ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета

  17.10.2016 - (08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)) - ***II

  Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  Докладчик: Антия Макинтайър


  Процедура : 2013/0141(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0293/2016
  Внесени текстове :
  A8-0293/2016
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета

  (08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: второ четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (08795/2/2016 – C8-0364/2016),

  –  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Федералния съвет на Република Австрия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

  –  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2013 г.[1],

  –  след консултация с Комитета на регионите,

  –  като взе предвид позицията си на първо четене[2] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0267),

  –  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид член 76 от своя правилник,

  –  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0293/2016),

  1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

  2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

  3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

  4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

  5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  ОВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 104.
  • [2]  Приети текстове от 15.4.2014 г., P8_TA(2014)0382.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Защитни мерки срещу вредителите по растенията

  Позовавания

  08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)

  Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

  15.4.2014                     T7-0382/2014

  Предложение на Комисията

  COM(2013)0267 - C7-0122/2013

  Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

  15.9.2016

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  15.9.2016

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Anthea McIntyre

  1.9.2014

   

   

   

  Дата на приемане

  13.10.2016

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  28

  1

  6

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Stanisław Ożóg

  Дата на внасяне

  17.10.2016