POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 258/2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020

14.10.2016 - (COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)) - ***I

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Theodor Dumitru Stolojan


Postopek : 2016/0110(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0291/2016
Predložena besedila :
A8-0291/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 258/2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0202),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0145/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. maja 2016[1],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0291/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA[2]*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

2016/0110(COD)

Predlog

UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 258/2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[3],

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Na podlagi Uredbe (EU) št. 258/2014 Evropskega parlamenta in Sveta[4] lahko Fundacija za mednarodne standarde računovodskega poročanja (Fundacija MSRP), ki je pravna naslednica Fundacije Odbora za mednarodne računovodske standarde (IASCF), in Odbor za zaščito javnega interesa (PIOB) koristita sofinanciranje Unije v obliki nepovratnih sredstev za poslovanje do 31. decembra 2020.

(2)  Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje (EFRAG) lahko na podlagi Uredbe (EU) št. 258/2014 koristi sofinanciranje Unije v obliki nepovratnih sredstev za poslovanje do 31. decembra 2016.

(3)  Komisija je 12. novembra 2013 objavila poročilo Philippa Maystadta, posebnega svetovalca komisarja, odgovornega za notranji trg in storitve (v nadaljnjem besedilu: poročilo posebnega svetovalca), ki je v njem opredelil možne reforme upravljanja EFRAG, namenjene povečanju prispevka Unije k razvoju mednarodnih računovodskih standardov.

(4)  Komisija je pozorno spremljala izvajanje reforme upravljanja EFRAG ter o napredku pri njenem izvajanju ustrezno obveščala Evropski parlament in Svet. ▌

(4a)  Upoštevati bi bilo treba, da je javnost za razliko od zasebnih interesov slabo zastopana v različnih izvršnih organih EFRAG, kar bi bilo treba pod novo upravo popraviti.

(4b)  Komisija mora na podlagi člena 9(3) Uredbe (EU) št. 258/2014 pripraviti letno poročilo o dejavnostih Fundacije MSRP pri razvoju mednarodnih standardov računovodskega poročanja, odbora PIOB in skupine EFRAG. V letnem poročilu bi se morala sklicevati tudi na nadaljnje ukrepanje ter izvajanje priporočil in zahtev iz resolucije Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2016 o oceni mednarodnih računovodskih standardov (IAS) ter dejavnostih Fundacije MSRP, EFRAG in PIOB ter na priporočila in zahteve iz njegovih prihodnjih resolucij. Kot upravičenci do sredstev iz programa Unije bi morali Fundacija MSRP, PIOB in EFRAG letno poročati o izvajanju politik Unije na področju računovodskega poročanja in revizije, predvsem s sklicevanjem na nadaljnje ukrepanje in izvajanje priporočil in zahtev iz preteklih ali prihodnjih resolucij Evropskega parlamenta. Poleg tega se Fundacijo MSRP, PIOB in EFRAG spodbuja, da se redno, vsaj enkrat letno, udeležujejo predstavitev, ki jih Evropski parlament organizira, da bi celovito poročal o razvoju na področju mednarodnih standardov računovodskega poročanja in revizije.

(4c)  Evropska komisija bi morala Evropski parlament in Svet bolj redno obveščati o skupnem delu Fundacije MSRP, EFRAG in PIOB, ker te tri agencije financira Unija in s svojim delom sledijo istemu namenu.

(5)  Uredbo (EU) št. 258/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5a)  Področje delovanja EFRAG je trenutno omejeno, kot je opisano v poročilu posebnega svetovalca, in ker so ji bile z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2016 naložene nove naloge in odgovornosti, bi moral EFRAG zagotoviti njihovo dejavno spremljanje in poročanje o njih.

(6)  Ker cilja te uredbe, in sicer povečanja proračuna programa Unije za obdobje 2017–2020 za podporo dejavnostim EFRAG, ki prispevajo k doseganju ciljev politik Unije v zvezi z računovodskim poročanjem, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njegovega obsega in učinka lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 258/2014 se spremeni:

(1) v členu 3(1)(a) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i) EFRAG;“;

(2) člen 6 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Finančna sredstva za izvajanje programa za obdobje 2014–2020 znašajo 57.007.000 EUR v tekočih cenah.“;

(b) v odstavku 3 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) za EFRAG: 23.134.000 EUR;“.

(2a) člen 9 se spremeni:

(a) vstavi se naslednji odstavek:

„4a. V zvezi s Fundacijo MSRP se v poročilu iz odstavka 3 oceni tudi, ali je bil v zvezi z upravljanjem Fundacije MSRP in IASB dosežen napredek, predvsem v smislu preglednosti, preprečevanja nasprotja interesov in raznolikosti najetih strokovnjakov, ter ali in kako je bila zagotovljena široka zastopanost interesov (kot so agencije, ki zastopajo interese potrošnikov, in finančna ministrstva) in javna odgovornost, s katero se zagotavlja visoka kakovost računovodskih standardov; poleg tega se določijo in ocenijo ukrepi, ki so bili v okviru Fundacije MSRP sprejeti za okrepitev demokratične legitimnosti, preglednosti, odgovornosti in integritete, med drugim v zvezi z javnim dostopom do dokumentov, odprtim dialogom z različnimi deležniki, vzpostavitvijo obveznih registrov za preglednost in pravili o preglednosti srečanj z lobisti ter notranjimi pravili, zlasti glede preprečevanja nasprotja interesov.“

(b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. V zvezi s PIOB ali organizacijo, ki bi ga nasledila, se v poročilu iz odstavka 3 obravnava gibanje raznolikosti pri financiranju in oceni prizadevanje za zagotovitev integritete revizorskega poklica. Če prispevek IFAC v nekem letu presega dve tretjini skupnega letnega financiranja PIOB, Komisija predlaga omejitev letnega prispevka za to leto na največ 300.000 EUR“.

(c) v odstavku 6 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija po potrebi predloži zakonodajni predlog za dolgoročno preoblikovanje EFRAG v javno agencijo;“

(d) vstavi se naslednji odstavek:

„6a.  V zvezi z EFRAG se v poročilu iz odstavka 3 oceni: (a) ali je bilo merilo širšega javnega dobra, kot je opredeljeno v poročilu posebnega poročevalca (namreč, da računovodski standardi ne bi smeli ogroziti finančne stabilnosti, prav tako pa ne bi smeli ovirati gospodarskega razvoja Unije), v postopku sprejemanja v prejšnjem letu v celoti spoštovano;

(b) ali sta bila Evropski parlament in Svet že v zgodnji fazi udeležena pri oblikovanju standardov računovodskega poročanja na splošno in zlasti pri postopku sprejemanja; in

(c) ali je bila zagotovljena bolj raznolika in uravnotežena struktura financiranja, tudi na podlagi prispevkov in javnih virov, in ali so bili sprejeti formalni ukrepi, da bi države članice, ki še nimajo nacionalnega mehanizma financiranja, spodbudili, naj ga vzpostavijo; poleg

tega se določijo in ocenijo ukrepi, ki so bili v okviru EFRAG sprejeti za okrepitev demokratične legitimnosti, preglednosti, odgovornosti in integritete, med drugim v zvezi z javnim dostopom do dokumentov, odprtim dialogom z različnimi deležniki, vzpostavitvijo obveznih registrov za preglednost in pravili o preglednosti srečanj z lobisti ter notranjimi pravili, zlasti glede preprečevanja nasprotja interesov.“

(e) doda se naslednji odstavek:

„9a. Od leta 2017 dalje Fundacija MSRP, PIOB in EFRAG pripravijo letno poročilo o izvajanju politik Unije na področju računovodskega poročanja in revizije ter se redno, vsaj enkrat letno, udeležujejo predstavitev, ki jih organizira Evropski parlament, da bi celovito poročal o razvoju na področju mednarodnih standardov računovodskega poročanja in revizije.

Poročilo obsega:

(a) nadaljnje ukrepanje in izvajanje priporočil in zahtev iz preteklih ali prihodnjih resolucij Evropskega parlamenta;

(b) doseženi nadaljnji napredek pri upravljanju, predvsem v zvezi s preglednostjo, in ukrepe, ki so bili sprejeti za zagotavljanje široke zastopanosti interesov in javne odgovornosti; ter

(c) opredelitev ukrepov, ki so bili sprejeti za okrepitev demokratične legitimnosti, preglednosti, odgovornosti in integritete, med drugim v zvezi z javnim dostopom do dokumentov, preglednostjo srečanj z lobisti ter preprečevanjem nasprotja interesov.“

Člen 2

– Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik          Predsednik

  • [1]  UL C 303, 19.8.2016, str. 147.
  • [2] * Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.
  • [3]   UL C , , str. .
  • [4]   Uredba (EU) št. 258/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 in o razveljavitvi Sklepa št. 716/2009/ES (UL L 105, 8.4.2014, str. 1).

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 258/2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020

Referenčni dokumenti

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

Datum predložitve EP

13.4.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

28.4.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Datum sprejetja

11.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

2

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kircos (Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos)), Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Kostas Mavridis (Kostas Mavridis (Costas Mavrides)), Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)), Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopulos (Sotirios Zarianopulos (Sotirios Zarianopoulos))

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Datum predložitve

14.10.2016