Procedure : 2016/2121(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0295/2016

Indgivne tekster :

A8-0295/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2016 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0401

BETÆNKNING     
PDF 342kWORD 50k
17.10.2016
PE 589.108v03-00 A8-0295/2016

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2016 for regnskabsåret 2016: Institutionernes sikkerhed

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2016 for regnskabsåret 2016: Institutionernes sikkerhed

(12600/2016 – C8 0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, endeligt vedtaget den 25. november 2015(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3/2016, vedtaget af Kommissionen den 30. juni 2016 (COM(2016)0310),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2016, vedtaget af Rådet den 11. oktober 2016 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 11. oktober 2016 (12600/2016 – C8-0409/2016),

–  der henviser til skrivelsen fra Parlamentets formand til Kommissionens formand af 7. juni 2016, særlig stk. 3,

–  der henviser til sin udtalelse om anvendelsen af punkt 27 i den interinstitutionelle aftale, som er en del af de fælles konklusioner, der blev opnået enighed om i forligsproceduren i forbindelse med 2016-budgettet den 14. november 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0295/2016),

A.  der henviser til, at de nylige terrorangreb har fået EU-institutionerne til at gennemgå deres sikkerhedsbehov og identificere behovet for yderligere midler allerede i 2016;

B.  der henviser til, at der i forslaget til ændringsbudget nr. 3/2016 derfor foreslås at øge sikkerhedsbudgettet med et beløb på i alt 15,8 mio. EUR i Europaskolerne, Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og EU-Udenrigstjenesten;

C.  der henviser til, at forslaget til ændringsbudget nr. 3/2016 især sigter mod at oprette 35 ekstra faste stillinger til rekruttering af flere sikkerhedsmedarbejdere i Europa-Parlamentet; der henviser til, at disse stillinger bør fastholdes i 2017-budgettet og bør være undtaget for målet om at reducere personalet med 5 %, da der er tale om en ny aktivitet; der henviser til, at Parlamentet fuldt ud står inde for sin udtalelse om reduktion af personalet med 5 %, der er vedføjet som bilag til de fælles konklusioner om 2016-budgettet;

1.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 3/2016 som forelagt af Kommissionen;

2.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2016;

3.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 3/2016 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 48 af 24.2.2016.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

28.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marco Valli

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik