Menettely : 2016/2121(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0295/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0295/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2016 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0401

MIETINTÖ     
PDF 336kWORD 50k
17.10.2016
PE 589.108v03-00 A8-0295/2016

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2016 varainhoitovuodeksi 2016: toimielinten turvallisuus

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2016 varainhoitovuodeksi 2016: toimielinten turvallisuus

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon komission 30. kesäkuuta 2016 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 3/2016 (COM(2016)0310),

–  ottaa huomioon neuvoston 11. lokakuuta 2016 vahvistaman ja parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2016 (12600/2016 – C8‑0409/2016),

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajalle 7. kesäkuuta 2016 lähetetyn parlamentin puhemiehen kirjeen ja etenkin sen 3 kohdan,

–  ottaa huomioon toimielinten välisen sopimuksen 27 kohdan soveltamista koskevan lausumansa, joka on osa yhteisiä päätelmiä, jotka annettiin 14. marraskuuta 2015 vuoden 2016 talousarviota koskevassa sovittelumenettelyssä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0295/2016),

A.  toteaa, että äskettäiset terrori-iskut ovat saaneet unionin toimielimet tarkastelemaan turvallisuustarpeitaan uudelleen ja toteamaan, että lisäresursseja tarvitaan jo vuonna 2016;

B.  toteaa, että siksi lisätalousarvioesityksessä nro 3/2016 ehdotetaan Eurooppa-koulujen, Euroopan parlamentin, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan ulkosuhdehallinnon turvallisuusmäärärahoihin yhteensä 15,8 miljoonan euron lisäystä;

C.  ottaa erityisesti huomioon, että lisätalousarvioesityksellä nro 3/2016 pyritään luomaan 35 uutta pysyvää virkaa, jotta Euroopan parlamentin palvelukseen voidaan ottaa lisää turvallisuushenkilöstöä; toteaa, että nämä virat olisi säilytettävä vuoden 2017 talousarviossa eikä niihin pitäisi soveltaa tavoitetta henkilöstön vähentämisestä 5 prosentilla, koska kyse on uudesta toiminnasta; toteaa parlamentin noudattavan kokonaisuudessaan vuoden 2016 talousarviota koskeviin yhteisiin päätelmiin sisällytettyä lausumaansa, joka koskee henkilöstön vähentämistä 5 prosentilla;

1.  panee merkille komission esittämän lisätalousarvioesityksen nro 3/2016;

2.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2016;

3.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 3/2016 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 48, 24.2.2016.

(3)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

28.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marco Valli

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö