Förfarande : 2016/0110(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0291/2016

Ingivna texter :

A8-0291/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.10

Antagna texter :

P8_TA(2017)0141

BETÄNKANDE     ***I
PDF 467kWORD 75k
14.10.2016
PE 585.761v02-00 A8-0291/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014-20

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014-20

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0202),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0145/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 maj 2016(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0291/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)**

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

2016/0110 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014-2020

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Fram till och med den 31 december 2020 samfinansierar unionen på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2014(4) driftsbidrag till International Financial Reporting Standards Foundation (nedan kallat IFRS Foundation, som är rättslig efterträdare till International Accounting Standards Committee Foundation IASCF), samt Public Interest Oversight Board (nedan kallat Piob).

(2)  Unionen samfinansierar fram till och med den 31 december 2016, på grundval av förordning (EU) nr 258/2014, driftsbidrag till European Financial Reporting Advisory Group (Efrag).

(3)  Den 12 november 2013 offentliggjorde kommissionen en rapport av Philippe Maystadt, särskild rådgivare till kommissionären med ansvar för inre marknaden och tjänster, (nedan kallad den särskilda rådgivarens rapport) i vilken han beskrev hur Efrags styrning skulle kunna reformeras för att stärka unionens bidrag till utarbetandet av internationella redovisningsstandarder.

(4)  Kommissionen övervakade noggrant genomförandet av reformen av Efrags styrning och informerade i vederbörlig ordning Europaparlamentet och rådet om framstegen med genomförandet. ▌

(4a)  Underrepresentationen av allmänna intressen i förhållande till privata intressen i Efrags olika verkställande organ bör beaktas och åtgärdas under dess nya ledning.

(4b)  Enligt artikel 9.3 i förordning (EU) nr 258/2014 ska kommissionen utarbeta en årsrapport om verksamheten vid IFRS Foundation när det gäller utvecklingen av IFRS, Piob och Efrag. Denna årsrapport bör också behandla uppföljningen och genomförandet av rekommendationerna och kraven i Europaparlamentets resolution av den 7 juni 2016 om utvärdering av internationella redovisningsstandarder (IAS) och verksamheten i IFRS Foundation, Efrag och Piob, samt av rekommendationer och krav i Europaparlamentets framtida resolutioner. Såsom mottagare av stöd från unionsprogrammet bör IFRS Foundation, Piob och Efrag årligen rapportera om genomförandet av unionens politik på området för finansiell rapportering och revision, särskilt genom att hänvisa till uppföljningen och genomförandet av rekommendationerna och kraven i Europaparlamentets tidigare och framtida resolutioner. Dessutom uppmuntras IFRS Foundation, Piob och Efrag att regelbundet, minst årligen, delta i utfrågningar som organiseras av Europaparlamentet i syfte att lämna en fullständig redogörelse för utvecklingen av internationella standarder för finansiell rapportering och revision.

(4c)  Kommissionen bör ge Europaparlamentet och rådet mer regelbunden information om det arbete som IFRS Foundation, Efrag och Piob utför gemensamt, eftersom dessa tre byråer finansieras av unionen och arbetar för samma syfte.

(5)  Förordning (EU) nr 258/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5a)  Efrags verksamhetsområde är för närvarande begränsat till det som anges i den särskilda rådgivarens rapport, och Efrag bör, med tanke på att Efrag tilldelades flera ytterligare uppgifter och ansvarsområden genom Europaparlamentets resolution av den 7 juni 2016, säkerställa att aktiv övervakning av och rapportering om dessa ytterligare uppgifter och ansvar sker.

(6)  Eftersom målet för denna förordning, dvs. att öka budgeten för ett unionsprogram under perioden 2017–2020 för att stödja Efrags verksamhet, som bidrar till uppnåendet av unionens mål vad gäller finansiell rapportering, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan på grund av sin omfattning och verkningar bättre uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 258/2014 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 3.1 a ska led i ersättas med följande:

”i) Efrag.”

2. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2014–2020 ska vara 57 007 000 euro i löpande priser.”

b) I punkt 3 ska led a ersättas med följande:

”a) För Efrag: 23 134 000 euro.”

2a. Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a) Följande punkt ska införas:

”4a. I fråga om IFRS foundation ska den rapport som avses i punkt 3 också bedöma huruvida ytterligare framsteg har gjorts avseende styrningen av IFRS Foundation och IASB, särskilt i fråga om insyn, förebyggande av intressekonflikter och mångfald bland anlitade sakkunniga, och huruvida åtgärder har vidtagits, och i så fall vilka, för att säkerställa en bred representation av intressen (t.ex. konsumentorganisationer och finansministerier) och offentlig ansvarighet i syfte att garantera redovisningsstandarder av hög kvalitet, Dessutom ska den kartlägga och utvärdera de åtgärder som IFRS har vidtagit för att förbättra den demokratiska legitimiteten, insynen, ansvarigheten och integriteten, vilka bland annat rör allmänhetens tillgång till handlingar, en öppen dialog med olika intressenter, inrättande av obligatoriska öppenhetsregister och regler för insyn vid möten med lobbyister samt interna bestämmelser, särskilt avseende förebyggande av intressekonflikter.

b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

5. I fråga om Piob eller den organisation som efterträder Piob, ska den rapport som avses i punkt 3 behandla utvecklingen i diversifieringen av finansieringen och utvärdera de insatser som har gjorts för att säkerställa integritet i revisionskåren. Om finansieringen av Ifac under ett visst år överstiger mer än två tredjedelar av den samlade PIOB-finansieringen, ska kommissionen föreslå att dess årliga bidrag till detta år begränsas till högst 300 000 EUR.

c) I punkt 6 ska andra stycket ersättas med följande:

Om det är lämpligt ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag om att på lång sikt omvandla Efrag till ett offentligt organ.”

d) Följande punkt ska införas:

”6a.  I fråga om Efrag ska den rapport som avses i punkt 3 bedöma a) huruvida kriteriet ”utvidgad kollektiv nyttighet” enligt definitionen i den särskilda rådgivarens rapport (dvs. att redovisningsstandarder varken bör äventyra EU:s finansiella stabilitet eller hindra EU:s ekonomiska utveckling) till fullo har respekterats i den godkännandeprocess som genomfördes föregående år,

b) huruvida Europaparlamentet och rådet har involverats i ett tidigt stadium vid utvecklandet av standarder för finansiell rapportering i allmänhet, och vid godkännandeprocessen i synnerhet, och

c) huruvida en mer diversifierad och balanserad finansieringsstruktur, inklusive på grundval av avgifter och offentliga källor, har uppnåtts och huruvida formella åtgärder har vidtagits för att uppmuntra de medlemsstater som inte redan har en nationell finansieringsmekanism att upprätta en, och

Dessutom ska den kartlägga och utvärdera de åtgärder som EFRAG har vidtagit för att förbättra den demokratiska legitimiteten, insynen, ansvarigheten och integriteten, vilka bland annat rör allmänhetens tillgång till handlingar, en öppen dialog med olika intressenter, inrättande av obligatoriska öppenhetsregister och regler för insyn vid möten med lobbyister samt interna bestämmelser, särskilt avseende förebyggande av intressekonflikter.”

(e) Följande punkt ska läggas till:

"9a. Från och med 2017 ska IFRS Foundation, Piob och Efrag utarbeta en årsrapport om genomförandet av unionens politik på området för finansiell rapportering och revision och regelbundet, minst årligen, delta i utfrågningar som organiseras av Europaparlamentet i syfte att lämna en fullständig redogörelse för utvecklingen av internationella standarder för finansiell rapportering och revision.

Rapporten ska omfatta

a) uppföljning och genomförande av rekommendationer och krav i Europaparlamentets tidigare och framtida resolutioner,

b) huruvida ytterligare framsteg har gjorts i fråga om styrning, särskilt avseende insyn, och vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en bred representation av intressen och offentlig ansvarighet, och

c) en kartläggning av de åtgärder som har vidtagits för att förbättra den demokratiska legitimiteten, insynen, ansvarigheten och integriteten, vilka bland annat rör allmänhetens tillgång till handlingar, insyn vid möten med lobbyister samt förebyggande av intressekonflikter.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande          Ordförande

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020

Referensnummer

COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)

Framläggande för parlamentet

13.4.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

28.4.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

28.4.2016

CONT

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

25.4.2016

CONT

21.6.2016

JURI

24.5.2016

 

Föredragande

       Utnämning

Theodor Dumitru Stolojan

12.5.2016

 

 

 

Behandling i utskott

31.8.2016

10.10.2016

 

 

Antagande

11.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

2

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Ingivande

14.10.2016

(1)

EUT C 303, 19.8.2016, s. 147.

(2)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(3)

  EUT C , , s. .

(4)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020 och om upphävande av beslut nr 716/2009/EG (EUT L 105, 8.4.2014, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy