Procedūra : 2016/0110(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0291/2016

Pateikti tekstai :

A8-0291/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0141

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 692kWORD 60k
14.10.2016
PE 585.761v02-00 A8-0291/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui

(COM(2016) 0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Theodor Dumitru Stolojan

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0202),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0145/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8–0291/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui (-ei) perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2016/0110 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 258/2014(4), Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų fondui (toliau – TFAS fondas), kuris yra Tarptautinių apskaitos standartų komiteto fondo (IASCF) teisių perėmėjas, ir Viešojo intereso priežiūros tarybai (toliau – PIOB) teikiamas Sąjungos bendras finansavimas dotacijomis veiklai iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(2)  remiantis Reglamentu (ES) Nr. 258/2014, Europos finansinės atskaitomybės patariamajai grupei (toliau – EFRAG) teikiamas Sąjungos bendras finansavimas dotacijomis veiklai iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

(3)  2013 m. lapkričio 12 d. Komisija paskelbė už vidaus rinką ir paslaugas atsakingo Komisijos nario specialiojo patarėjo Philippe’o Maystadt’o pranešimą (toliau – specialiojo patarėjo pranešimas), kuriame jis išdėstė galimas EFRAG valdymo reformas, kuriomis būtų siekiama padidinti Sąjungos įnašą į tarptautinių apskaitos standartų rengimą;

(4)  Komisija atidžiai stebėjo, kaip įgyvendinama EFRAG valdymo reforma, ir tinkamai informavo Europos Parlamentą ir Tarybą apie jos įgyvendinimo pažangą. ▌

(4a)  turi būti atsižvelgiama į tai, kad įvairiose EFRAG įstaigose nepakankamai atstovaujama visuomenės interesams, priešingai nei privačiojo sektoriaus interesams, tokia padėtis turėtų būti pakeista atėjus naujai vadovybei.

(4b)  pagal Reglamento (ES) Nr. 258/2014, 9 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad Komisija parengtų metinę ataskaitą dėl IFRS fondo veiklos, susijusios su IFRS rengimu, dėl PIOB ir dėl EFRAG veiklos. Toje metinėje ataskaitoje taip pat turėtų būti nurodyta, kokių imamasi tolesnių veiksmų ir kaip įgyvendinamos rekomendacijos ir reikalavimai, pateikti Europos Parlamento 2016 m. birželio 7 d. rezoliucijoje dėl tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimo bei Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) fondo, Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) ir Viešojo intereso priežiūros tarybos (PIOB) veiklos, taip pat rekomendacijos ir reikalavimai, kurie bus pateikti būsimosiose Europos Parlamento rezoliucijose. Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) fondas, Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupė (EFRAG) ir Viešojo intereso priežiūros taryba (PIOB) kaip finansavimo pagal Sąjungos programas gavėjai turėtų kasmet pateikti ataskaitas apie Sąjungos politikos įgyvendinimą audito ir finansinės atskaitomybės srityse, visų pirma turi būti nurodyta, kokių imamasi tolesnių veiksmų ir kaip įgyvendinamos rekomendacijos ir reikalavimai, pateikti ankstesnėse arba būsimosiose Europos Parlamento rezoliucijose. Be to, TFAS fondas, PIOB ir EFRAG raginami reguliariai, bent kartą per metus, dalyvaus Europos Parlamento rengiamuose klausymuose, kad galėtų išsamiai informuoti apie tarptautinių finansinės atskaitomybės ir audito standartų rengimą.

(4c)  Europos Komisija turėtų reguliariau teikti Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie bendrą IFRS fondo veiklos, EFRAG ir PIOB veiklą, nes šios trys agentūros finansuojamos iš Sąjungos biudžeto ir veikia tuo pačiu tikslu.

(5)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5a)  EFRAG veiklos sritis šiuo metu apribota tuo, kas aprašyta specialiojo patarėjo ataskaitoje, ir, atsižvelgiant į daugybę papildomų užduočių ir pareigų, kurios jai buvo suteiktos 2016 m. birželio 7 d. priimta Europos Parlamento rezoliucija, EFRAG turėtų užtikrinti, kad minėtos papildomos užduotys ir pareigos būtų glaudžiai stebimos ir kad apie jas būtų pranešama.

(6)  2017–2020 m. laikotarpiui padidinti Sąjungos programos biudžetą, siekiant remti EFRAG veiklą, kuria padedama siekti su finansine atskaitomybe susijusių Sąjungos politikos tikslų, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 iš dalies keičiamas taip:

(1) 3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis pakeičiamas taip:

EFRAG;“;

(2) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. 2014–2020 m. programos įgyvendinimo finansinis paketas yra 57 007 000 EUR dabartinėmis kainomis.“;

b) 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„(a) EFRAG – 23 134 000 EUR;“.

2a) 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiama ši dalis:

„4a. Kalbant apie IFRS fondą, 3 dalyje minimoje ataskaitoje taip pat turi būti įvertinta, ar buvo pasiekta tolesnė pažanga IFRS fondo ir IASB valdymo srityje, ypač kalbant apie skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir samdomų ekspertų įvairovę, taip pat turi būti įvertinta, ar buvo imtasi veiksmų, ir, jei taip, kokių, siekiant užtikrinti atstovavimą plačiam interesų ratui (pvz., atstovavimo vartotojams agentūros ir finansų ministerijos) ir viešojo sektoriaus atskaitomybė siekiant užtikrinti aukštos kokybės atskaitomybės standartus. Be to, pranešime turi būti nustatytos ir įvertintos priemonės, kurių buvo imtasi vykdant EFRAG veiklą siekiant stiprinti demokratinį teisėtumą, skaidrumą, atskaitomybę bei sąžiningumą ir kurios, be kita ko, būtų susijusios su galimybe visuomenei susipažinti su dokumentais, atviru dialogu su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, privalomų skaidrumo registrų sukūrimu, bendravimo su lobistais skaidrumo taisyklėmis bei vidaus taisyklėmis, ypač interesų konfliktų prevencijos srityje.“

b) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. 3 dalyje nurodytos ataskaitos dalis apie PIOB ar jos veiklą perėmusią organizaciją apima finansavimo diversifikavimo pokyčius ir įvertina pastangas, kuriomis siekiama užtikrinti auditorių sąžiningumą. Jeigu tam tikrais metais IFAC teikiamas finansavimas sudaro daugiau kaip du trečdalius viso metinio PIOB finansavimo, Komisija siūlo sumažinti savo metinį įnašą tais metais, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 300 000 EUR.“

c) 6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Jei tikslinga, Komisija pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad ilgainiui EFRAG būtų pertvarkyta į viešąją agentūrą;“

d) įterpiama ši dalis:

„6a.  3 dalyje nurodytos ataskaitos apie EFRAG dalyje įvertinama, ar: a) vykdant ankstesnių metų patvirtinimo procesą buvo visiškai laikomasi „viešosios gėrybės“ kriterijaus išplėtimo, kaip nurodyta specialiojo patarėjo pranešime, t. y. apskaitos standartai neturėtų kelti pavojaus finansų stabilumui Sąjungoje ir neturėtų kliudyti Sąjungos ekonomikos vystymuisi;

b) Europos Parlamentas ir Taryba buvo įtraukti ankstyvuoju etapu į finansinės atskaitomybės standartų rengimą apskritai ir ypač į tvirtinimo procesą; ir

c) ar pavyko sukurti įvairesnę ir labiau subalansuotą finansavimo struktūrą, be kita ko, remiantis mokesčiais už paslaugas ir viešosiomis lėšomis, ir ar buvo imtasi oficialių veiksmų siekiant paskatinti nacionalinio finansavimo mechanizmo dar neturinčias valstybes nares jį įsteigti; ir

Be to, ataskaitoje turi būti nustatytos ir įvertintos priemonės, kurių buvo imtasi vykdant EFRAG veiklą siekiant stiprinti demokratinį teisėtumą, skaidrumą, atskaitomybę bei sąžiningumą ir kurios, be kita ko, būtų susijusios su galimybe visuomenei susipažinti su dokumentais, atviru dialogu su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, privalomų skaidrumo registrų sukūrimu, bendravimo su lobistais skaidrumo taisyklėmis bei vidaus taisyklėmis, ypač interesų konfliktų prevencijos srityje.“

e) papildoma šia dalimi:

„9a. Nuo 2017 m. TFAS fondas, PIOB ir EFRAG rengs metinę ataskaitą apie Sąjungos politikos įgyvendinimą audito ir finansinės atskaitomybės srityse ir reguliariai, bent kartą per metus, dalyvaus Europos Parlamento rengiamuose klausymuose, kad galėtų išsamiai informuoti apie tarptautinių finansinės atskaitomybės ir audito standartų rengimą.

Ataskaitoje nurodomi:

a) kokių imamasi tolesnių veiksmų ir kaip įgyvendinamos rekomendacijos ir reikalavimai, pateikti ankstesnėse arba būsimose Europos Parlamento rezoliucijose;

b) ar buvo pasiekta pažanga valdymo srityje, ypač kalbant apie skaidrumą, ir kokių žingsnių buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad atstovaujama plačiam interesų ratui ir viešojo sektoriaus atskaitomybę; ir

c) nustatomos priemonės, kuriomis būtų stiprinamas demokratinis teisėtumas, skaidrumas, atskaitomybė bei sąžiningumas ir kurios, be kita ko, būtų susijusios su galimybe visuomenei susipažinti su dokumentais, bendravimo su lobistais skaidrumu bei interesų konfliktų prevencija.“

2 straipsnis

– Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento varduTarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

OL C 303, 2016 8 19, p. 147.

(2)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

  OL C , , p. .

(4)

  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB (OL L 105, 2014 4 8, p. 1).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymas 2014–2020 m. laikotarpiui

Nuorodos

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.4.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

28.4.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Priėmimo data

11.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

2

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Pateikimo data

14.10.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika