INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF

  17.10.2016 - (08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)) - ***II

  Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  Ordfører: Anthea McIntyre


  Procedure : 2013/0141(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0293/2016
  Indgivne tekster :
  A8-0293/2016
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF

  (08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (08795/2/2016 – C8-0364/2016),

  –  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det østrigske Nationalråd, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

  –  der henviser til udtalelse af 10. december 2013[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

  –  efter høring af Regionsudvalget,

  –  der henviser til sin holdning ved førstebehandling[2] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0267),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

  –  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0000/2016),

  1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

  2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

  3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  • [1]  EUT C 170 af 5.6.2014, s. 104.
  • [2]  Vedtagne tekster af 15.4.2014, P8_TA(2014)0382.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere

  Referencer

  08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)

  Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

  15.4.2014                     T7-0382/2014

  Kommissionens forslag

  COM(2013)0267 - C7-0122/2013

  Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

  15.9.2016

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  AGRI

  15.9.2016

   

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Anthea McIntyre

  1.9.2014

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  13.10.2016

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  28

  1

  6

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Stanisław Ożóg

  Dato for indgivelse

  17.10.2016