Postupak : 2013/0141(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0293/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0293/2016

Rasprave :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Glasovanja :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0415

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 506kWORD 53k
17.10.2016
PE 589.127v02-00 A8-0293/2016

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ

(08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Izvjestiteljica: Anthea McIntyre

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ

(08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (08795/2/2016 – C8-0364/2016),

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje austrijskog Saveznog vijeća podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 10. prosinca 2013.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(2) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0267),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0293/2016),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 170, 5.6.2014., str. 104.

(2)

Usvojeni tekstovi od 15.4.2014., P8_TA(2014)0382.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje

Referentni dokumenti

08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

15.4.2014                     T7-0382/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0267 - C7-0122/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

15.9.2016

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

15.9.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Anthea McIntyre

1.9.2014

 

 

 

Datum usvajanja

13.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

1

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Stanisław Ożóg

Datum podnošenja

17.10.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti