Procedūra : 2016/2121(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0295/2016

Pateikti tekstai :

A8-0295/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2016 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0401

PRANEŠIMAS     
PDF 568kWORD 50k
17.10.2016
PE 589.108v03-00 A8-0295/2016

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projekto. Institucijų saugumas

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjai: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projekto. Institucijų saugumas

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2015 m. lapkričio 25 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektą, kurį Komisija priėmė 2016 m. birželio 30 d. (COM(2016) 0310),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 11 d. priimtą ir 2016 m. spalio 11 d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projekto (12600/2016 – C8-0409/2016),

–  atsižvelgdamas į Parlamento Pirmininko 2016 m. birželio 7 d. laišką Komisijos Pirmininkui, ypač į jo 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento pareiškimą dėl Tarpinstitucinio susitarimo 27 punkto taikymo, kuris sudaro dalį bendrų išvadų, padarytų 2015 m. lapkričio 14 d. per taikinimo procedūrą dėl 2016 m. biudžeto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0295/2016),

A.  kadangi pastarieji teroristiniai išpuoliai paskatino Sąjungos institucijas persvarstyti savo saugumo poreikius ir nustatyti, ar papildomų išteklių reikia jau 2016 m.;

B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektą siūloma biudžetą, skirtą saugumui užtikrinti Europos mokyklose, Europos Parlamente, Europos Komisijoje, Teisingumo Teisme, Europos Audito Rūmuose, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, Regionų komitete ir Europos išorės veiksmų tarnyboje, padidinti iš viso 15,8 mln. EUR;

C.  kadangi Taisomojo biudžeto projekto Nr. 3/2016 tikslas – sukurti 35 papildomus nuolatinius etatus siekiant Europos Parlamente įdarbinti papildomų saugumo darbuotojų; kadangi šie etatai turėtų būti įtraukti į 2017 m. biudžetą ir jiems turėtų būti netaikomas darbuotojų mažinimo 5 proc. tikslas, nes jie susiję su nauja veikla; kadangi Parlamentas visiškai laikosi savo pareiškimo dėl darbuotojų skaičiaus sumažinimo 5 proc., pridėto prie bendrų išvadų dėl 2016 m. biudžeto;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektą;

2.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projekto;

3.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 3/2016 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

OL L 48, 2016 2 24.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marco Valli

Teisinė informacija - Privatumo politika