Procedura : 2016/0110(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0291/2016

Teksty złożone :

A8-0291/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0141

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 707kWORD 61k
14.10.2016
PE 585.761v02-00 A8-0291/2016

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Theodor Dumitru Stolojan

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0202),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0145/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 maja 2016 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0291/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(2)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

2016/0110 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2014(4) Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Fundacja IFRS), która jest prawnym następcą Fundacji Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASCF), oraz Rada Nadzoru nad Interesem Publicznym (PIOB) korzystają ze współfinansowania unijnego w formie dotacji operacyjnych do dnia 31 grudnia 2020 r.

(2)  Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), na podstawie rozporządzenia (UE) nr 258/2014, korzysta ze współfinansowania unijnego w formie dotacji operacyjnych do dnia 31 grudnia 2016 r.

(3)  W dniu 12 listopada 2013 r. Komisja opublikowała sprawozdanie specjalnego doradcy komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług, Philippe’a Maystadta („sprawozdanie specjalnego doradcy”), w którym przedstawił on w ogólnym zarysie ewentualne reformy zarządzania EFRAG mające na celu zwiększenie wkładu Unii w opracowywanie międzynarodowych standardów rachunkowości.

(4)  Komisja ściśle monitorowała wdrażanie reformy zarządzania EFRAG oraz informowała Parlament Europejski i Radę o postępach w jej wdrażaniu. ▌

(4a)  Należy wziąć pod uwagę niedostateczne reprezentowanie interesu publicznego w porównaniu z interesem prywatnym w różnych organach wykonawczych EFRAG, czemu powinno się zaradzić dzięki nowej strukturze zarządu.

(4b)  Artykuł 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) 258/2014 nakłada na Komisję obowiązek przygotowania rocznego sprawozdania na temat działalności Fundacji MSSF – w odniesieniu do rozwoju MSSF – oraz działalności PIOB i EFRAG. To sprawozdanie roczne powinno również odnosić się do działań podjętych w następstwie zaleceń i wniosków przedstawionych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie oceny międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) oraz działalności Fundacji ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Rady Nadzoru nad Interesem Publicznym (PIOB), jak również do zaleceń i wniosków przedstawianych w przyszłych rezolucjach Parlamentu Europejskiego. Jako beneficjenci finansowania przyznanego w ramach unijnego programu Fundacja MSSF, PIOB i EFRAG powinni przedstawić roczne sprawozdania na temat wdrażania polityki Unii w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych, odnosząc się w szczególności do działań podjętych w następstwie zaleceń i wniosków przedstawionych w przeszłych i przyszłych rezolucjach Parlamentu Europejskiego. Ponadto zachęca się Fundację MSSF, PIOB i EFRAG do regularnego udziału, przynajmniej raz w roku, w wysłuchaniach organizowanych przez Parlament Europejski w celu przedstawienia pełnych informacji na temat rozwoju międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych.

(4c)  Komisja Europejska powinna przekazywać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie z większą regularnością informacje o współpracy fundacji MSSF, EFRAG i PIOB, mając na uwadze, że te trzy organizacje są finansowane z budżetu Unii i mają ten sam cel.

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 258/2014.

(5a)  Obszar działania EFRAG ogranicza się obecnie do tego, co zostało opisane w sprawozdaniu specjalnego doradcy, a zważywszy na liczne dodatkowe zadania i obowiązki powierzone EFRAG w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2016 r., EFRAG powinna dopilnować, aby te dodatkowe zadania i obowiązki poddać aktywnemu monitorowaniu i sprawozdawczości.

(6)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie zwiększenie budżetu unijnego programu na lata 2017–2020 w celu wsparcia działań EFRAG, które przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki Unii związanych ze sprawozdawczością finansową i badaniem sprawozdań finansowych, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 258/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i) EFRAG;”;

2) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2014–2020 wynosi 57 007 000 EUR według cen bieżących.”;

b) ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dla EFRAG: 23 134 000 EUR;”.

2a) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4a. W odniesieniu do Fundacji MSSF sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, ocenia również, czy poczyniono dalsze postępy w zakresie zarządzania Fundacją MSSF i RMSR, w szczególności w kwestii przejrzystości, zapobiegania konfliktom interesów i zróżnicowania zatrudnionych ekspertów, i czy oraz jakie podjęto kroki, by zapewnić szeroką reprezentację interesów (taką jak agencje reprezentujące konsumentów i ministerstwa finansów) i odpowiedzialność publiczną w celu zagwarantowania wysokiej jakości standardów rachunkowości. Ponadto wskazuje ono i ocenia działania podjęte w ramach Fundacji MSSF w celu wzmocnienia legitymacji demokratycznej, przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości, związane między innymi z publicznym dostępem do dokumentów, otwartym dialogiem z różnymi zainteresowanymi stronami, ustanowieniem obowiązkowych rejestrów przejrzystości i przepisów dotyczących przejrzystości spotkań z grupami interesu, jak również regulaminem wewnętrznym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania konfliktom interesów.”

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. W odniesieniu do PIOB lub organizacji będącej jego następcą, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje zmiany w różnicowaniu finansowania i ocenia wysiłki podjęte, by zapewnić uczciwość w zawodzie audytora. Jeżeli finansowanie przez IFAC w danym roku jest wyższe niż dwie trzecie całkowitego rocznego finansowania PIOB, Komisja proponuje ograniczenie jej rocznego wkładu na ten rok do maksymalnej kwoty wynoszącej 300 000 EUR.

c) ust. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W razie potrzeby Komisja przedkłada wniosek ustawodawczy w celu przekształcenia, w perspektywie długoterminowej, EFRAG w agencję publiczną;”

d) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6a.  W odniesieniu do EFRAG w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3, ocenia się, czy: a) w procesie zatwierdzania w ubiegłym roku zostało całkowicie spełnione kryterium rozszerzonego dobra publicznego określone w sprawozdaniu specjalnego doradcy (według którego standardy rachunkowości nie powinny zagrażać stabilności finansowej w UE ani utrudniać rozwoju gospodarczego UE);

b) Parlament Europejski i Rada zostały włączone na wczesnym etapie do procesu opracowywania standardów sprawozdawczości finansowej, a w szczególności procesu zatwierdzania; oraz

c) osiągnięto bardziej zróżnicowaną i zrównoważoną strukturę finansowania, w tym na podstawie opłat i źródeł publicznych, i czy podjęto oficjalne kroki, aby zachęcić państwa członkowskie, które nie mają jeszcze krajowego mechanizmu finansowania do ustanowienia takiego mechanizmu.

Ponadto wskazuje się w nim i ocenia działania podjęte w ramach EFRAG w celu wzmocnienia legitymacji demokratycznej, przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości, dotyczące między innymi publicznego dostępu do dokumentów, otwartego dialogu z różnymi zainteresowanymi stronami, ustanowienia obowiązkowych rejestrów przejrzystości i przepisów dotyczących przejrzystości spotkań z grupami interesu, jak również regulaminu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania konfliktowi interesów.”

e) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„9a. Począwszy od 2017 r. Fundacja MSSF, PIOB i EFRAG przedstawiają roczne sprawozdania na temat wdrażania polityki Unii w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych i regularnie – przynajmniej raz w roku – uczestniczą w wysłuchaniach organizowanych przez Parlament Europejski w celu przedstawienia pełnych informacji na temat rozwoju międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie obejmuje następujące elementy:

a) działania podjęte w następstwie zaleceń i wniosków przedstawionych w przeszłych i przyszłych rezolucjach Parlamentu Europejskiego;

b) weryfikację postępów poczynionych w zakresie zarządzania, w szczególności w kwestii przejrzystości, oraz kroków podjętych, by zapewnić szeroką reprezentację interesów i odpowiedzialność publiczną; oraz

c) wskazanie działań podjętych w celu wzmocnienia legitymacji demokratycznej, przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości, związanych między innymi z publicznym dostępem do dokumentów, przejrzystością spotkań z grupami interesu, jak również zapobieganiem konfliktom interesów.”

Artykuł 2

– Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący        Przewodniczący

(1)

Dz.U. C 303 z 19.8.2016, s. 147.

(2)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(3)

  Dz.U. C , z , s. .

(4)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 oraz uchylające decyzję nr 716/2009/WE (Dz.U. L 105 z 8.4.2014, s. 1).


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020

Odsyłacze

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

Data przedstawienia w PE

13.4.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

28.4.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Data przyjęcia

11.10.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

2

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Data złożenia

14.10.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności