PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES

17.10.2016 - (08795/2/2016 – C8‑0364/2016 – 2013/0141(COD)) - ***II

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalka: Anthea McIntyre


Postopek : 2013/0141(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0293/2016
Predložena besedila :
A8-0293/2016
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES

(08795/2/2016 – C8‑0364/2016 – 2013/0141(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (08795/2/2016 – C8‑0364/2016),

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja avstrijskega zveznega sveta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

-ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. decembra 2013[1],

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[2] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0267),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0293/2016)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL C 170, 5.6.2014, str. 104.
  • [2]  Sprejeta besedila, 15.4.2014, P8_TA(2014)0382.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Zaščitni ukrepi proti škodljivim organizmom na rastlinah

Referenčni dokumenti

08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

15.4.2014                     T7-0382/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0267 - C7-0122/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

15.9.2016

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

15.9.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Anthea McIntyre

1.9.2014

 

 

 

Datum sprejetja

13.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

1

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Stanisław Ożóg

Datum predložitve

17.10.2016