Процедура : 2016/2056(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0294/2016

Внесени текстове :

A8-0294/2016

Разисквания :

PV 21/11/2016 - 13
CRE 21/11/2016 - 13

Гласувания :

PV 22/11/2016 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0434

ДОКЛАД     
PDF 673kWORD 72k
17.10.2016
PE 583.922v02-00 A8-0294/2016

относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно

(2016/2056(INI))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Оле Лудвигсон

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно

(2016/2056(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 май 1999 г., озаглавено „Прилагане на рамката за финансовите пазари: план за действие“ (план за действие за финансови услуги) (COM(1999)0232),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 31 януари 2007 г., озаглавено „Секторно проучване съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1/2003 относно банкиране на дребно (окончателен доклад)“ (COM(2007)0033),

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 30 април 2007 г. , озаглавена „Финансовите услуги на дребно на единния пазар“ (COM(2007)0226),

–  като взе предвид Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001(2),

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавена „Към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания“ (COM(2011)0941),

–  като взе предвид доклада за 2014 г. на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, озаглавен „Доклад за добри практики на уебсайтовете за сравнение“,

–  като взе предвид становището на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване до институциите на ЕС относно обща рамка за оценка на риска и прозрачност за институциите за професионално пенсионно осигуряване от април 2016 г.,

–  като взе предвид Директива 2014/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/EО и 2013/36/EС и на Ре3гламент (EС) № 1093/2010(3),

–  като взе предвид Директива 2014/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО(5),

–  като взе предвид Директива 2009/65/ЕО, изменена за последен път с Директива 2014/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите(6),

–  като взе предвид Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. година относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции(7),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти(8),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 8 август 2014 г. относно работата на европейските надзорни органи (ЕНО) и Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) (COM(2014)0509),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти(9),

–  като взе предвид Директива 2014/2015/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО(10),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (преработен текст)(11),

–  като взе предвид своята резолюция относно виртуалните валути(12),

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 10 декември 2015 г. , озаглавена „Финансовите услуги на дребно на единния пазар: повече продукти, по-голям избор и по-добри възможности за потребителите и предприятията“ (COM(2015)0630),

–  като взе предвид отговора на ЕБО на Зелената книга на Комисията относно финансовите услуги на дребно (COM 2015(0630)) от 21 март 2016 г.,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8—0294/2016),

А.  като има предвид, че пазарът на ЕС на финансови услуги на дребно продължава да бъде по-скоро недостатъчно развит и прекомерно фрагментиран, например от гледна точка на малкия брой трансгранични операции, така че се налага предприемането на ефективни действия за отключване на пълния потенциал на единния пазар и за улесняване на иновациите, които да бъдат от полза за крайните потребители;

Б.  като има предвид, че динамиката на пазарите на финансови услуги на дребно, която се характеризира с комбинация от висока концентрация и недостатъчна конкуренция, може да доведе до ограничен избор и ниска икономическа ефективност, както и до сериозни различия между държавите членки;

В.  като има предвид, че европейски пазар на финансови услуги на дребно е немислим, ако не дава реална добавена стойност за потребителя чрез гарантирането на ефективната конкуренция, достъп и защитата на потребителите, по-специално във връзка с продуктите, които реално са необходими за участие в икономическия живот;

Г.  като има предвид, че по-нататъшното развитие на пазара на финансовите услуги на дребно на равнище ЕС с подходяща законодателна рамка, която налага необходимата защита на потребителите, би улеснило не само важните и ефективните трансгранични дейности, но би могло също да създаде по-големи възможности за засилена конкуренция на национално равнище; като има предвид, че един истински европейски вътрешен пазар на финансови услуги на дребно има значителен потенциал за осигуряване на потребителите на по-добри финансови услуги и продукти, по-голям избор и по-добър достъп до тях, както и по-ниски лихвени цени; като има предвид, че въздействието на конкуренцията върху цените ще бъде различна в зависимост от сектора и продукта;

Д.  като има предвид, че Зелената книга е насочена основно към финансовите услуги за гражданите, които търсят трансгранични услуги; като има предвид, че е важно при представянето на нови предложения съответните да бъдат от полза за всички потребители от ЕС, за да се гарантира, че пазарът на финансовите услуги на дребно работи за всички;

Е.  като има предвид, че трябва да запазим своята амбиция да разрушим бариерите и да овладеем съществуващите протекционистки тенденции, които блокират нововъведенията във финансовите услуги на дребно; като има предвид, че истинският единен пазар ще направи ЕС привлекателен като център за иновативни финансови услуги;

Ж.  като има предвид, че бързата трансформация, породена от цифровизацията и финансово-технологичните иновации, не само разполага с необходимия потенциал, при внимателно управление, за създаването на нови, а и често по-добри финансови продукти за потребителите, както и да допринася за финансовото приобщаване, в това число чрез намаляване на разходите по операциите и улесняване на достъпа до финансиране, но също така включва основни предизвикателства по отношение на сигурността, защитата на данните, защитата на потребителите, данъчното облагане, лоялната конкуренция и финансовата стабилност, които следва да се наблюдават внимателно, за да се увеличат максимално ползите за гражданите;

З.  като има предвид, че макар много услуги да се преместват онлайн е важно да се гарантира, че никой няма да бъде оставен да се справя сам и че достъпът ще се предоставя и чрез нецифрови канали, когато това е необходимо, за да се избегне финансово изключване;

И.  като има предвид, че всяко усилие за укрепване на пазара на финансовите услуги на дребно в ЕС следва да се координира с програмите за ЦЕП (цифровия единен пазар), СКП (съюза на капиталовите пазари) и стратегията за единния пазар и да има за цялостна цел засилване на създаването на работни места, на устойчивия растеж, финансовата стабилност и ролята на потребителите в европейската икономика;

Й.  подчертава, че европейският пазар на финансови услуги на дребно трябва да създава ползи за МСП както по отношение на предлагането, така и на търсенето; по отношение на предлагането той трябва да е средство за подобряване на достъпа до финансиране за МСП; по отношение на търсенето, това значи, че той трябва да дава на МСП по-лесен достъп до трансграничните пазари;

K.  като има предвид, че завършването на вътрешния пазар е важно за потребителите, изключително важно е също така да се предоставят възможности на европейските дружества тип „fintech“ (финансово-технологични) за извличане на ползи от вътрешния пазар , така че да се конкурират с традиционните участници, за да предлагат новаторски, ориентирани към потребителя решения и да създават работни места в целия ЕС;

Л.  като има предвид, че микропредприятията, малките и средните предприятия, както и дружествата със средна пазарна капитализация са гръбнакът на европейската икономика и играят ролята на двигатели на заетостта и растежа; като има предвид, че всяко европейско законодателство и инициатива трябва да бъде адаптирано към особеностите на тези предприятия;

M.  като има предвид, че завършването на изграждането на европейския единен пазар е от огромно значение за потребителите и предприятията и че иновативни, нови оператори влизат в конкуренция със съществуващите предлагани услуги;

1.  приветства Зелената книга на Комисията относно финансовите услуги на дребно (включително от застрахователен характер) и живия и конструктивен дебат, които са генерирани досега; приветства обществената консултация във връзка със Зелената книга за финансовите услуги на дребно, която даде възможност на различните заинтересовани от финансовите услуги на дребно страни да дадат мнение, на базата на техните особености и/или сектор на дейност; подчертава, че единен подход към финансовите услуги на дребно би бил непродуктивен предвид разнообразието на заинтересованите страни и продукти;

2.  счита, че цифровизацията ще продължи да създава нови възможности за потребителите, инвеститорите, МСП и предприятията от гледна точка на конкуренцията, трансграничните дейности и иновациите; подчертава факта, че цифровизацията сама по себе си не е достатъчна за създаването на истински европейски пазар на финансови услуги на дребно; припомня, че много пречки, като например различията в данъчните, социалните, правните, здравните, договорните системи и тези в областта на защитата на потребителите, както и различните езици и култури, не могат да бъдат преодолени само със средствата на цифровизацията;

3.  счита, че инициативата за Зелената книга е своевременна, като се има предвид необходимостта да се работи проактивно на всички етапи от процеса на създаване на политики, с цел да се отговори ефективно и адекватно на развитието на подобен иновативен и бързо променящ се пазар;

4.  счита, че опростяването на законодателството, което се улеснява от разубеждаващите твърде комплексни продукти и услуги, е от съществено значение за улесняване на сравнимостта на продуктите между пазарите на отделните държави членки, особено в застрахователния сектор;

5.  отбелязва, че голям кръг от нормативни актове на ЕС от значение за единния пазар на финансови услуги на дребно вече е приет, като например Директивата относно платежните услуги (ДПУ 2), Регламента за многостранните обменни такси, Директивата за платежните сметки, Директивата срещу изпирането на пари, Директивата за ипотечните кредити и Директивата за застрахователното посредничество; призовава Комисията да наблюдава внимателно транспонирането и прилагането на това законодателство, като се избягват дублирането и припокриването;

6.  подчертава колко е важно насърчаването на положителното развитие на пазара на финансовите услуги на дребно чрез създаването и поддържането на равнопоставеност между всички участници, в това число заварените оператори и новопоявилите се, при наличието на правила, които да бъдат възможно най-неутрални по отношение на технологиите и бизнес моделите; изтъква, че подобен подход е необходим, не на последно място, за да се подпомогне развитието на стартиращите предприятия и на МСП;

7.  призовава Комисията да гарантира, че за една и съща услуга се прилагат едни и същи правила, за да се избегне нарушаването на конкуренцията, по-специално при появата на нови доставчици на финансови услуги на дребно; настоява тези правила да не спират развитието на иновациите; подчертава, че създаването на „звена за контакт“, които да позволяват на заинтересованите страни да докладват за незаконно прилагане на разпоредбите на ЕС относно процедурите по издаването на лиценз, би могло да насърчи пазарната интеграция;

8.  като има предвид, че за първото тримесечие на 2016 г. финансово-технологичното финансиране в Европа възлиза едва на 348 милиона щатски долара в сравнение с 1,8 милиарда в Северна Америка и 2,6 милиарда в Китай, което показва спешната нужда от бърза промяна на манталитета и подходящ регулаторен отговор на технологичните новости, за може Европа да се превърне във водещ пазар за иновации; подчертава, че истински единен пазар на финансови услуги на дребно, при който е гарантирано наличието на равнопоставеност за навлизащите на пазара, ще превърне ЕС в привлекателен възел за иновативни финансови услуги и ще осигури на потребителите по-голям и по-добър избор на по-ниски цени; подчертава, че независимо от това, че революционните технологии са свързани с регулаторни предизвикателства, те също така предлагат големи възможности за иновации, които ще бъдат от полза за крайните ползватели, и стимул за икономическия растеж и създаването на работни места;

9.  подчертава, по-специално с оглед засилване на доверието и удовлетворението на потребителите, че инициативата за Зелена книга може да успее, само ако тя поставя силен акцент върху създаването на пазар на ЕС, в който добре защитените потребители имат равни възможности и достъп до прозрачни, прости продукти, при добро съотношение качество-цена; признава положителната стойност на осигуряването за потребителите на прости, сигурни и стандартизирани продукти; призовава европейските надзорни органи редовно да правят оценка на въздействието на обвързаните продажби върху цените и конкуренцията при финансовите услуги на дребно; призовава Европейската комисия да въведе проста, преносима и сигурна рамка за финансови продукти; призовава Комисията да обмисли освен това възможността за създаване на хармонизирана правна рамка за стандартизирани възможности по подразбиране за най-широко разпространените финансови продукти в ЕС по модела на основната банкова сметка и общоевропейски пенсионен продукт (ОЕПП);

10.  подчертава, че инициативите, които произтичат от Зелената книга, трябва да бъдат съобразени с принципа на пропорционалност;

11.  припомня, че всички инициативи, базирани на Зелената книга следва да бъдат съвместими със засилването в международен аспект на борбата срещу данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и изпирането на пари, включително повече усилия за създаването на общ данъчен идентификационен номер;

12.  отбелязва нарастващата сложност на финансовите продукти на дребно; подчертава необходимостта от разработване на инициативи и инструменти, които да подобрят конкуренцията и да позволяват на потребителите да идентифицират и да сравняват сигурните, устойчивите и простите продукти в гамата от продукти, които са достъпни за тях; подкрепя инициативи като ключовия инвестиционен информационен документ за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и основния информационен документ за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП); подчертава необходимостта от адаптиране на тези информационни механизми към цифровата действителност; счита, че обобщението на проспекта следва да се приведе в съответствие с основния информационен документ за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), за да се позволи на инвеститорите на дребно да оценяват правилно рисковете, свързани с предлаганите на обществеността ценни книжа или тези, допуснати до търгуване;

13.  припомня последните развития в законодателната рамка за банковия сектор, по-специално Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките и Директива относно схемите за гарантиране на депозитите; припомня, че въведеният нов режим на преструктуриране доведе до това някои инструменти, предлагани на инвеститорите на дребно, да включват по-голям риск от загуба; настоява, че е необходимо потребителите да бъдат изцяло информирани за въздействието на новите правила, особено ако техните депозити или инвестиции са в риск от споделяне на загубите; призовава Комисията да извърши проверка на това дали държавите членки правилно прилагат Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите; отбелязва, че продажбата на определени инструменти с възможност за споделяне на загуби на инвеститори на дребно е много проблематична от гледна точка както на защитата на потребителите, така и на гарантиране осъществимостта на споделянето на загуби, и призовава Комисията да проучи възможностите за ограничаване на тази практика;

14.  счита, че създаването на европейски пазар на финансови услуги на дребно е възможно само ако потребителите се ползват от равностойна правна защита в целия Съюз; счита, че е необходимо да се актуализира и популяризира мрежата за решаване на финансови спорове FIN-NET;

15.  отбелязва, че липсата на схеми за гарантиране на застрахователните вземания в някои държави членки потенциално може да подкопае доверието на потребителите и призовава Комисията да разгледа законодателство за даване на мандат за покритие на такива схеми;

16.  подчертава, че перспективата за финансово приобщаване следва винаги да се има предвид и че следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че всички потребители имат равен достъп до поне най-съществените финансови услуги също така чрез нецифрови канали, за да се избегне финансово изключване;

17.  счита, че настъпващите във финансовия сектор структурни промени – от появата на финансово-технологични решения до сливанията и придобиванията – които биха могли да намалят броя на служителите и клоновете, трябва да се осъществят така, че да не се понижи качеството на услугите за най-уязвимите клиенти, по-специално възрастните хора и хората, живеещи в селски или рядко населени райони;

18.  подчертава значението на финансовото образование като инструмент за защита и даване на възможности на потребителите; призовава да се разшири и улесни достъпът до независимо финансово образование и изтъква необходимостта от повишаване на осведомеността на потребителите по отношение на възможностите за инвестиране;

19.  отбелязва, че цифровизацията може да донесе ползи на инвеститорите на дребно, като например по-лесно сравняване на продуктите, по-добър и по-лесен достъп да трансгранични инвестиции и произтичащата по-лоялна конкуренция между доставчиците, както и по-бързи и по-лесни процеси на регистриране и плащане и оттам по-ниски разходи по операциите, но може да създаде и предизвикателства, които не могат да бъдат пренебрегнати, като например осигуряване на спазването на изискванията за познаване на клиента, борба с изпирането на пари и защита на данните, както и рискове като уязвимост на централизираните системи на кибератаки; призовава да се установят и наблюдават нововъзникващите и настоящите тенденции на финансовите пазари и произтичащите ползи и рискове, като се използва за референтен показател вероятното им въздействие върху инвеститорите на дребно;

20.  отбелязва, че финансовите и нефинасовите данни на потребителите, събирани от различни източници, все повече се използват от доставчиците на финансови услуги за различни цели, по-специално в секторите на кредитиране и застраховане; подчертава, че използването на лични данни и големи информационни масиви от доставчици на финансови услуги следва да спазва законодателството на ЕС за защита на данните, да бъде строго ограничено до данните, необходими за предоставяне на услугата, и да носи ползи на потребителите; в тази връзка несподелянето на риска при застраховането, задействано от големите информационни масиви, следва да бъде под строг контрол;

21.  посочва, че достъпът до пари в брой посредством банкомати (АТМ) е основна услуга, която трябва да се предоставя, без да се допускат дискриминационно отношение и злоупотреби, и че следователно това не трябва да бъде свързано с прекомерни разходи;

22.  подчертава, че е необходимо по-голямо доверие на потребителите във финансовите услуги, тъй като то продължава да бъде ниско, особено по отношение на финансови продукти с високи рискове, свързани с валутния обмен, и призовава Комисията да гарантира пълното прилагане на съществуващите мерки за подобряване на финансовата грамотност и информираност, както и че при необходимост се въвеждат допълнителни мерки, за да се предоставят на потребителите възможности да вземат информирани решения, да се повиши прозрачността на посочените продукти и да се премахнат пречките за потребителите при смяна на доставчика и всякакви неоправдани разходи, свързани с тази смяна, или за отказа от даден продукт; подчертава, че стандартизираният информационен формуляр (ESIS) и формулярът за стандартната информация за кредитите на европейските потребители следва да бъдат систематично предоставяни на потребителите преди споразумение като част от кредит, заем или оценка на ипотека;

23.  отбелязва, че служителите на финансови институции и на доставчици на финансови услуги, които работят с клиенти, трябва да играят решаваща роля в отварянето на услугите на дребно за всички слоеве на обществото и за потребителите в ЕС; посочва, че на такива служители, по принцип следва да се осигури необходимото обучение и време, за да могат да обслужват прецизно своите клиенти, и че те следва винаги да действат в интерес на клиентите в съответствие с разпоредбите за защита на потребителите в ДПФИ II, които са в сила;

24.  подчертава, че достъпът до достъпни и независими консултации е от основно значение за разумни инвестиционни решения; отбелязва, че базирани на целите за продажби възнаграждения на персонала и посредниците често може да доведат до неправомерни продажби и кръстосани продажби; подчертава, че подобряването на съветите изисква по-специално по-широко предлагане на стандартизиран инвестиционен продукт на дребно и ефективни информационни документи за инвеститорите за сложните и простите продукти;

25.  отбелязва, че предоставянето на достъпни и целенасочени финансови консултации, които биха били по-ограничени по обхват, отколкото съответните инвестиционни консултации съгласно ДПФИ, понастоящем липсва въпреки съществуващото търсене; отбелязва провежданите дискусии и предприетите инициативи в някои държави членки за създаването на такава междинна услуга; призовава Комисията, държавите членки и участниците на пазара да установят, проучат и следват добрите практики и инициативи в това отношение;

26.  отбелязва недостатъците в прилагането на Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II) на национално равнище, което в много случаи доведе до трудоемки изисквания за докладване за посредниците, което не подобрява ефективно защитата на потребителите и излиза извън рамките на самата ДПФИ II; призовава да бъдат извлечени поуки от този опит;

27.  подчертава, че банкирането на дребно играе решаваща роля за правилното пренасяне на условията на паричната политика към пазара, особено към потребителите; подчертава значението на подходящата парична политика с оглед насърчаване на дългосрочните спестявания на потребителите;

28.  подчертава, че за да може единният пазар на финансови услуги на дребно да бъде ефикасен и динамичен, не следва да има ненужни или несправедливи разлики между държавите членки от еврозоната и държавите членки извън еврозоната;

29.  счита, че приемането без изключение на единната валута от държавите членки ще увеличи ефикасността и свързаността на единния пазар на финансовите услуги на дребно;

30.  отбелязва, че капацитетът за събиране и анализ на данните на равнище ЕС в тази област вероятно ще трябва да се засили; отбелязва, че ще бъде необходимо на някои от най-обещаващите идеи в Зелената книга да се да се даде широка и подходяща емпирична основа, преди да стане възможно да се премине към законодателните процеси; подчертава, че методологиите и допусканията на такава емпирична работа следва да бъдат оповестявани по подходящ начин и следва да използват в пълна степен резултатите от работата по наблюдението на ЕНО, възложена в регламента за ЕБО, за да се установят ползите и рисковете на различните иновации и всяко законодателно действие, необходимо за постигането на правилния баланс между тях;

31.  призовава Комисията да разгледа въпроса с неправомерните продажби на финансови продукти и услуги; призовава по-специално Комисията да наблюдава внимателно прилагането на новите правила по ДПФИ II, които забраняват комисионни за независимите финансови консултанти и ограничават нейното използване за консултанти, които не са независими, и въз основа на това наблюдение да прецени дали следва тези ограничения да станат по-стриктни;

Краткосрочни приоритети

32.  подчертава, че прилагането на общностното и националното финансово законодателство и на законодателството за защита на потребителите трябва да бъде засилено и че един единен пазар на финансови услуги на дребно се нуждае от законодателство с високи нива на защита на потребителите, както и от последователно и строго прилагане на съответното законодателство във всички държави членки; припомня обаче, че през последните години обемът на законодателството относно финансовите услуги на дребно се е увеличил с оглед повишаване на стабилността на надзора, подобряване на защитата на потребителите и възстановяване на доверието в сектора; подчертава, че европейските надзорни органи следва да увеличат своите дейности по въпроси, свързани с потребителите и инвеститорите на дребно, и че отговорните органи в редица държави членки следва да започнат да работят по-активно и компетентно в тази област; призовава надзорните органи на държавите членки да обменят най-добри практики, за да се гарантира лоялна конкуренция при прилагането на законодателството в областта на финансовите услуги на дребно, като същевременно се прилага законодателството в областта на защитата на потребителите;

33.  призовава Комисията, при процедурата, свързана с планираната Бяла книга за финансирането и управлението на ЕНО, да обърне особено внимание върху това да гарантира, че органите получават моделите на финансиране и мандатите, необходими за поемането на по-активна и ориентирана към потребителите роля на пазара за финансови услуги на дребно, при осигуряване на финансова стабилност;

34.  приветства ангажимента на Комисията за стимулиране на финансирането за целите на устойчиви и зелени инвестиции и призовава настоятелно Комисията, като се опира на предишните консултации и при тясно сътрудничество с Европейския парламент, да играе по-активна роля в използването на съюза на капиталовите пазари, като част от прилагането на Споразумението от Париж, за подпомагане на нарастващия пазар на устойчиви и отговорни инвестиции, чрез насърчаване на устойчиви инвестиции;

35.  призовава Комисията да засили своята работа срещу дискриминацията на основание на местожителство в рамките на европейския пазар на финансовите услуги на дребно и, ако е необходимо, да допълни планираните общи предложения за прекратяване на необоснованото блокиране на географски принцип с допълнителни законодателни инициативи, насочени конкретно към финансовия сектор, като се има предвид, че цената на някои продукти и услуги е свързана с редица фактори (регулаторни или географски), които са различни в отделните държави членки;

36.  настоятелно призовава Комисията, наред с другото, въз основа на структурата на Директива за платежните сметки и анализа на застрахователния сектор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, да създаде добре организиран и удобен за използване портал за сравнение на ЕС, обхващащ повечето или всички части на пазара на финансовите услуги на дребно; подчертава, че инструментите за сравняване трябва да бъдат точни и да са подходящи за потребителите и не трябва да се фокусират само върху цените на продуктите, но и върху тяхното качество, като се има предвид, че само сходни продукти могат да се сравняват помежду си;

37.  призовава Комисията, наред с другото, по отношение на Директивата за платежните сметки, да набележи правила, практики и действия, които не могат да се характеризират като практики, приложими към националното и трансграничното прехвърляне в съответните части на европейския пазар на финансовите услуги на дребно, и да представи съгласувана и цялостна стратегия за улесняването на трансграничното прехвърляне в целия ЕС за потребителя;

38.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да укрепят структурите за алтернативно решаване на спорове (АРС), свързани с пазара на финансовите услуги на дребно, като гарантират, че органите за АРС са наистина независими, уверявайки се, че всички участници на пазара са обхванати от тези органи, и вземайки мерки за подобряване на ефикасността на FIN-NET и нейното популяризиране сред потребителите; също така настоятелно призовава Комисията след планираната оценка на изпълнението на препоръката за колективните искове да разгледа възможността за въвеждане на европейска система за колективни искове;

39.  призовава Комисията да проучи допълнително объркващите и понякога подвеждащи практики, с които потребителите се сблъскват при извършване на картови плащания и тегления от банкомат, свързани с конвертиране на валута, и да представи последователно решение, което би позволило, включително на практика, за потребителите да разбират и контролират ситуацията изцяло, включително при плащания, свързани с цифровия пазар;

40.  припомня на Комисията, че продължава практиката да се прекратява използването на платежни карти, когато титулярът се премества в друга държава членка, и призовава да се вземат мерки в тази област, включително чрез подаване на сигнал до националните органи;

41.  призовава Комисията да насърчава взаимното признаване и оперативната съвместимост на цифровите техники за идентификация, без да се засяга равнището на сигурност на съществуващите системи или тяхната способност да изпълнят изискванията на рамката на ЕС за борба с изпирането на пари; настоятелно призовава Комисията и държавите членки, като работят внимателно за прилагането на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и новото законодателство за борба с изпирането на пари, наред с другото, да създадат — което следва да бъде напълно постижимо — една обща среда, в която строги изисквания за сигурност да бъдат комбинирани със справедливи и прости процедури за потребителите, с които те могат да се идентифицират, в съответствие с принципите за защита на личните данни; приканва Комисията и държавите членки да установят и отстранят регулаторните пречки пред използването на електронен подпис при извършване на финансови услуги, както и да улеснят трансграничната цифрова интеграция в целия ЕС;

42.  отбелязва, че потенциално преобразяващото въздействие на технологията на споделените счетоводни книги изисква изграждането на регулаторен капацитет, за да се установят на ранен етап потенциалните системни рискове и предизвикателства за защитата на потребителите; във връзка с това призовава Комисията да създаде хоризонтална работна група, която да проследява отблизо рисковете и да помогне за своевременното справяне с тях;

43.  призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, да изготви план за създаване на координирана мрежа на национални структури за „обслужване на едно гише“ в съответствие с единните звена за контакт, която да подпомага финансовите посредници, желаещи да се възползват в по-голяма степен от възможностите за трансгранична търговска дейност;

44.  подчертава необходимостта да се насърчават доставчиците на финансови услуги на дребно да финансират проекти, свързани с иновации и опазване на околната среда; подчертава, че може да се проучи възможността за използване на подход, подобен на коефициента за подпомагане на МСП;

45.  призовава Комисията да разгледа предложението на ЕОЗППО за обща рамка за оценка на риска и прозрачност на ИППО, за да се насърчава стабилна система на стълб 2 в целия Съюз, сравнимост на схемите и да се допринесе за по-добро разбиране на ползите и рисковете за потребителите от регулаторните и надзорните органи и от самите потребители;

46.  призовава Комисията да обмисли нови подходи, които биха могли да предоставят по-голяма регулаторна гъвкавост на предприятията да тестват продуктите си и да им позволяват да използват нововъведения, като в същото време се гарантира високо равнище на защита на потребителите и на безопасност;

47.  изисква от Комисията да внесе предложение за създаването на европейска спестовна сметка, за да се разгърне дългосрочното финансиране и да се подкрепи екологичния преход в Европа;

48.  настоятелно призовава Комисията да разясни използването на разпоредбите „за общото благо“, които понастоящем биха могли да се използват по делегиране от държавите членки, за да блокират навлизането на нови продукти на своите пазари, и да оправомощи ЕНО да бъдат активен посредник между държавите членки, когато има противоречащи тълкувания за използването;

Дългосрочни съображения

49.  отправя искане към Комисията да проучи допълнително изпълнимостта, уместността, предимствата и разходите за премахването на всички пречки пред трансграничното предоставяне на финансови услуги, като по този начин гарантира вътрешната и трансграничната преносимост в различни части на пазара на финансовите услуги на дребно (например по отношение на личните пенсии и застрахователните продукти);

50.  подчертава, че Директивата за ипотечните кредити в момента се транспонира в държавите членки или е в процес на прилагане; насърчава Комисията внимателно да наблюдава нейното транспониране и прилагане и да анализира въздействието на законодателството върху пазара на финансови услуги на дребно; напомня, че пречките пред създаването на по-силен единен пазар на ипотеки и потребителски кредити остават значителни; насърчава Комисията, при същевременно гарантиране на финансова стабилност, да продължи напред, при балансиране на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни с по-добър трансграничен достъп до по-добре координирани кредитни регистри, и да гарантира, че инциденти, свързани с кредити, при които потребителите са неоправдано изложени на рискове при обмен на валута, няма да се повторят;

51.  призовава Комисията, съвместно с държавите членки, да анализира прилагането и въздействието на законодателството на ЕС в областта на финансовите услуги на дребно; призовава Комисията и държавите членки да извършат подробен преглед на правните пречки и оставащите препятствия пред трансграничните операции и пред завършването на изграждането на европейски пазар на финансови услуги на дребно; подчертава, че този анализ трябва да вземе предвид особеностите на МСП;

52.  призовава Комисията да анализира какви данни са необходими, за да се позволи на кредиторите да оценят кредитоспособността на своите клиенти, и въз основа на този анализ да представи предложения за регулиране на този процес на оценка; призовава Комисията да разследва допълнително настоящите практики на кредитните бюра „във връзка със събирането, обработването и търговията с данни на потребителите, за да гарантира, че те са подходящи и не нарушават правата на потребителите“; призовава Комисията да предприеме действия в тази област, ако е необходимо;

53.  призовава държавите членки да гарантират, че цифровите комуникации и продажби, свързани с финансовите услуги на дребно, са на разположение във форми, достъпни за лицата с увреждания, включително посредством уебсайтове и файлове във формати, които могат да бъдат изтеглени; подкрепя пълното включване на всички финансови услуги на дребно в рамките на обхвата на Директивата относно изискванията за достъпност за продукти и услуги („Европейски акт за достъпността“);

54.  приветства работата в посока по-голяма прозрачност при ценообразуването на услуги за отдаване на автомобили под наем, включително продажбата на допълнителни застраховки и други такси; подчертава, че всички такси, независимо дали са задължителни или по избор, свързани с отдаването под наем на превозно средство, следва да бъдат видими за потребителя на уебсайта на дружеството за автомобили под наем или на уебсайта за съпоставяне по ясен и добре обозначен начин; припомня на Комисията необходимостта да гарантира прилагането на Директивата относно нелоялни търговски практики и приветства наскоро приетите нови насоки за изпълнение в светлината на технологичните промени;

55.  припомня извършената работа във връзка с Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг; призовава Комисията да извърши преглед на въздействието на подобно законодателство по отношение на продуктите, продавани на потребители на дребно;

56.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 133, 22.5.2008, стр. 66.

(2)

ОВ L 266, 9.10.2009, стр. 11.

(3)

ОВ L 60, 28.2.2014, стр. 34.

(4)

ОВ L 173, 12.6.2014, стр. 349.

(5)

OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73.

(6)

OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 186.

(7)

OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214.

(8)

ОВ L 352, 9.12.2014, стр. 1.

(9)

ОВ L 123, 19.5.2015, стр. 1.

(10)

ОВ L 337, 23.12.2015, стр. 35.

(11)

ОВ L 26, 2.2.2016, стр. 19.

(12)

Приети текстове, P8_TA(2016)0228.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Що се отнася до инициативата за финансовите услуги на дребно, докладчикът счита, че Комисията е подходила правилно. Тази процедура е подходящият избор. Има поне три причини, поради които Зелената книга е била представена в правилния момент:

Първо, ако искаме новите законодателни актове да функционират добре в този бързо променящ се контекст на пазара, трябва да бъдем активни точно тук и точно сега: в по-късните етапи на цикъла на политиката. Това е основен аспект на Зелената книга. Трябва да гарантираме, че мерките от ниво 2 са адаптирани и подходящи. Ние трябва да следим отблизо прилагането на национално равнище. Ние трябва да се подготвим за подходяща оценка още от самото начало. Важно е възможно най-рано да се установи кои са реалните световни проблеми и възможности. Зелената книга е насочена към редица пунктове, в които законодателството, което в момента се въвежда, може да спечели от допълнения през следващите години. За да може да бъде постигнато това ние трябва непрекъснато да бъдем запознати отблизо с етапите на развитие. Като цяло инициативата на Комисията представлява динамичен подход към изготвянето на политики, които изглеждат необходими в тази област.

На второ място е доста ясно това, че независимо от множеството постигнати неща през последните години има още много, което предстои да бъде направено. Към настоящия момент не сме постигнали голям напредък в изграждането на единен пазар за финансови услуги на дребно. Що се отнася до повечето финансови продукти на дребно, ние все още сме изправени пред 28 различни и не толкова конкурентоспособни национални пазари. Поради множество пречки, трансграничната дейност е все още ограничена. Това не е добре за потребителите, за иновативните предприятия и за цялостното функциониране на европейската икономика. Съществува огромен потенциал, който ние все още не сме използвали.

На трето място, Зелената книга е също така навременна, тъй като цифровизацията понастоящем с бързи темпове разкрива нови възможности. Ако бъде правилно подходено към нея, цифровизацията може да създаде импулсът, който е необходим за премахването на тези трансграничните бариери. Понастоящем съществува реален шанс за установяване на връзка между финансовите участници, установени навсякъде в Европа, и потребителите, пребиваващи из цяла Европа. Този единен пазар е възможност, която не трябва да бъде пропускана.

В тази връзка съществуват някои големи предизвикателства, които трябва да бъдат разгледани при придвижването на програмата за финансовите услуги на дребно:

Едно от предизвикателствата е да се изгради по-силен капацитет на равнище ЕС за събиране и анализ на данни. Въпреки че част от идеите, изложени в Зелената книга, изглеждат обещаващи, повечето от тях трябва да бъдат подкрепени от обширна и подходяща емпирична информация, преди да се премине към всякакъв законодателен процес. Като общо наблюдение в тази област, оценките на въздействието на Комисията биха могли от време на време да бъдат по-силни в емпирично отношение.

Друго предизвикателство е да се улесни работата по идентификацията на практика. По този въпрос ще бъде необходимо извършването на много по-голяма дейност през следващите години. Понастоящем проблемите, свързани с идентификацията, предизвикват различни пречки при разработването на нови услуги и в много видове трансгранични ситуации. Технологиите за установяване на автентичността са също част от тази картина. Необходими са координирани действия. Тълкуването на правилата срещу изпирането на пари трябва да бъде уточнено в рамките на по-строга европейска рамка за сигурно и ефикасно идентифициране. Това не е лесна задача, но тя трябва да бъде осъществена.

Друго предизвикателство е създаването и запазването на равнопоставени условия на конкуренция. Всяка нова законодателна инициатива въз основа на Зелената книга ще трябва да бъде възможно най-неутрална по отношение на технологиите и бизнес моделите. Това е единственият стабилен и устойчив начин, по който това да се постигне, когато става въпрос за такъв бързо развиващ се пазар. Кой печели и кой губи на този пазар не следва да се решава от политиците, а от потребителите, които действително използват въпросните финансови продукти.

Важно е също да се изтъкнат какво предизвикателство представлява това да се гарантира, че няма ненужни или несправедливи разлики между държавите членки от еврозоната и държавите членки извън еврозоната. За да може единният пазар да бъде действително ефективен, целостта му трябва да се поддържа също така в това жизненоважно отношение.

Последното предизвикателство е да се гарантира, че всеки е включен. Финансовото изключване е широко разпространен и сериозен проблем в цяла Европа. Ако не можете да бъде получен разумен достъп до поне най-основните финансови услуги, живот става много труден. Каквото и да направим в областта на финансовите услуги на дребно трябва да не забравяме перспективата за приобщаване. Общата цел трябва да бъде неизменно намаляването на изключването. Новата Директивата за платежните сметки, която трябва да бъде приложена напълно тази есен, ще даде на всички потребители право на основна разплащателна сметка. Независимо от факта, че това е смела стъпка в правилната посока, това съвсем не е достатъчно. Необходимо е да се направи много повече.

Предстои ни още много работа. Изграждането на добре функциониращ единен пазар на финансови услуги на дребно е съществен проект. В същото време проектът е категорично целесъобразен. Това е явен случай на създаване на реална добавена стойност от страна на ЕС.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (19.7.2016)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно

(2016/2056(INI))

Докладчик по становище: Серхио Гутиерес Прието

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства инициативата на Комисията, тъй като възможностите за цифровизация, намаляване на разпокъсаността на пазара и предоставяне на повече права на потребителите са от решаващо значение за изграждането на истински единен пазар за финансови услуги на дребно;

2.  изразява съгласие с Комисията, че липсата на трансгранични финансови услуги е източник на сериозна загриженост и може да навреди на интересите на потребителите и предприятията, както и да подкопае функционирането на единния пазар; изразява подкрепа за всички усилия за намиране на нови начини за рестартиране на единния пазар за финансови услуги на дребно на практика и призовава Комисията да гарантира, че законодателството в областта на финансовите услуги на дребно се прилага и изпълнява правилно;

3.  отбелязва, че е особено важно да се премахнат трансграничните пречки в сектора на застраховането с цел стимулиране на съвместното потребление;

4.  припомня, че – в отговор на финансовата криза – финансовите услуги, в това число определени финансови услуги на дребно, през последните пет години бяха обект на значителна законодателни действия/дейност, имащи за цел повишаване на стабилността и прозрачността на финансовите продукти и услуги, както и че редица законодателни мерки бяха транспонирани едва в последно време или все още се намират в процес на транспониране и прилагане; насърчава Комисията да гарантира правилното транспониране и прилагане на най-новото законодателство, да анализира въздействието на всички законодателни актове, свързани със сектора за финансови продукти и слуги на дребно, и да вземе това предвид при извършването на оценка във връзка с необходимостта от приемането на още законодателни актове;

5.  изразява съжаление във връзка с факта, че предприятията продължават да се сблъскват с редица трудности при разработването на трансграничната си дейност; подчертава че – както се посочва в Зелената книга – пречките, които не позволяват на финансовите продукти на дребно да се продават отвъд националните граници, както и липсата на трансгранични продажби, в повечето случаи не са европейско равнище, а често се породени от националното законодателство, включително националните изисквания з установяване на структура или регистриране в държавата членка, в която живее потребителят, или от разпокъсването на единния пазар на национални пазари, както и че тези пречки не могат да бъдат премахнати от самия сектор;

6.  призовава Комисията да предприеме подробно проучване и анализ на националните и трансграничните пречки и на все още съществуващите бариери пред трансграничната дейност и пред доизграждането на единния пазар във финансовия сектор, за да се установят причините за съществуващата разпокъсаност на пазара и ценовата дискриминация и да препоръчат мерки, които, като се зачита свободата на договаряне, могат да бъдат въведени, за да насърчат финансовите институции да се конкурират отвъд националните граници и да поставят под въпрос настоящите национални ценови структури;

7.  подчертава, че продължаващата липса на трансгранични продажби на индивидуална застраховка „Гражданска отговорност“ за превозни средства е особено тревожна; отбелязва, че тази липса на конкуренция е довела до това някои граждани на ЕС да плащат ставки за същия модел превозно средство, които са стотици пъти по-високи от ставките за други граждани на Съюза; макар да разбира, че рискът и разходите са фактори в ценообразуването, отбелязва, че тези фактори не са достатъчни, за да обяснят подобно фрагментиране на цените в рамките на Европа; призовава Комисията да приеме специфичен за сектора план за действие относно европейския пазар за индивидуални застраховки на моторни превозни средства, включително препоръки за правила за целия ЕС относно гаранционните фондове, насоки за използването на данни от типа „бонус-малус“, когато гражданин на ЕС се премести в друга държава членка, както и други възможни действия, необходими за създаването на истински единен пазар за застраховане на превозни средства;

8.  приветства важния потенциал, който предлага цифровата трансформация на финансовите услуги, технологичните иновации и подема на нетрадиционните дружества за финансови технологии; отбелязва, че тези тенденции променят начина на взаимодействие между търговците на дребно и потребителите; призовава Комисията да извърши оценка на действащото европейско законодателство по отношение на цифровизацията и потребностите на цифровото общество да се гарантира, че цифровизацията осигурява по-добър достъп до пазара за всички видове предприятия при еднакви условия, включително за малките и средните предприятия (МСП) и финансовите технологии, както и лоялна конкуренция сред различните участници с цел да се осигури по-голям избор за потребителите, да спомогне за намаляването на цените и подобряването на качеството на финансовите услуги в рамките на ЕС, като същевременно се полагат усилия за постигане на висока степен на защита на потребителите и киберсигурност;

9.  отбелязва нарастващия брой на новите видове доставчици на услуги, които развиват дейност на посочения пазар; счита, че това може да осигури значителни ползи за потребителите, ако се съчетае с подходяща нормативна уредба, имаща за цел осигуряването на лоялна конкуренция, и високи равнища на сигурност и прозрачност;

10.  счита, че институциите на ЕС следва да разполагат с подходящи процедури за управление и контрол по отношение на новите видове финансови продукти; насочва вниманието към факта, че всички иновативни продукти на пазара на финансови услуги са непредвидими по отношение на тяхното въздействие върху потребителите, пазара и системата като цяло; счита, че при тези обстоятелства органите следва да извършват спрямо подобна дейност подходящ надзор;

11.  подчертава, че е необходимо по-голямо доверие на потребителите във финансовите услуги, тъй като то продължава да бъде ниско, особено по отношение на финансови продукти с високи рискове, свързани с валутния обмен, и призовава Комисията да гарантира пълното прилагане на съществуващите мерки за подобряване на финансовата грамотност и информираност, както и че при необходимост се въвеждат допълнителни мерки, за да се предоставят на потребителите възможности да вземат информирани решения, да се повиши прозрачността на посочените продукти и да се премахнат пречките за потребителите при смяна на доставчика и всякакви неоправдани разходи, свързани с тази смяна, или за отказа от даден продукт; подчертава, че европейският стандартизиран информационен формуляр (ESIS) и формулярът за стандартната информация за кредитите на европейските потребители следва да бъдат систематично предоставяни на потребителите преди подписването на споразумение като част от оценка на кредит, заем или ипотека;

12.  счита, че средствата за съпоставяне, които предоставят възможност за съпоставка между цените и качеството на различните финансови услуги, могат да подобрят значително прозрачността и съпоставимостта на различните финансови продукти, да намалят ценовите разлики и в крайна сметка да помогнат на потребителите да направят по-добър и информиран избор; призовава Комисията да гарантира, че необходимите средства за съпоставяне са точни, като сравняват продукти и услуги, които са сравними в различните юрисдикции, и да работи с търговците на дребно, с МСП, с потребителските организации и с другите съответни заинтересовани страни за създаването на независим общоевропейски уебсайт за съпоставяне за най-продаваните продукти в областта на финансовите услуги;

13.  приветства работата на различните агенции на европейско равнище по отношение на защитата на интересите на потребителите във финансовия сектор; подчертава обаче необходимостта от по-добро сътрудничество между въпросните агенции, за да се повиши ефективността и да се избегне дублирането на задачи;

14.  призовава държавите членки възможно най-скоро да транспонират и приложат изцяло Директивата за ипотечните кредити, Директивата за платежните сметки, Директивата относно разпространението на застрахователни продукти и Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ) II, особено по отношение на техните изисквания за информиране на потребителите и мерки за защита;

15.  подчертава ролите на Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за ценни книжа и пазари (EОЦКП) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО) за гарантирането на защитата на потребителите на финансови продукти; призовава Комисията да гарантира, че тези органи разполагат с независимостта и инструментите, необходими за провеждането на техните мисии, и изразява съжаление относно бюджетните съкращения, които са довели до ограничаването на техните работни програми;

16.  подчертава, че всяко ново предложение на Комисията следва да се основава на подходящи и точни данни;

17.  счита, че неоснователната дискриминация, основаваща се на местопребиваването, неоснователните разлики в цените и несправедливите и неоснователни практики за блокиране на географски принцип, прилагани по отношение на обичайните финансови продукти на дребно в отделните държави членки, налагат предприемането на мерки;

18.  подчертава, че преносимостта на продуктите е от основно значение за съществуването на истински единен пазар при финансовите услуги на дребно, особено по отношение на преносимостта на пенсионните права и на частното здравно осигуряване; поради това призовава Комисията да представи мерки за осигуряване на трансгранична преносимост, като се хармонизират правата и задълженията на предприятията и на потребителите в отрасъла в рамките на целия на ЕС;

19.  отбелязва, че нарастващият брой на трансграничните трансакции води до повишаване на търсенето на информация относно лични финансови данни, като например платежоспособност при частни договорености, и изтъква необходимостта от по-добър обмен на информация и от общи правила относно подобен обмен на информация, в съответствие с правилата за защита на данните;

20.  призовава за премахването на пречките пред продажбата от разстояние на финансови стоки и услуги, като в същото време гарантира високо равнище на защита на потребителите и сигурност; приветства засиленото използване на електронни подписи и електронна идентификация в рамките на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и насочва вниманието към необходимостта да се насърчават взаимното признаване и оперативната съвместимост на цифровите техники за идентификация за частния сектор в рамките на ЕС, без да се застрашава равнището на сигурност на съществуващите системи; призовава Комисията да насърчава употребата на електронна идентификация като средство за идентифициране от разстояние, което отговаря на действащите изисквания за безопасност; призовава държавите членки да полагат необходимите усилия, за да се гарантира, че електронните подписи се превръщат в правило за трансакции и споразумения, свързани с финансови услуги;

21.  отбелязва, че трябва да се зачита свободата на договаряне на финансовите институции да предлагат своите услуги отвъд националните граници, тъй като доставчиците на услуги следва да запазят способността да вземат решение кои сегменти от клиенти и пазари са подходящи като част от техния стопански модел;

22.  подчертава значението на наличието на възможности за алтернативно решаване на спорове (ADR) и онлайн решаване на спорове (ODR), особено в трансгранични случаи, тъй като ефикасните средства за правна защита са от ключово значение за единния пазар, МСП и доверието на потребителите; препоръчва програмата „Fin-NET“ да бъде включена в структурите на алтернативното решаване на спорове и онлайн решаване на спорове с цел увеличаване на нейната ефективност и да се засили работата за консолидиране на тези услуги в единно звено за контакт за потребителите;

23.  призовава държавите членки да гарантират, че цифровите комуникации и продажби, свързани с финансовите услуги на дребно, са на разположение във форми, достъпни за лица с увреждания, включително посредством уебсайтове и файлове във формати, които могат да бъдат изтеглени; подкрепя пълното включване на всички финансови услуги на дребно в рамките на обхвата на Директивата относно изискванията за достъпност за продукти и услуги („Европейски акт за достъпността“);

24.  призовава Комисията да представи план за действие относно финансовите услуги на дребно;

25.  призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на предложението за забрана на всички такси, свързани с изпращането или получаването на плащания в единната зона за плащания в евро или парични преводи на национално равнище, както и потенциалните ползи за европейските потребители;

26.  приветства работата в посока по-голяма прозрачност при ценообразуването на услуги за отдаване на автомобили под наем, включително продажбата на допълнителни застраховки и други такси; подчертава, че всички такси, независимо дали са задължителни или по избор, свързани с отдаването под наем на превозно средство, следва да бъдат видими за потребителя на уебсайта на дружеството за автомобили под наем или на уебсайта за съпоставяне по ясен и добре обозначен начин; припомня на Комисията необходимостта да гарантира прилагането на Директивата относно нелоялни търговски практики и приветства наскоро приетите нови насоки за изпълнение в светлината на технологичните промени;

27.  припомня извършената работа във връзка с Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг; призовава Комисията да извърши преглед на въздействието на подобно законодателство по отношение на продуктите, продавани на потребители на дребно;

28.  подкрепя въвеждането на система за напълно прехвърлим номер на банкова сметка, която да замести действащата система на единна зона за плащания в евро (SEPA), която обвързва потребителя с една единствена институция чрез свързването на международния номер на банкова сметка (IBAN) с постоянен BIC/SWIFT код; призовава Комисията да представи предложение, с което да се разреши преносимостта на номерата на банковите сметки и счита, че като минимум преносимостта следва да бъде възможна между институциите в рамките на една и съща държава членка.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Pascal Arimont, Kaja Kallas, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Gesine Meissner, Lieve Wierinck


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

7

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Правна информация - Политика за поверителност