Postopek : 2016/0193(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0292/2016

Predložena besedila :

A8-0292/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0394

POROČILO     ***I
PDF 678kWORD 53k
17.10.2016
PE 587.491v03-00 A8-0292/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Poročevalka: Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI
 OBRAZLOŽITEV
 PISMO ODBORA ZA PRORAČUN
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0418),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0238/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. septembra 2014(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za proračun,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 21. septembra 2016, da bo v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije odobril stališče Parlamenta,

–  ob upoštevanju členov 59 in 50(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A8-0292/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

Ni še objavljeno v Uradnem listu.


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

UREDBA (EU) 2016/...

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne …

o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 177 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Člen 24(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(3) določa, da mora Komisija pregledati zvišanje vmesnih plačil iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za znesek, ki ustreza 10 odstotnim točkam nad dejansko stopnjo sofinanciranja za vsako prednostno nalogo ali ukrep za države članice, ki so bile vključene v program prilagajanja po 21. decembru 2013 in so zaprosile za ugodnost takega zvišanja do 30. junija 2016 ter Evropskemu parlamentu in Svetu pred 30. junijem 2016 predložiti poročilo s svojo oceno in po potrebi ustrezen zakonodajni predlog. Komisija je navedeno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu predložila 27. junija 2016.

(2)  Do zvišanja plačil v skladu s členom 24 Uredbe (EU) št. 1303/2013 je bilo upravičenih pet držav članic, in sicer Romunija, Irska, Portugalska, Ciper in Grčija. Romunija, Irska, Portugalska in Ciper so zaključile svoje programe gospodarskega prilagajanja. Samo Grčija je še vedno vključena v program prilagajanja in je upravičena do s tem povezane finančne pomoči do tretjega četrtletja leta 2018. Ker se Grčija še vedno spopada z resnimi težavami v zvezi s svojo finančno stabilnostjo, bi bilo treba podaljšati uporabo zvišanja plačil za države članice z začasnimi proračunskimi težavami.

(3)  Vendar bi se morala možnost zvišanja plačil končati 30. junija leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem država članica preneha prejemati finančno pomoč v okviru programa prilagajanja.

(4)  Člen 120(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 določa, da mora Komisija opraviti pregled, da oceni upravičenost ohranitve najvišje 85 % stopnje sofinanciranja na ravni vsake prednostne osi vseh operativnih programov, ki se financirajo s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS), na Cipru po 30. juniju 2017, ter do 30. junija 2016 po potrebi predložiti zakonodajni predlog.

(5)  Ciper je svoj program prilagajanja končal marca 2016. Vendar je njegov gospodarski položaj še vedno negotov, kar se kaže v počasni rasti, zmanjševanju naložb, visoki brezposelnosti in obremenjenem finančnem sektorju. Da bi se zmanjšal pritisk na nacionalni proračun in spodbudile prepotrebne naložbe, bi bilo zato treba 85 % stopnjo sofinanciranja za vse operativne programe, financirane s sredstvi ESRR in ESS, na Cipru podaljšati do zaključka operativnega programa.

(6)  Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi ta uredba morala začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1303/2013 se spremeni:

(1)  člen 24 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 24

Zvišanje plačil za države članice z začasnimi proračunskimi težavami

1.   Vmesna plačila se lahko na zahtevo države članice zvišajo za 10 odstotnih točk nad stopnjo sofinanciranja, ki se uporablja za vsako prednostno nalogo iz ESRR, ESS in Kohezijskega sklada ali za vsak ukrep iz skladov EKSRP in ESPR.

Če država članica izpolni enega od naslednjih pogojev po 21. decembru 2013, se višja stopnja, ki ne sme preseči 100 %, uporablja za zahtevke take države članice za plačila za obdobje do 30. junija 2016:

(a)   kadar zadevna država članica prejme posojilo Unije v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 407/2010;

(b)   kadar zadevna država članica prejme srednjeročno finančno podporo v skladu z Uredbo (ES) št. 332/2002, pogojeno z izvajanjem programa makroekonomskega prilagajanja;

(c)   kadar je zadevni državi članici na voljo finančna podpora, pogojena z izvajanjem programa makroekonomskega prilagajanja, kakor je določeno v Uredbi (EU) št. 472/2013.

Če država članica izpolni enega od pogojev iz drugega pododstavka po 30. juniju 2016, se višja stopnja uporablja za zahtevke take države članice za plačila za obdobje do 30. junija leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem se s tem povezana finančna pomoč konča.

Ta odstavek se ne uporablja za programe iz Uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju.

2.  Ne glede na odstavek 1 podpora Unije v obliki vmesnih plačil in končnega plačila ne more biti višja od:

(a)   javne porabe ali

(b)  najvišjega zneska pomoči iz skladov ESI za vsako prednostno nalogo iz ESRR, ESS in Kohezijskega sklada ali za vsak ukrep iz EKSRP in ESPR, kakor je določeno v sklepu Komisije o potrditvi programa,

kar koli je nižje.“;

(2)  v členu 120(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Za obdobje od 1. januarja 2014 do zaključka operativnega programa stopnja sofinanciranja na ravni vsake prednostne osi vseh operativnih programov na Cipru ne presega 85 %.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V…,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

  Mnenje z dne 21. septembra 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)

  Stališče Evropskega parlamenta z dne (UL...) (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne...

(3)

  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).


OBRAZLOŽITEV

Finančna in gospodarska kriza pritiska na nacionalna gospodarstva, države članice pa so sprejele varčevalne ukrepe, da bi uravnotežile svoje proračune. V teh okoliščinah je pomembno, da se zagotovi gladko izvajanje najpomembnejšega finančnega orodja EU, evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Ker so nacionalni proračuni pod pritiskom, lahko države, ki so v finančnih težavah, težko najdejo zadostna sredstva za nacionalno sofinanciranje projektov s področja regionalne politike.

Člena 24 in 120(3) uredbe o skupnih določbah(1) sta bila zasnovana, da bi se državam članicam v začasnih proračunskih težavah omogočila finančna pomoč, da bi lahko v največji meri izkoristile naložbene priložnosti, ki jih nudijo evropski strukturni in investicijski skladi v programskem obdobju 2014–2020.

V zakonodaji je jasno določeno, da bo Komisija pred 30. junijem 2016 opravila pregled in v primeru, da bodo gospodarske razmere v zadevnih državah to zahtevale, se rok za nudenje dodatne pomoči lahko podaljša. Komisija je 27. junija 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu predložila zakonodajni predlog o podaljšanju roka.

Člen 24 uredbe o skupnih določbah

Člen 24 uredbe o skupnih določbah Komisiji omogoča, da državam, ki so v finančnih težavah, nameni več sredstev (tako imenovano dodatno financiranje) v okviru programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Vmesna plačila se lahko na zahtevo države članice zvišajo za 10 odstotnih točk nad stopnjo sofinanciranja, ki se uporablja za vsako prednostno nalogo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada ali vsak ukrep iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Dodatno financiranje ne spremeni skupne dodelitve sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020.

Grčija, Ciper, Irska, Romunija in Portugalska so bile upravičene do dodatnega financiranja med 1. januarjem 2014 in 30. junijem 2016. Programi finančne pomoči za Ciper, Irsko, Portugalsko in Romunijo so se v tem času iztekli. Edina država, za katero še velja program finančne pomoči, je Grčija.

Člen 24(3) določa, da bo Komisija pregledala izvajanje člena 24(1) in (2) in po potrebi pred 30. junijem 2016 predložila zakonodajni predlog. Glede na to, da je gospodarski položaj Grčije še zelo šibek, je Komisija predlagala nadaljevanje dodatnega financiranja. Vendar to ne bo veljalo le za Grčijo, ampak tudi za države članice, ki bodo potrebovale finančno pomoč in bodo do nje upravičene, potem ko bodo vključene v programe ekonomskega prilagajanja.

Komisija prav tako predlaga spremembo časovnega obdobja, v katerem je država, ki prejema finančno pomoč, upravičena do dodatnega financiranja. Dodatno financiranje je bilo prvič uvedeno leta 2010 in se je v finančnem obdobju 2007–2013 končalo, ko je zadevna država prenehala prejemati finančno pomoč. V obdobju 2014–2020 se je upravičenost do dodatnega financiranja uskladilo s koncem obračunskega leta, ki je trenutno od 1. julija do 30. junija. Komisija predlaga, naj se upravičenost države članice nadaljuje do 30. junija leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem država članica preneha prejemati finančno pomoč v okviru programa ekonomskega prilagajanja.

Člen 120(3) uredbe o skupnih določbah

Ciper ima v sedanji kohezijski politiki status razvitejše regije in bi v normalnih okoliščinah zanj veljala 50 % stopnja sofinanciranja za programe, ki se sofinancirajo iz ESRR in ESS. A glede na ekonomske težave in padec naložb, s katerimi se že dalj časa sooča, mu je bila na podlagi člena 120(3) uredbe o skupnih določbah med 1. januarjem 2014 in 30. junijem 2017 odobrena stopnja sofinanciranja v višini 85 %.

Komisija je bila zadolžena za izvedbo ocene, ali bi bilo upravičeno ohraniti višjo stopnjo sofinanciranja tudi po juniju 2017, in za predložitev zakonodajnega predloga pred 30. junijem 2016, če bi se izkazalo, da je potrebno podaljšanje dodatnega financiranja.

Jasno je, da bi imelo večje sofinanciranje pozitiven učinek na ciprsko gospodarstvo, saj bi zmanjšalo zneske nacionalnega sofinanciranja ter tako pomagalo fiskalni konsolidaciji in naložbenim prizadevanjem.

Zato je Komisija sklenila predlagati, naj se obdobje upravičenosti Cipra do stopnje sofinanciranja v višini 85 % nadaljuje do zaključka programskega obdobja 2014–2020. Tako bo Ciper imel več časa za uravnoteženje proračuna in hkrati za uspešno izvajanje projektov iz ESRR in ESS.

Opozoriti je treba, da se po ocenah Komisije gospodarske razmere v državi slabšajo in bo Ciper verjetno postal v celoti upravičen do sredstev iz Kohezijskega sklada, ko bo Komisija ocenila podatke o BND držav članic v letu 2016 (člen 90(5) uredbe o skupnih določbah), saj bo na Cipru nominalni BND na osebo nižji od 90 % povprečja.

Proračunske posledice

Predlagane spremembe zakonodaje lahko začasno povečajo odobritve plačil, kar bi se ob koncu programskega obdobja 2014–2020 izravnalo z nižjimi plačili. Letne zgornje meje prevzemanja obveznosti in plačil v večletnem finančnem okviru, ki so določene v Prilogi I Uredbe št. 1311/2013, se ne bi smele spremeniti.

Stališče poročevalke

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije, za katerega meni, da je ciljno usmerjena in proračunsko nevtralna rešitev začasnih likvidnostnih težav dveh držav članic. Zato priporoča, naj odbor in Parlament na plenarnem zasedanju sprejmeta predlog Komisije brez sprememb.

(1)

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,

UL L 347, 20.12.2013, str. 320.


PISMO ODBORA ZA PRORAČUN

Iskra Mihajlova  

predsednica odbora REGI

Evropski parlament

Spoštovana ga. Mihajlova,

želim vam posredovati stališče Odbora za proračun za vaše poročilo o nekaterih določbah o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo.

Namen predloga Komisije je dodatno financiranje države članice v okviru programa prilagajanja z uporabo 10 odstotnih točk nad stopnjo sofinanciranja, ki se uporablja za prednostne naloge programov (v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada) ali ukrepe (v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Veljalo bi za potrjene izdatke, predložene do 30. junija leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem država članica preneha prejemati finančno pomoč, dokler se ne doseže zgornja meja plačil. V predlogu se prav tako predvideva podaljšanje obdobja, ko naj bi za Ciper veljala višja stopnja sofinanciranja.

Odbor za proračun v celoti podpira ta predlog.

Ker se zaveda finančnih omejitev držav članic, je naš odbor prav tako zaskrbljen, saj v sedanjem programskem obdobju države članice nezadostno črpajo sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Zaskrbljeni smo zaradi možnega kopičenja neplačanih računov ob koncu veljavnega večletnega finančnega okvira, kar bi lahko poslabšalo plačilne razmere in vplivalo tudi na druga področja izdatkov EU. Zato Odbor za proračun pozdravlja vsak poskus zagotavljanja večjega in hitrejšega povračila državam članicam, zlasti tistim, ki se soočajo z likvidnostnimi težavami.

Odbor za proračun ugotavlja, da bi imelo večje sofinanciranje pozitivni učinek na gospodarstva zadevnih držav članic, ki bi lahko tako več sredstev namenile dodatnim naložbenim prizadevanjem.

Odbor za proračun ugotavlja, da predlog ne bo vplival na odobritve za prevzem obveznosti, saj ostajajo najvišji zneski za financiranje iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, določeni v operativnih programih za sedanje programsko obdobje, nespremenjeni. Sprememba prav tako ne bo vplivala na letne zgornje meje za obveznosti in plačila v večletnem finančnem okviru, ki so določene v Prilogi I Uredbe št. 1311/2013. Proračunski učinek podaljšanja določbe o dodatnem financiranju bi povečal odobritve plačil za zadevne države članice, kar bi se ob koncu programskega obdobja 2014–2020 izravnalo z nižjimi plačili.

Zato je bistvenega pomena, da imajo države članice, na katere se nanaša predlog, zadostne upravne zmogljivosti za boljše črpanje sredstev, pri čemer morajo strogo spoštovati ustrezne določbe finančne uredbe in določbe, ki urejajo porabo sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ter jamčiti, da bodo sredstva porabljena učinkovito in koristno.

Zato Odbor za proračun podpira vaš predlog, naj se predlog Komisije brez sprememb sprejme s hitrim pristopom.

Zaradi nedavnih dogajanj v zvezi z najavljenim prenehanjem plačil Španiji in Portugalski na podlagi člen 23 uredbe o skupnih določbah bi si naš odbor želel skupno razpravo o skladnosti med členoma 23 in 24 uredbe o skupnih določbah.

S spoštovanjem,

Jean Arthuis


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo

Referenčni dokumenti

COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)

Datum predložitve EP

27.6.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

4.7.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

4.7.2016

CONT

4.7.2016

ECON

4.7.2016

EMPL

4.7.2016

 

ENVI

4.7.2016

ITRE

4.7.2016

TRAN

4.7.2016

AGRI

4.7.2016

 

PECH

4.7.2016

CULT

4.7.2016

FEMM

4.7.2016

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

31.8.2016

CONT

13.9.2016

ECON

15.9.2016

EMPL

13.9.2016

 

ENVI

12.7.2016

ITRE

12.7.2016

TRAN

11.7.2016

AGRI

13.7.2016

 

PECH

15.9.2016

CULT

13.7.2016

FEMM

30.8.2016

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

14.7.2016

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

11.10.2016

Datum predložitve

17.10.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov