Procedură : 2016/0193(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0292/2016

Texte depuse :

A8-0292/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2016 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0394

RAPORT     ***I
PDF 621kWORD 62k
17.10.2016
PE 587.491v03-00 A8-0292/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportoare: Iskra Mihaylova

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ
 EXPUNERE DE MOTIVE
 SCRISOAREA COMISIEI PENTRU BUGETE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0418),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0238/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 septembrie 2016(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru bugete,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat în scrisoarea din 21 septembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0292/2016),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

REGULAMENTUL (UE) 2016/...

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din ...

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(3) prevede că Comisia examinează mărirea plăților intermediare din fondurile structurale și de investiții europene cu o sumă echivalentă cu zece puncte procentuale peste rata actuală de cofinanțare pentru fiecare prioritate sau măsură, pentru statele membre care au făcut obiectul unui program de ajustare după 21 decembrie 2013 și care au solicitat să beneficieze de mărirea respectivă până la 30 iunie 2016 și să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzând evaluarea sa și, dacă este necesar, o propunere legislativă înainte de 30 iunie 2016. Comisia a prezentat respectivul raport Parlamentului European și Consiliului la 27 iunie 2016.

(2)  Cinci state membre au fost eligibile pentru o mărire a plății în temeiul articolului 24 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, și anume România, Irlanda, Portugalia, Cipru și Grecia. România, Irlanda, Portugalia și Cipru și-au finalizat programele de ajustare economică. Numai Grecia face încă obiectul unui program de ajustare și beneficiază de asistență financiară conexă până în al treilea trimestru al anului 2018. Având în vedere faptul că Grecia se confruntă în continuare cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea sa financiară, ar trebui prelungită durata aplicării unei măriri a cuantumului plăților pentru statele membre care se confruntă cu dificultăți bugetare temporare.

(3)  Cu toate acestea, posibilitatea unei măriri a plății ar trebui să se încheie la data de 30 iunie a anului următor anului calendaristic în care un anumit stat membru încetează să primească asistență financiară în cadrul unui program de ajustare.

(4)  Articolul 120 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevede obligația Comisiei de a realiza o evaluare pentru a analiza motivele care justifică menținerea unei rate maxime de cofinanțare de 85 % la nivelul fiecărei priorități pentru toate programele operaționale sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul social european (FSE) în Cipru după 30 iunie 2017 și de a prezenta, dacă este cazul, o propunere legislativă înainte de 30 iunie 2016.

(5)  Cipru a ieșit din programul său de ajustare în luna martie 2016. Cu toate acestea, situația economică din Cipru este încă fragilă, fapt reflectat de creșterea lentă, scăderea investițiilor, rata ridicată a șomajului și sectorul financiar sub presiune. Pentru a reduce presiunea asupra bugetului național și pentru a accelera investițiile atât de necesare, aplicarea ratei de cofinanțare de 85 % pentru toate programele operaționale sprijinite de FEDR și FSE în Cipru ar trebui să fie prelungită, prin urmare, până la închiderea programului operațional.

(6)  Pentru a permite aplicarea promptă a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 24 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 24

Mărirea cuantumului plăților pentru un stat membru având dificultăți bugetare temporare

(1)  La cererea unui stat membru, plățile intermediare pot fi mărite cu 10 puncte procentuale peste rata de cofinanțare aplicabilă fiecărei priorități pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune sau fiecărei măsuri pentru FEADR și FEPAM.

În cazul în care un stat membru îndeplinește una dintre următoarele condiții după 21 decembrie 2013, rata de cofinanțare mărită, care nu poate depăși 100 %, se aplică cererilor sale de plată pentru perioada de până la 30 iunie 2016:

(a)  dacă statul membru în cauză beneficiază de un împrumut din partea Uniunii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 407/2010 al Consiliului;

(b)  dacă statul membru în cauză beneficiază de asistență financiară pe termen mediu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002, cu condiția implementării unui program de ajustare macroeconomică;

(c)  dacă asistența financiară se pune la dispoziția statului membru în cauză, cu condiția implementării unui program de ajustare macroeconomică, astfel cum se specifică în Regulamentul (UE) nr. 472/2013.

În cazul în care un stat membru îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la paragraful al doilea după 30 iunie 2016, rata de cofinanțare mărită se aplică cererilor sale de plată pentru perioada de până la 30 iunie a anului următor anului calendaristic în care se încheie asistența financiară aferentă.

Prezentul alineat nu se aplică programelor care fac obiectul regulamentului CTE.

(2)  Fără a aduce atingere alineatului (1), sprijinul Uniunii prin plățile intermediare și prin plățile soldului final nu poate depăși:

(a)  cheltuielile publice; sau

(b)  suma maximă a contribuției din partea fondurilor ESI pentru fiecare prioritate în cazul FEDR, FSE și Fondului de coeziune sau pentru fiecare măsură în cazul FEADR și FEPAM, astfel cum se prevede în decizia Comisiei de aprobare a programului,

în funcție de care dintre aceste sume este mai mică.”

2.  La articolul 120 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pe parcursul perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2014 și închiderea programului operațional, rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe prioritarepentru toate programele operaționale desfășurate în Cipru nu depășește 85 %.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  Avizul din 21 septembrie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)

  Poziția Parlamentului European din … [(JO …)/(nepublicată încă în Jurnalul Oficial] și Decizia Consiliului din ...

(3)

  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).


EXPUNERE DE MOTIVE

Criza financiară și economică exercită o presiune asupra economiilor naționale, iar statele membre au luat măsuri de austeritate pentru a-și echilibra bugetele. În acest context, este important să se asigure punerea în aplicare în condiții bune a principalului instrument de finanțare al UE, și anume fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI). În condițiile în care bugetele naționale se află sub presiune, țările care se confruntă cu dificultăți bugetare pot întâmpina probleme pentru a găsi suficiente fonduri în vederea cofinanțării proiectelor din cadrul politicii regionale.

Articolul 24 și articolul 120 alineatul (3) din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC)(1)au fost menite să ajute statele membre care se confruntă cu dificultăți bugetare temporare și beneficiază de asistență financiară să valorifice pe deplin oportunitățile de investiții oferite de fondurile ESI în perioada de programare 2014-2020.

Legislația prevede în mod clar faptul că, înainte de 30 iunie 2016, Comisia trebuie să realizeze o evaluare și, dacă situația economică din țările în cauză justifică acest lucru, durata de acordare a sprijinului suplimentar poate fi extinsă. Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului propunerea legislativă privind această extindere la 27 iunie 2016.

Articolul 24 din RDC

Articolul 24 din RDC permite Comisiei să mărească cuantumul plăților (să efectueze așa-numite „plăți suplimentare”) în cazul țărilor care se confruntă cu dificultăți economice. La cererea unui stat membru, plățile intermediare pot fi mărite cu 10 puncte procentuale peste rata de cofinanțare aplicabilă fiecărei priorități pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune sau fiecărei măsuri pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Plățile suplimentare nu modifică fondurile totale alocate din fondurile ESI în perioada 2014-2020.

Grecia, Cipru, Irlanda, România și Portugalia au fost eligibile pentru plățile suplimentare în perioada 1 ianuarie 2014 - 30 iunie 2016. Programele de asistență financiară pentru Cipru, Irlanda, Portugalia și România au expirat în această perioadă: Grecia este singura țară în care este aplicat în momentul de față un program de asistență financiară.

Conform articolului 24 alineatul (3), Comisia examinează punerea în aplicare a articolului 24 alineatele (1) și (2) și, dacă este necesar, prezintă o propunere legislativă înainte de 30 iunie 2016. Deoarece situația economică a Greciei este încă foarte fragilă, Comisia a propus continuarea plăților suplimentare. Aceste plăți vor fi însă prelungite nu numai pentru Grecia, ci și pentru orice stat membru care ar putea avea nevoie de asistență financiară și este eligibil să beneficieze de aceasta după ce face obiectul unor programe de ajustare economică.

Comisia propune, de asemenea, modificarea duratei în care o țară care primește asistență financiară este eligibilă pentru plățile suplimentare. Plățile suplimentare au fost introduse pentru prima dată în 2010 și, în timpul perioadei de finanțare 2007-2013, posibilitatea de a beneficia de acestea se încheia în ziua în care țara în cauză înceta să mai primească asistență financiară. În perioada de finanțare 2014-2020, eligibilitatea pentru plățile suplimentare se încheie la sfârșitul exercițiului financiar, care în prezent durează de la 1 iulie până la 30 iunie. Comisia propune ca statele membre să continue să fie eligibile până la data de 30 iunie a anului următor anului calendaristic în care acestea încetează să primească asistență financiară în cadrul unui program de ajustare.

Articolul 120 alineatul (3) din RDC

În cadrul actualei politici de coeziune, Ciprul are statutul de regiune mai dezvoltată și, în mod normal, ar trebui să beneficieze de o rată de cofinanțare de 50% pentru programele FEDR și FSE. Cum această țară s-a confruntat însă o perioadă îndelungată cu dificultăți economice și cu o scădere a investițiilor, i s-a acordat o rată de cofinanțare de 85% în perioada 1 ianuarie 2014 - 30 iunie 2017 în temeiul articolului 120 alineatul (3) din RDC.

Comisiei i-a fost încredințată sarcina de a realiza o evaluare pentru a analiza dacă este rezonabil să se mențină această rată mai mare de cofinanțare și după iunie 2017, precum și sarcina de a prezenta o propunere legislativă înainte de 30 iunie 2016 în cazul în care această prelungire se consideră a fi necesară.

Este evident faptul că un nivel mărit de cofinanțare ar avea un efect pozitiv asupra economiei cipriote deoarece acest lucru ar reduce fondurile alocate cofinanțării și ar sprijini în acest fel eforturile sale de consolidare fiscală și de investiții.

Comisia a decis, în consecință, să propună ca perioada de eligibilitate a Ciprului pentru o rată de cofinanțare de 85% să continue până la încheierea programelor din perioada 2014-2020. Ciprul va avea astfel mai mult timp la dispoziție pentru a-și echilibra bugetul, putând, în același timp, pune în aplicare cu succes proiectele din cadrul FEDR și FSE.

Trebuie precizat că, conform Comisiei, situația economică a Ciprului s-a deteriorat și este probabil ca această țară să devină pe deplin eligibilă pentru Fondul de coeziune atunci când Comisia va evalua nivelul VNB al statelor membre în 2016 [articolul 90 alineatul (5) din RDC] deoarece VNB pe cap de locuitor va fi în Cipru sub 90% din medie.

Implicații bugetare

Modificările legislative propuse ar putea implica o creștere temporară a creditelor de plată, care ar fi compensată de o reducere a plăților spre finalul programelor din perioada 2014-2020. Nu ar trebui să existe niciun fel de modificări ale plafoanelor anuale pentru angajamente și plăți din cadrul financiar multianual, care sunt prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1311/2013.

Poziția raportoarei

Raportoarea salută propunerea Comisiei, care reprezintă o soluție adaptată și neutră din punct de vedere bugetar pentru problemele temporare de lichiditate cu care se confruntă două state membre. Prin urmare, raportoarea recomandă ca propunerea Comisiei să fie preluată fără niciun amendament de către comisie și de către Parlament în sesiune plenară.

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

JO L 347, 20.12.2013, p. 320.


SCRISOAREA COMISIEI PENTRU BUGETE

Dnei Iskra Mihaylova  

Președinta Comisiei REGI

Parlamentul European

Stimată doamnă Mihaylova,

Aș dori să vă prezint opiniile Comisiei pentru bugete pe marginea raportului dumneavoastră privind anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară.

Propunerea Comisiei are scopul de a majora plățile către un stat membru care face obiectul unui program de ajustare, suplimentând cu 10 puncte procentuale ratele de cofinanțare aplicabile priorităților (pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune) sau măsurilor (pentru FEADR și FEPAM) programelor respective. Aceasta ar urma să se aplice cheltuielilor certificate declarate în perioada de până la 30 iunie a anului care urmează anului calendaristic în care statul membru încetează să mai primească asistență financiară, până la atingerea plafonului stabilit pentru plăți. Propunerea prevede, de asemenea, să se prelungească rata mai mare de cofinanțare pentru Cipru.

Comisia pentru bugete sprijină această propunere în ansamblu.

Cu toate că este conștientă de constrângerile financiare ale statelor membre, Comisia pentru bugete este, de asemenea, îngrijorată de nivelul insuficient de asimilare a fondurilor ESI de către statele membre în perioada de programare actuală. Comisia își exprimă îngrijorarea în legătură cu o posibilă acumulare de facturi neplătite la sfârșitul cadrului financiar multianual (CFM) actual, care ar putea conduce la o deteriorare a situației plăților, având consecințe posibile și asupra altor domenii de cheltuieli ale UE. Prin urmare, Comisia pentru bugete salută orice încercare de a asigura o rambursare mai bună și mai rapidă către statele membre, în special pentru cele care se confruntă cu dificultăți legate de lichiditate.

Comisia pentru bugete subliniază efectul pozitiv pe care l-ar avea majorarea cofinanțării pentru economiile statelor membre în cauză, care ar fi în măsură să aloce mai multe resurse eforturilor suplimentare de investiții.

Comisia pentru bugete observă că propunerea nu va avea niciun impact asupra creditelor de angajament, deoarece sumele maxime ale finanțării din fondurile ESI prevăzute în programele operaționale pentru perioada de programare actuală rămân neschimbate. Modificarea nu presupune niciun fel de modificări ale plafoanelor anuale pentru angajamente și plăți din CFM, prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1311/2013. Consecințele la nivel bugetar ale prelungirii duratei de acordare a sprijinului suplimentar ar fi, prin urmare, o creștere a creditelor de plată pentru statele membre în cauză, care va fi compensată de o reducere a plăților la sfârșitul perioadei 2014-2020.

Este însă esențial ca statele membre vizate de propunere să dispună de o capacitate administrativă suficientă pentru a realiza o absorbție mai mare a fondurilor, respectând strict dispozițiile aplicabile din Regulamentul financiar și dispozițiile care reglementează fondurile ESI și garantând o utilizare eficientă și utilă a finanțării.

Prin urmare, Comisia pentru bugete sprijină propunerea dumneavoastră de a prelua propunerea Comisiei fără amendamente în cadrul unei proceduri accelerate.

Având în vedere evoluțiile recente în legătură cu anunțul de suspendare a plăților către Spania și Portugalia, în baza articolului 23 din RDC, Comisia pentru bugete consideră că ar fi utilă o reflecție comună privind coerența dintre articolul 23 și articolul 24 din RDC.

Cu stimă,

Jean Arthuis


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

Referințe

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Data prezentării la PE

27.6.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

REGI

4.7.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Raportori

Data numirii

Iskra Mihaylova

14.7.2016

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

11.10.2016

Data depunerii

17.10.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate