Postup : 2016/0110(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0291/2016

Predkladané texty :

A8-0291/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.10

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0141

SPRÁVA     ***I
PDF 553kWORD 71k
14.10.2016
PE 585.761v02-00 A8-0291/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na obdobie rokov 2014 – 2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Theodor Dumitru Stolojan

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na obdobie rokov 2014 – 2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0202),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0145/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. mája 2016(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0291/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2016/0110 (COD)

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2014(4), Nadácia pre medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (Nadácia IFRS), ktorá je právnym nástupcom Nadácie výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (IASCF) a Rada pre dohľad nad verejným záujmom (PIOB) sú príjemcami spolufinancovania s účasťou Únie vo forme prevádzkových grantov do 31. decembra 2020.

(2)  Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) na základe nariadenia (EÚ) č. 258/2014 využíva spolufinancovanie Únie vo forme prevádzkových grantov do 31. decembra 2016.

(3)  Komisia zverejnila 12. novembra 2013 správu Philippa Maystadta, osobitného poradcu komisára zodpovedného za vnútorný trh a služby (ďalej len „správa osobitného poradcu“), kde načrtol možné reformy riadenia skupiny EFRAG, ktorá má posilniť príspevok Únie k vývoju medzinárodných účtovných štandardov.

(4)  Komisia dôkladne monitorovala vykonávanie reformy riadenia skupiny EFRAG a informovala Európsky parlament a Radu o dosahovanom pokroku pri jej realizácii. ▌

(4a)  Treba prihliadnuť na to, že na rozdiel od súkromných záujmov v rôznych výkonných orgánoch skupiny EFRAG sú záujmy verejnosti nedostatočne zastúpené, čo by sa malo v rámci jej nového riadenia napraviť.

(4b)  V článku 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 258/2014 sa od Komisie vyžaduje, aby pripravovala výročnú správu o činnosti nadácie IFRS v súvislosti s vývojom IFRS, PIOB a EFRAG. Táto výročná správa by mala odkazovať aj na nadväzujúce opatrenia a vykonávanie odporúčaní a požiadaviek uvedených v uznesení Európskeho parlamentu zo 7. júna 2016 o posudzovaní medzinárodných účtovných štandardov (IAS) a o činnosti nadácie IFRS, EFRAG a PIOB, ako aj odporúčaní a požiadaviek v obsiahnutých v budúcich uzneseniach Európskeho parlamentu. Ako príjemcovia financovania z programu Únie by nadácia IFRS, PIOB a EFRAG mali každoročne podávať správu o vykonávaní politík Únie v oblasti finančného výkazníctva a auditu, najmä odkázaním na nadväzujúce opatrenia a vykonávanie odporúčaní a požiadaviek obsiahnutých v minulých alebo budúcich uzneseniach Európskeho parlamentu. Okrem toho sa nadácia IFRS, PIOB a EFRAG podnecujú v pravidelnej účasti aspoň raz ročne na vypočutiach organizovaných Európskym parlamentom s cieľom poskytnúť úplný prehľad o vývoji medzinárodných noriem finančného výkazníctva a auditu.

(4c)  Európska komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade pravidelnejšie poskytovať informácie o spoločnej práci nadácie IFRS, EFRAG a PIOB vzhľadom na to, že tieto tri agentúry financuje Únia a ich činnosť sleduje rovnaký cieľ.

(5)  Nariadenie (EÚ) č. 258/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5a)  Oblasť činnosti EFRAG sa v súčasnosti obmedzuje na to, čo je obsahom správy osobitného poradcu, a vzhľadom na viaceré dodatočné úlohy a zodpovednosti uložené EFRAG uznesením Európskeho parlamentu zo 7. júna 2016 by EFRAG mal zaručiť, aby sa tieto dodatočné úlohy a zodpovednosti aktívne sledovali a aby sa o nich podávali informácie.

(6)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zvýšenie rozpočtu programu Únie na obdobie rokov 2017 až 2020 určeného na podporu činností skupiny EFRAG, ktoré prispievajú k plneniu cieľov politiky Únie v súvislosti s finančným výkazníctvom, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhovaných opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 258/2014 sa mení takto:

(1) V článku 3 ods. 1 písm. a) sa bod i) nahrádza takto:

„(i) EFRAG;“;

(2) Článok 6 sa mení takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie rokov 2014 až 2020 je 57 007 000 EUR v bežných cenách.“;

b) v odseku 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) pre EFRAG: 23 134 000 EUR;“.

2a. Článok 9 sa mení takto:

a) vkladá sa tento odsek:

„4a. Čo sa týka nadácie OFRS, správa uvedená v odseku 3 posudzuje aj to, či sa dosiahol ďalší pokrok pri správe nadácie EFRS a IASB, najmä v zmysle transparentnosti, predchádzania konfliktom záujmov a rôznorodosti najatých odborníkov, a či a aké boli prijaté kroky na zaručenie širokého zastúpenia záujmov (napríklad agentúry zastupujúce spotrebiteľov a ministerstvá financií) a verejnej zodpovednosti v záujme zaručenia vysokej kvality noriem účtovníctva. Okrem toho by sa v tejto správe mali identifikovať a posúdiť kroky podniknuté v rámci EFRS na posilnenie demokratickej legitimity, transparentnosti, zodpovednosti a integrity, ktoré sa okrem iného vzťahujú na verejný prístup k dokumentom, otvorený dialóg s rôznymi zainteresovanými stranami, vytvorenie povinných registrov transparentnosti a pravidlá pre transparentnosť schôdzok s lobistami, ako aj vnútorné pravidlá, najmä pokiaľ ide o predchádzanie konfliktom záujmov;

b) odsek 5 sa nahrádza takto:

5. Čo sa týka PIOB alebo jej nástupníckej organizácie, správa uvedená v odseku 3 obsahuje vývoj v diverzifikácii financovania a posúdia sa v nej kroky na zaručenie integrity povolania audítora. Ak financovanie IFAC v danom roku dosiahne viac ako dve tretiny celkového ročného financovania rady PIOB, Komisia navrhne obmedzenie jej ročného príspevku na príslušný rok na maximálne 300 000 EUR.

c) v odseku 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:

Komisia v prípade potreby predloží legislatívny návrh na premenu EFRAG na verejnú agentúru v dlhodobom horizonte.“

d) vkladá sa tento odsek:

„6a.  Pokiaľ ide o skupinu EFRAG, v správe uvedenej v odseku 3 sa posúdi, či: a) sa počas procesu schvaľovania uskutočnených počas predchádzajúceho roka plne dodržalo kritérium „verejného blaha“ tak, ako je vymedzené v správe osobitného poradcu (t. j. že normy účtovníctva by nemali ohrozovať finančnú stabilitu v Únii a ani brzdiť hospodársky rozvoj Únie);

b) Európsky parlament a Rada boli zapojení v ranej fáze vypracúvania štandardov finančného výkazníctva vo všeobecnosti, a najmú v procese potvrdzovania a či

c) sa dosiahli diverzifikovanejšie a vyváženejšie štruktúry financovania, a to aj na základe poplatkov a verejných zdrojov, a či sa podnikli formálne kroky s cieľom povzbudiť členské štáty, ktoré ešte nemajú vnútroštátny mechanizmus financovania, aby ho zaviedli;

a

Okrem toho sa v tejto správe identifikujú a posúdia kroky podniknuté v rámci EFRAG na posilnenie demokratickej legitimity, transparentnosti, zodpovednosti a integrity, ktoré sa okrem iného vzťahujú na verejný prístup k dokumentom, otvorený dialóg s rôznymi zainteresovanými stranami, vytvorenie povinných registrov transparentnosti a pravidlá pre transparentnosť schôdzok s lobistami, ako aj vnútorné pravidlá, najmä pokiaľ ide o predchádzanie konfliktom záujmov;“

e) dopĺňa sa tento odsek:

"9a. Od roku 2017 nadácia IFRS, PIOB a EFRAG predkladajú výročnú správu o vykonávaní politík Únie v oblasti finančného výkazníctva a auditu a pravidelne sa zúčastňujú, aspoň raz ročne, na vypočutiach organizovaných Európskym parlamentom s cieľom poskytnúť úplný prehľad o vývoji medzinárodných noriem finančného výkazníctva a auditu.

Táto správa obsahuje:

a) nadväzné opatrenia a vykonávanie odporúčaní a požiadaviek z minulých alebo budúcich uznesení Európskeho parlamentu;

b) posúdenie toho, či sa dosiahol ďalší pokrok v oblasti správy vecí verejných, najmä pokiaľ ide o transparentnosť, a aké kroky sa podnikli s cieľom zabezpečiť široké zastúpenie záujmov a verejnej zodpovednosti

a

c) identifikáciu opatrení vykonaných v záujme posilnenia demokratickej legitimity, transparentnosti, zodpovednosti a integrity, ktoré sa, okrem iného, týkajú prístupu verejnosti k dokumentom, transparentnosti lobistických stretnutí, ako aj predchádzania konfliktu záujmov.“

Článok 2

– Nadobudnutie platnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli,

Za Európsky parlament      Za Radu

predseda      predseda

(1)

Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 147.

(2)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(4)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 716/2009/ES (Ú. v. EÚ L 105, 8.4.2014, s. 1).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ustanovenie programu Únie určeného na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020

Referenčné čísla

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

Dátum predloženia v EP

13.4.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

28.4.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Dátum prijatia

11.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

2

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Dátum predloženia

14.10.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia