Ziņojums - A8-0293/2016Ziņojums
A8-0293/2016

  IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK

  17.10.2016 - (08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)) - ***II

  Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
  Referente: Anthea McIntyre


  Procedūra : 2013/0141(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0293/2016

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK

  (08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (08795/2/2016 – C8-0364/2016),

  –  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Austrijas Federālā padome un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

  –  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 10. decembra atzinumu[1],

  –  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

  –  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[2] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0267),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

  –  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0293/2016),

  1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

  2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

  3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

  4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

  5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]  OV C 170, 5.6.2014., 104. lpp.
  • [2]  Pieņemtie teksti, 15.4.2014., P8_TA(2014)0382.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem

  Atsauces

  08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)

  EP 1. lasījuma datums – P numurs

  15.4.2014                     T7-0382/2014

  Komisijas priekšlikums

  COM(2013)0267 - C7-0122/2013

  Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes 1. lasījumā pieņemtās nostājas saņemšanu

  15.9.2016

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  AGRI

  15.9.2016

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Anthea McIntyre

  1.9.2014

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  13.10.2016

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  28

  1

  6

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Stanisław Ożóg

  Iesniegšanas datums

  17.10.2016