Διαδικασία : 2016/2121(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0295/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0295/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0401

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 576kWORD 51k
17.10.2016
PE 589.108v03-00 A8-0295/2016

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητές: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εκδόθηκε οριστικά στις 25 Νοεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Ιουνίου 2016 (COM(2016)0310),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2016 (12600 – C8-0409/2016),

-   έχοντας υπόψη την από 7ης Ιουνίου 2016 επιστολή του Προέδρου του Κοινοβουλίου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, και ιδίως την παράγραφο 3,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του σχετικά με την εφαρμογή του σημείου 27 της Διοργανικής Συμφωνίας που αποτελεί μέρος των κοινών συμπερασμάτων που εξήχθησαν κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2016 στις 14 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0295/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις που υποχρέωσαν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να αναθεωρήσουν τις ανάγκες τους όσον αφορά την ασφάλεια και να κρίνουν ότι χρειάζονται πρόσθετοι πόροι ήδη από το 2016·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού προτείνεται συνεπώς η αύξηση των πιστώσεων για την ασφάλεια κατά συνολικό ποσό 15,8 εκατομμυρίων EUR στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016 έχει ως στόχο τη δημιουργία 35 πρόσθετων μόνιμων θέσεων για την πρόσληψη πρόσθετων υπαλλήλων ασφαλείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν στον προϋπολογισμό του 2017 και να εξαιρεθούν από τον στόχο για μείωση του προσωπικού κατά 5%, δεδομένου ότι αντιστοιχούν σε νέα δραστηριότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο σέβεται πλήρως τη δήλωσή του για μείωση του προσωπικού κατά 5 %, που επισυνάπτεται στα κοινά συμπεράσματα για τον προϋπολογισμό του 2016·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016, όπως υπεβλήθη από την Επιτροπή·

2.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(4)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Valli

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου