Eljárás : 2016/2121(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0295/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0295/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2016 - 7.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0401

JELENTÉS     
PDF 345kWORD 50k
17.10.2016
PE 589.108v03-00 A8-0295/2016

az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 3/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: Az Intézmények biztonsága

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 3/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: Az Intézmények biztonsága

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2015. november 25-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel a Bizottság által 2016. június 30-án benyújtott, 3/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2016)0310),

–  tekintettel a Tanács által 2016. október 11-én elfogadott és az Európai Parlamentnek 2016. október 11-én továbbított, a 3/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (12600/2016 – C8-0409/2016),

–  tekintettel a Parlament elnökének a Bizottság elnökéhez intézett 2016. június 7-i levelére, különösen annak (3) bekezdésére;

–   tekintettel az intézményközi megállapodás 27. pontjának alkalmazásáról szóló nyilatkozatára, amely a 2016. évi költségvetésre vonatkozó egyeztetés keretében 2015. november 14-én elfogadott közös következtetések részét képezi;

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0295/2016),

A.  mivel a legújabb terrortámadások arra késztették az uniós intézményeket, hogy már 2016-ban felülvizsgálják a biztonsági igényeiket és azonosítsák a további erőforrások iránti igényeiket;

B.  mivel a 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet következésképpen a biztonsági költségvetés összesen 15,8 millió euróval való növelését javasolja az Európai Iskolákban, az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban, a Bíróságon, az Európai Számvevőszéken, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban, a Régiók Bizottságában és az Európai Külügyi Szolgálatban;

C.  mivel a 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezetnek különösen 35 további állandó álláshely létrehozása a célja, hogy az Európai Parlamentbe további biztonsági személyzetet lehessen felvenni; mivel ezeket az álláshelyeket a 2017. évi költségvetésben fenn kell tartani, és tekintetükben nem szabad érvényesíteni az 5%-os létszámcsökkentési célkitűzést, mivel ezek új tevékenységet jelentenek; mivel a Parlament teljes mértékben tiszteletben tartja az 5%-os létszámcsökkentésről szóló, a 2016. évi költségvetésre vonatkozó közös következtetésekhez csatolt közleményét;

1.  tudomásul veszi a 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezetet, annak a Bizottság által benyújtott formájában;

2.  jóváhagyja a 3/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

3.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 3/2016. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)

HL L 48., 2016.2.24.,

(3)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(4)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

28.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marco Valli

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat