  2013. november 12-én a Bizottság közzétette Philippe Maystadt, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos különleges tanácsadója jelentését (a továbbiakban: a különleges tanácsadói jelentés), amely felvázolta az EFRAG irányítását érintő azon lehetséges reformokat, amelyek célja az Unió által a nemzetközi számviteli standardok fejlesztéséhez biztosított hozzájárulás megerősítése.

(4)  A Bizottság szorosan nyomon követte az EFRAG irányítási reformjának végrehajtását, és megfelelően tájékoztatta az Európai Parlamentet és a Tanácsot a végrehajtás előrehaladásáról. ▌

(4a)  Figyelembe kell venni az EFRAG különféle végrehajtó szerveiben a közérdekek magánérdekekkel szembeni alulreprezentáltságát, amit a csoport új vezetésének orvosolnia kell.

(4b)  A 258/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Bizottság készítsen éves jelentést az IFRS Alapítvány tevékenységéről az IFRS, a PIOB és az EFRAG fejleményei tekintetében. Az éves jelentésnek hivatkoznia kell azon ajánlások és kérések nyomon követésére és végrehajtására is, amelyeket az Európai Parlament a nemzetközi számviteli standardok (IAS) értékeléséről, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) Alapítványa, az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) és a Közérdekű Felügyeleti Tanács (PIOB) tevékenységeiről szóló, 2016. június 7-i állásfoglalásában fogalmazott meg, továbbá az Európai Parlament jövőbeli állásfoglalásaiban szereplő ajánlásokra és kérésekre is. Az uniós program finanszírozásának kedvezményezettjeiként az IFRS Alapítványnak, a PIOB-nak és az EFRAG-nak évente jelentést kell tennie a pénzügyi beszámolással és a könyvvizsgálattal kapcsolatos uniós szakpolitikák végrehajtásáról, különös tekintettel az Európai Parlament korábbi és jövőbeli állásfoglalásaiban szereplő ajánlásai és kérései nyomon követésére és végrehajtására. Ezenkívül az IFRS Alapítványt, a PIOB-ot és az EFRAG-ot arra ösztönzik, hogy rendszeresen, legalább évente vegyen részt az Európai Parlament meghallgatásain, hogy teljes körű beszámolót tudjon adni a nemzetközi pénzügyi beszámolási és auditstandardok kidolgozásáról.

(4c)  Az Európai Bizottságnak rendszeresebben kell tájékoztatnia az Európai Parlamentet és a Tanácsot az IFRS Alapítvány, az EFRAG és a PIOB közös munkájáról, tekintettel arra, hogy e három ügynökséget az Unió támogatja, valamint ugyanazon célért dolgoznak.

(5)  A 258/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5a)  Az EFRAG tevékenységi köre jelenleg a különleges tanácsadói jelentésben felvázoltakra korlátozódik, továbbá figyelembe véve azt, hogy az Európai Parlament 2016. június 7-i állásfoglalásában az EFRAG-ra számos további feladatot és kötelezettséget róttak, az EFRAG-nak biztosítania kell, hogy e további feladatokat és kötelezettségeket aktívan kísérjék figyelemmel és számoljanak be róluk.

(6)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen az Unió pénzügyi beszámolással kapcsolatos szakpolitikai céljainak eléréséhez hozzájáruló EFRAG tevékenységének támogatása érdekében egy uniós program 2017–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetésének növelését – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés nagyságrendje és hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 258/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„i) az EFRAG;”;

2. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A program 2014–2020 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keret folyó áron számítva 57 007 000 EUR.”;

b) a (3) bekezdésben az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a) EFRAG: 23 134 000 EUR”.

2a. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az IFRS Alapítvány tekintetében a (3) bekezdésben említett jelentésnek azt is értékelnie kell, hogy sikerült-e további előrelépést tenni az IFRS Alapítvány és az IASB irányítása tekintetében, különösen az átláthatósággal, az összeférhetetlenség megelőzésével és a szerződtetett szakértők sokféleségével kapcsolatban, valamint tettek-e, és ha igen, milyen lépéseket az érdekek (mint például a fogyasztókat képviselő ügynökségek és pénzügyminisztériumok) széles körű képviseletének, valamint a nyilvános elszámoltathatóságnak a biztosítása érdekében, hogy garantálni lehessen a magas színvonalú számviteli standardokat. Ezenkívül a jelentésnek azonosítania és értékelnie kell az IFRS keretében a demokratikus legitimitás, az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a feddhetetlenség fokozása érdekében bevezetett azon intézkedéseket, amelyek többek között a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréshez, a különféle érdekelt felekkel folytatott nyitott párbeszédhez, a kötelező átláthatósági nyilvántartásokhoz és a lobbiülések átláthatóságára vonatkozó szabályok bevezetéséhez, valamint a belső szabályokhoz, különösen az összeférhetetlenség megelőzéséhez kapcsolódnak.”

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A PIOB-ot (vagy jogutód szervezetét) illetően a (3) bekezdésben említett jelentés a finanszírozás diverzifikálásának alakulására is kiterjed, valamint értékelnie kell a könyvvizsgálói szakma feddhetetlenségének biztosítására tett erőfeszítéseket. Amennyiben egy adott évben az IFAC általi finanszírozás túllépi a PIOB teljes finanszírozásának kétharmadát, a Bizottság javaslatot terjeszt elő az adott évre vonatkozó éves hozzájárulásának 300 000 euróra történő korlátozásáról.”

c) a (6) bekezdésben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Adott esetben a Bizottság jogalkotási javaslatokat terjeszt elő az EFRAG hosszú távon közintézménnyé történő átalakítására vonatkozóan;

d) a cikk következő bekezdéssel egészül ki:

„(6a)  Az EFRAG-ot illetően a (3) bekezdésben említett jelentés az alábbiakat is értékelni fogja: a) a különleges tanácsadói jelentésben meghatározott „kiterjesztett közjó” kritériumát (nevezetesen, hogy a számviteli standardok ne veszélyeztessék az EU pénzügyi stabilitását, és ne is gátolják az EU gazdasági fejlődését) teljes mértékben tiszteletben tartották-e az előző évi jóváhagyási eljárás során;

b) az Európai Parlamentet és a Tanácsot bevonták-e általában a pénzügyi beszámolási standardok kidolgozásának és különösen a jóváhagyási folyamatnak a korai szakaszába; valamint

c) sikerült-e többek között díjakra vagy közforrásokra alapozva egy szélesebb körű és kiegyensúlyozott finanszírozási szerkezetet létrehozni, illetve tettek-e hivatalos lépéseket annak érdekében, hogy ösztönözzék nemzeti finanszírozási mechanizmus létrehozására azokat a tagállamokat, amelyek még nem rendelkeznek ilyennel; valamint

Ezenkívül a jelentésnek azonosítania és értékelnie kell az EFRAG keretében a demokratikus legitimitás, az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a feddhetetlenség fokozása érdekében bevezetett azon intézkedéseket, amelyek többek között a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréshez, a különféle érdekelt felekkel folytatott nyitott párbeszédhez, a kötelező átláthatósági nyilvántartásokhoz és a lobbiülések átláthatóságára vonatkozó szabályok bevezetéséhez, valamint a belső szabályokhoz, különösen az összeférhetetlenség megelőzéséhez kapcsolódnak.”

e) a cikk következő bekezdéssel egészül ki:

„(9a) 2017-től kezdve az IFRS Alapítványnak, a PIOB-nak és az EFRAG-nak évente jelentést kell tennie a pénzügyi beszámolással és a könyvvizsgálattal kapcsolatos uniós szakpolitikák végrehajtásáról, valamint rendszeresen, legalább évente részt kell vennie az Európai Parlament meghallgatásain, hogy teljes körű beszámolót tudjon adni a nemzetközi pénzügyi beszámolási és auditstandardok kidolgozásáról.

Ez a jelentés a következőket tartalmazza:

a) az Európai Parlament korábbi és jövőbeli állásfoglalásaiban szereplő ajánlásainak és kéréseinek nyomon követése és végrehajtása;

b) történt-e előrelépés az irányítást illetően, különös tekintettel az átláthatóságra, illetve milyen lépéseket tettek az érdekek széles körű képviselete, valamint a nyilvános elszámoltathatóság biztosítása érdekében; valamint

c) a demokratikus legitimitás, az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a feddhetetlenség fokozása érdekében bevezetett azon intézkedések azonosítása, amelyek többek között a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréshez, a lobbiülések átláthatóságára vonatkozó szabályok bevezetéséhez, valamint az összeférhetetlenség megelőzéséhez kapcsolódnak.”

2. cikk

– Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

HL C 303., 2016.8.19., 147. o.

(2)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(3)

  HL C […], […], […]. o.

(4)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 258/2014/EU rendelete a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról, és a 716/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 105., 2014.4.8. 1. o.).


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozása

Hivatkozások

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.4.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

28.4.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

11.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

2

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Benyújtás dátuma

14.10.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat