Procedure : 2016/0110(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0291/2016

Ingediende teksten :

A8-0291/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0141

VERSLAG     ***I
PDF 376kWORD 60k
14.10.2016
PE 585.761v02-00 A8-0291/2016

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 258/2014 tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 258/2014 tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0202),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0145/2016),

–  gezien art. 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 mei 2016(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0291/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(2)*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

2016/0110 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 258/2014 tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(3),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Op grond van Verordening (EU) nr. 258/2014 van het Europees Parlement en de Raad(4) genieten de International Financial Reporting Standards Foundation (de IFRS Foundation), die de rechtsopvolgster van de International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) is, en de Public Interest Oversight Board (PIOB) tot 31 december 2020 medefinanciering van de Unie in de vorm van exploitatiesubsidies.

(2)  De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) geniet op grond van Verordening (EU) nr. 258/2014 medefinanciering van de Unie in de vorm van exploitatiesubsidies tot 31 december 2016.

(3)  Op 12 november 2013 publiceerde de Commissie het verslag van Philippe Maystadt, bijzonder adviseur van de commissaris voor Interne Markt en Diensten, waarin hij mogelijke hervormingen van het bestuur van de EFRAG aanbeval om de bijdrage van de Unie aan de ontwikkeling van internationale standaarden voor jaarrekeningen te versterken.

(4)  De Commissie volgde de uitvoering van de bestuurshervormingen in de EFRAG op de voet en hield het Europees Parlement en de Raad op de hoogte van de vooruitgang die daarbij werd geboekt. ▌

(4 bis)  Er moet rekening mee worden gehouden dat het openbaar belang in de bestuursorganen van de EFRAG ondervertegenwoordigd is ten opzichte van het particuliere belang, en dat moet de nieuwe bestuursstructuur van de EFRAG verhelpen.

(4 ter)  Uit hoofde van artikel 9, lid 3, van Verordening (EU) nr. 258/2014 is de Commissie gehouden jaarlijkse verslagen op te stellen over de activiteiten van de IFRS Foundation met betrekking tot de ontwikkeling van de IFRS, de PIOB en de EFRAG. In dit jaarlijkse verslag dient tevens te worden ingegaan op de follow-up en tenuitvoerlegging van de aanbevelingen en verzoeken die zijn gedaan in de resolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2016 inzake de evaluatie van de internationale standaard voor jaarrekeningen (IAS) en de werkzaamheden van de IFRS Foundation, de EFRAG en de PIOB, evenals van aanbevelingen en verzoeken in toekomstige resoluties van het Europees Parlement. Als begunstigden van financiering die in het kader van het programma van de Unie wordt toegekend dienen de IFRS Foundation, de PIOB en de EFRAG jaarlijks verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging van beleid van de Unie op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen, en hierbij in het bijzonder in te gaan op de follow-up en tenuitvoerlegging van de aanbevelingen en verzoeken in aangenomen of toekomstige resoluties van het Europees Parlement. Bovendien worden de IFRS Foundation, de PIOB en de EFRAG ertoe aangemoedigd om regelmatig, en ten minste jaarlijks, deel te nemen aan door het Europees Parlement georganiseerde hoorzittingen om volledig verslag te doen van de ontwikkeling van internationale standaarden voor financiële verslaggeving en voor jaarrekeningen.

(4 quater)  De Europese Commissie moet het Europees Parlement en de Raad voorzien van meer regelmatige informatie over de opzet van de werkzaamheden van de IFRS Foundation, de EFRAG en de PIOB, aangezien deze drie organen uit de begroting van de Unie worden gefinancierd en met hetzelfde doel werken.

(5)  Verordening (EU) nr. 258/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5 bis)  De activiteiten van de EFRAG zijn momenteel beperkt tot hetgeen beschreven is in het verslag van de bijzondere adviseur en gezien de vele bijkomende taken en verantwoordelijkheden die aan de EFRAG zijn toegekend in de resolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2016, dient de EFRAG ervoor te zorgen dat actief toezicht wordt gehouden op deze bijkomende taken en verantwoordelijkheden en dat hierover verslag wordt uitgebracht.

(6)  Daar de doelstelling van deze verordening, te weten de verhoging van de begroting voor de periode 2017 tot en met 2020 van een Unieprogramma ter ondersteuning van de activiteiten van de EFRAG die bijdragen aan de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen van de Unie in verband met financiële verslaggeving, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt maar vanwege de omvang en de gevolgen ervan beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 258/2014 wordt als volgt gewijzigd:

(1) in artikel 3, lid 1, onder a), wordt punt i) vervangen door:

"i) EFRAG;";

(2) artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

"1. De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 2014 tot en met 2020 bedragen 57 007 000 EUR in lopende prijzen.";

b) in lid 3 wordt punt a) vervangen door:

"a) voor EFRAG: 23 134 000 EUR;".

(2 bis) Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

a) het volgende lid wordt toegevoegd:

"4 bis. Wat de IFRS Foundation betreft, wordt in het in lid 3 bedoelde verslag eveneens beoordeeld of verdere vooruitgang is gemaakt wat betreft het bestuur van de IFRS Foundation en de IASB, in het bijzonder op het vlak van transparantie, voorkoming van belangenconflicten en de diversiteit van de ingehuurde deskundigen, en of en welke maatregelen zijn getroffen om te zorgen voor een brede vertegenwoordiging (bijvoorbeeld van consumentenorganisaties en ministeries van Financiën) en het publiekelijk afleggen van verantwoording hetgeen garant staat voor kwalitatief hoogwaardige standaarden voor jaarrekeningen; ter aanvulling wordt in het verslag tevens nagegaan en beoordeeld welke acties de IFRS heeft ondernomen en hoe deze acties zijn uitgevoerd ter vergroting van de democratische legitimiteit, transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit met betrekking tot onder andere de publieke toegankelijkheid van documenten, een open dialoog met betrokken partijen, de instelling van verplichte transparantieregisters en regels inzake transparantie met betrekking tot lobbyingbijeenkomsten, alsook interne regels, in het bijzonder betreffende de preventie van belangenverstrengeling."

b) lid 5 wordt vervangen door:

"5. Wat betreft PIOB (of zijn opvolger) handelt het in lid 3 bedoelde verslag over de ontwikkelingen in de diversificatie van de financiering en bevat dit verslag een beoordeling van de inspanningen die zijn geleverd om te zorgen voor integriteit bij de controle van jaarrekeningen. Indien de financiering door de IFAC in een bepaald jaar meer dan twee derde van de totale jaarlijkse financiering van PIOB bereikt, stelt de Commissie voor om haar jaarlijkse bijdrage te beperken tot maximaal 300 000 EUR voor dat jaar."

c) in lid 6 wordt de tweede alinea vervangen door:

De Commissie dient zo nodig een wetgevingsvoorstel in om de EFRAG op de lange termijn in een publiek agentschap te veranderen;"

d) het volgende lid wordt toegevoegd:

"6 bis.  Wat de EFRAG betreft, wordt in het in lid 3 bedoelde verslag beoordeeld of: a) het "uitgebreid openbaar goed"-criterium zoals omschreven in het verslag van de bijzondere adviseur (d.w.z. dat standaarden voor jaarrekeningen noch de financiële stabiliteit van de Unie in gevaar mogen brengen noch de economische ontwikkeling van de Unie mogen belemmeren), volledig is gerespecteerd bij het goedkeuringsproces van het voorafgaande jaar;

b) het Europees Parlement en de Raad in een vroeg stadium zijn betrokken bij het ontwikkelen van standaarden voor financiële verslaglegging in het algemeen en bij het goedkeuringsproces in het bijzonder; en

c) een meer gediversifieerde en evenwichtige financieringsstructuur, waaronder op basis van vergoedingen en publieke bronnen, tot stand is gebracht en of formele stappen zijn ondernomen om de lidstaten die nog geen nationaal financieringsmechanisme hebben, aan te moedigen om er een op te zetten; en

ter aanvulling wordt in het verslag tevens nagegaan en beoordeeld welke acties de EFRAG heeft ondernomen ter vergroting van de democratische legitimiteit, transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit met betrekking tot onder andere de publieke toegankelijkheid van documenten, een open dialoog met betrokken partijen, de instelling van verplichte transparantieregisters en regels inzake transparantie met betrekking tot lobbyingbijeenkomsten, alsook interne regels, in het bijzonder betreffende de preventie van belangenverstrengeling."

e) het volgende lid wordt toegevoegd:

"9 bis. Vanaf 2017 stellen de IFRS Foundation, de PIOB en de EFRAG een jaarverslag op over de tenuitvoerlegging van beleid van de Unie op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen en nemen zij regelmatig, en ten minste jaarlijks, deel aan door het Europees Parlement georganiseerde hoorzittingen om volledig verslag te doen van de ontwikkeling van internationale standaarden voor financiële verslaggeving en voor jaarrekeningen.

Dit verslag omvat het volgende:

a) de follow-up en tenuitvoerlegging van de aanbevelingen en verzoeken in aangenomen of toekomstige resoluties van het Europees Parlement;

b) de vraag of verdere vooruitgang is gemaakt wat betreft bestuur, in het bijzonder op het vlak van transparantie, en welke maatregelen zijn getroffen om te zorgen voor brede vertegenwoordiging en het publiekelijk afleggen van verantwoording; en

c) de vraag welke acties zijn ondernomen ter vergroting van de democratische legitimiteit, transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit met betrekking tot onder andere de publieke toegankelijkheid van documenten, de transparantie van lobbyingbijeenkomsten, alsook de preventie van belangenverstrengeling."

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement      Voor de Raad

De voorzitter            De voorzitter

(1)

PB C 303 van 19.8.2016, blz. 147.

(2)

*Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

(3)

  PB C van. ..., blz. ...

(4)

  Verordening (EU) nr. 258/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020 en houdende intrekking van Besluit nr. 716/2009/EG (PB L 105 van 8.4.2014, blz. 1).


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020

Document en procedurenummers

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

Datum indiening bij EP

13.4.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

28.4.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Datum goedkeuring

11.10.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

49

2

7

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Datum indiening

14.10.2016

Juridische mededeling - Privacybeleid