Procedură : 2016/0110(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0291/2016

Texte depuse :

A8-0291/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.10

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0141

RAPORT     ***I
PDF 617kWORD 56k
14.10.2016
PE 585.761v01-00 A8-0291/2016

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Theodor Dumitru Stolojan

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0202),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0145/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 mai 2016(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0291/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

2016/0110 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Pe baza Regulamentului (UE) nr. 258/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(4), Fundația pentru standarde internaționale de raportare financiară (Fundația IFRS), care este succesorul legal al fundației Comitetului pentru Standardele Internaționale de Contabilitate – IASCF), și Consiliul de supraveghere a interesului public (PIOB) beneficiază de cofinanțare din partea Uniunii sub forma unor granturi de funcționare până la 31 decembrie 2020.

(2)  Pe baza Regulamentului (UE) nr. 258/2014, Grupul consultativ european pentru raportarea financiară (EFRAG) beneficiază de cofinanțare din partea Uniunii sub forma unor granturi de funcționare până la 31 decembrie 2016.

(3)  La 12 noiembrie 2013, Comisia a publicat raportul elaborat de Philippe Maystadt, consilierul special al comisarului responsabil de piața internă și servicii („raportul consilierului special”), în care acesta a evidențiat potențialele reforme în materie de guvernanță a EFRAG, care urmăresc să consolideze contribuția Uniunii la elaborarea standardelor internaționale de contabilitate.

(4)  Comisia a monitorizat îndeaproape punerea în aplicare a reformei guvernanței EFRAG și a informat în mod corespunzător Parlamentul European și Consiliul cu privire la progresele înregistrate în acest sens. ▌

(4a)  Ar trebui să se țină seama de faptul că, în diversele organisme executive EFRAG, componenta publică este subreprezentată în raport cu interesele private, situație pe care noua administrație ar trebui s-o remedieze.

(4b)  Articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 258/2014 impune Comisiei să întocmească un raport anual cu privire la activitatea Fundației IFRS în ceea ce privește dezvoltarea IFRS, a PIOB și a EFRAG. Raportul anual ar trebui să se refere și la măsurile subsecvente și la punerea în aplicare a recomandărilor și solicitărilor formulate în Rezoluția Parlamentului European din 7 iunie 2016 referitoare la Standardele internaționale de contabilitate (IAS), evaluarea și activitățile Fundației pentru Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), ale Grupului Consultativ European pentru Raportarea Financiară (EFRAG) și ale Consiliul de Supraveghere a Interesului Public (PIOB), precum și a recomandărilor și solicitărilor formulate în rezoluțiile viitoare ale Parlamentului European. Ca beneficiari ai finanțării acordate prin programul Uniunii, Fundația IFRS, PIOB și EFRAG ar trebui să raporteze anual cu privire la punerea în aplicare a politicilor Uniunii din domeniul raportării financiare și al auditului, în special prin referire la măsurile subsecvente și la punerea în aplicare a recomandărilor și solicitărilor formulate în rezoluțiile anterioare sau cele viitoare ale Parlamentului European. În afară de aceasta, Fundația IFRS, EFRAG și PIOB sunt încurajate să participe periodic, cel puțin anual, la audierile organizate de Parlamentul European, cu scopul de a oferi o relatare completă cu privire la dezvoltarea standardelor internaționale de raportare financiară și audit.

(4c)  Comisia Europeană ar trebui să le ofere cu mai mare regularitate Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la activitatea comună a Fundației IFRS, EFRAG și PIOB, dat fiind că aceste trei agenții sunt finanțate de Uniunea Europeană și acționează având același scop.

(5)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 258/2014 ar trebui modificat în mod corespunzător.

(5a)  Sfera de activitate a EFRAG se limitează, în prezent, la cele descrise în raportul consilierului special și, ținând seama de numeroasele sarcini și responsabilități suplimentare care i-au fost atribuite EFRAG în Rezoluția Parlamentului European din 7 iunie 2016, EFRAG ar trebui să se asigure că aceste sarcini și responsabilități suplimentare sunt monitorizate activ și fac obiectul unui raport.

(6)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume majorarea bugetului unui program al Uniunii pentru perioada 2017-2020 în vederea sprijinirii activităților realizate de EFRAG care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii în materie de raportare financiară, nu poate fi realizat într-un mod satisfăcător de către statele membre, ci, mai degrabă, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat anterior, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 258/2014 se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 3 alineatul (1) litera (a), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i) EFRAG;“;

(2) Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2014-2020 este de 57 007 000 EUR în prețuri curente.”;

(b) la alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„ (a) pentru EFRAG: 23 134 000 EUR;“.

(2a) Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a) se introduce următorul alineat:

„4a. În ceea ce privește Fundația IFRS, raportul la care se face referire la alineatul 3 evaluează, de asemenea, dacă s-au înregistrat progrese în ceea ce privește guvernanța Fundației IFRS și a IASB, în special în termeni de transparență, prevenire a conflictelor de interese și diversitate a experților angajați, și dacă și ce măsuri s-au luat pentru a asigura reprezentarea largă a intereselor (cum ar fi agențiile de reprezentare a consumatorilor și ministerele de finanțe) și răspunderea publică cu scopul de a garanta standarde de contabilitate de înaltă calitate. În plus, identifică și evaluează acțiunile întreprinse în cadrul IFRS cu scopul de a mări legitimitatea democratică, transparența, responsabilitatea și integritatea care, inter alia, sunt legate de accesul public la documente, dialogul deschis cu diverse părți interesate, crearea unor registre obligatorii de transparență și a unor norme privind transparența întâlnirilor în scop de lobbying, precum și a unor norme interne, în special privind prevenirea conflictelor de interese.

(b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5. În ceea ce privește PIOB sau organizația care îi succede acesteia, raportul menționat la alineatul (3) prezintă evoluțiile legate de diversificarea finanțării și evaluează eforturile depuse pentru a asigura integritatea profesiei de audit. În cazul în care finanțarea din partea IFAC dintr-un anumit an se ridică la peste două treimi din totalul finanțării anuale a PIOB, Comisia propune limitarea contribuției anuale pentru anul respectiv la maximum 300 000 EUR.“

(c) la alineatul (6), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Dacă este cazul, Comisia prezintă o propunere legislativă pentru a transforma EFRAG într-o agenție publică pe termen lung;“

(d) se introduce următorul alineat:

„6a.  În ceea ce privește EFRAG, raportul menționat la alineatul (3) stabilește dacă: (a) criteriul "binelui public lărgit", astfel cum este definit în raportul consilierului special (însemnând faptul că standardele de contabilitate nu ar trebui nici să pericliteze stabilitatea financiară din Uniune și nici să împiedice dezvoltarea economică a Uniunii), a fost pe deplin respectat pe parcursul procesului de adoptare desfășurat în cursul anului precedent;

(b) Parlamentul European și Consiliul au fost implicate, într-o etapă timpurie, atunci când s-au elaborat standardelor de raportare financiară, în general, și în procesul de adoptare, în special și

(c) s-a realizat o structură de finanțare mai diversificată și echilibrată, inclusiv pe bază de onorarii și surse publice, și dacă s-au luat măsuri formale pentru a încuraja statele membre care nu dispun încă de un mecanism de finanțare național să instituie un astfel de mecanism și

În plus, identifică și evaluează acțiunile întreprinse în cadrul IFRS cu scopul de a mări legitimitatea democratică, transparența, responsabilitatea și integritatea care, inter alia, sunt legate de accesul public la documente, dialogul deschis cu diverse părți interesate, crearea unor registre obligatorii de transparență și a unor norme privind transparența întâlnirilor în scop de lobbying, precum și a unor norme interne, în special privind prevenirea conflictelor de interese.“

(e) se adaugă următorul paragraf:

„9a. Din 2017, Fundația IFRS, PIOB și EFRAG pregătesc un raport anual privind punerea în aplicare a politicilor Uniunii din domeniul raportării financiare și al auditului și participă periodic, cel puțin anual, la audierile organizate de Parlamentul European, cu scopul de a oferi o relatare completă cu privire la dezvoltarea standardelor internaționale de raportare financiară și audit.

Acest raport conține următoarele elemente:

(a) măsurile subsecvente și punerea în aplicare a recomandărilor și solicitărilor formulate în rezoluțiile anterioare sau cele viitoare ale Parlamentului European;

(b) dacă au fost înregistrate progrese în cea ce privește guvernanța, îndeosebi în termeni de transparență, și ce măsuri s-au luat pentru a se asigura reprezentarea largă a intereselor și răspunderea publică și

(c) identificarea acțiunilor întreprinse cu scopul de a mări legitimitatea democratică, transparența, responsabilitatea și integritatea care, inter alia, sunt legate de accesul public la documente, transparența întâlnirilor în scop de lobbying, precum și prevenirea conflictelor de interese.“

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele          Președintele

(1)

JO C 303, 19.8.2016, p. 147.

(2)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(3)

  JO C , , p. .

(4)

  Regulamentul (UE) nr. 258/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a Deciziei nr. 716/2009/CE (JO L 105, 8.4.2014, p. 1).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Instituirea unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020

Referințe

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

Data prezentării la PE

13.4.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ECON

28.4.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Raportori

Data numirii

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Examinare în comisie

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Data adoptării

11.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

2

7

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

Membri supleanți prezenți la votul final

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Data depunerii

14.10.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate